($ZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Marktberichten Runderen mei. btw Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Prijsbericht CHZ Vrije kuikenprijs fors omhoog Varkensmarkt onzeker Slachtvee prijshoudend Biggen België Kalfsvlees België Veiling St. Annaland Schema biggenprijzen Pootgoednoteringen Varkensmarkt rustig Onveranderde kaasnoteringen Paardenmarkt 's-Hertogenbosch Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,70-8,20 6,35-6,90 6,95-8,15 4,75-5,50 Zwolle vr. 7,45-8,30 6,10-6,80 7,35-8,90 4,75-5,80 Leeuwarden vr. 6,90-7,55 6,20-6,45 6,75-8,70 4,65-5,50 Leiden ma. 7,50-8,40 6,30-7,00 7,25-8,45 4,80-5,65 Doetinchem di. 7,30-7,80 6,10-6,60 6,75-8,50 5,00-5,70 Purmerend di. 6,25-6,55 4,60-5,20 Groningen di. 6,25-7,00 4,80-5,40 Den Bosch wo. 7,55-8,00 6,30-6,90 7,15-8,40 4,80-5,60 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf Guste koeien Pinken VEE koeien, Ie kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1700-2250 1850-2250 1100-1500 550-1050 Zwolle vr. 1800-2325 1750-2150 1100-1400 800-1125 Leeuwarden vr. 1775-2175 1650-2000 1000-1300 675-1025 Leiden di. 1800-2200 1850-2200 1400-1850 750-1150 Doetinchem di. 1400-2225 1350-1675 550-1425 Purmerend di. 1750-2000 1650-1800 1350-1650 550- 750 Groningen di. 1650-2100 1500-1850 950-1150 700-1000 Den Bosch wo. 1400-2375 1600-2550 1050-1700 725-1175 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 48 6,50-7,50 5,50-6,50 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 500-800 475-600 225-325 300-350 150-200 Leiden di. 500-900 510-630 250-330 300-365 140-190 Den Bosch wo. 500-900 365-565 150-310 200-350 100-150 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50-5,50 3,00-5,00 2,40-4,35 Slachtramlammeren 7,75-8,75 8,00-8,75 7,80-8,55 Fokschapen/stuk Weidelammeren/stuk 125-165 95-145 110-185 08/11-15/11, ex btw bron PVV Stieren R2 Koeien 03 6,87 5,02 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 200-235 Hooi a en b 400 425 400 Eng. raaigr. 110-115 Tarwestro 175-180 185 170 Dijkhooi 180-185 Gerstestro 210 210 190 Veldbeemd 170 Bierbostel 71- 85 87,50 85 Tarwestro 90-105 Perspulp 22% 79 79 79 Gerstestro 95-115 Stoomschillen 37,5-40 Bietepuntjes 32,50 Boerenadviesprijs aardappelpersvezels f 47,50 Dinsdag 26 november 1991: Bloemkool: aanvoer 4.000 st. 6 st. p.bk. I-2 338%; 8 st.p.bk. I-2 280V2, 10 st. p.bk. I-2 203, 12 st. p.bk. I-2 108. Witlof: aanvoer: 59.000 kg. krt. grf. I S 184, 2 184, 3 170%; krt. fn. I S 200, 2 181%, 3 164; lang I S 156, 2 156, 3 141%; extr. krt. I 2 172%, 3 154; kip. 4/5 I S 254%, 2 246%; kip. 6/7 I 2 237; kip. 2/3 I S 236%, 2 226%; kort II 1 174%, 2 156%; lang II 1 156, 2 135; extr. krt. II 1 156, 2 130. Onges. Ill 1 123%, 2 116; snij- lof fijn 99%. Spruiten: aanvoer: 308.000 kg. Al 1 108, 2 101; BI 1 114, 2 114; Cl 2 124% Dl 1 152 2 122%; Dl kl. poolf.2 156%; All 1 86 2 77; Bil 1 102% 2 32; Cll 1 112, 2 40; Dll 1 117%, 2 77%; Ell 1 41%. Uien: aanvoer: 33.000 kg. bonken 28-59, grof 11-34, middel 10 28, geschoond 86-101. Aard appelen: aanvoer: 31.000 kg. Bintje bonk 28-41; Bintje groot 23-27; Ei genheimer groot 32-39. Ondanks nog steeds ruim aanbod in niet-contractgebonden slachtkui- kens liepen de prijzen deze week fors op. Een duidelijk aan te wijzen oorzaak is moeilijk aan te geven. De sektor hoopt/verwacht dat leverin gen naar de Sovjet-Unie vanuit de EG landen de braadkuikenmarkt da nig zal ontlasten. De berichten/ge ruchten over reeds plaats gevonden hebbende zendingen konden wij niet verkrijgen, althans niet voor zo ver het direct uit Nederland verzon den gevogelte betreft. De prijzen voor uitgelegde kippen en van hanen liepen wat terug. De VHVP heeft voor de week vanaf 2 december de volgende prijzen vastgesteld in ft kg levend incl. BTW: slachtkuikens, lichte courante De grote varkensslachterijen zijn er niet in geslaagd de overnameprijzen tijdig vast te stellen. Woensdag avond nog was niet bekend welke baisprijs geldt voor de deze week reeds overgenomen en nog over te nemen varkens. De slachtquota voor deze week be draagt 88%. In de vleesgroothandel gingen de