gropatax Hoofdbestuur ZLM bijeen op 2 december a.s. Bedrijvenmarkt AHS Delft •3-2 c Land- en tuinbouwblad Zuidelijke Landbouw Maatschappij Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM •n'MTr' In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Het hoofdbestuur van de ZLM ver gadert op maandag 2 december a.s. om 13.30 uur in het Landbouwhuis te Goes. Tijdens deze vergadering zal onder meer aandacht worden besteed aan de demonstraties te gen het EG-landbouwbeleid, die in de hele Europese Gemeenschap op 10 december a.s. worden ge houden. Verder zal het hoofdbestuur de reac tie op het rapport van de Advies groep landelijke praktijkonderzoek in de fruitteelt vaststellen. Daarin wordt o.a. de samenvoeging voor gesteld van het Proefstation te Wil- helminadorp met het PAGV te Lelystad. De tuinbouwcommissie van de ZLM heeft een conceptreac tie opgesteld. In de HB-vergadering komt ook de voortgang van de samenwerkings- besprekingen met de Geldersche, ULG en OLM aan de orde. De Leden raad van de ZLM zal op 13 decem ber a.s. een beslissing nemen over de basisfilosofie van de samenwer king. In het kader van de beoogde krachtenbundeling komt tevens de omvang van de kringen ter discus sie te staan. Een clustering van krin gen en afdelingen zal onvermijdelijk zijn. Voor de ZLM wordt aan 5 krin gen gedacht. De gedachtenvorming daarover zal door het HB op gang worden gebracht. Verder kijkt het HB vooruit naar de algemene ledenvergadering op 9 december a.s. in Etten-Leur. AFDELING BURGH-HAAMSTEDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 10 december om 18.00 uur in café restaurant 'Zeelust' te Westen- schouwen. De heren Joh. v.d. Slikke en J.J. Verseput zullen vertellen van hun impressies van een studiereis die ze hebben gemaakt naar Rusland. AFDELING KERKWERVE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 10 december om 20.00 uur in 'De Heerenkeet' te Flauwers. De heer Thijs Kramer, van de Zeeuwse Mi lieufederatie, zal spreken over "Plan Tureluur", een natuurontwikke lingsplan voor de Oosterschelde. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredactie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Marjan van Erk, red. assistente, tel.01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 AFDELING WOLPHAARTSDIJK "LANDBOUWBELANG- VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 10 december om 19.30 uur in hotel 'Royal' te Wolphaartsdijk. De heer T. Elzinga, adjunkt- sekretaris van de ZLM, zal spreken over de land- en tuinbouw in Europa zonder grenzen. Aansluitend hierop zullen de KNLC-diskussievragen worden beantwoord. Het bestuur verzoekt u de ZLM-speciale bijlage van 18 oktober jl. mee te brengen naar de vergadering. AFDELING NIEUW EN ST. JOOSLAND VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 12 december om 19.30 uur in partycentrum 'De Merelhoeve' te Nieuw en St. Joosland. Spreker is de heer P. Remeijnse, werkzaam bij het konsulentschap Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer. Hij zal o.a. spreken over inpassing van Bos en Natuurterreinen in het landelijke gebied, dit in het kader van de toe komstige ruilverkaveling, faunabe heer, beleid wildschade ad. AFDELINGEN GRIJPSKERKE, MELISKERKE EN WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Gekombineerde vergadering op donderdag 12 december om 19.30 uur in zaal 'Kodde' te Aagtekerke. De heren Withagen en Feijtel, bei den van de SEV, zullen het SEV- journaal presenteren. Ook de huis genoten van de leden zijn van harte welkom op deze avond. AFDELING BIERVLIET VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 12 december om 19.30 uur in café 'Tobbetje' te Biervliet. De heer W. Sturm zal spreken over zijn in drukken die hij heeft na een reis naar de Sovjet-Unie. Met dia presentatie. AFDELING ZEKLUZA VAN DE ZLM/SEV-JOURNAAL Algemene vergadering op dinsdag 3 december in hotel 'J. vxi. Hooft' te Zevenbergen. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer A. Linden- bergh, SEV-er der ZLM, het SEV- journaal presenteren. Dit journaal bestaat uit de volgende onderdelen: milieu, regelingen, Nieuw Burgerlijk Wetboek, fiscale zaken en diverse varia. Na de pauze is er gelegenheid tot gedachtenwisseling. Partners, meewerkende huisgenoten en jon geren zijn op deze avond ook van harte welkom. Kring Langstraat van de ZLM Extra ledenvergadering op woens dag 4 december in verband met het ter visie liggende streekplan. De heer Lips, deskundige van het Land bouwschap, zal dit plan bespreken. Aanvang: 20.00 uur in cultureel centrum 'Zidewinde' te Sprang- Capelle. Door middel van deze ver gadering worden de leden van de kring in de gelegenheid gesteld om te bekijken of het streekplan ook voor hun bedrijven beperkingen oplegt. Tevens wordt de gelegen heid geboden om vragen te stellen over de specifieke bedrijfssituatie. Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM Op maandag 2 december wordt door de kring Óóst Zuid-Beveland een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis te Kruiningen. Aan vang: 20.00 uur. Besproken wordt het KNLC-discussiethema 1991/1992 'Land- en tuinbouw in Europa zonder grenzen', zie de bijla ge van het Landbouwblad van 18 oktober. Opgave bij de kringsecreta ris, tel. 01134-1206. Kring Noord-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dinsdag 3 december om 20.00 uur in café-restaurant 'Zeelandia' te Co- lijnsplaat. Na het huishoudelijk ge deelte zal de heer H. Verbeek, lid van het Europarlement voor 'Groen Links' een inleiding houden over: 'Toekomst van de landbouw: meer prijs, minder produktie'. Aansluitend discussie. Met Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM gratis naar Algemene Vergadering Op 9 december zal er vanuit de kring Oost Zuid-Beveland een gratis bus rijden naar de algemene verga dering van de ZLM in Etten-Leur. Zo lang er plaatsen zijn wordt uw telefonische opgave graag geno teerd door de kringsecretaris me vrouw C.M. Dees-Franje (tel. 01134-1206). Vertrektijden en opstapplaatsen zijn: 12.45 uur van af de 'Caisson' te Biezelinge, 12.50 uur vanaf de 'Zeeuwsche Paerel' te Kruiningen, 12.55 uur vanaf de 'Koophandel' te Krabbendijke en om 13.00 uur vanaf het 'Oude Gemeen tehuis' te Rilland. Kring West Zeeuws-Vlaanderen van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 11 december om 19.30 uur in zaal 'Wijffels' te Schoondijke. Spreker voor de pauze is mevrouw J. de Koning-van Langeraad, o.a. voorzitter van de afdeling Kamper land van de ZLM. Zij zal spreken over: 'Is er nog plaats voor de agra rische vrouw?' Na de pauze zal spreken mr. G.W. Smallegange, schrijver van de rubriek 'Terzake' in de PZC. Hij zal het hebben over: 'Landbouw in het maatschappelijk krachtenveld, kansen en bedreigin gen'. Daarna is er gelegenheid tot discussie met beide sprekers. AFDELING ST. MAARTENSDIJK VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 3 december om 19.30 uur in café 'P.J. van Houdt' te St. Maartensdijk. Sprekers zijn de heren J. de Feijter van Gropatax met het onderwerp pacht en onteigening en L. Mang- nus met het onderwerp het nieuw project Begeleiding Akkerbouwstu- dieclubs, waarvan hij begeleider is. AFDELING ZAAMSLAG VAN DE ZLM Jaarlijkse praatavond op dinsdag 3 december om 19.30 uur in restau rant 'De Kraag' te Zaamslag. Spre ker is W.A. Gosselaar, dijkgraaf waterschap De Drie Ambachten. Hij zal het hebben over de nieuwe wa terschapswet. Waarna gelegenheid tot discussie over actuele water schapsaangelegenheden. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 15 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel.no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 H Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tele foon 01100-47747. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op af spraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. m J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. J. Meijers-Doppenberg, tel. 01100-47734 (kantoor), tel. 01192-2133 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.15 en 9.00 uur tele fonisch bereikbaar onder de hierboven genoemde doorkiesnum- mers. Op de Agrarische Hogeschool Delft zal vanwege het succes van de af gelopen jaren weer een bedrijven markt georganiseerd worden. Het evenement zal plaatsvinden op 4 december 1991. Een 20- tot 30-tal bedrijven uit de agri-business zal zich daar presenteren en kontakten leggen met studenten. Deze dag wordt georganiseerd door de pro jectgroep Bedrijvenmarkt, die bestaat uit vierdejaars bedrijfskunde studenten. Op de bedrijvenmarkt, die van 11.00 tot 16.00 uur duurt, zullen ook inlei dende colleges worden gegeven door een bedrijf. Dit zal aan het be gin van de middag gebeuren. Daar na zal de bedrijvenmarkt geopend worden. Het evenement zal om één uur officieel geopend worden door mevrouw dr.ir. L. Dellaert, lid van de AFDELING OOSTBURG VAN DE ZLM Algemene vergadering op woens dag 4 december om 19.30 uur in hotel 'De Eenhoorn' te Oostburg. Spreker is de heer W. Sturm. Hij zal een reisverslag doen van een colle ga in Rusland. Verder wordt er ge praat over het fusieplan tussen ZLM, ULG, GMvL en OLM. Centrale Directie. Na de opening is er gelegenheid om met de diverse bedrijven en instanties in kontakt te komen. Studenten kunnen zo ken nismaken met het bedrijfsleven en ideeën opdoen voor een toekomsti ge stage en een eventuele werkkring. Najaarskeuring trekpaarden Op zaterdag 30 november a.s. wordt op manege De Eendracht te Vrouwenpolder de najaarskeuring trekpaarden gehouden, georgani seerd door de samenwerkende bon den van paardenfokkers in Zeeland. Van 10.00 tot 12.00 uur vinden de keuring van jonge paarden en het jeugdkampioenschap plaats. Vanaf 13.00 uur staat de keuring van oudere paarden, groepen en kam pioenschap op het programma. ZGO Witlofstudieclub Schouwen-Duiveland Op maandag 2 december organi seert de ZGO in samenwerking met de DLV een exkursie naar het bedrijf van de heer Joh. de Vlieger, Vissers- weg 2 te Nieuwerkerk. Aanvang: 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2