'Met pootaardappelen meer uren rendabel te maken' Olievlas kan konkurrentie met granen goed aan Q, Nieuwe teelten 7 Akkerbouwer Rijk te Heinkenszand: Akkerbouwer Westerbeke teelde voor het eerst 3 hektare Cebeco voorziet een flinke toename van het areaal olievlas in het ko mende seizoen Olievlas is een teelt die steeds meer opgang begint te maken. Cebeco heeft dit jaar ruim 400 ha onderge bracht. Zolang er een aanvulling komt uit de EEG-pot kan het de kon kurrentie met granen aan. Voor olie vlas wordt onder meer afzet gevonden als grondstof voor de verf- en linoleumindustrie en voor bakkerijprodukten. Akkerbouwer A. Westerbeke uit Vogelwaarde zaaide afgelopen voorjaar 3 ha in als alter natief voor vezelvlas. "Op de gebruikelijke manier vezel vlas verbouwen bood voor ons geen perspektief meer. Olievlas is een ge schikte vervanger omdat het als dekvrucht kan dienen voor veld- beemd. Olievlas heeft minder vezel maar meer zaad. De teelt op zich verschilt weinig met vezelvlas. Eind maart gaat 70 kg zaaizaad van f 4,50 per kg de grond in", zegt de heer Westerbeke. Zoon Wim voegt daar aan toe dat niet te dik gezaaid moet worden. "Olievlas kan daar door beter uitstoelen. Een magere stikstofgift is wenselijk om legering te voorkomen. De onkruidbestrij- ding gebeurt bij ons met het lage doseringssysteem. Dient olievlas niet als dekvrucht, dan past een bo demherbicide. Trips en aardvlooien kunnen bij niet tijdig spuiten voor schade zorgen". Zware grond In Zeeuws-Vlaanderen is dit jaar 50 ha olievlas verbouwd. De gemiddel de opbrengst lag er op 2100 kg. Bij Westerbeke lag de opbrengst hoger omdat op zware grond geteeld is. "Op zware grond doet olievlas het beter", merkt A. Westerbeke op. "Hoe korter het gewas des te beter, dit in tegenstelling tot vezelvlas. Het gaat om de bolletjes. Verschillen in opbrengst ontstaan volgens mij ook door de manier van oogsten. Er zijn drie mogelijkheden. Met de vlasma chine trekken en op sprei leggen,, met de zwadmaaier maaien en daarna bij goede weersomstandig heden dorsen of van stam dorsen. Vader en zoon Westerbeke: "Olievlas past goed in de vruchtwisseling". Ik heb van stam gedorst en weinig zaadverlies gehad. Het vochtgehalte was met 9% precies goed. Dorsen waar het vlas getrokken is geeft meer verontreinigingen met o.a. zand. Veertig jaar geleden verbouw den ze op Zeeuws-Vlaanderen ook al olievlas en toen kwam van stam dorsen ook als beste uit de bus". Een belangrijke faktor is volgens Wim Westerbeke dat je niet te snel moet gaan maaien of dorsen. "Eind september moet je eigenlijk tegen jezelf zeggen. Ik moet mijn olievlas nog dorsen". Wim vindt dat olievlas de konkurrentie met granen goed aan kan. "Een groot voordeel van olievlas is dat het wat gewasbe schermingsmiddelen en bespuitin gen aangaat aanmerkelijk minder kost dan wintertarwe. Als je een ge middelde opbrengst kunt realiseren die tussen de 2000 en 2500 kg ligt komt het met f 1,40 per kg hoger uit dan tarwe. De post zaaizaad is wat hoger. Aan bemesting kost het minder. Belangrijk is verder dat tij dens het dorsen de beschadiging van het zaad niet boven de 5% uit komt. Als bakkerijgrondstof is het dan ongeschikt". Weinig problemen De teelt op zich heeft afgelopen jaar weinig problemen gegeven. Wester beke senior brengt naar voor dat de teeltdeskundigen als het ware meer moesten leren dan de boer zelf. "Voor Cebeco is het ook moeilijk. Ik verwacht voor 1992 een uitbreiding in de regio. Een hoog saldo geeft olievlas niet, maar het past goed in de vruchtwisseling. Grote risiko's zijn er niet aan verbonden. Qua weersomstandigheden kan het meer hebben dan graszaad en gra nen". Vaststaat nu al dat bij Wester beke in 1992 wederom 3 ha olievlas op een totale bedrijfsoppervlakte van 50 ha geteeld zal worden. Ce beco verwacht volgend jaar het are aal olievlas tot boven de 1000 ha te kunnen uitbreiden. 