Miiiiiiiiiiiftifii Hiltaa Het broeien van tulpen als 'tweede tak' Deelnemers Infomarkt /bus helpt geïnteresseerden op weg Op de Infomarkt Nieuwe Teelten op dinsdag 3 december a.s. in de Prins van Oranje te Goes zijn de volgende bedrijven en instellingen aanwezig: - Cebeco Handelsraad coördineert aktiviteiten van Cebeco- Zuidwest, Aardappel BV, CZAV, Bollenbureau en Pelmolen fo.a. ci chorei, pootgoed, olievlas, cram be, karwei, b/auwmaanzaad, bak- tarwe en mestkuikens). Veiling CHZ (o.a. groene asperges en klein fruit, waaronder pruimen). - Bloemenveiling Holland (o.a. tulpen, zomerbloemen, droog bloemen). - Hobaho BV (bloembollen Ibusproject). - fa. L. Lek en Zoon BV (anjerteelt in vrije veld). - Hilverda BV (o.a. anjers en limonium voor versmarkt). - Ned. Notenunie B.A. (hazelnoten). - Grobeka BV (o.a. ijsbergsla, broccoli, raddichio rosso). - Jonker Fris (conservengroenten). - Ekocheck Zeeland (ecologische landbouw - Zeeuwse Vlegel (milieuvriendelijk geteelde tarwe). - Fa. J.B. de Jonge (pootgoed voor Wolf en Wolf). - Dienst Landbouwvoorlichting (diverse teams uit plantaardige en dierlijke sector). - AOC Zeeland (cursussen voor nieuwe teelten). - Landbouwpraktijkschool (cursussen nieuwe teelten). VBAZ (bedrijfsverzorging). Met de regelmaat van de klok worden nieuwe tulpenrassen op de markt gebracht. Zo'n gebeurtenis is al tijd goed voor een vrolijk plaatje in de krant. Onder de naam Ibus (Informatie Be middeling Uitgangsmaterialen Sier teelt) werken Bloemenveiling Holland, Bloemenveiling Eelde en Hobaho b.v., veiling- en bemidde- lingsbedrijf in bloembollen, aan sti mulering en verbetering van de broeierij van tulpen o.a. in zuidwest Nederland. Daartoe organiseert Ibus voorlichtingsbijeenkomsten, teelt cursussen, excursies, advies bij aankoop van uitgangsmateriaal en teeltbegeleiding. Ibus staat begin nende broeiers bij in het traject voorlichtingcursus tulpenbroei- planning en assortimentskeuze- aankoop bollentemperatuurbehan- deling en opplanten- teeltbegeleiding-oogst en veiling- klaar maken van het produkt. De tulpenbroeierij is een typische seizoenteelt, die uitstekend past bij verschillende vormen van akker bouw/groenteteelt. Kortom bij die teelten, die te maken hebben met een onderbenutting van de produk- tiecapaciteit in de wintermaanden. De tulpenbroeierij is een energie arme teelt en vraagt, naast werkin- zet, relatief weinig ruimte- en tijds- beslag. Door een goede planning van het aangekochte sortiment en door juiste preparatie van de bollen kan de produktie precies op het be schikbare aantal arbeidsuren wor den afgestemd. Afhankelijk van de eigen bedrijfssi tuatie kan men vroeg of laat in het seizoen beginnen en stoppen met de broeierij van tulpen. Bij de tulpen broeierij wordt onderscheid ge maakt tussen kistenbroei en vollegrondsbroei. Kistenbroei/Vollegrondsbroei Bij kistenbroei worden in de herfst de tulpebollen op kisten van 40 bij 60 cm geplant. Gedurende een van te voren bepaald aantal dagen, af hankelijk van het soort, blijven de kisten bij lage temperatuur in de koelcel. Beworteling vindt daar dan ook plaats. Eenmaal uit de koelcel zijn de tulpen in 3-4 weken oogst- klaar. Afhankelijk van de soorten werden de eerste tulpen ruim vóór de Kerst aangevoerd en kan men tulpen blijven aanvoeren tot april. Afhankelijk van de eigen bedrijfssi tuatie kan de aspirant-broeier met behulp van Ibus, de meest geschik te periode kiezen. Naast de kistenbroei kunnen de tul pen onder glas ook in de volle grond geplant worden. Men moet dan echter goed rekening houden met de kwaliteit van de grond, etc. Het geven van temperatuursbehandelin- gen, het opplanten van kisten, het bewaren in de koelcel kan men zelf Het oogsten en veilingklaar maken van tulpen vraagt vee! werk doen of ook uitbesteden. Het is voor beginners mogelijk op kisten opge- plante en volledig afbehandelde bol len te kopen. Een en ander kan plaatsvinden in een daarvoor aange paste schuur. Kistenbroei is een goede manier om met weinig in vesteringen en financieel risico er varing op te doen. Economische aspecten De winstgevendheid van de tulpen broeierij staat of valt met: de op brengst op de bloemenveiling (kwaliteit wordt beloond), de kost prijs van het uitgangsmateriaal en de overige (arbeidskosten). Een goe de indicatie van de opbrengst is moeilijk te geven. De gemiddelde seizoenprijs de afgelopen jaren schommelde tussen de 25 en 28 cent per tulp. De bolprijs varieert naar ras en bol- grootte. Normaal gesproken tussen de 8 en 14 cent. Daarbij komen dan nog de kosten van opplanten en koelen. De tulpenbroeierij is een ar beidsintensieve teelt, die op een re latief klein oppervlak wordt uitgeoefend. Het oogsten en veiling- klaar maken vraagt veel werk. Het kost 1 uur om 1 m2 tulpen te oogsten en te verwerken (400 bloe men). Bij kistenbroei betekent dit dat een bedrijf met een teeltruimte van 250 m2 werk verschaft aan 1 a 2 personen. In vergelijking met an dere bloementeelten is de tulpen broeierij energie-arm en is het een teelt die weinig last heeft van ziek tes en plagen. Marktverwachtingen De prijzen van zowel de bollen als de bloemen komen tot stand in een vrije markt van vraag en aanbod. Er zijn geen garantieprijzen. De totale bloemisterij-sector is echter een groei-sector. Ook de markt voor tul penbloemen heeft ruimte. De ver wachting is, dat de markt een regelmatige groei van zo'n 5% per jaar zonder prijsval op kan nemen. Geïnteresseerde ondernemers kun nen contact opnemen met Ibus bij P. Cuppen (Bloemenveiling Holland) 01740-33676.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5