Graanprijs 15% lager en tijdelijke inkomenstoeslagen voor alle boeren Prijs voedselpakket moet omhoog om boer redelijk bestaan te geven Nieuws Vervoer varkens wordt aan banden gelegd Europarlementariër Sonneveld op Walcheren: Diskussiemiddag Landbouw en Levensbeschouwing: Studiemiddag Gewasbescherming Ter bestrijding varkenspest De ruim 100 Walcherse boeren en boerinnen, die j.l. dinsdag naar de Zandput in Serooskerke waren ge komen om de toespraak van Euro parlementariër ir. J. Sonneveld aan te horen, zullen bepaald niet gerust gesteld naar huis zijn gegaan. Hoe wel Sonneveld zelf weinig ziet in de hervormingsvoorstellen van Mac- Sharry, kon hij toch niet de indruk wegnemen dat het nieuwe Europe se landbouwbeleid de boeren - ook in Nederland - duur komt te staan. Sonneveld vindt het overigens hele maal niet nodig het EG- landbouwbeleid op z'n kop te zetten en over te schakelen op een systeem van inkomenstoeslagen in plaats van prijsondersteuning. 'Het huidige systeem heeft goed ge werkt. Het heeft stabiliteit gebracht. Wel moeten we erkennen dat er ontsporingen zijn opgetreden. Het beleid is financieel niet meer in de hand te houden en er moet iets ge daan worden aan de overschotten. Maar in de kern is het EG- landbouwbeleid een goed beleid ge weest', aldus Sonneveld. Graanvervangers Volgens Sonneveld is er in feite maar één reden waarom de EG een radicale koerswijziging wil. Dat is het 'gat van Rotterdam'. MacSharry wil de graanprijzen op wereldmarkt- peil terugbrengen om - naar Ameri kaans model - tot een eerlijke concurrentieslag te komen. Het graan kan dan weer concurreren te gen de graanvervangers, die vrij worden geïmporteerd. Sonneveld noemde graanvervangers de steen des aanstoots van Europa. Overi gens is het Amerikaanse graanbe leid niet zo liberaal als het lijkt, zei hij. De graanprijs ligt er weliswaar lager, maar de boeren krijgen ter compensatie elk jaar een flinke che que van de overheid thuisgestuurd. De Europarlementariër, die op uitno diging van de gezamenlijke Walcher se landbouworganisaties naar Serooskerke was gekomen, ver wacht weinig goeds van de MacSharry-plannen. 'Ze kosten meer geld dan het huidige beleid, ze zullen de burocratie doen toenemen (wie krijgt hoeveel inkomenscom pensatie?) en ze zullen de inko mensverdeling onder de boeren niet wezenlijk verbeteren. Bovendien zijn de wetenschappers het niet eens over de vraag of je op deze manier de landbouw milieuvriendelijker maakt. Er zijn dus meer nadelen dan voordelen aan het plan verbonden. En over twee jaar zal alweer de roep om verandering klinken', aldus relati veerde Sonneveld de Brusselse plannen. Ir. J Sonneveld Braaklegging Een positief punt in de hervormings voorstellen noemde Sonneveld de verplichte braaklegging, een voor waarde om voor inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Hij had ken nis genomen van een nog niet openbaar gemaakte studie, waaruit blijkt dat in de EG een derde van de cultuurgrond buiten bedrijf kan wor den gesteld zonder de koopkrachti ge vraag in gevaar te brengen. De vrijkomende gronden kunnen vol gens Sonneveld uitstekend worden aangewend voor teelten ten bate van energiedoeleinden. Volgens de Europarlementariër zijn er weinig beletselen meer om de MacSharry-filosofie in beleid om te zetten. Frankrijk en Duitsland zijn door de bocht. Het gaat niet meer om de vraag of het plan doorgaat, maar om de vraag in hoeverre de scherpe kantjes van het plan kun nen worden afgesneden. Sonneveld zei dat de prijsverlaging van 35% voor graan zoveel geld gaat kosten (inkomenstoeslagen), dat dit per centage niet haalbaar zal zijn. Hij wil zich inzetten voor een prijsdaling tot 15% wat neerkomt op een graan prijs van 33 cent, gekoppeld aan in komenstoeslagen. Deze uitkeringen moeten echter tijdelijk zijn en aan een termijn gebonden worden. De toeslagen mogen dus niet automa tisch aan de bedrijfsopvolger toeval len. Om te beginnen wil Sonneveld alle bedrijven voor inkomenscom pensatie in aanmerking laten ko men, dus niet alleen de kleina De Europarlementariër erkende dat de daling van de graanprijs andere produkten in een neerwaartse prijsspiraal zal meetrekken. Een dui delijk antwoord op dit probleem had hij niet. 