'Consumptietelers die jaarlijks 24 cent maken moeten niet met poot- goed beginnen'. Een advies van de heer M. Rijk aan akkerbouwers met belangstelling voor aardappelver meerdering. Rijk heeft te Heinkens zand een akkerbouwbedrijf van 50 ha en verbouwt sinds 1986 jaarlijks 4 ha pootgoed. Via commissionair J.B. de Jonge teelt hij voor Wolf Wolf het AM-ras Diamant op land met een gemiddelde afslibbaarheid van 25%. 'Voor aardappelvermeerdering heb ik gekozen om zo meer uren renda bel te maken. De teelt was inpas baar en doordat zoon Eric ook op het bedrijf werkt kan sorteren in fa milieverband gebeuren. Door een AM-ras te kiezen kan het areaal aardappelen iets uitbreiden. Als ex tra investering is er koelruimte bijge bouwd omdat pootaardappelen niet naast consumptie kunnen worden opgeslagen. Tot heden toe bevalt pootgoed me wel, al is het geen rijk maker. Echt leergeld heb ik nog niet hoeven te betalen. Alleen zat er een jaar tussen waar het percentage uit val door pok erg hoog was. Qua prijs is een ras als diamant stabiel. Het jaar 1990 kende een lagere op- brengstprijs. Dit kwam ondermeer door de toestanden in het Midden Oosten'. Selecteren Akkerbouwer Rijk was zes jaar gele den de eerste in de streek die met pootgoed begon. Nu zijn al zo'n zes collega's gedeeltelijk overgescha Rijk ziet toekomst in de teelt van pootaardappelen keld. Het selecteren heeft hij, na ad viezen en begeleiding van de afnemer, min of meer zelf geleerd. Voor de toekomst ziet het er naar uit dat de tak pootaardappelen zich uitbreidt naar 6 ha. Dit ten koste van de consumptierassen Bintje en Marijke die bij McCain een bestem ming vinden. 'Uitbreiding van de teelt zal in hoofdzaak van de overheid afhan gen. Als het mes rigoreus in de ge wasbeschermingsmiddelen worden gezet zal Nederland zijn goede kwa liteit niet kunnen behouden. Zonder bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn poters niet virusvrij af te leveren. Een soepel toelatingsbeleid door de overheid is hier op zijn plaats'. Perspectieven Voor het Zuidwesten ziet de heer Rijk nog perspectieven. 'Wat de bacterieziekten betreft zitten we gunstig ten opzichte van het noor den. Wel kunnen luizen hier een plaag vormen, waardoor je altijd alert moet zijn. Nieuwe telers raad ik aan eerst een selectiecursus te vol gen en ervaring op te doen bij een pootgoedbedrijf. Een seizoen elders selecteren en niet te vergeten sorte ren is de beste leermeester'. Rijk vindt dat het financiële rende mentvan consumptie-en pootaard appelen zich moeilijk laten vergelijken. De pootgoedprijs volgt min of meer de afzetontwikkeling van de consumptie-aardappelen. Globaal genomen houdt hij f 2.000,— per ha meer over. Dit bedrag is een vergoeding voor se lecteren en sorteren. Aan de andere kant is de kostenpost hoger. Aan uitgaven als plombe- en areaalhef fing, NAK en Stopa is f 1.500,— meestal ontoereikend. Zolang de ex port goed blijft lopen hebben vader en zoon Rijk vertrouwen in de toe komst. 'Als de extra gemaakte kosten maar worden betaald'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7