Motie beoogt verzilting van Zoommeer tegen te gaan Cichorei-areaal is bijna vol Deze week in 1992 hogere prijzen Infomarkt nieuwe teelten TEGENSLAG VOORKNOLSELDERUTELERS zuidelijke landbouw maatschappij WD hoopt op steun CDA Contracttelers willen Kom naar algemene vergadering ZLM Pag. 3 Graanproduktie 8% lager. Pag. 4 Regelgeving nieuwe diersoorten. Pag. 5 Kursussen Praktijkschool Pag. 6 Europarlementariër op Walcheren. Pag. 7 Streekplan Brabant wekt onrust. Pag. 8 9 De maand. (DLV) Pag- 10 COPA papieren tijger? Pag. 11 Tuinbouwklanken. Grote opkomst op voorlichtingsavonden land- en tuinbouwblad VRIJDAG 29 NOVEMBER 1991 79e JAARGANG NO. 4097 Tijdens de behandeling van de Vier de Nota Ruimtelijke Ordening Extra in de vaste Kamercommissie heeft het Zeeuwse Tweede-Kamerlid Te Veldhuis (WD) maandag j.l. een motie ingediend, die beoogt het Zoommeer als zoetwaterbron voor de land- en tuinbouw in het zuid westen te behouden. De motie is me de ondertekend door de heer Van den Berg (SGP). De andere frakties heb ben in hun beschouwingen geen aandacht besteed aan het Zoom meer. Minister May-Weggen volstond met de verklaring dat zij wil proberen verzilting van het Zoom meer te voorkomen. In de VINEX wordt voor het Zoom meer de groene koers voorgesteld, wato.a. inhoudt dat gebiedsvreemd water wordt geweerd. Dit betekent dat er geen doorspoeling meer kan plaatsvinden. Het zoutgehalte zou daarmee zo hoog worden, dat het Zoommeer ongeschikt wordt als zoetwaterbron voor bevloeiing van landbouwgronden. De ZLM en de twee betrokken wa terschappen hebben de politieke partijen een en ander maal op de belangrijke positie van het Zoom meer voor de zoetwatervoorziening gewezen. J.l. vrijdag nog heeft de ZLM alle leden van de vaste Kamer commissie over dit onderwerp be naderd door middel van toezending van het commentaar van algemeen secretaris mr. J. Oggel over dit on derwerp in het ZLM-blad van vorige week. Motie Te Veldhuis In de vergadering van de vaste Ka mercommissie heeft Te Veldhuis een motie ingediend, die recht doet aan de verlangens van de landbouw in zuidwest-Nederland. Hij stelt voor uit te spreken dat "voor het Zoom meer binnen het beleid voor de groene koers de functie van het ge bied als zoetwaterreservoir voor de landbouw in zuidwest-Nederland in stand moet blijven". In zijn toelichting wijst Te Veldhuis onder andere op de grote investerin gen die de waterschappen al hebben gedaan. Bovendien heeft de rege ring tijdens de discussies over de af sluiting van de Oosterschelde en Grevelingen toegezegd de zoetwa tervoorziening voor de landbouw veilig te stellen. Na schriftelijke beantwoording door de regering zal er binnen enkele weken over de mo tie in de Tweede Kamer worden gestemd. De heer Van den Berg (SGP), die de motie mede heeft ondertekend, stelde in zijn beschouwing het Zoommeer expliciet aan de orde. Hij vroeg aandacht van de regering voor de onrust die in landbouwkrin- gen is ontstaan over het risico van verzilting. De heer Te Veldhuis verklaarde woensdag desgevraagd geen idee te hebben of zijn motie in de Kamer voldoende steun zal krijgen. "Voor lopig staan alleen de VVD en de SGP er achter. Dat zijn 25 Kamerle den. Ik verbaas mij erover dat het CDA zich niet over dit onderwerp heeft willen uitspreken." Plaats De Nobelaer, Etten Leur Datum maandag 9 december, 14.00 uur. Spreker drs. J. Mares, voorzitter Landbouwschap. Forumdiscussie met deelname ZLM-bestuurders. Zie ook Zegge en Schrijve pag. 3 en pag. 7. In 1991 zijn de financiële resultaten van de meeste groenteteelten op contract teleurstellend geweest. De voorwaarden en prijzen zijn geba seerd op topopbrengsten. Met oogstrisico's als ongunstige weers omstandigheden is geen rekening gehouden. Telers zijn nog niet be reid om zonder wijziging van de contracten voor 1992 te tekenen. De heer A. van Sprang uit Wil lemstad, tot voor kort voorzitter van de zuidelijke werkgroep volle- grondsgroenten akkerbouw, stelt dat de regionale commissies niet zonder meer genoegen nemen met dezelfde condities. 