Brabantse land- en tuinbouw zeer verontrust over Streekplan l 1 Algemene vergadering van de ZLM belooft interessant te worden Limburger Van Steenbergen doet intrede in hoofdbestuur ZLM Ln J MiniivA/c Veel reacties uit landbouwkririgen verwacht U komt toch ook? Parkeren in Etten-Leur Jonge veehouder volgt H. Juin op Het Ontwerp-Streekplan voor Noord-Brabant heeft vergaande ge volgen voor de landbouw in deze provincie. Een van de meest in het oog springende zaken is, dat de pro vincie niet minder dan 60.000 ha landbouwgrond een natuurbestem- ming wil geven. Het Landbouw schap Noord-Brabant heeft een uitgebreide reactie op het plan in voorbereiding en ook in regionaal en plaatselijk verband zullen landbouw organisaties en individuele boeren kritische brieven naar het Provincie huis sturen. De inspraaktermijn ein digt op 23 december a.s. De provincie onderscheidt in het Ontwerp-Streekplan diverse hoofd structuren, waarvan de agrarische hoofdstructuur en de ecologische hoofdstructuur de belangrijkste zijn. Binnen de agrarische hoofdstruc tuur wordt verschil gemaakt tussen gebieden met bijzondere ontwikke lingsmogelijkheden en gewone agrarische gebieden, waar bijvoor beeld landinrichting een lagere prio riteit heeft. Duurzame landbouw 'Voor de landbouw is handhaving van de concurrentiepositie, ook in internationaal opzicht van belang', aldus het ontwerp. 'Dit temeer daar ontwikkeling tot een duurzame landbouw om forse investeringen vraagt op milieugebied'. In de Bra bantse landbouw is men van me ning dat de provincie deze woorden onvoldoende waar maakt. Een visie op de agrarische sector in het jaar 2000 ontbreekt. Daar staat tegen over dat men een expansief natuur beleid wil gaan voeren, wat onzekerheden met zich meebrengt voor de agrarische bedrijfsvoering in grote delen van de provincie. Voor de inrichting van natuurkernen (totaal 115.000 ha) legt de provincfe een claim op 45.000 ha landbouw grond. Hiervan wil men 25.000 ha als relatienotagebied inrichten. Voor de overige 20.000 ha is de financie ring onzeker. Voor natuurontwikke lingsgebieden wordt een areaal van 15.000 ha overwegend agrarische grond aangewezen, waarvan onge veer 5.100 ha wordt aangekocht. Over de rést laat het ontwerp onze kerheid bestaan. Van de aangewe zen gebieden ligt de begrenzing overigens ook nog niet vast. Regionale ontwikkelingen Noord-Brabant is in het ontwerp- streekplan ingedeeld in regio's met een eigen regionaal ontwikke lingsperspectief. Per regio zijn er ac centen aangegeven, te weten verstedelijking, landbouw, natuur en recreatie/toerisme In regio's met het accent op natuur staat de pro vincie een milieuvriendelijke duurza me landbouw voor. Hieronder enkele voor de land- en tuinbouw belangrijke elementen uit deze regio nale plannen. Zeekleigebied (noord-west Brabant): versterking van de positie van de akkerbouw. Schaalvergroting en omschakeling naar onder andere tuinbouw of verbrede landbouw realiseren door grondruil en flexibel grondgebruik. Ontwikkeling van de glastuinbouw in het gebied Ma- de/Geertruidenberg en van de champignonteelt rond Standaard buiten concentreren. Natuurontwik keling langs Steenbergsche Vliet, Mark en Dintel. Westelijke Maasvallei (o.a. Land van Heusden en Altena): versterking van de produktiestruktuur van de rund veehouderij en plaatselijk de inten sieve veehouderij. Verbreding van het agrarisch produkt (aanvullend inkomen door o.a. recreatie, be- heerslandbouw, landschapsonder- houd) in agrarische gebieden zonder ontwikkelingsmogelijkheden en grenzend aan natuur- en recreatie gebieden. Oost-Brabant: versterking van in tensieve veehouderij- en rundvee houderijcomplex en plaatselijk van het tuinbouwcomplex Asten- Deurne