'Het komt er op neer dat er nog meer inkomenstoeslagen naar de boeren zullen moeten gaan'. Hij waarschuwde voor een al te zware oppositie van Nederlandse kant te gen het voorgenomen EG-beleid. Dat wekt wantrouwen in de rest van Europa, want die vindt dat Ne derland als klein land met grote ex portbelangen nog het meest profiteert van het gemeenschappe lijke landbouwbeleid. Vee-importen Vanuit de zaal werd onder meer de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat de EG grote vee-importen uit Oost-Europa toelaat, terwijl hier de vleesprijzen al onder zware druk staan. Sonneveld: 'We hebben altijd geroepen dat Oost-Europa naar een vrije economie zou moeten. Nu ze die hebben, kunnen we als West- Europa de deur niet op slot doen. We moeten Oost-Europa een markt geven om naar een vrije economie te kunnen groeien. Wel vind ik dat de vee-importen niet ongecontro leerd mogen plaatsvinden. Dit moet geordend gebeuren om ernstig prijs- bederf te voorkomen', aldus Son neveld. De aula van de Zeeuwse Bibliotheek was niet helemaal vol tijdens de discussiemiddag over landbouw en de consument. Achter de micro foon mr. G.W. Smallegange, die de discussie leidde. (Foto Oscar van Beest). De positie van de Zeeuwse boeren en boerinnen. Dat is het thema van een tweetal diskussiemiddagen, ge organiseerd door de werkgroep Landbouw en Levensbeschouwing. In deze werkgroep werken de vier organisaties voor maatschappelijk aktiveringswerk (Hervormd, Gere formeerd, Katholiek en Humanitas), DISK, twee boeren en twee boerin nen samen. De eerste bijeenkomst was vrijdag 22 november in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Dat de toekomst van de Zeeuwse boeren en boerinnen onder zware druk staat is een ieder wel duidelijk geworden. De heer mr. G.W. Smalle gange, publicist in o.a. de PZC, zette alles nog eens op een rijtje. De inko- Het team Akkerbouw van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) te Goes en de Takorganisatie Akker bouw Zeeland (TAZ) organiseren op vrijdag 10 januari a.s. een 'Zeeuwse Studiemiddag Gewasbescherming' in de Prins van Oranje te Goes. Aan vang 13.30 uur. Deze Studiemiddag Gewasbescher ming komt in de plaats van de tot nu toe jaarlijks georganiseerde 'Zeeuwse Spuitdag'. Op de studie middag zal een inleiding gehouden worden door drs. C. Noome, van de firma Van der Have BV over Geneti sche Modificatie en Gewasbe scherming. De heer J.J. Quist, akkerbouwer te IJzendijke met een voorbeeldbedrijf geïntegreerde akkerbouw, zal zijn vi sie geven op ervaringen en toe komstverwachtingen van de geïntegreerde akkerbouw. Daar naast zal de heer L.B. van der Velde, gespecialiseerd bedrijfsdeskundige gewasbescherming van het DLV- tea. Akkerbouw te Goes, een aantal aktuele ontwikkelingen op het ge bied van de Gewasbescherming be lichten. Er zal tevens ruim de gelegenheid zijn voor discussie mens van de gemengde- en vee teeltbedrijven lijken redelijk. Dit is echter bereikt door erg veel yren te werken. In de landbouw is het plafond be reikt. De opbrengsten mogen niet meer stijgen en de prijzen zijn sterk dalende. Het inkomen is slecht, men teert in en eet het bedrijf op. Het ge volg is dat er geen investeringen ge daan worden: schuren en huizen raken verwaarloosd en machines worden niet weer vervangen. Kort om, ook hier stille armoede. De heer Smallegange verklaarde dat een goed landbouwbeleid er als volgt uit zou moeten zien: een gere guleerd systeem, waarbij de over heid zo nodig ingrijpt in hoeveelheden en prijzen om zo te komen tot stabiele kosten voor het voedselpakket voor de konsument en een redelijke levensstandaard voor de boer. Arbeidsbureau Ondertussen is het aantal bedrijven en arbeidskrachten in de landbouw na de tweede wereldoorlog gehal veerd. Hierop gaf de heer H.F. Luijk, direkteur Arbeidsbureau Zeeuws Vlaanderen, het volgende kommen- taar. Vroeger had het arbeidsbureau automatisch een relatie met de agrarische bedrijfstak i.v.m. het gro te aantal werknemers. De laatste ja ren zijn deze kontakten doodgebloed. In de toekomst houdt men er rekening mee, dat er meer werkzoekenden