Graanproduktie 8% lager Nieuws en Commentaar Zegge en schrijve Kindertekeningen in het Kerstnummer CZ AV geeft flinke nakortingen OP VOLLE TOEREN Dubbel spoor Hogere opbrengsten per ha Landbouw RAI '92 geheel volgeboekt Catalogus Bejo Zaden Geen interventie aardappelen De opbrengsten per ha van de graangewassen liggen in 1991 ho ger dan het gemiddelde van de af gelopen vijf jaar. Ook ten opzichte van het vorig jaar liggen de op brengsten per ha van de meeste graangewassen hoger. De totale produktie van granen komt dit jaar, als gevolg van de afname van het areaal, circa 8% lager uit dan in 1990. Van de peulvruchten en de handels gewassen is alleen bij bruine bonen en vlas sprake van hogere op brengsten per ha dan vorig jaar. Bij de aardappelen en suikerbieten wordt een kleinere totale opbrengst geraamd van respectievelijk -1% en -17%. De totale opbrengsten van stro liggen ruim boven die van vorig jaar. Dit blijkt uit de uitkomsten van de definitieve oogstraming akkerbouw gewassen van het Centraal Bureau voor fie Statistiek. Granen Van bijna alle granen vallen de op brengsten per ha hoger uit dan vorig jaar. Alleen van wintertarwe is deze gelijk aan die van vorig jaar. Met na me wintergerst, rogge, haver en tri- ticale hebben opbrengsten per ha die meer dan 10% hoger liggen dan in 1990. Van wintertarwe en winter gerst zal de totale opbrengst als ge volg van een beduidend geringere geoogste oppervlakte echter rond Van 20 t/m 25 januari volgend jaar wordt in Amsterdam de Landbouw RAI 1992 gehouden. De belangstel ling om hieraan deel te nemen is zo groot dat deze beurs nu al volledig is volgeboekt. Rode draad voor de toonaangeven de mechanisatiebeurs is 'kiezen voor de toekomst'. Met dit thema willen de organisatoren aangeven dat op de Landbouw RAI alle moge lijkheden bijeen zijn voor een toe komstgerichte bedrijfsvoering. Men verwacht weer veel buitenlandse bezoekers. Voor Oosteuropese lan den als Hongarije, Polen, Tsjecho- Slcwakije en de voormalige DDR is een speciaal bezoekprogramma op gesteld. 14% resp, 20% lager uitkomen dan vorig jaar. Met zomertarwe en zomergerst is juist het omgekeerde het geval: een grotere geoogste oppervlakte welke leidt tot een sterk gestegen totale opbrengst 58% resp. 18%). Peulvruchten Voor de peulvruchten - met uitzon dering van de bruine bonen 23%) - blijken de opbrengsten per ha dit jaar lager te liggen dan vo rig jaar. In vergelijking met het vijfja rig gemiddelde geldt dat alleen de opbrengst per ha van veldbonen hier iets boven ligt. Bij de bruine bo nen wordt de oogst geraamd op ruim 9 min kg 35%). Bij de handelsgewassen wordt al leen van vlas een hogere opbrengst per ha geraamd 15%) dan in 1990. De geoogste oppervlakte is evenwel met ruim 20% afgenomen, zodat de totale opbrengst in 1991 ongeveer 10% lager uitkomt dan vorig jaar. Aardappelen In vergelijking met de aardappel oogst van 1990 wordt de totale op brengst van aardappelen dit jaar circa 1% lager geraamd. De totale geoogste oppervlakte is met onge veer 4.000 ha toegenomen 2,3%), terwijl de opbrengst per ha gemiddeld zo'n 3% lager ligt dan in 1990 (en 8% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde). De opbrengsten per ha van konsumptie-aardappelen (inkl. poot- aardappelen) blijken op kleigrond rond 1% hoger te liggen dan vorig jaar, terwijl die op zand- en veen grond zo'n 3% onder het niveau van vorig jaar uitkomen. De gemiddelde opbrengst per ha blijft bij zowel de klei-aardappelen als bij de aardappe len geteeld op zand- en veengrond ongeveer 4% achter bij het gemid delde van de afgelopen vijf jaar. De verschillen tussen de regio's zijn echter groot. De opbrengst per ha van de suiker bieten (58.500 kg) ligt ongeveer 16% lager dan vorig jaar en is gelijk aan het gemiddelde van de afgelo pen vijf jaar. Met een geoogste op pervlakte die ruim 1% is afgenomen, komt de totale op brengst zo'n 17% lager te liggen dan in 1990. Het suikergehalte is met 15,3% iets lager dan vorig jaar. Ten opzichte van 1990 blijkt de op brengst per ha van zaai-uien (inkl. uitval) circa 6% lager uit te komen. Samen met een ruim 8% groter are aal leidt dit tot een