binnen de mogelijkheden van de ecologische hoofdstructuur. Concentratie van agrarische bebou wing, aanleg van erfbeplanting en singels langs wegen en waterlopen. Stroomgebied van de Dommel: ont wikkeling van de rundveehouderij, vooral gericht op aanpassing aan natuur en milieu, o.a. door extensi vering. Daarnaast aandacht voor De algemene vergadering van de ZLM belooft dit jaar bijzonder inte ressant te worden. De voorzitter van het Landbouwschap, drs. J.W.E.M. Mares, is namelijk bereid gevonden om als gastspreker op te treden. De vergadering wordt ge houden op maandag 9 december a.s. om 14.00 uur in theater De No- belaer te Etten-Leur. Gezien de onderwerpen, die door de ZLM aan de heer Mares zijn voorge legd, de aktualiteit van de mestwet geving, waarin de Landbouwschapsvoorzitter een spraakmakende rol speelt, en de mogelijkheid tot vragen stellen en diskussie, is het zeker de moeite waard op 9 december a.s. naar Etten-Leur te komen. Uiteraard zijn ook uw huisgenoten van harte wel kom. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De vergadering zal worden geopend Ter gelegenheid van de algeme ne vergadering van de ZLM heeft de direktie van De Nobe- laer een speciale regeling getrof fen voor het parkeren. In verband met bouwwerkzaamhe den zijn namelijk te weinig par keerplaatsen bij het gebouw beschikbaar. Bezoekers die per auto komen moeten de borden 'parkeren Nobelaer' volgen. Deze leiden naar het parkeerterrein achter de Veemarkthal. Daar staan pendelbussen klaar, die de bezoekers naar De Nobelaer brengen en na afloop weer terug naar de auto. landbouw met verbrede doelstel ling. In het gebied Dru- nen/Langstraat is een verdere ontwikkeling van glastuihbouw mo gelijk onder voorwaarde van milieu hygiënisch verantwoorde produk- tiewijze. Stroomgebied van de Mark: verster king van de positie van de volle- grondsgroenteteelt en glastuinbouw in het westelijk deel door areaaluit- breiding en structuurverbetering; ontwikkeling van de grondgebon den rundveehouderij in zuidwestelijk en zuidoostelijk deel. Stroomgebied van de Donge: stimu lering van het kansrijke glastuin- bouwcomplex in het noordelijk deel en ontwikkeling van de grondge bonden rundveehouderij. Stroomgebied Roosendaalse Vliet/Dintel: versterking van de posi tie van de vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw ten westen van Breda en rond Roosendaal door areaaluitbreiding en structuurverbe tering. De Zoom: ontwikkeling van de ak kerbouw in het zeekleigebied en plaatselijk (met name rond Bergen op Zoom) van vollegrondstuinbouw. In het ontwerp-streekplan voor Brabant staan grote agrarische belan gen op het spel. Het is zaak de gevolgen van het plan grondig te bestuderen. Hier een beeld van het Westbrabantse akkerbouw gebied. Ook dit jaar zal er op de algemene vergadering weer gelegenheid zijn tot discussie en vragen. Hier M. Boogerd van de kring Axel achter de microfoon. door de algemeen voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, die zijn jaarrede zal uitspreken. Vervol gens houdt de heer Mares zijn toespraak. Hij zal met name ingaan op enkele onderwerpen, die hem door de ZLM zijn aangereikt en die in ons werkgebied volop in de be langstelling staan. Forumdiskussie Na een korte pauze volgt er een fo rumdiskussie, waarbij behalve de heer Mares ook de ZLM-bestuurders Van der Maas (voorzitter), J. Geluk (akkerbouw), C. Hamelink (tuin bouw), A.H. Munsters (grondge bruik) en W. van Veldhuizen (vee houderij) op het podium plaats zullen nemen. Uiteraard is er ruime gelegen heid om vanuit de zaal vragen te stel len en in diskussie te gaan. Vanuit de ZLM zijn zoals gezegd en kele onderwerpen aan de heer Ma res voorgelegd met het verzoek deze in zijn