Geld en goed Regelgeving nieuwe diersoorten (I) Scriptie over Zeeuws Boerenbrood bekroond ZLM December, nog iets te regelen? Beheersplan De Mortelen kan in werking treden Sociaal onomisc Voorlichting 4 Weet u al dat (waarschijnlijk) met ingang van 1 januari 1992 de nieu we mestregelgeving voor nieuwe diersoorten van kracht wordt? De nieuwe regels hebben met name betrekking op de introduktie en regi stratie van nieuwe diersoorten, bin nen de mestboekhouding, zoals schapen, geiten, vossen, nertsen, eenden en konijnen. Voor de fosfaatregistratie van nieu we diersoorten moeten aparte registratie-formulieren ingevuld wor den. Deze formulieren worden begin december aan de agrariërs toege zonden en moeten voor 1 februari 1992 ingevuld en ondertekend naar Bureau Heffingen te Assen gezon den worden. Deze registratie verplichting geldt voor alle veehou derijbedrijven, dus ook voor bedrij ven die al in voorgaande jaren referentiehoeveelheden opgegeven hebben. 'Oude' diersoorten hoeven niet op nieuw geregistreerd te worden (de gegevens zijn al bekend). De 'nieu we' (nu te registreren) hoeveelheid P205-produktie wordt tezamen met de 'oude' P205-produktie de totale nieuwe referentie-hoeveelheid. Een studieprojekt over het Zeeuws Boerenbrood heeft de tweede prijs gewonnen in de Agrarische Scrip tiewedstrijd van de ABN AMRO. De bekroonde scriptie is geschreven door de heer M.L. Blijerveld en me vrouw S. Speelman van de Land bouwuniversiteit in Wageningen. Hun verslag onder de titel "Onder zoek naar invulling ideeën Stichting Zeeuws Boerenbrood" gaat over een marktonderzoek naar de afzet mogelijkheden van brood, dat ge bakken is van milieuvriendelijk geteelde tarwe. In de scriptie wordt wetenschappelijke diepgang ge- kombineerd met praktische toepas baarheid, aldus de jury onder voorzitterschap van prof.dr.ir. P.C. van den Noort, hoogleraar Algeme ne Agrarische Ekonomie in Wage ningen. De eerste prijs, een geldbedrag van f 5.000,—, werd gewonnen door mevr. J. Reinders en mevr. G. Jal- ving van het Prof. Van Hall-instituut te Groningen met de scriptie "Mo gelijkheden van SPF- varkenshouderij in Noord- Nederland". De derde prijs wasvoor de heer M. Lambregtse van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten voor zijn werkstuk "Agrarisch Natuurbeheer". De wisseltrofee van de scholen wedstrijd viel ten deel aan de Agra rische Hogeschool Friesland te Leeuwarden. Van deze school kreeg de jury zeven scripties van hoog ni veau over diverse onderwerpen. De prijzen werden uitgereikt door dr.ir. H. Beltman, direkteur Land bouwonderwijs van het Ministerie van LNV. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben het Beheersplan De Mortelen vastgesteld. Op basis van het beheersplan kunnen grondge bruikers in dit gebied vanaf 1 januari 1992 beheersovereenkomsten slui ten met het Bureau Beheer Land bouwgronden van het ministerie van Landbouw en Visserij. De be heersovereenkomsten zijn erop ge richt het grondgebruik meer af te stemmen op de doeleinden van natuur- en landschapsbeheer, zoals het behoud, het herstel en de ont wikkeling van de natuurweten schappelijke en landschappelijke kwaliteiten. Het Beheersplan De Mortelen heeft betrekking op gebieden in de ge meente Oirschot en voor een klein deel op gebieden in de gemeenten Boxtel en Best. Het gaat om een to tale oppervlakte cultuurgrond van Er zijn 2 soorten formulieren in omloop: 1. registratie-formulier dierlijke meststoffen 1991 (125+) 2. registratie-formulier dierlijke meststoffen 1991 (125-) Het registratie-formulier 125+ is bedoeld voor mestproducenten met een gemiddelde referentiehoeveel heid van meer dan 125 kg P205 per hectare. Het registratie-formulier 125- is van toepassing voor mest producenten: - zonder referentie-hoeveelheid, of - met een gemiddelde referentie hoeveelheid van minder dan 125 kg P205 per hectare In de begroting voor 1992 heeft de minister voor Landbouw, Natuurbe heer en Visserij maatregelen aange kondigd ter verscherping van het mestbeleid. Deze fosfaatregistratie voor nieuwe diersoorten staat ech ter