Nieuws en Commentaar Praktijkschool Schoondijke biedt ruime keuze in kursussen Houdt voor DLV vast aan afspraken 1988 KNLC kommentaar Staatssecretaris Gabor staakt voorbereiding landinrichting Verandering op til Cursus visteelt op AOC Meer aandacht voor recreatieboeren Voorzitter OLM herbenoemd In december starten op de Praktijk school te Schoondijke traditioneel de kursussen voor de boer en tuin der. De nieuwste technieken en teeltmethoden staan in de kursus sen centraal, maar ook het (bij)scholen in specifieke vaardighe den is mogelijk^ Nu de oogst 1991 grotendeels binnen is, komen de aanmeldingen op gang. De kursist heeft een ruime keuze. Kursussen van één dag De dagkursussen zijn ingedeeld naar thema's en worden gegeven in de volgende weken: 9-13 december 1991, 16-20 december 1991 en 6-10 januari 1992. Een kursusdag duurt van 8.30-17.00 uur, maar op vrijdag van 8.00-16.00 uur. - Dagkursussen rond het thema milieu: - Kunstmeststrooien; - Spuitmachine en computer; - Testen spuitmachines; - Milieuvriendelijke gewasbe scherming. - Dagkursussen rond het thema aardappelteelt: - Meten en regelen bij het bewaar- proces (automatiseren met aan dacht voor (poot)-aardappelen, uien De landbouworganisaties moeten meer aandacht besteden aan de collectieve belangen van boeren die in de recreatie een deel van hun brood verdienen, meent de commis sie grondgebruik van het KNLC. In sommige regio's neemt het aantal boeren die hierin zelfs het grootste deel van hun inkomen vinden aan merkelijk toe. De belangenbeharti ging gebeurt nu echter langs allerlei lijnen. De commissie is overigens van me ning dat kampeer-boeren ontheffing van een kampeerbedrijfvergunning moeten kunnen krijgen tot een to taal van 15 kampeerplaatsen. De ledenraad van de OLM heeft H.J. Slijkhuis uit Holten herbenoemd tot voorzitter, Slijkhuis is vanaf 1986 voorzitter van de OLM. De vice voorzitter Ooms meldde tijdens de vergadering dat er veel ondersteu ning was vanuit de afdelingen voor de herbenoeming. Tijdens dezelfde ledenraadsvergadering is mevr. J. Lambertus-Grotenhuis uit Deventer als tweede vrouwelijke hoofd bestuurslid van de OLM gekozen. Mevrouw Lambertus exploiteert in een maatschap met haar echtge noot een rundveehouderijbedrijf en een opfokbedrijf voor de stieren- mesterij. en kleine partijen). - Aardappelteelt (grondbewerking, poten zonder kiembeschadiging, aanaarden). - Dagkursussen rond het thema automatisering: - Managementinformatiesystemen; - Algemene toepassingen pc; - PC beheer; - Techniek electronica (de werking van systemen op trekkers en werk tuigen, kleine storingen verhelpen). Kursussen van twee dagen - Electronica op trekkers en werk tuigen; 17 en 18 december 1991. - Omgaan met trekkers en werktui gen voor vrouwen; 17 en 18 decem ber 1991 (rijden naast oogstwerktuigen, bedienen, aan- en afbouwen). De lestijden zijn als bij de dagkur sussen. Weekkursussen Deze kursussen beginnen op maan dag om 13.15 uur en duren tot vrij dag 15.30 uur. - Hydrauliek; 9 t/m 13 december 1991 (installaties, w.o. remmen). - MIG/MAG lassen; 9 t/m 13 de cember 1991 (grondbeginselen, lassen). - Maaidorsers vervolg; 6-10 januari 1992 (groot onderhoud). - Maaidorsers; 3 t/m 7 februari 1992 (afstellen en klein onderhoud). - Electriciteit 220 en 380 V; 3 t/m 7 februari 1992 (voor beginners). - Electriciteit 220 en 380 V; 20-24 januari 1992 (voor gevorderden). - Erf en gebouwen; 17 t/m 21 fe bruari 1992 (metselen, bestraten). Kursussen van twee weken - Autogeen lassen beginners; 2-13 december 1991. - Booglassen voor beginners; 6-17 januari 1992. - Booglassen voor gevorderden; 27 januari - 7 februari 1992. Bij deze kursussen wordt opgeleid voor het NIL-diploma. Kosten Een kursus van een dag kost f 45,00 inklusief een warme maal tijd. Een tweedaagse kursus kost f 90,00. Het kursusgeld voor een week is f 140,00. De laskursussen voor beginners kosten f 260,00. De laskursus voor gevorderden kost f 280,00. Eén overnachting kost f 20,00. De verblijfkosten per week zijn f 130,00 bij volledig pension of f 75,00 bij het gebruik van alleen warme middagmaaltijden. Kunstmest strooien is een van de thema's op de