Tuinbouwklanken Kerstveiling Kapelle in teken van televeilen Veiling CHZ zet dagprijzen op Agrotel Witloftelers hebben slapeloze nachten Vrij van onkruid is noodzaak in zaadteelt Nieuwsbrief milieu Grote problemen in teelt en afzet knolselderij Veilingklokken worden gekoppeld Beetje vriezen, beetje miezeren, zo is het momenteel in de BARONIE. Als je de vergelijking door mag trek ken, is het in de witlofteelt helaas ook zo. Na een slecht seizoen het afgelopen jaar zijn de meeste witlof telers toch weer aan een nieuw trekseizoen begonnen. Wat kunnen ze anders? En als je dan momenteel de prijzen weer ziet, is het zeer mie zerig. Hoe lang kan dit nog stand houden. In de Baronie zijn er voorlopig al twee bedrijven gesloten. En dit wa ren toch niet de eersten, de besten. De tragedie op deze bedrijven is na tuurlijk zeer groot. Het zijn onderne mers die hun hele hebben en houden gestoken hebben in het wit- lofbedrijf. Veel geïnvesteerd en gespecialiseerd. Eén van de geslo ten bedrijven was zeer vooruitstre vend, met een automatische inpaklijn, etc. En wat te denken van de gezinnen van deze ondernemers! Er gaat heel wat om in zo'n gezin, voor het tijdstip van sluiten daar is. Daar gaan veel slapeloze nachten aan vooraf. En wat na de sluiting? Verhuizen? Verkoop van grond en gebouwen? Ander werk? Waar en wat voor soort werk? Vaak zijn ondernemers heel gericht bezig met hun eigen be drijfstak. Een ander vak hebben de meesten nooit geleerd of gedaan. Dus moet men gaan omscholen. Vooral op latere leeftijd valt dit niet mee. En niet alleen de ondernemer heeft het moeilijk. Vaak werken de echtgenote en kinderen mee in het bedrijf. Wat moeten zij gaan doen? Voor een gezin met kleine kinderen kunnen er grote problemen ont staan. Normaal, als het bedrijf draait en de echtgenote mee werkt, gaan de kinderen gewoon mee de witlof ruimte in. Is men gedwongen het bedrijf te sluiten zou het kunnen zijn dat de echtgenote ook buitenshuis moet gaan werken. Als men dan nog kleine kinderen heeft kunnen er wel eens problemen ontstaan. En wat te denken als er ceeds een be- drijfsopvolger thuis meewerkt? Zo'n jongen of meisje moet zijn of haar toekomstbeeld drastisch bijstellen. Ik vraag me weieens af of bo venstaande aspecten voldoende aan de orde komen bij sluiting. De provincie Noord-Brabant gaat el ke maand de nieuwsbrief 'Beleid en Milieu' uitgeven. De eerste is inmid dels verschenen. De berichten in de^ ze nieuwsbrief zijn ingedeeld in rubrieken. Ook land- en tuinbouw is een rubriek. De werkzaamheden liggen buiten al vele weken vrijwel stil. Er moet dan ook nog veel geploegd worden hier op THOLEN. Toen het nog goed weer was in oktober, is er over het algemeen wat te weinig geploegd. Het tijdig en onder droge omstan digheden ploegen is toch voor de zwaardere grond een goede basis voor een volgend groeiseizoen. De voordelen hiervan moeten niet on derschat worden. Wanneer het te nat op het land is dan is het zeker een goede gelegen heid om het functioneren van de drainage te controleren, want de af voer van het overtollige regenwater is ook als er geen gewassen meer op het land zijn, erg belangrijk. Al leen van gronden die in een optima le conditie verkeren kan men een goede oogst verwachten. De oogstresultaten van het afgelo pen seizoen druppelen met name bij de bloemzaden nog steeds binnen. De zaadbedrijven zijn voorlopig nog volop aan het schonen. Ondanks de vele vernuftige machines moet er toch heel wat werk verzet worden om de vele verschillende partijen schoon te krijgen. Het komt ook elk jaar weer voor, dat een aantal partij en vermengd zijn met onkruidzaden. In vele bloemzaden is dan dikwijls een gedeelte moeilijk of niet te ver wijderen met het gevolg dat dit met veel zaadverlies gepaard gaat of de partij waardeloos wordt. Dit onderstreept in de eerste plaats het belang van een goede onkruid- bestrijding op het gehele bedrijf in dien men aan zaadteelt doet. Dit moet een samenspel zijn van zowel chemische als mechanische metho den, want enkel chemisch is in veel Veiling CHZ, sinds 1 juni dit jaar ontstaan door een fusie van veiling Zuid-Holland-Zuid te Barendrecht en de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zeeland te Kapelle, organiseert op donderdag 5 december a.s. haar kerstveiling. Traditioneel wordt aan een dergelijke veiling een kerst- fruitshow gekoppeld, welke op woensdag 4 december te bezichti gen is door geïnteresseerden. Rond om de fruitshow worden weer allerlei aktiviteiten georganiseerd. Het thema van de kerstveiling is 'Te leveilen'. Het ligt namelijk in de