geheel los van de verdere uitwer king en uitvoering van deze maatregelen. Op beide formulieren (125+ en 125-) dienen 6 telstaten voor de 6 diverse diercategorieën ingevuld te worden. Telstaat schapen In het algemeen geldt, dat de hou der van de dieren de dieren telt. On der het houden van schapen wordt ook verstaan de uitscharing van schapen en het tijdelijk onderbren gen van schapen elders (bijv. bewei ding). Het aantal schapen dat opgegeven wordt is het aantal ge telde schapen, het gaat dus niet om de stal- of hokcapaciteit. Bij een controle op het bedrijf moet de be zetting van de diersoort aangetoond kunnen worden, aan de hand van bewijsstukken en/of de admi nistratie. De teldata voor de schapen zijn: 31 december 1991 en een andere da tum naar keuze in mei/juni 1991. De teldata mogen dus niet per diercate- gorie verschillen. Het gemiddelde van die twee teldata moet met de fosfaatproduktienorm vermenigvul digd worden. Telstaat geiten/vossen/nertsen en eenden/konijnen Omdat deze diercategorieën in de regel niet zoveel voorkomen heb ik gemeend de uitleg van de telstaten achterwege te laten. De gegevens zijn bij de SEV echter wel bekend! Registratie-formulier 125- Voor agrariërs met een gemiddelde referentie-hoeveelheid per hectare van 125 kg P205 of minder (die al bij Bureau Heffingen met een referentie-hoeveelheid zijn gere gistreerd) geldt het volgende. Deze agrariërs kunnen uit 2 moge lijkheden kiezen: - het opnieuw registreren, op een nieuwe teldatum, van alle 'oude' diersoorten, of het niet opnieuw registreren van alle 'oude' diersoorten (zodat de reeds eerder geregistreerde referentie-hoeveelheden van kracht blijven). In de meeste gevallen zal een agra riër alleen kiezen voor een her nieuwde registratie van de 'oude' diersoorten, als dit leidt tot een ho gere referentie-hoeveelheid. Agrariërs die nog geen geregistreer de referentie-hoeveelheid hebben bij Bureau Heffingen, moeten op de formulieren ook altijd de 'oude' dier soorten opgeven. Agrariërs die nog geen geregistreer de referentie-hoeveelheid hebben bij Bureau Heffingen, moeten op de formulieren ook altijd de 'oude' dier soorten opgeven. 'Oude' diersoorten kunnen overi gens alleen geregistreerd worden als er ook dieren van de nieuwe diersoorten op het bedrijf gehouden worden. Registreren van de 'oude' dier soorten Indien er een overzicht ontvangen is met daarop de 'oude' referentie hoeveelheid, dan hoeven de telsta ten alleen ingevuld te worden als dit tot een hogere referentie hoeveelheid leidt. Voor de 'oude' diersoorten kan nooit een referentie hoeveelheid worden geregistreerd die hoger is dan 125 kg P205 per ha. Als er geen overzicht is ontvangen met de 'oude' referentie-hoeveelheid dan moeten de 'oude' diersoorten geteld worden. Als de P205 pro- duktie op de nieuwe teldatum hoger is dan 125 kg P205 per hectare dan registreert Bureau Heffingen een referentie-hoeveelheid voor de 'oude' diersoorten die overeenkomt met 125 kgxP205 per hectare. Voor de teldatum van de 'oude' dier soorten kan gekozen worden voor: - alleen 31 december 1991 voor alle 'oude' diersoorten; - één datum naar keuze voor alle 'oude' diersoorten waarbij ook de kolom voor 31 december' 1991 ingevuld moet worden. Voor de telstaten van de 'oude' dier soorten (rundvee, kalkoenen, kip pen, varkens) gelden de regels die de vorige jaren ook reeds golden. In het volgende artikel zal ingegaan worden op de gevolgen voor de mestboekhouding en het omwisse lingsverbod. M.J. Meijers De prijswinnaars van de ABN AMRO Scriptiewedstrijd met links de studenten Blijerveld en Speelman, die met hun scriptie over het Zeeuws Boerenbrood de tweede prijs in de wacht sleepten. Achter de studenten dr.ir. H. Beltman, direkteur Landbouwonderwijs, en prof.dr.ir. RC. van den Noort, voorzitter van de jury. 410 ha die als reservaatsgebied is aangewezen. In reservaatsgebieden wordt ernaar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van een terreinbeherende natuutbescher- mingsorganisatie. In de periode voorafgaande aan deze verwerving kunnen ondernemers op basis