Bloementeler krijgt steeds met verrassingen te maken Nieuwe teelten - WÊÊ Hoekje bloemen vergelijkbaar met 13 ha tarwe De zomerbloemen worden verpakt en verzendk/aar gemaakt Het oogsten van droogbloemen Met bloemen kun je een ander altijd aardig verrassen, maar de bloemen zelf kunnen er ook wat van. 'Het is een wispelturige teelt, je maakt van alles mee, het is ieder jaar weer an ders', vertelt Piet Heijboer uit Poort vliet, die sinds drie jaar droog- en snijbloemen teelt. 'Het is nooit pre cies te voorspellen hoe een teelt verloopt. Je moet inventief zijn en zelf uitproberen of een bepaald soort op jouw bedrijf past. Heijboer is uit hobby met de bloe menteelt begonnen, als neventak naast een volledige baan, maar nu probeert hij er een boterham in te verdienen. Het was in het eerste jaar aanvankelijk de bedoeling op 20 are te beginnen, maar dat werd al gelijk een hele hectare, inmiddels uitgegroeid naar 2Vi ha. Heijboer heeft een bedrijf van ca. vier ha, waarop hij naast de bloe men nog vroege aardappelen en winterpeen teelt. Om de vroege aardappelen te kunnen blijven telen, ook als de bloementeelt nog verder uitbreidt, huurt hij land bij. Vroege aardappelen passen goed op een bloemenbedrijf. Het land komt vroeg leeg, zodat het zaai- en plant goed mooi op tijd de grond in kan. Van sommige soorten kunnen zelfs hetzelfde jaar nog bloemen gesne den worden. De oudste (16-jarige) zoon van fami lie Heijboer zit ook in het bedrijf. In Barendrecht volgt hij een dag per week via het leerlingstelsel een opleiding vakman bloemenkweker. Piet heeft zelf van tevoren geen cur sus gevolgd. Hij heeft wel een hoop informatie uit de boeken gehaald, Heijboer droogt zijn Statice tata- rica dumosa in de aardappelkoel cel van een akkerbouwer in de buurt. Deze soort moet namelijk bij koude lucht worden ge droogd. Toen Heijboer daar eens was vertelde de akkerbouwer hem heel tevreden dat hij net geld had gebeurd, voor 13 ha tarwe. 'Het bleek dat de geldelij ke opbrengst van mijn 'hoekje' bloemen ongeveer even hoog was als voor die lap tarwe', ver telt Heijboer. De akkerbouwer keek daar zo van op dat hij nu ook met een halve hectare bloemen is begon nen. 'Het is natuurlijk wel zo dat de bloemen veel en veel meer ar beid vragen', benadrukt Heijboer. en daarnaast heeft hij veel opgesto ken van een al ervaren teler. Het werk wordt gedaan door Piet, zijn vrouw Bep en hun twee zoons. Als het druk is springt de schoonvader van Piet bij, en in de zomermaanden helpen scholieren bij de oogst. Heijboer teelt nu zo'n 40 verschil lende soorten. De meeste gaan twee teeltjaren mee, waarna ze op- gerooid kunnen worden en opnieuw ingeplant. De gerooide planten leve- Afhankelijk van de soort worden de bloemen gesikkeld of gesneden, daarna gebost en in de schuur vei- lingklaar gemaakt. Het produkt gaat nog dezelfde dag weg. Wanneer de oogst valt is nooit op een week te voorspellen. 'Er is wel wat te plan nen, maar dan moet je de weersom standigheden wel meehebben. Sommige soorten zijn echt uit gesproken snijbloem of droog- cent aan en in de winkel moet het ineens f 8,75 kosten'. De zomerbloemen gaan naar Bloe menveiling Westland (nu Bloemen veiling Holland). Voor Heijboer is de veilingklok een 'rad van avontuur'. 'Je weet nooit welke prijs je maakt. In sommige gevallen maakt het zelfs een groot verschil hoe laat je bloe men geveild worden, om 7 uur 's morgens kunnen ze bijvoorbeeld veel meer opbrengen dan om 9 uur Bloementeler Piet Heijboer: wat het ene jaaar goed gaat, kan het andere jaar volkomen mislukken ren voldoende plantmateriaal om de teelt uit te breiden of plantgoed te verkopen. Teelten die het niet zo goed doen plant Heijboer niet weer Arbeidsintensief De teelten zijn zeer arbeidsintensief. De onkruidbestrijding bestaat uit één keer voor opkomst spuiten in het voorjaar, en dat kan nog niet eens bij alle soorten, en voor de rest wie den, eerst met de schoffelmachine en later met de hak. 'In een on gunstig jaar moet je er wel acht of negen keer met de schrepel door'. Ook de oogst vergt veel arbeid. 