prijzen van een aantal deelstukken omhoog. Maandag verhoogde Hamburg de notering voor levende varkens met Ondanks een kortere aanvoer ver liep de handel in vrouwelijk slachtvee overwegend kalm tegen dezelfde tot iets gedrukte prijzen. De iets rustiger stemming op de rund vleesmarkt liet haar invloed gelden. Op de markten had de handel in de slachtstieren een iets beter verloop. De prijzen trokken licht aan. Bij de afzet van koppels stieren ondergin gen de prijzen af mesterij/slachterij weinig of geen verandering. Goede melk- en kalfkoeien werden vlot en tegen iets hogere prijzen ver handeld. De handel in het melk- en kalfvee verliep tegen staande prij zen. De prijzen van guste koeien, pinken en graskalveren bleven ble ven onveranderd laag. Er is momenteel een goede vraag naar dragende vaarzen voor export. De verwachting is dat deze vraag vooralsnog blijft. Wel wordt op de exportmarkt een toenemende con currentie ondervonden van onder meer Duitsland en Frankrijk. Nuchtere kalveren werden aanvan kelijk goed verkocht. Gaandeweg reageerde de markt trager en no teerden de prijzen lager. De handel in vleeskalveren en kalfs vlees verliep iets beheerster. Import Gelet op de teruglopende melk veestapel, verwacht het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in West- Europa een toenemend tekort aan uitgangsmateriaal voor de rund- en kalfsvleesproduktie. Oost-Europa en Engeland kunnen aan dit tekort tegemoet komen. Het LEI gelooft dat de Nederlandse veehandel hierbij een nog grotere rol kan spelen dan nu al het geval is. Ruim 40% van de kalveren voor de mesterij komen trouwens al uit het buitenland. Grotere import zal de kalverprijzen verlagen. Maar volgens W. Diepenveen, de voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, is import op termijn gunstig voor de continuïteit van de Neder landse slachterijsector en daarom voor de hele Nederlandse vee houderij. 15 f 1,66-1,71 19 cent): zware f 1,62-1,67 (plus 21 cent); slacht- kippenprijzen 6 cent omlaag; lichte witte tot 2000 g f 0,70-0,75; lichte bruine f 0,70-0,75: zware bruine f0,76-0,80; slachtkuikenmoeder- dieren f 1,40-1,45 (onver.) De vrije prijs voor broedeieren beweegt zich boven het peil van de integratieprijs. De vrije prijs van broedeieren ligt daar wat beneden. De basis contractprijs blijft onveranderd f 1,64 (1,6269) voor kuikens 1600 g incl. BTW en excl. toeslag. De contractprijs incl. 10 cent toeslag bedraagt f 1,74 (1,7261); tussen haakjes de prijzen voor onderne mers die gebruik maken van de landbouwregeling. 11 cent. Ook de Franse markt trekt aan. Er is weer varkensziekte uitgebro ken, die zeer veel lijkt op abortus blauw. Dat is in Nederland het geval en ook in het zuiden van Frankrijk. De slachtrundermarkt is moeilijk. Met St. Nicolaas en Kerst in zicht verschuift het consumptiepatroon ten ongunste van het vlees. De ho ge prijzen van nuka's brokkelden na het midden van de week af. Voor vette kalveren bleef de markt vast. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Het Ministerie van Landbouw heeft voor de week van 25 november tot 2 december de richtprijs voor big gen vastgesteld op Bf 2392 f 130,85) voor een big van 22 kg. BVK-noteringen kalfsvlees, week tot 22 november: extra Bf 151,35 (8,30); 1e kw. Bf 140,25 (7,70); 2e kw. Bf 132 (7,20); 3e kw. Bf 123,65 (6,75). NUK A-prijzen: stieren zwbt Bf 5600 (303,30); roodbont Bf 11.980 (655,30); vaarzen zwbt Bf 3315 (181,35); roodbont Bf 3750 (205,15). Uien geveild te CHZ op Woensdag 27 november: maat 45/60 kl. II f 18,60; maat 60/80 kl. II f 25,40; aanvoer: 60 ton. In de week van 2 tot 9 december 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,50 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,85. Woensdag jl. Noordelijke: A 28/35 f 84,— A 35/45 f 57,-. Delta A 28/35 f 82,- A 35/45 f 55,-. Aanbod en afzetmogelijkheden van slachtvarkens waren deze week re delijk met elkaar in evenwicht. De verwachting is dat dit tot en met de jaarwisseling zo zal blijven. Kerstmis en oud en nieuw vallen dit jaar voor de slachterijen echter erg ongunstig. De vleesverwerkende bedrijven