COPA, een leeuw of een papieren tijger? 110 Reportage Qo COPA in het kort "Er gebeuren rare dingen in internationale vergaderingen" De werkgroep aardappelen van COPA vergadert twee keer per jaar. Datzelfde gebeurt overigens in de EG. "Je denkt dat je een Europees zuivelbeleid hebt", zegt Koops, "maar de ruimte om zaken natio naal te regelen is zo groot dat je in feite 12 nationale superheffingen hebt". Nederland heeft wel in verhouding veel invloed, meent Van der Oord. "Wij zijn behendig in het zoeken van compromissen. De Fransen hebben veol ideeën maar zetten ze nooit door. De Duitsers zijn vaak erg on buigzaam. Dat verschil in mentaliteit kun je gebruiken". De COPA-standpunten worden door de voorzitter ingebracht in de Raad gevende Comités. "Als je het niet met het COPA-standpunt eens bent heb je de mogelijkheid om daar een eigen standpunt in te brengen. Maar dat vind ik niet korrekt", zegt Koops. Andere landen doen dat nog wel eens, is ook de ervaring van Van der Oord. Afvoerpremie "ledereen denkt dat internationale conferenties geweldig goed gere geld zijn. Maar het is precies an dersom. Vergaderstukken zijn vrijwel nooit van te voren beschik baar. Veel improviseren dus maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit", vindt Van der Oord. Door het geringe aantal vergaderin gen en het taalprobleem groeit er Europees echter niet makkelijk een hechte band tussen de vertegen- reageren op zaken die hier niet besproken zijn. Bijvoorbeeld in de COPA-werkgroep rundvlees was er een voorstel voor een afvoerpremie voor hele jonge kalveren. Daar ben ik meteen tegenin gegaan, omdat dan de kalveren duurder worden voor de kalverenmesters. Dat had ik goed gezien want daar bleek later iedereen in Nederland het mee eens te zijn". Over sommige zaken is in Nederland nog niet gesproken, over andere lo pen de meningen ook hier uiteen. Koops: "Je kunt niet altijd wachten. Ik heb daar bijvoorbeeld een premie op minder bepleit, ondanks dat ik weet dat we daar in Nederland nog niet uit zijn. Mijn invalshoek is dan: we willen geen quotumkorting, daarom breng ik dit alternatief al vast sterk naar voren om mensen mee te krijgen tégen die korting". Het omgekeerde komt ook voor. Zo heeft Jan van der Oord het omstre den standpunt van de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouw schap (tien procent verplichte braak) in Brussel nog voor zich ge houden. "Als de hoofdafdeling er unaniem over zou zijn had ik het wel ingebracht. Maar ik weet hoe ver schillend er over gedacht wordt. Dan wacht ik tot het een officieel Landbouwschapsstandpunt wordt. Nederland heeft zich in COPA jaren lang met hand en tand verzet tegen verplichte braak. Dan ga ik daar niet als eerste zeggen dat wij daar nu De CLO's zijn afzonderlijk lid van de COPA maar regelen de af vaardigingen gemeenschappe lijk. De COPA-werkgroepen vormen de basis. Standpunten daar worden doorgegeven naar het COPA-presidium, dat elke maand vergadert. CBTB- voorzitter Gerard Doornbos is daar vice-voorzitter en de beide andere CLO-voorzitters zijn ge woon lid. De vergaderingen van het presi dium worden voorbéreid door de Groep van Algemeen Experts, veelal sekretarissen van de na tionale organisaties. Die groep heeft vooral invloed a/s de werk groepen er niet in slagen tot een unaniem standpunt te komen. Zij kunnen werkgroepen opdragen hun werk over te doen. Dat over kwam bijvoorbeeld de sekties granen, zuivel en rundvlees toen die er niet in slaagden het geza menlijke COPA-standpunt over hervorming van het EG-land- bouwbeleid (vrijwillige produk- tiebeheersing op het individuele bedrijf) voldoende uit te werken. Daarnaast brengen de COPA- vertegenwoordigers hun stand punten naar voren in Raadgeven de Comités, adviesorganen per sektor van de Europese Com missie, waarin behalve de boe ren ook handel, konsumenten enzovoort vertegenwoordigd zijn. Omdat de EG de reiskosten voor deze vergaderingen betaalt worden COPA-vergaderingen vaak de dag ervoor gepland. Voor aardappelen is er geen Raadgevend Comité, omdat er geen EG-marktordening voor dit gewas is. De CLO-voorzitters en sekretaris