uit deze sektor ko men. Er ligt dan ook een plan van het Regionaal Bureau Arbeidsvoor ziening om met de landbouworgani saties een onderzoek te laten verrichten, hoe men hierop in kan spelen. Gezinsbedrijf Een slimme meid is....? Dit gaat niet op voor de boerin, aldus mevrouw J. de Koning. Het traditioneel ge zinsbedrijf bestaat niet meer. Vroe ger hielpen alle gezinsleden mee in het bedrijf. In het gezinsbedrijf van nu werken meestal de boer met zijn vrouw en eventuele opvolger. Het werk van de meewerkende vrouw is lange tijd onzichtbaar geweest. Door onderzoek is gebleken dat zij een grote inbreng heeft in het ge heel en vele uren in het bedrijf mee werkt. De huidige belastingwetgeving kent nu drie vormen van beloning: de man/vrouw maatschap; de reële be loning; de meewerkaftrek vrouwen. Hier maken lang niet alle vrouwen gebruik van. Bovendien heeft een meewerkende vrouw op het punt van rechtszeker heid een grote achterstand op de werkneemster in loondienst. Vrou wen hebben nl. vaak een andere start in het bedrijf en willen of kun nen nog geen maatschap vormen. Een steeds grotere groep vrouwen heeft een part-time baan buitens huis om zo het bedrijf mee in stand te houden of de vrouwen zoeken naar neveninkomsten op hun bedrijf, zoals camping of huisverkoop. De ekonomische zelfstandigheid van de agrarische vrouw blijft dus voorlo pig nog een kreet. Milieuvriendelijk Hoewel de meeste boeren hun ver antwoording in dit opzicht willen nemen, zal er toch nog meer een mentaliteitsverandering op gang moeten komen. Dit stelde de heer A.K.J. Michielsen, ekologische land bouwer en part-time landbouwle- Vanaf 1 januari 1994 mogen var kens afkomstig van meer dan twee bedrijven niet meer in dezelfde vee wagen worden vervoerd. Bestaande varkensmarkten en verzamelplaat sen voor varkens moeten vóór 1 ja nuari 1992 worden opgeheven. Dit is de kern van de "concept regeling vervoer varkens en mark ten", die staatssekretaris drs. J.D. Gabor voor advies naar het be drijfsleven heeft gestuurd. Daar naast heeft de staatssekretaris de concept-regeling ter kennisname aan het parlement gezonden. Doel van dit voorstel tot wijziging van de raar. Een milieuvriendelijker manier van telen zal echter niet kunnen zonder een prijsverhoging. Deze ma nier van werken vraagt veel tijd, energiekennis en inzicht. Verder zul len er ook risiko's opgevangen moe ten worden. Voor een gewaarmerkt produkt (bijv. Eko of BD) is een deel van de konsumenten bereid een ex tra prijs te betalen. De konsument die graag een kwali tatief goed en milieuvriendelijk voedselpakket wenst, zal dan ook bereid moeten zijn om meer te beta- Veewet is een effektieve bescher ming tegen klassieke en Afrikaanse varkenspest te realiseren. Tot 1 januari 1994 bestaat voor het vervoer van varkens een overgangs regeling. Tot die datum mogen var kens van maximaal drie bedrijven samen in een veewagen worden vervoerd. Een specifieke voorziening is getroffen met het oog op de se- lektiemesterij. Varkens van meer dan twee bedrijven mogen naar een selektiemesterij worden vervoerd, als de veewagen is voorzien van verschillende compartimenten. Per compartiment mogen slechts var- len. We betalen nu 12% van ons in komen voor ons voedselpakket. Willen de boeren en de boerinnen een redelijk bestaan hebben in ons land dan zal dat in de toekomst flink omhoog moeten. Deze middag heeft er aan bijgedra gen meer begrip te kweken voor de positie van de agrariër. De tweede studiemiddag is op 13 december, aanvang 12.45 uur, met als thema: "De vrijheid van konsumenten en producenten op de land bouwmarkt". kens van één bedrijf aanwezig zijn. De compartimenten moeten aan be paalde hygiënische voorwaarden voldoen. Niet alle varkensmarkten en verza melplaatsen worden verboden. Er kende exportmarkten en verzamelplaatsen worden van het verbod uitgezonderd. Ook voor slachtvarkens gelden andere regels. Zij mogen onder bepaalde vervoers- voorwaarden worden verzameld op dezelfde exportmarkten en verza melplaatsen. Tenslotte wordt het verboden varkens te verplaatsen binnen 14 dagen nadat deze op het bedrijf zijn ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6