totale opbrengst die 2% hoger ligt dan in het vorige jaar. Snijmaïs Het areaal snijmaïs is dit jaar bijna 1% groter dan vorig jaar. De op brengst per ha (in kg droge stof) valt slechts gering lager uit dan in 1990 (-2%), waardoor de totale op brengst niet meer dan 1% achter blijft bij vorig jaar. Van de oogst van korrelmaïs is een groot gedeelte ver- hakseld en bij de snijmaïs mee geteld. Het kopje 'Quotering aardappelen komt er aan' in het ZLM-blad van vorige week kan misverstanden oproepen. Zoals uit het bericht al blijkt is er van interventie geen spra ke. De regeling die in voorbereiding is heeft slechts betrekking op kwali teitsaspecten van de aardappelteelt. Bejo Zaden BV heeft de catalogus groentezaden 1992 uitgegeven. Daarin staan zoals gebruikelijk on der andere de nieuw in het pro gramma opgenomen zaden. De open dagen van Bejo vinden plaats van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 september 1992 op het proef veld in Warmenhuizen. De bietencampagne draait op volle toeren. Door het natte herfstweer waren aanvankelijk veel bieten in de grond blijven zitten. Deze week is echter een inhaalslag op gang gekomen. In Zeeland moet nu nog tussen de 15 en 20% gerooid worden, in West-Brabant ies minder. In het noorden en in Flevoland zijn de bieten op enkele percelen na, uit de grond. Op de foto de fabriek van Suiker Chemie in Dinteloord, waar dag en nacht gewerkt wordt. In een tijdsbestek van zes dagen is binnenkort het tweesporenbeleid van de ZLM voor iedereen zichtbaar. Dinsdag 3 december a.s. is er in Goes de Infomarkt Nieuwe Teelten en op 9 december houdt de ZLM zijn algemene vergadering. Op de Infomarkt, een initiatief van de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie, staat het voorwaar denscheppend beleid dicht bij huis en bedrijf centraal, terwijl op de algemene vergadering de politieke belangenbehartiging een hoofdrol speelt. Voorwaardenscheppend beleid en politieke belangenbeharti ging vormen samen het tweesporenbeleid van de ZLM zoals dat in onze beleidsvisie is uitgewerkt. Gezien de politieke wind in zowel Brussel en Den Haag mag verwacht worden dat onze inspanning met betrekking tot het voorwaardenscheppend beleid nog verder zal toenemen. Infomarkt Ruim twee jaar nadat de SSPP als gemeenschappelijke activiteit van de 3 Zeeuwse Landbouw Organisaties, de provincie Zeeland en het ministerie van Landbouw van start is gegaan, is de stichting een be grip geworden. Op tal van terreinen heeft de stichting aanzetten ge geven tot ontwikkelingen die passen in herstructurering van de akkerbouw in het algemeen en de stimulering van de plantaardige produktie in het bijzonder. Critici hebben gelijk a/s ze zeggen dat de stichting geen wonderen heeft verricht maar via coördinator De Wit zijn wel veel boeren aan het denken gezet of hebben net dat zetje gekregen dat nodig was om eens iets anders te proberen. Dit soort ontwikkelingen heeft tijd nodig en daarom ook is het werk van de stichting nog (lang) niet volbracht. Gelukkig denken de finan ciële partners er ook zo over en is deze week de financiering voor de volgende ronde van drie jaar veilig gesteld. Die tweede ronde zal dan niet meer gecoördineerd worden door De Wit maar door een verse kracht (ir. J.J.J. Bom) die vanaf 1 januari a.s. de coördinatie van De Wit overneemt. Al met al is de conclusie gerechtvaardigd dat de SSPP zijn nut heeft bewezen en dat het een goed besluit is geweest om op deze manier aan de weg te timmeren. De Infomarkt Nieuwe Teelten volgende week is een voorlopig hoogtepunt in het bestaan van de stichting. Ik reken erop dat er nog vele zullen volgen. Belangenbehartiging Waar we voor wat betreft de SSPP kunnen spreken over een (betrek kelijk) succes, ligt dat wat anders met ons andere spoor: de politieke belangenbehartiging. We moeten helaas constateren dat we de laat ste jaren nogal wat hebben ingeleverd en dikwijls mogen we al blij zijn dat we wat minder inleveren dan voorgesteld. Overigens moet je ook weer oppassen daarover al te negeatief te doen. Ook andere sec toren hebben naar verhouding veel moeten inleveren en landbouw heeft op veel punten lang