draaien dan niet. De afzet zal zich in die tijd vrijwel helemaal moeten richten op 'vers'. Er zullen daarom slachtvarkens 'naar voren' moeten worden gehaald. Het aan bod van biggen was deze week ruim voldoende. De export liep maar gewoontjes. Daarom viel er voor de biggen niet meer geld te maken. Eiermarkt aarzelend Deze week verliep de eierhandel enigszins aarzelend. Er was enige belangstelling uit andere landen dan Duitsland en Engeland. Er waren zelfs prijsaanvragen uit Polen. Maar daar vond men ons prijsniveau nog- Vrijdag 22 november bleven de no teringen voor de jonge kaas in Alk maar en Leeuwarden onveranderd vergeleken met de voorgaande week. De markt ondervindt de dui delijke steun van een zeer grote uit voer, die de laatste weken opnieuw een rekord bereikte. Volgens voorlopige cijfers werd in de week tot 15 november bij een geschatte produktie van 11.800 ton ongeveer 9.650 ton kaas uitge voerd. In de overeenkomstige week van vorig jaar bedroeg de produktie 11.502 ton en de uitvoer 9.200 ton. De jaarexport koerst duidelijk aan in de richting van een nieuw rekord. De voorraden nemen bij de grote uitvoeren thans wel af. Toch blijkt dat niet voor alle soorten kaasprij- zen gerealiseerd kunnen worden die kostendekkend zijn. Dat betreft o.a. kaas uit de produktie zomer 1991. De botermarkt blijft vrij krap voor zien. Opmerkelijk is een verdere ver hoging van de Officiële notering van weipoeder met 2 cent tot f 1,52 per kg. In de vier weken tot 26 oktober toen de afleveringen van melk 728.597 ton bedroegen van 52,9% of 432.696 ton een bestemming in de kaasbak. In de FVK-noteringen kwamen geen veranderingen van betekenis voor. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 21 no vember j.l. 76 stuks aangevoerd. De prijzen incl. btw: Luxe paarden f 2.950,— tot f 3.650,—; 2-jarige merries f 2.350,— tot f 2.950,—; 2-jarige hengsten f 1.950,— tot f 2.850,—; 1-jarige merries f 1.750,— tot f 2.550,—; 1-jarige hengsten f 1.550,— tot f 1.950,—; Veulens f 450,— tot f 750,—; Pony's f 1.400,— tot 2.150,—; Shetlander pony's f 1.700,- tot f 1.300,-; Slacht- paarden oud f 4,20 tot f 5,70; Slachtpaarden jong f 5,70 tot f 6,20; Handel redelijk; prijzen gelijk. al hoog. Tot reële orders kwam het tot medio deze week niet. Groot aanbod slachtpluimvee Het aanbod van slachtpluimvee in de EG, in het bijzonder slachtkui kens en kalkoenen, komt in 1991 waarschijnlijk 5% hoger uit dan in 1990. Op dit moment wordt er op de Nederlandse markt nogal wat vers (bulk)produkt afgezet. Dit doet het huidige prijsniveau geen goed. Een en ander komt door België. Daar liggen de noteringen van niet via contracten gebonden kuikens op een erg laag niveau. De Nederland se slachterijen verlaagden hun con tractprijzen trouwens ook. Op langere termijn wordt ondersteuning van de prijs verwacht door leverin gen aan Rusland. Broedeieren zijn in trek, met name voor export. Uitgeleg de kippen en moederdieren onder vonden druk op de prijzen. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (90-115 kg.) 3,75-3,77 - 3,05-3,10 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Jansen groep Lunenburg NVC Vagrocon Vako-Zuid Zuidgroep Scharrel CVS niet tijdig bekend 3,52 3,52 3.52 3,55 3,42 3,48 3,42 3,48 3,42 4.53 4,55 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Coveco/Cofok 108,50 108,50 Dalland N 112,00 112,00 Dalland Z 110,00 110,00 Encebe 104,00 Fomeva 108,00 108,00 Lunenburg 106,00 Richtprijs LBS 121,90 Vleuten (verw.) 100,00 100,00 LEI 103,75 Scharrel CVS 130,00 130,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 21/11 2,67-2,77 Zwolle 22/11 2,60-2,70 Leiden 26/11 2,70-2,78 Den Bosch 27/11 2,63-2,73 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Vrije prijzen week 23/11 - 30/11 Lichte witte kippen Zwaardere bruine kippen Slachtkuikenmoederdieren Slachtkuikens licht Slachtkuikenintegraties LEI, week 22/11-29/11 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 0,79 0,79 1.43 1,50 1,80 0,565 ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg 4,50-4,80 4,70

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15