'De provinciale werkgroepen zijn momenteel bezig om landelijk op één lijn te komen. Wij houden vast aan hogere prijzen. Een jaar als 1991 brengt het gemiddelde resul taat in die mate omlaag dat con- De oogst van knolselderij is in volle gang. Het zit de telers dit jaar niet mee. Door de droogte in de afgelo pen zomer ligt de ha-opbrengt beduidend lager dan vorige jaren. Bovendien zijn er dit jaar op Tholen Schouwen en in West-Brabant ziekteverschijnselen (roest en schurft) geconstateerd. De oorzaak ligt waarschijnlijk in zaad van slechte kwaliteit. (Zie ook Tuinbouwklanken, pag. 11). Ook Piet van der Slikke uit Poortvliet (links op de foto) heeft te maken met ziekte in zijn knolselderij. Hij teelt dit gewas al 15 jaar. Dit jaar heeft hij 8 ha. staan, maar nog nooit zijn de resultaten zo matig geweest. Op de foto wordt de met een bietenrooier geoogste knolselderij gekapt en klaargemaakt voor transport naar de fabriek. tractteelt niet interessant meer wordt voor de akkerbouw. Ook de voorwaarden moeten eigenlijk ver anderen. Nu tegenwoordig op veel bedrijven de regeninstallatie voor behoud van kwaliteit kan zorgen is dat ook in het belang van de con- servenindustrie. Zulke faktoren moeten in de prijs tot uitdrukking komen. De telers willen een aan merkelijk hogere prijs om jaarlijks een rendabele teelt te kunnen rea liseren'. Hoog risico Van Sprang deelt verder mee dat vooral teelten als erwten en sperzie bonen een hoge risicofaktor heb ben. 'Bij hoge temperaturen krijg je te maken met een versnelde afrij ping wat tot gevolg heeft dat er per celen blijven staan omdat de industrie de verwerking op dat mo ment niet aan kan. Hoewel er voor zulke calamiteiten meestal wel een schadevergoeding tegenover staat gaat de boer er toch op achteruit'. Van Sprang verwacht dat er veel te lers zullen afvallen als er geen prijs verhoging in zit. Binnenkort zijn er weer besprekingen binnen de CO- VA, Commissie Vollegrondsgroen- ten Akkerbouw. Vertegenwoordigers van vertrouwenscommissies, ver werkingsbedrijven en verzendhandel proberen dan voor 1992 een compro mis te vinden waarin iedere partij zich kan vinden. A.s. dinsdag (3 december) wordt in Goes de Infomarkt Nieuwe Teelten gehouden. In de Prins van Oranje is van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur volop informatie over teelt en afzet van nieuwe gewassen ver krijgbaar. Diverse bedrijven, veilingen en in stellingen verlenen hun medewer king. Ook onderwijs (AOC, Praktijk school), voorlichting (DLV) en de Bedrijfsverzorging zijn aanwezig. De Infomarkt is een initiatief van de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie in Zeeland in samenwer king met de Takorganisatie Akker bouw Zeeland en de DLV. Het is de eerste keer dat een dergelijk evene ment plaatsvindt. De Infomarkt Nieuwe Teelten wordt a.s. dinsdag om 10.00 uur geopend door de Zeeuwse Gedeputeerde, D.J.P. Bruinooge. De belangstelling onder akkerbou wers voor het telen van cichorei is boven verwachting groot. De voor lichtingsbijeenkomsten, die Cebeco Zuidwest in de afgelopen weken in samenwerking met Benuline BV or: ganiseerde werden druk bezocht. De kleinste groep zat in Noord- Beveland bij elkaar met zo'n 70 te lers. De zaal in West-Brabant kon de 200 belangstellenden maar nauwe lijks herbergen. Er zijn in totaal acht bijeenkomsten gehouden. De in spanningen zijn niet voor niets ge weest. Cebeco-Zuidwest heeft ruim 1.700 ha op papier staan. Er is in het zuidwesten nog 300 ha beschikbaar. Risico's beperkt Projektleider bij Cebeco Zuidwest de heer H. Roggeband verklaart de grote belangstelling voor cichorei- teelt als volgt: "veel akkerbouwers zijn op zoek naar alternatieven. De risico's van cichoreiteelt zijn beperkt door een intensieve kennisuitwisse ling in studieclubverband. Ook de kosten en opbrengsten van de teelt zijn min of meer bekend". Op de Infomarkt Nieuwe Teelten, die dinsdag 3 december in de.Prins van Oranje te Goes plaatsvindt, zal Cebeco Zuidwest aanwezig zijn met o.a. informatie over cichorei. De heer Roggeband kan niet garande ren dat er dan nog 300 ha vrij is. "Mensen die nu nog mee willen doen, moeten zich snel melden. Da gelijks komen er nog aanmeldingen binnen en we hebben van een aan tal telers de hectares nog niet volle dig doorgekregen. Er zit dus nog het een en ander in de pijplijn".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1