een bevoorrechte positie gehad, mede dankzij onze goede belangenbehartiging. Maar inleveren doet altijd pijn en de mens - dus ook een boer - vergeet zijn zegeningen snel We zullen er daarom aan moeten wennen dat de boer niet (meer) kan rekenen op een bijzondere behandeling van de overheid. We zullen het moeten hebben van de kwaliteit van onze argumenten en vooral zelf het initiatief moeten nemen. En in de praktijk consta teer ik dan, dat er nog wel het een en ander te bereiken is. Vooral op gemeentelijk en provinciaal niveau, waar in feite ook het zwaarte punt ligt voor het individuele agrarische bedrijf en gezin. Intussen mag de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel niet op de ach tergrond raken. Ondanks de verkeerde wind die daar waait moeten we ons niet uit het veld laten slaan. En dat doen we ook niet. Op on ze algemene vergadering willen we dat voor iedereen zichtbaar ma ken. Enerzijds via de jaarrede van de voorzitter, anderzijds door de inleiding van de voorzitter van het Landbouwschap, drs. J. Mares. Vanuit de ZLM hebben we Mares een aantal actualiteiten gemeld waarover we zijn mening willen horen. Na zijn inleiding zullen de voorzitters van onze commissies grondgebruik, akkerbouw, veehou derij en tuinbouw met Mares en de zaal in discussie gaan. In de politiek is zwijgen altijd toestemmen. Dus het is zaak om ook a/s individuele boer en boerin belangstelling te tonen voor landbouw politieke zaken. Wie er niet is en dan toch zegt: 'Ze doen maar", heeft in feite geen recht van spreken. Daarom: U komt toch ook naar onze algemene vergadering? Oggel Zoals we al eerder gemeld hebben zal in het Kerstnummer van het ZLM Land- en Tuinbouwblad het leven van kinderen op en rond de boerderij centraal staan. De redactie wil in dat nummer graag een aantal tekeningen en verhaaltjes opnemen van kinderen over hoe zij hun leven op en rond de boerderij ervaren. Er zijn al de nodige teke ningen binnen, maar we kunnen er natuurlijk altijd meer gebruiken! Dus alle kinderen die mee willen doen, moeten nu al gaan tekenen voor Kerst. Jullie kunnen de tekeningen en verhaaltjes opsturen naar: Redactie ZLM Land- en Tuinbouwblad, Postbus 46, 4460 BA Goes. De uiterste inzenddatum is 11 december a.s. Doe allemaal mee, want behalve de mooiste tekeningen die in de Kerstbijlage komen te staan, worden er ook weer kadobonnen verloot! De landbouwcoöperatie CZAV te Wemeldinge heeft in het boekjaar 1990/1991 een goed financieel re sultaat geboekt, waardoor er ruimte is ontstaan voor het geven van een fikse nakortingen. Met de terugbe talingen aan de leden is een totaal bedrag van f 550.000,— gemoeid. De nakortingen zijn als volgt vast gesteld: meststoffen -4%; veevoe ders -2%; gewasbeschemingsmid- delen -5%; gewasbescher mingsmiddelen voor de fruitteelt -7%. De nakortingen hebben betrek king op de afname in de periode okto ber 1990 tot oktober 1991. De omzet van de CZAV steeg in het afgelopen boekjaar met bijna 8% van 103 naar 111 miljoen gulden. Kunstmestprijzen Volgens de landbouwcoöperatie CZAV te Wemeldinge zullen de prij zen van kunstmest in aanstaand seizoen gemiddeld lager zijn dan dit seizoen. Het komend voorjaar stelt de industrie de definitieve prijzen vast, waarna de CZAV waarschijn lijk in februari of maart zekerheid kan geven over de prijzen. Het afgelopen seizoen heeft de prijs sterk onder invloed gestaan van de Golfoorlog. De daardoor opgetreden prijsstijgingen zijn inmiddels onge daan gemaakt. De prijs van kali 60% is daarentegen ca. zeven pro cent hoger dan vorig jaar, en de prijs van tripelfosfaat is gelijk gebleven. Door een grotere toepassing van or ganische mest neemt landelijk en Europees het gebruik van kunst mest af. Tengevolge van een minder snelle afname van de produktie staan de prijzen onder druk. Volgens de CZAV is te verwachten dat dit voorlopig zo zal blijven. De basis-voorschotprijs waarmee de CZAV werkt bedraagt voor kaikam- monsalpeter f 30,— per 100 kg, voor magnesamon f 28,50 per 100 kg en voor mengmest f 40,- per 100 kg. Later wordt afgerekend tegen de definitieve prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3