dagcursussen van de Praktijkschool in Schoondijke. De commissie Bedrijfsontwikkeling en Voorlichting van het KNLC vindt dat er voor de privatisering van de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) onverkort moet worden vastgehou den aan de afspraken zoals die in 1988 zijn gemaakt. Men twijfelt er aan of de zogenaamde B3-status (geen ambtenaar, wel in het ABP) juridisch wel kan. De commissie grondgebruik van het KNLC is verontwaardigd dat Staats secretaris Gabor van Landbouw heeft besloten het komende jaar geen nieuwe landinrichtingsprojec ten in voorbereiding te nemen. De staatssecretaris wil met dit besluit de handen vrij houden voor een mogelijk grote wijziging van het landinrichtingsbeleid. De lange duur van voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten is aanlei ding geweest voor een onderzoek door een werkgroep. Over de voorstellen van die werk groep moet het kabinet nog een standpunt naar buiten brengen. Daarnaast wordt eind dit jaar een Beleidsnota Landinrichting ver wacht terwijl begin volgend jaar het Structuurschema Landbouw, Na tuur en Openluchtrecreatie moet verschijnen. De staatssecretaris wil nu wachten met het voorbereiden van nieuwe projecten tot het nieuwe beleid vorm heeft gekregen. De commissie grondgebruik is het hier niet mee eens. Zij vindt dat doorgegaan moet worden met de voorbereiding van projecten. De commissie heeft ove rigens grote zorgen over de dreigen de aanpassing van het landinrichtingsbeleid. Het stopzetten van de voorbereiding van landinrichtingsprojecten heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het Natuurbeleidplan. Landinrichting zou daar een belangrijke rol in moe ten vervullen, ook omdat binnen landinrichting grondverwerving makkelijker te realiseren zou zijn. De DLV dient zo snel mogelijk op af stand van het ministerie te worden geplaatst, vindt de commissie BOV. Dit mag eventueel ten koste gaan van een aantal formatieplaatsen. De overheid blijft ook in deze weer een onbetrouwbare onderhande- lingsparnter. Harde afspraken kun nen niet over meer dan een kabinetsperiode gemaakt worden. O en S-fonds De commissie bedrijfsontwikkeling en voorlichting is er tegen dat ver schillende heffingen worden inge voerd om het 0 en S-fonds te financieren. De vergadering waar schuwde er nog eens voor dat als de grondwaterheffing er echt komt, dit grote gevolgen zal hebben voor de landbouw. Ondernemers in land- en tuin bouw hebben nooit kunnen bou wen op zekerheid. De natuur is altijd wispelturig. Met deze na tuurlijke risico's hebben boer en tuinder leren leven. De praktijk heeft ervaren dat er door de landbouwpolitiek ook grote on zekerheid kan ontstaan. Door be leidsveranderingen en de daarmee samenhangende wet en regelgeving kunnen inko mens, welvaart en vermogen van mensen drastisch verande ren. Pachtwet, melkquotering en ecologische richtlijn zijn daar in de agrarische sector voorbeel den van. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de land- en tuin bouw. Politieke beleidsbeslissin gen op sociaal-economisch gebied kunnen niet anders dan voor de ene groep positief en voor de andere negatief uit werken. De laatste jaren verkeren we in de land- en tuinbouw in deze on zekere situatie. Het Europese markt- en prijsbeleid dat jaren lang uitgangspunt geweest is voor bedrijfsbeslissingen op korte en lange termijn, staat on der zware politieke druk. Markt en inkomenspolitiek dreigen als de ideeën van MacSharry door gaan, gescheiden te worden. De prijzen voor de produkten wor den dan sterk verlaagd, gedeel telijke compensatie vindt mogelijk plaats via hectare toeslagen. Schommelingen op de wereldmarkt krijgen grotere invloed op de prijzen. Toekomstig beleid In de EG hebben tien miljoen boeren in beginsel te maken met hetzelfde landbouwbe leid. Het inkomen, het bezit en het welzijn van tien miljoen ge zinnen zal door de politiek beslis singen over een drastische hervorming van het Europese landbouwbeleid aanzienlijk wijzigen. Zoals altijd bij beleidsveranderin gen zullen er ook deze keer win naars en verliezers zijn. Individuele capaciteiten en on dernemerschap zijn echter niet