Inpak Oosterland geeft produkten meerwaarde en neemt telers werk uit handen Exportmarkten stellen hoge eisen Ca. 80 procent van de voor Grobe- ka geteelde groenten wordt inge pakt in het pakstation Inpak Oosterland van Jaap Schoof te Oosterland. Het centraal veiling- klaar maken biedt verschillende voordelen, waaronder het steeds ongeveer dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden en lagere vervoerstarie- ven voor de teler. Het in pakstation funktioneert nog geen jaar, maar meet nu al weer uitzien naar een nieuwe lokatie. De ondernemer be licht enthousiast doch zakelijk hoe het tot nu toe gegaan is. In het inpakstation worden twee van de drie groentesoorten die voor het groentebemiddelingskantoor Grobeka geteeld worden, veiling- klaar gemaakt, broccoli en radicchio rosso (roodlof). Ongeveer één op de vijf telers doet het inpakwerk zelf. Bij de meeste telers haalt vervoerder firma Rademaker uit Haamstede de produkten op en brengt ze naar Oosterland. Daar worden ze, pallet voor pallet, van de overtollige delen ontdaan, geseald en verpakt in kistjes. Voor het inpakken betaalt de teler aan Schoof 55 cent per kg ingepak te broccoli en 60 cent per kg radic chio rosso. Schoof: "Voor broccoli kan dat net uit, maar dan mag er niets tegenzitten. We hoeven deze groente alleen maar te sealen en in te pakken, gemiddeld genomen is het produkt gewoon goed. In het begin van het seizoen kon het niet uit voor 55 cent, toen was de broc coli te klein en moesten we gewoon te veel handelingen verrichten. Zes dubbeltjes voor het inpakken van een kg radicchio is te weinig, door dat we teveel handelingen moeten verrichten in het fustgedeelta Ra dicchio moeten we eerst "opknap pen": het buitenste blad eraf halen en bijsnijden. En dan moet het spul ingepakt worden in 2/z kg kistjes met interieur en op elk kistje een dekvel en een kaartje eraan vast. Dat zijn teveel handelingen voor die prijs. Het zou wel kunnen als de te ler alvast zelf de buitenste bladeren van de bolletjes zou verwijderen, maar dan moet je alles bij elkaar ge nomen te veel van het produkt weg gooien en blijven er te weinig kilogrammen over". Specifieke markten Alle broccoli en ruim de helft van de radicchio wordt ingepakt om via de veilingklok afgezet te worden. Daar naast gaat een deel van de door In pak Oosterland verpakte radicchio rechtstreeks naar exporteurs voor de Amerikaanse en Japanse markt. Dit zijn specifieke exportmarkten die zeer hoge en speciale eisen aan het Het inpakstation van Grobeka kan aan de hoogste verpakkingseisen voldoen produkt stellen, o.a. ten aanzien van kleurschakering, uniformiteit en ver pakking. Volgens Schoof zijn de eisen die de twee landen stellen zo hoog dat slechts zo'n 60 procent van wat als eerste kwaliteit geveild wordt voor deze export in aanmer king zou komen. Hij heeft bijzonder positieve ervaringen met deze ex portmarkten. "De vraag vanuit deze landen naar specifiek verpakte ra dicchio is zo groot, daar kun je nooit aan voldoen. Wellicht dat dit ook voor andere produkten geldt". Volgens hem is het kunnen bedie- produkten en voor specifieke mark ten. Vanwege de speciale eisen is het trouwens niet eens mogelijk de ze markten via de klok te bedienen. De lichtgewicht witte hardschuimen doosjes (CFK-vrij) die Japan en Amerika als verpakking willen, die mogen we op de veiling niet aan voeren, dus zou een exporteur de produkten zelf hierin moeten ver pakken. Via bemiddeling kunnen de exporteurs rechtstreeks een groot quantum kant en klaar produkt af nemen". De kontakten met de ex porteurs zijn aangegaan en worden pakstation te leveren. Op deze ma nier is de continue aanvoer aan Ja pan en Amerika maximaal gegarandeerd. "Ik vraag dan een te ler de radicchio niet in 21/2 kg toma- tenkistjes te verpakken, wat hij normaal zou doen voor de veiling, maar in poolfust. In Oosterland moeten we alles toch overpakken in de witte exportkratjes. Zo hoeft de teler weinig inpakkosten te maken, en kan Grobeka de exportmarkt voorzien". Schoof benadrukt dat het leveren buiten de klok om alleen de voor ten op het inpakstation, in hoofd zaak scholieren en huisvrouwen. Schoof is aangesloten bij de Detam, waardoor hij nooit problemen heeft met de arbeidsvoorziening maar hiervoor wel het volle pond moet betalen. Behalve hijzelf is er nog één medewerker in vaste dienst. Schoof is zelfstandig