inleiding aan de orde te stellen. Het gaat daarbij onder ande re om de volgende zaken: hoe gaat het Landbouwschap om met tegen gestelde sektorbelangen, zoals de mestproblematiek, de graanvervan- gers (import) en de quotering (zui vel)? Hoe staat het Landbouwschap tegenover bijvoorbeeld verdringings- effekten vanuit de akkerbouw naar de tuinbouw? Mag het Landbouw schap onderscheid maken tussen grote en kleine bedrijven in bijvoor beeld subsidieregels? Hoe denkt het Landbouwschap over regulerende heffingen? Wat doet het Schap aan de knelpunten in de gelegenheidsar beid? Kan en wil het Landbouw schap de pachtliberalisatie nog ten goede keren? En last but not least: wie moet de mestverwerking finan cieren? Kortom, genoeg thema's, waarover stevig kan worden gediskussieerd op de algemene vergadering van de ZLM op maandag 9 december a.s. in De Nobelaer te Etten-Leur. U komt toch ook? Met de recent benoemde nieuwe voorzitter van de kring Oost- en Midden-Brabant doet voor het eerst een Limburger zijn intrede in het hoofdbestuur van de ZLM. Kees van Steenbergen (36) uit Weert neemt in januari 1992 het roer over van Huib Juin in de meeste oostelijke kring van de ZLM, die uit vier afde lingen bestaat met gezamenlijk on geveer 300 leden. Hoewel afkomstig van een veebe drijf was Kees van Steenbergen aanvankelijk niet van plan in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij deed de PABO en stond zeven jaar voor de klas in het basisonder wijs. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon. In het begin van de 80-er jaren had Van Steenbergen sr. kans gezien er een bedrijfje bij te kopen, waardoor een redelijk melkquotum werd ver kregen. Door ruilverkaveling kon bo vendien het bedrijf nog wat worden vergroot. Dat gaf Kees en zijn vrouw zes jaar geleden voldoende vertrouwen om het bedrijf over te nemen. 'We hebben er nooit spijt van gehad. De goede melkprijs in de afgelopen jaren heeft ons geholpen orde op zaken te stellen en het be drijf verder op te bouwen. Daardoor hebben we onder andere mestopslag kunnen realiseren'. Cursussen Op zijn 36 ha grote bedrijf (waarvan 6,5 ha pacht) houden Kees en zijn echtgenote 60 melkkoeien, 60 stuks jongvee en 50 stuks vleesvee. Ze hebben een medewerker in deel tijd in dienst. Omdat Kees geen landbouwkundige opleiding heeft gevolgd, heeft hij zijn kennis op peil gebracht door middel van cursussen aan de MAS in Roermond en de Praktijkschool in Horst. De familie Van Steenbergen is van oudsher georganiseerd bij de ZLM en aangesloten bij Verzekeringen ZLM en de Accountantsunie. Zo raakte ook zoon Kees bij de ZLM be trokken. 'Ik vind het belangrijk om niet alleen met het eigen bedrijf be zig te zijn, maar ook wat verder te kijken. Daarnaast ben ik van mening dat het niet goed is om aan de zijlijn te blijven staan en kritiek te geven op van alles en nog wat, zonder zelf verantwoordelijkheid te willen ne men. Daarom heb ik het verzoek om kringvoorzitter te worden aangeno men. Ik moet er wel aan toevoegen dat ik er enigszins tegen op zie. Er komt nogal wat op je af als voorzit ter van de kring en lid van het hoofdbestuur van de ZLM. Ik hoop dat ik de kans krijg om in het werk te groeien'. Tijdsbeslag Voor Kees van Steenbergen bren gen de maandelijkse hoofdbestuurs* vergaderingen een flink tijdsbeslag met zich mee. De reis heen en terug van Weert naar het Landbouwhuis in Goes kost alleen al ruim vier uur. Hij is zeer geïnteresseerd in de besprekingen over de samenvoe ging van de ZLM met andere land bouworganisaties. 'Net als in het bedrijf gaat het in de organisatie om kwaliteit. Je moet kwaliteit leveren anders gaan je leden naar een ander loket'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7