alléén beslissend of het goed of fout gaat met de toekomst van het bedrijf. Beslissingen geno men op basis van het tot nu toe gevoerde beleid kunnen zowel een goede a/s slechte nieuwe startpositie veroorzaken. Denk maar aan diegenen met een zware schuldenlast en de veel la gere prijzen a/s gevolg van gewij zigd beleid. Het meest bepalend voor de mo gelijkheden is het toekomstige EG-beleid en de daarmee sa menhangende wereldwijde (GATT) afspraken. Een te abrup te verandering van beleid zal veel sslachtoffers eisen. Veel bedrij ven verkeren nu immers al in een moeilijke inkomenssituatie. Het is daarom jammer dat de EG- landbouwministers niet eens meer willen praten over het COPA-p/an. Dit houdt een hand having van de uitgangspunten van het tot nu toe gevoerde land bouwbeleid in, maar met grotere verantwoordelijkheid van de pro ducenten voor het aanbod op de overvoerde Europese markt. Toegegeven moet worden dat de concrete vertaling van dit plan, met handhaving van de inko mens, niet gemakkelijk is. Het is in ieder geval veel beter dan het oorspronkelijke MacSharry plan. Onder druk van met name Frankrijk en Duitsland, beïnvloed door massale boeren protestde monstraties, is dat plan onder tussen ook enigszins van de scherpe kanten ontdaan. De meeste ministers, behalve die van Nederland en Engeland, vin den volledige en permanente compensatie voor prijsverlaging nu een eerste voorwaarde om de voorstellen van de Europese Commissie uit te voeren. Boer en belastingbetaler vriendelijk, de kosten zijn veel hoger dan nu, zijn de voornemens in ieder geval niet. Tien december Ook een aangepast MacSharry- plan met zogenaamde volledige permanente compensatie blijft gevaarlijk. Wat is volledig en permanent? Wil de belastingbe taler blijvend de lasten opbren gen? Zeer principieel blijft de vraag of het een goede zaak is om van produkt-prijs ondersteu ning over te schakelen op directe inkomenstoeslagen. In decem ber aanstaande zullen de EG- landbouwministers mogelijk al principiële beslissingen nemen over het toekomstige EG- landbou wbeleid. Op 11 december zal het COPA- bestuur indringend spreken met de EG-landbouwministers. COPA-voorzitter Heereman zal dan nog eens de eisen van de landbouworganisaties naar vo ren brengen. Daarbij zal hij stel len dat a/s er niet aan de COPA voorwaarden wordt voldaan, en de ministers onverhoopt beslui ten tot prijsverlaging, er bereid heid bij de ministers moet zijn om alle kosten van het gewijzig de beleid te dragen en de boeren blijvend te compenseren voor al le verdere inkomstenverliezen. COPA roept de boeren in de ge hele EG op om op 10 december, de dag vóór het gesprek met de EG-landbouwministers en tijdens de EG-top, overal hun ongenoe gen over de voorgenomen her vorming van het EG-landbouwbeleid kenbaar te maken. In ons land zal minister Bukman op 10 december duide lijk gemaakt moeten worden dat hij de Nederlandse boeren niet in de kou mag laten staan. Bij ver anderend beleid behoort ook Ne derland te pleiten voor volledige compensatie! Bedrijven mogen niet ten onder gaan door een koud politiek besluit dat er een andere beleidskoers gevaren moet worden. Dam Jaarsma plv. alg. secretaris Het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland e.o. organiseert in samen werking met het AOC Midden- en Oost-Brabant een cursus visteelt. De cursus is bedoeld voor hen die werkzaam zijn in de visteelt en/of visverwerking óf voor hen die dit overwegen. De cursus leidt op tot het officieel erkende certificaat 'be- drijfsvoeren visteelt'. In de cursus komen de volgende on derwerpen aan de orde: visbiologie, voortplanting van vissen, voeding en groei, waterzuivering, techniek, visziekten, visverwerking, economie en afzet. De cursus wordt op ft) dinsdagen gehouden vanaf 7 januari 1992. De lestijden zijn van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen f 500,-. Indien u zich wilt opgeven voor deze cursus of u wilt meer informatie over het programma, dan kunt u zich wenden tot het AOC Zeeland e.o., Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, tel. 01100-27203 of 31730.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5