ondernemer, en krijgt alleen betaald per kg verpakt pro dukt. Er wordt naar een formule ge zocht dat hij ook een vergoeding krijgt voor de andere uren die hij voor Grobeka maakt. Zo moet hij ten dienste van het bemiddelings- nen van deze exportmarkten een grote verdienste van Grobeka. "Het zijn puur nieuwe markten, aange boord door Grobeka. Als er via het bemiddelingskantoor niet geleverd wordt zou er helemaal geen Neder lands produkt naar toe gaan. Het is dan ook helemaal niet erg dat er buiten de veilingklok om geleverd wordt, want je bekonkurreert er nie mand mee. De klok is ideaal voor to maten, komkommers, paprika, bloemkool en andere grote produk ten, maar niet voor kleine nieuwe onderhouden door Grobeka- koördinator Gerrit Jan Kornet. Van uit een vroegere funktie (bij het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen) kent hij veel exporteurs persoonlijk, zodat hij precies weet aan welke exporteur een bepaalde partij het best geleverd kan worden. Het komt wel voor dat Schoof radic chio tekort komt om aan de export behoefte te kunnen voldoen. In zo'n geval belt hij een teler op die nor maal gesproken rechtstreeks aan de veiling levert en vraagt hem aan het Jaap Schoof (rechts): wij maken de drempel voor de akkerbouwer/groenteteler laag keur verdient bij specifieke produk ten waar nog geen markt voor is. "Als het geen nieuwe markt is ben je konkurrent van jezelf, en dat moet je voorkomen". Nieuwe lokatie Jaap Schoof is begonnen als boer. In 1979 nam hij het ouderlijk bedrijf over. Daarna is hij o.a. aktief ge weest in de witlof, zowel het ver richten van loonwerk ("Ik reed op een gegeven moment met drie vier zaaimachines") als het forceren van de pennen. De witloftak heeft hij in middels afgestoten, al is hij nog wel aktief in de witlofwereld, onder meer als taxateur witlofwortelen. Hij is de enige in Nederland die zich beëdigd taxateur witlofwortelen mag noemen. Op het bedrijf is nog wel koeling voor 28 ha witlofpen- nen aanwezig. Dat komt nu goed uit voor de tijdelijke koeling van de ra dicchio en broccoli. Schoof heeft alle bedrijfsgebouwen evenals de grond overigens ver kocht aan een veehouder, per 1 april dit jaar. Behalve de koelruimte huurt hij ook een schuur terug, waarin hij het inpakstation heeft onderge bracht. Omdat de veehouder de schuur per volgend jaar bestemd heeft om er varkens in te houden moet Schoof in samenwerking met Grobeka een andere inpakruimte zien te vinden. Nieuwe koelruimte moet er ook komen, want koeling op afstand is onwerkbaar. De onder nemer vindt dat het de provincie Zeeland niet zou misstaan het op zetten van een goed pakstation voor Grobeka financieel te ondersteunen. "Het is een ontwikkeling die het verdient". Afhankelijk van het aanbod werken er tussen de vijf tien arbeidskrach kantoor nogal wat tijd investeren in o.a. bezigheden op het organisatori sche vlak. De sealmachines zijn van Grobeka, de overige apparatuur, zoals trans portbanden en roltafels, had Jaap Schoof nog uit de tijd dat hij witlof forceerde. Lagere transportkosten Het pakstation biedt diverse voorde len in vergelijking met het afzonder lijk inpakken en aanvoeren door de individuele telers. Een groot voor deel is de grote uniformiteit in het aanbod. "Wij snijden er zoveel als nodig af om steeds dezelfde kwali teit te krijgen. Als iedereen het schoonmaken zelf zou doen krijg je nooit grote uniforme partijen". Ook zijn de transportkosten veel la ger. Schoof: "Door het gezamenlijke aanbod kan de vervoerder grotere quantums in een keer ophalen, en dat scheelt natuurlijk in de kosten". "Een ander voordeel is dat je door de goede koeling een konstantere aanvoer kunt realiseren. Wij kunnen zonodig de radicchio rustig enkele dagen in de koeling bewaren zonder dat de kwaliteit achteruit gaat". Het blijft een bezwaar van het, pakstation dat de teler zelf weinig arbeidsuren in zijn produkt kan ste ken. Hij verzorgt weliswaar de teelt en de oogst, maar de meeste uren gaan zitten in het veilingklaar ma ken. Het kan ook een voordeel zijn dat de teler nu van deze zorg verlost is, geeft Schoof aan. "Vooral voor akkerbouwers die niet gewend zijn met groentegewassen om te gaan kan het uitbesteden van de 'finis hing touch' betekenen dat hij de stap naar de intensieve gewassen eerder neemt. De drempel is minder hoog".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8