sen komen in Nederland elke twee maanden bijeen in het 3 CLO-overlegorgaan Buitenland. De voorzitters overleggen daar naast regelmatig informeel met de Nederlandse EG-commissaris Andriessen en met organisatie bestuurders uit andere landen. Gemiddeld eens per maand reist Jan van der Oord (47), akkerbou wer te Middenmeer, af naar Brussel. Daar vertegenwoordigt hij de drie Nederlandse landbouworganisaties in ondermeer de COPA-werkgroep aardappelen. COPA, de boerenorga- nisatie in de EG. Een leeuw of een papieren tijger? Jan van der Oord begon zijn Brus selse carrière zeventien jaar geleden in de COPA-werkgroep zaaizaden. Zonder enige ervaring. "Mijn afde lingsvoorzitter deed de zaaizaden omdat hij Frans sprak. Die heeft mij toen naar voren geschoven", vertelt Van der Oord in de auto op weg naar de Belgische hoofdstad. Na ze ven jaar ruilde hij de zaaizaden in voor de sektie Granen van COPA en inmiddels is hij ook zes jaar lid van de COPA-werkgroep aardappelen. Onderweg worden oud-direkteur Arie Kauffman van 'De ZPC' en kwaliteitsexpert Anton Wachter van dezelfde aardappelcoöperatie opge pikt. Zoals de meeste COPA- werkgroepen vergadert de werk groep aardappelen samen met de organisatie van landbouwcoöpera ties in de EG, COGECA. Enigszins opgehouden door een file schuiven de Nederlanders iets na el ven aan, terwijl de Franse delegatie reeds de marktsituatie in dat land uit de doeken doet. De vijf COPA- tolken kijken vanachter glas op de vergadering neer. Eén voor één geven de delegaties cijfers over opbrengsten en markt prijzen in hun land. Niemand laat het achterste van zijn tong zien; Van der Oord laat het onderscheid tus sen de opbrengst van poot- en kon- sumptieaardappelen achterwege. Als de Britse werkgroepvoorzitter Robin Pooley tenslotte zijn indruk van de Europese aardappelmarkt weergeeft ("het tekort aan grote maten zal ook de andere prijzen op trekken") blijft het stil. Niemand hapt. "Ook uit wat de mensen niet zeggen haal je informatie", verzekert Kauffman echter. De voorzitter verwelkomt dan de heer Spitz, een jonge EG-ambtenaar die sinds kort de aardappelen 'doet'. De Duitser komt kennismaken. De COPA-vertegenwoordigers hebben eigenlijk maar één vraag: wanneer komt de EG met haar voorstellen voor marktordening voor aardappels naar buiten. Vergeten boeren Aardappels zijn het enige gewas in de EG waarvoor geen enkele vorm van marktordening bestaat. "De vergeten boeren van Europa", zo noemt Pooley de aardappeltelers graag. Over een aardappelmarktor dening wordt al twintig jaar gestre den. De Zuideuropese landen, met produktiekosten twee keer zo hoog als de Nederlandse, en de Britten met hun nationale marktbeheersing via de Potato Marketing Board (PMB) waren verwoede voorstan ders van marktbeheersing. De be langrijkste taak van Van der Oord in deze werkgroep is jarenlang ge weest: voorkomen dat er een markt ordening kwam. In 1987 ging Nederland in COPA ak koord met een lichte marktordening, onder de voorwaarde dat eerst de kwaliteitseisen in de EG geharmoni seerd zou worden. "Dat gebruikten we als taktiek om nog jaren over te praten". Inmiddels zijn de partijen wat naar elkaar toegegroeid. Het EG-budget laat geen nieuwe kost bare regelingen toe. En de open grenzen in Europa ('1992') maken het ook voor Nederland wel interes sant als binnen de EG kwaliteit en kontrole geharmoniseerd worden en er daardoor aan de EG-buitengrens een drempel komt te liggen. De vrees blijft dat een lichte marktorde ning een opstapje wordt voor zwaardere ingrepen. Ten koste van de Nederlandse marktpositie Als de EG-man het woord interven tie laat vallen springt Van der Oord dan ook onmiddellijk in. De ambte voor zijn. Dan maak ik me belache lijk", aldus Van der Oord, die er aan toevoegt dat vrijwillige braak met een flinke heffing praktisch hetzelf de kan werken. "En de COPA- delegaties hechten zwaar aan die vrijwilligheid". Bewegingsruimte Hoe makkelijk is het nu om de Brus selse diskussies over te brengen op de Nederlandse achterban? "Heel moeilijk", vindt Van der Oord. "Vaak vraagt men mij: hoe denkt Brussel daar nu over. Tegelijk ben ik