be doeling dat op 5 december een gedeelte van het tentoongestelde fruit voor het eerst tussen Baren drecht en Kapelle zal worden ver kocht. Dit houdt in dat de veilingklokken in Barendrecht en Ka pelle door computerverbindingen worden gekoppeld en dat een koper in Barendrecht zodoende de klok in Kapelle kan doen stoppen en aldus fruit uit Kapelle kan kopen. Deze vorm van aanbodsconcentratie is een antwoord op de concentratie aan de vraagzijde. Ook de klok van veiling Utrecht zal weldra gekoppeld worden, zodat een aanzienlijke hoe veelheid fruit gezamenlijk kan wor den aangeboden. Omzetrecord Hoewel de ontwikkelingen op het gebied van televeilen plus het omzet record (CHZ verwacht dit jaar een omzet te behalen van 375 miljoen gulden, waarvan meer dan 100 mil joen voor fruit; in 1990 was de tota le omzet van CVZ en ZHZ 330 miljoen, waarvan 90 miljoen fruit) aanleiding zou kunnen zijn voor een uitbundige fruitshow, is enige ingetogenheid best op zijn plaats. Niet alle fruittelers van CHZ hebben in gelijke mate kunnen bij dragen aan het omzetrecord. Als gevolg van vorst- en hagelschade zal voor een aantal telers 1991 een slecht jaar zijn. In de veilinghal van Kapelle zijn in middels de voorbereidingen in volle gang. Arrangeur Cees de Jonge uit Goes heeft de ontwerpen gemaakt, die de hal moeten omtoveren in een fraai geheel. De verbindingen zullen daarbij centraal staan: - poorten zullen de verbinding vor men van het fruit naar de gezel ligheid. - een groot fruittableau van 200 m2 geeft uitdrukking aan de computerverbinding (en) tussen Kapelle en Barendrecht. - een video en satellietverbinding completeren het geheel. Programma Het omlijstingsprogramma voor 4 december ziet er als volgt uit: - Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de aandacht gericht op de basisscholen; de leerlingen van groep 7 en 8 kunnen een kijkje nemen op de veiling waarbij uit leg over het kloksysteem en het werk van de veilingkeurmeester centraal staan. - Sinterklaas is uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de veiling te Kapella Hij en zijn zwarte pieten worden om ca. 14.00 uur verwacht en zullen voor de kinderen beneden de 10 jaar een cadeautje meebrengen. - Na de officiële opening om 19.30 uifr door de heer mr. A. Kroon, voorzitter van het Cen traal Bureau van de Tuinbouw veilingen in Nederland, zal het programma muzikaal worden omlijst door 'Toutages'. Naast het bezichtigen en eventueel ko pen (via de veilingklok) van fruit kunnen geïnteresseerden onder het genot van een hapje en drankje kennismaken met aan het fruit nauw verwante facet ten als imkerij, wijn en sap, etc. - Aangezien als thema is gekozen voor televeilen, hetgeen ook te vertalen is door verbindingen op afstand, wordt op de een of an dere wijze kontakt gezocht met Griekenland voor een levensgro te weergave van de voetbal wedstrijd Griekenland-Nederland. ledereen is van harte welkom op de veiling in Kapelle. De toegang is gratis. bloemzaden meestal niet voldoen de. Met machine- en handwerk moet er meestal nog bijgestuurd worden om een onkruidvrij produkt te telen. Zonder gebruik van chemi sche onkruidbestrijdingsmiddelen zou het onmogelijk zijn om econo misch zaad te kunnen telen hier in Nederland. De kg-prijzen van het zaad welke de teler ontvangt stijgen nauwelijks, terwijl de kosten wel omhoog gaan. Men zal dan als teler grotere oppervlakten moeten kun nen gaan telen om toch voldoende inkomen hieruit te halen. De zaadteeltstudieclub 'Eiland Tho- len' heeft al vele jaren geleden het belang van een chemische onkruid- bestrijding ingezien door als enige officiële onkruidbestrijdingsproeven te doen in bloemzaden en voor de geschikte middelen een toelating te verkrijgen. Het proefveld heeft in de loop der jaren zeker naam gemaakt op dit gebied. De medewerking van de diverse instanties zoals het PAGV is door de bezuinigingen van de overheid steeds minder geworden. Dit is op zich met de ervaring bij de studieclub voor de uitvoering geen bezwaar, echter de noodzakelijke medewerking voor de toelatingen moet ook in de toekomst behouden blijven wil men zinvol bezig zijn. De voorsprong die er o.a. op dit gebied is moet behouden blijven. Klimatologisch is Nederland zeker niet altijd optimaal voor het verkrij gen van een goede zaadkwaliteit, maar door de jarenlange ervaring, goede droogcapaciteit, een goed functionerend studieclub e.d. in ons gebied zijn we schijnbaar toch goed in staat om via de zaadfirma's te concurreren met het buitenland, ge zien het areaal dat er waarschijnlijk het volgend seizoen weer geboden