van vrijwilligheid een beheersovereen komst sluiten. Zij kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen. De ondernemer kan zelf een pakket beheersverplichtingen kiezen om in een beheersovereenkomst op te ne men. Er zijn een aantal beheerspak- ketten, die in zwaarte variëren en die op een deel van het bedrijf wor den toegepast. De beheersvergoe dingen lopen uiteen, afhankelijk van de zwaarte van het pakket van f 180,— tot f 1.340,— per ha. Daarnaast kan een aanpassingsver goeding worden verstrekt. Zo naar het einde van het jaar toe gaande ontstaat de behoefte nog een aantal zaken op een rij te zetten of af te werken. Zeker is het dat een aantal dingen beslist nog in het oude jaar dienen te worden gedaan. Met name in de relatie met onze fi nanciën is het nuttig na te gaan of een aantal uitgaven nog in dit jaar gedaan moeten worden. Daarbij doelen wij niet zozeer op kosten binnen de ondernemerssfeer waar van de uitvoering al wel heeft plaats gevonden, maar de betaling nog niet. Deze kosten worden op grond van de ondernemingsregel wel tot dit jaar gerekend ook al vindt de be taling eerst plaats in het nieuwe jaar. Waar met name aandacht voor wordt gevraagd zijn de uitgaven die in feite in de privésfeer liggen, maar wel als aftrekbare kosten in minde ring op het inkomen mogen worden gebracht. Denk hierbij aan giften aan kerken en liefdadigheidsinstel lingen. Maak ook aan de bekende koopsompolissen. Zoals het er nu naar uitziet zou het dit jaar wel eens de laatste keer kunnen zijn dat tot een bedrag van f 17.459,— op grond van de oude regeling de lij frentekoopsom kan worden afge trokken. De nieuwe wetgeving als gevolg van de 'Brede Herwaarde ring' geeft ook de mogelijkheid tot het opbouwen van een oudedags voorziening middels lijfrenten, maar het basisbedrag is veel lager n.l. f 5.000,—. Wel kan meer worden afgetrokken indien met berekenin gen wordt aangetoond dat er sprake is van een onvoldoende pensioe nopbouw. Doch daarover een ande re keer meer indien de nieuwe wet is ingevoerd. Koopsompolis Dit jaar zult u middels de adverten ties en aanschrijvingen van assura deuren nog worden uitgenodigd een koopsompolis te sluiten tot het maximum bedrag van f 17.459,—. Alvorens dit echter te doen is het raadzaam bij uzelf na te gaan of het nuttig en wenselijk is om een derge lijke post te sluiten. Daarbij moet u zich de vraag stellen of u dit bedrag op dit moment kunt missen, of u te zijner tijd wel echt behoefte hebt aan de beschikbaar komende lijfren te naast de andere middelen die u mogelijk ook hebt. Ook dient u zich te overtuigen of de aftrek door beta ling van de koopsom wel tot be lastingbesparing zal leiden. Te vaak komt het nog voor dat de aftrek door de onzekerheid van het inko men van het lopende jaar niet vol doende fiscale besparing oplevert. Hoe groot bijvoorbeeld de onderne merswinst dit jaar zal worden is soms een moeilijk in te schatten post, zeker indien u zoals in de ak kerbouw nog met voorraden onver kochte produkten zit. Voorraad In fiscale zin mag, indien u dit systeem hanteert, de voorraad op balansdatum op kostprijs worden gewaardeerd, waardoor de meerop brengst eerst in het volgende jaar tot uitdrukking komt. Anderzijds is het mogelijk dat daardoor juist ook een meeropbrengst van het voor gaand jaar in dit voorjaar is gereali seerd waarmee het jaar in gunstige zin wordt beïnvloed. Het zijn met name deze factoren die het u lastig maken om een goede raming van het jaarresultaat te maken. Dan heeft uw collega die een gebroken boekjaar hanteert het eenvoudiger. Zijn jaarwinst uit het boekjaar 1990/1991, zijnde het oogstjaar 1990, zal wel bekend zijn. De taxa tie van het totaal inkomen is daar mee eenvoudiger geworden. Blijft het advies: alvorens een koop sompolis te sluiten goed bij uzelf en uw accountant te rade gaan of het in uw situatie dit jaar nuttig is een zodanige polis te nemen. Alleen het hanteren van de term belasting besparing is onvoldoende argument om f 17.459,— uit te geven. B. Veerbeek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4