ook KNLC-vertegenwoordiger. Als dan gepraat wordt over bijvoorbeeld verplichte braak zeg ik vanuit Brus sel: de haalbaarheid is nul, want Frankrijk en Duitsland zijn er tegen. Maar vanuit de Nederlandse achter ban kun je zeggen: ik ben ervóór. Dan hoef je geen rekening te hou den met de hele wereld. Belangen mogen best botsen". "Het zou niet goed zijn als ik iedere keer door de pers werd opgebeld. Te veel publiciteit maakt je bewegings ruimte nul. .Er gebeuren rare dingen in internationale vergaderingen. Ik moet op eigen verantwoordelijkheid wel eens dingen doen. Ik zou niet graag alle officiële Landbouw schapsstandpunten meenemen. Jan van der Oord weet dat boeren er vaak niet veel vertrouwen in heb ben dat COPA iets bereikt. "Maar als COPA unaniem is hebben ze heel veel invloed. Als COPA een alterna tief voor de plannen van MacSharry heeft, is dat ook voor iedere boer van belang. Want de Europese Commissie komt er ook niet uit. Dus als wij een uitweg hebben die redelijk te verdedigen is staan we sterk". Gerard Westerhof Willem Koops Van der Oord af, de Italiaan en de Spanjaard moeten naar het vliegtuig. Schapen De Nederlandse landbouworganisa ties zijn vertegenwoordigd in een kleine veertig werkgroepen en sek ties van COPA. Van der Oord vindt de aardappelwerkgroep plezierig, 'echte aardappelmensen'. Die in het begin verbaasd opkeken dat hij niks te verkopen had. "In de aardappe len zijn wij een gidsland, waar ieder een naar kijkt. In de granen zien ze meer het gat van Rotterdam dan on ze graanproduktie. Daar is de Neder landse positie er één van de vele". En in de COPA-sektie Zuivel is het standpunt van Nederland als sterkste zuivelland bij voorbaat ver dacht, aldus KNLC-sekretaris Wil lem Koops. Koops vertegenwoordigt de Nederlandse veeboeren in de sektie Zuivel en de COPA- werkgroepen schapen en rundvlees. "Als je bij de schapen met iets komt wordt er eerder over nagedacht". Superheffingen Het duurt lang voor er in COPA een naar verzekert echter dat ook hij het over een lichte marktordening heeft. Veel meer kan Spitz niet zeggen. Er ligt een ontwerpverordening in zijn bureaula maar binnen het EG- apparaat wordt er nog slag om gele verd. Een van de grootste proble men is de positie van de Britse PMB, die mogelijk zou moeten sneuvelen als gevolg van de nieuwe Europese regels. Als de delegaties rond half drie weer aanschuiven zit Jan van der Oord voor. Hij leidt de werkgroep 'Kwaliteit' van de werkgroep aard appelen. Anton Wachter licht als lid van die werkgroep een notitie toe over methoden om de kwaliteit van aardappelen voor de frites-en chips industrie te meten. Dat gebeurt nu in de EG op veel, verschillende ma nieren. De diskussie wordt verdaagd omdat de Europese verwerkende industrie niet meer zo happig is op uniforme standaards. Ook moet de EG eerst maar eens met haar voorstel over de brug komen. Om vier uur sluit Jan van der Oord (l) en COPA-sekretaris Dittmar. gemeenschappelijk standpunt op papier komt, weet Van der Oord. Zeker nu ook Spanje en Portugal zijn toegetreden zijn de verschillen in de uitgangssituatie bijna overbrugbaar geworden. "De zuidelijke landen hebben dan vaak nog het nadeel dat ze niet de geest van de EG- regelingen kennen en niet weten hoe er mee om te gaan. Wij slagen er dan nog wel eens in dingen naar onze hand te zetten. Maar vaak zijn dat ook korte termijn successen". Er wordt in COPA wel onderhandeld over een gemeenschappelijk stand punt maar vaak willen lidstaten daarbij nationaal vrijheden houden. woordigers. Daarbij komen de gi gantische verschillen in de landbouw in de verschillende lan der elk land heeft zijn eigen proble men. Compromissen zijn dan moeilijk te vinden. "Ik heb ook maar een beperkt mandaat", zegt Koops. "Ik probeer de anderen te overtui gen maar dat lukt meestal niet. Over quotumkorting worden we het snel eens, daar is iedereen tegen. Wij zijn dan bereid om over de prijs te praten, andere landen absoluut niet. Die kiezen dan toch liever voor een korting, met een opkoopre geling". "Als ik daar kom moet ik ook vaak

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10