wordt. De afzet van knolselderij verloopt slecht in WEST-BRABANT. Ondanks een aanmerkelijk lagere opbrengst, nu 35 ton tegen normaal 45 ton, blijft de prijs van de vrije knollen met 16 cent ver onder de maat. Kontrakttelers maken 17 a 18 cent, afhankelijk van de condities. Nega tief punt hierbij is dat hier en daar een partij blijft zitten omdat de afne mer er nog geen bestemming voor heeft. Ongeveer 20 telers in het Zuid westen, met 45 ha, hebben er een probleem bijgekregen. Hun knolsel derij is aangetast met de verschijn selen van roest en schurft. In de meeste gevallen wordt dit produkt niet afgenomen, zeker niet nu de prijs-zo laag is. Al deze telers heb ben hun plantmateriaal van een en dezelfde plantenkweker. Of hier de bron van ergernis ligt is de vraag. Eerder denken ingewijden dat het gaat om een partij zaad van inferieu re kwaliteit. Dat het in het uit gangsmateriaal zit is zo goed als zeker. Het gaat in alle gevallen om het ras Monarch. Ook in o.a. België heeft men er mee te maken. Of de telers een genoegdoening krijgen in de vorm van een schadevergoeding is afwachten. Er wordt aan gewerkt. In zo'n geval komt weer naar voren dat maar weinig boeren over een rechtsbijstandsverzekering beschik ken. Ofschoon er niet zelden vraag tekens bij zulke verzekeringen geplaatst worden is het in deze tijd voor een ondernemer een onmis baar iets. Voor de premie van een jaar werkt een advocaat amper 2 uur. De afnemers van de gedupeer de boeren annuleren de partij of ne men een proefvracht af. Telers weten niet wat ze moeten doen. Rooien en inschuren is een flinke kostenpost. Als straks blijkt dat er niets van binnen komt is er een ex tra verlies. De oogst van knolselderij is de laat ste tijd moeizaam verlopen. Nat weer maakte rooien moeilijk. Omdat de voorspelde vorstperiode niet is doorgegaan zijn de meeste telers door het oog van een naald gekro pen. Knolselderij kan geen vorst ver dragen. De eerste nacht gaat het blad bij vorst liggen. De andere dag komt dat blad niet meer omhoog met als gevolg vorstschade in de knol. Ruim 40 geïnteresseerde akkerbou wers waren vorige week te Zeven bergen aanwezig op een voorlichtingsavond van BBZ, Bemid- delings Bureau Zuid, van de NCB en veiling RBT te Breda. Belangrijkste punt was het gegeven dat eerst ge keken wordt of er voor een bepaal de groente afzet is en of er kopers voor te vinden zijn. Is dat wel het geval dan gaat men pas telers zoe ken. Belangstellenden voor prei kon den zich al aanmelden. Voor dit produkt zijn er nog voldoende perspectieven. Vorig jaar was het op de Kerstveiling in Kapelle gezellig druk. Ook dit jaar belooft het weer een interessant evenement te worden. (Foto Anton Dingemanse). Vanaf 1 januari 1992 gaat de Coö peratieve groente- en fruitveiling Holland Zeeland (CHZ) de dagprij zen van groente en fruit via het vi- deotexproject Agrotel aan telers doorgeven. Het systeem van Viditel, waar de veiling prijzen op vermeld stonden, wordt per dezelfde datum stopgezet. De veiling heeft besloten te gaan sa menwerken met Agrotel, omdat dit systeem het grootste bereik heeft bij fruit- en groentetelers. Landelijk zijn al bijna 2000 agrariërs aan gesloten bij het coöperatieve net werk. Ongeveer 11% hiervan zit in het Zuidwesten, het voornaamste aanvoergebied van de CHZ. Deze groep abonnees kan dagelijks de ac tuele berichten van Cebeco- Zuidwest inzien. Het aanbod bestaat uit signaleringen voor ziek ten en plagen, advisering over ge wasbescherming en bemesting, het KNMI landbouwweerbericht en al gemene informatie van Cebeco- Zuidwest. Daarnaast kan men mo menteel ook de prijzen van zes an dere deelnemende veilingen dagelijks opvragen. Dat nu ook de CHZ veilingprijzen via Agrotel be kend maakt, is voor alle deelnemers een waardevolle aanvulling op het informatie-aanbod. Dagafschriften Bij Agrotel test men momenteel een aantal technische aanpassingen voorde praktijk. Zo is het in de nabije toekomst wellicht mogelijk om de dagafschriften via Agrotel in huis te krijgen. Daarnaast is er een experi ment gaande om de Agrotel infor matie (en eventueel de dagafschriften) op de fax te ontvan gen, een ontwikkeling die in de IJs- selmeerpolders al een grote vlucht genomen heeft. Voor huidige telers verandert er in werkwijze niets. Zoals men nu met behulp van de computer bij Viditel inlogt, kan men na 1 januari op de zelfde wijze bij Agrotel terecht. De apparatuur die nodig is voor het raadplegen van Agrotel is hetzelfde. Alleen het telefoonnummer waar men naar belt verandert.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11