'Ik heb dit jaar behoorlijk zitten zweten of ik aan genoeg arbeid zou kunnen komen, want de vakanties vielen laat. Gelukkig gold dat ook voor de oogst, dus het liep nogal los'. bloem, andere kunnen allebei. Afhankelijk van de markt of andere omstandigheden kiest de teler voor een van de twee. Heijboer: 'Als je rozen op een drogerij ziet staan dan weet je dat het niet goed zit met de prijs. Normaal gesproken gaan die al lemaal weg als snijbloem'. Rad van avontuur Heijboer levert de droogbloemen rechtstreeks aan een particuliere drogerij met wie hij een jaarcontract heeft afgesloten. Hierin is de prijs per bos per soort vastgelegd voor een bepaald areaal. Van dat areaal mag hij dus net zoveel bossen leve ren als eraf komen. Volgens Heij boer is vooral de tussenhandel goed met de droogbloemen. 'Een bosje Delphinium brengt bijvoorbeeld f 1,40 op, de droger verdient er 35 's morgens. Het is dan in dubbel op zicht de veilingklok die de prijs bepaalt'. De teler doet alle vervoer met zijn ei gen stationcar plus aanhanger, in het hoogseizoen tot twee drie vrachten per dag: een keer naar de veiling en twee keer naar de drogerij in Moergestel. Alle produkten gaan op dezelfde dag dat ze gesneden zijn naar veiling of droger. Heijboer heeft de meeste machines zelf aangepast om ze zo goed mo gelijk geschikt te maken voor zijn bedrijf. 'Met uitzondering van de sikkelprodukten zaai ik alle soorten in een systeem van vier rijen, een pad en dan weer vier rijen. Frees en zaaimachine heb ik hier speciaal op aangepast. Achter de frees heb ik bijvoorbeeld een frame gemaakt met daarop vier schijven van een aardappelplanter. De geultjes om in te zaaien worden dus al tijdens het frezen gevormd. Als je dat kant en klaar zou kopen betaal je zo twee keer zo veel voor zo'n frees'. Niet alle soorten hebben evenveel kunstmest nodig, sommige zelfs he lemaal niets. Het is daarom van be lang om soorten naast elkaar te zetten die evenveel kunstmest no dig hebben, dan kunnen ze tegelijk bemest worden. Ook in verband met de ziektebestrijding zet de teler bepaalde soorten juist wel en ande re juist niet naast elkaar. 'Je probeert zoveel mogelijk het kunstmest strooien en spuiten met de trekker te doen in plaats van met de hand of de rugspuit'. Sommige soorten zoals Helichry- sum en Delphinium zijn zeer gevoe lig voor meeldauw. Zelfs als de teler hier preventief tegen spuit kan het mis gaan. 'Ik heb een keer meege maakt dat in de ene soort wel meel dauw kwam en in de andere soort niet. Beide zijn gevoelig voor meel dauw, en beide had ik preventief gespoten. De stukjes lagen nog geen 100 m van elkaar af'. Om zomer- en droogbloemen te te len is het niet per se noodzakelijk over zoet water te beschikken, maar het is wel een voordeel. Door te be regenen verloopt de groei ook onder ongunstige omstandigheden regel matig. Het afgelopen seizoen kon Heijboer vanwege de droogte maar drie weken snijden van de Helichry- sum, terwijl dit doorgaans wel drie maanden kan, tot de eerste nacht vorst. Als hij over zoet water zou kunnen beschikken zou Heijboer ze ker een regeninstallatie aanschaf fen. 'Ik denk dat ik hem er in twee jaar uit heb'. Studieclub Heijboer is penningmeester en mede-oprichter van de studieclub Bloevantho, waarvan de naam is af geleid van 'bloemen van tholen'. Ondanks deze naam komen de ca. 50 leden uit heel zuidwest Neder land. Het zijn vooral akkerbouwers die er 'bloemen bijdoen'. De studie club houdt regelmatig excursies bij de verschillende leden. 'Zeer leer zaam', aldus de Thoolse bloemente ler. De DLV Naaldwijk begeleidt de studieclub. Spannend 'Je weet het nooit met de bloemen. Wat het ene jaar goed gaat mislukt het andere jaar totaal. Zo heeft de veiling eens een bepaalde Centau- rea gepromoot, dat zou het zijn. Ik ben daarop ingesprongen. De eerste keer dat ik het spul aanleverde werd het doorgedraaid. De tweede keer bracht het per tak zeven tot tien cent op, daar kun je het nog niet eens voor brengen. Maar ja, een an dere keer valt het weer mee. Dat houdt het spannend'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9