Peter Hanse enthousiast over tulpenbroei op akkerbouwbedrijf ^Cc^ö Tulpen kunnen beter op de klok kijken dan wij Veel buren en bekenden zijn at een kijkje komen nemen De bietenhopên aan beide zijden van het weggetje naar de boerderij doen niet vermoeden dat het bedrijf ook snijbloemen voortbrengt. Toch is dat zo. In een 'onbenutte' schuur heeft maatschap Hanse uit Kerk werve een broeiruimte voor tulpen geïnstalleerd. Het afgelopen seizoen heeft de maatschap 167.000 tulpen afgeleverd op de veiling. Het ko mend seizoen, van december tot april, worden dat er ruim 180.000. Volgens Peter Hanse is de tulpen- broei goed in te passen op het ak kerbouwbedrijf. Het broeien van tulpen is niets an ders dan voorbehandelde bollen in bloei trekken. Hanse doet dit in een voor dit doel ingerichte en geïsoleer de schuur, bij kunstlicht. Het broei en vindt plaats in plastic kisten, de meest gangbare methode in het Zuidwesten. Een andere veel voor komende methode is het broeien in de kas. Hanse koopt de bollen via de Coöperatieve Nederlandse Bloembollenveiling (CNB) te Lisse, die ze op een van tevoren afgespro ken tijdstip aflevert. De afzet van de bloemen loopt via Bloemenveiling Holland (Berkel en Westland sa men). Peter Hanse is bijzonder goed te spreken over de manier waarop de bloemenveiling nieuwe telers be geleidt. De keurmeester is zelfs op het bedrijf in Kerkwerve geweest. Maatschap Hanse bestaat uit vier maten: Peter Hanse, zijn vader, oom en neef. Alle vier hebben ze hun ei gen specialisme, zoals Peter de tul penbroei. Iedereen doet wel alle werkzaamheden. Van oorsprong was het een puur akkerbouwbedrijf, maar inmiddels zijn er al verschillen de nieuwe teelten op het bedrijf geïntroduceerd, waaronder winter bloemkool, spruiten, vroege aard appelen en nu dus ook tulpenbroei. Peter Hanse: "Toen mijn neef en ik enkele jaren terug in het bedrijf kwamen hebben we er wat kleine gewassen bij gezocht. We hebben ook enkele jaren prei geteeld, maar daar zijn we weer vanaf gestapt. De grond is te zwaar, en dan kun je nooit de konkurrentie aan met iemand die op zandgrond met de klembandrooier één ha per dag kan rooien". Verder kent het bedrijf een gangbaar bouwplan (bieten zoveel als mag, aardappelen zoveel als kan, in verband met resp. quotum en vruchtwisseling). Hanse teelt de bollen niet zelf om dat daarvoor de grond aan de zware kant is, hij niet kan beregenen, ér geen specifieke mechanisatie en opslagfaciliteiten aanwezig zijn en kennis en ervaring over de teelt ont breken. "De kennis kunnen we wel aanleren, maar als je zelf je bollen teelt moet je ook investeren in koel en warmtecellen. De bollen moeten ook voorbehandeld worden, iets wat je so wie so beter aan een gespecialiseerde preparateur over kunt laten". Prepareren Nadat de bollen in juli zijn gerooid krijgen ze eerst een aantal weken een warmtebehandeling (20 tot 30 graden), om de zomer af te maken, en vervolgens een koudebehande- ling, om de winter te suggereren. De warmtebehandeling duurt tot de bloemaanleg in de bol is voltooid, de 12 tot 20 weken koude (9 graden) daarna zorgen ervoor dat de bloem kan gaan groeien zo gauw de om standigheden daarvoor gunstig zijn. Die omstandigheden kreëert de broeier dus. De bollen kunnen de broeiruimte in zo gauw ze de laatste week koude gehad hebben, maar ze kunnen ook nog eerst enkele weken bewaard worden. Ook tussen de warmte- en koudeperiode zit speel ruimte, zodat de preparateur zich kan richten op de gewenste aflever datum. Gedurende de koudeperiode worden de bollen die zijn bestemd voor kistenbroei opgeplant in plastic kisten (60 bij 40 cm), en ze begin nen dan ook al uit te lopen. De bol len die Hanse a.s. seizoen gaat broeien zijn al in het voorjaar ge kocht: zoveel van dat en dat ras op die en die datum. Broeischema Vorig jaar teelden ze vijf verschillen de soorten, komend seizoen zeven. "We willen graag met verschillende rassen en kleurvariëteiten ervaring opdoen en ons niet tot één soort beperken zoals sommige andere broeiers. Het is overigens niet zo dat je van tevoren kunt zeggen welke kleuren op een bepaald moment het meest gevraagd zijn, dat hangt van een groot aantal - onvoorspelbare - faktoren af. Daar kun je geluk mee hebben, maar het kan ook tegenzit ten. De laatste broei het afgelopen seizoen hadden we een roodkleuri ge soort, een heel populaire kleur op dat moment. Een andere broeier op Schouwen-Duiveland had praktisch dezelfde tulpen en van minstens zo goede kwaliteit, alleen wit. Die brachten veel minder op". Peter heeft al voor de aankoop van de bollen het broeischema op gesteld. Hierin staat precies wat er gedurende het seizoen in de broei ruimte allemaal gebeurt: wanneer iedere trek begint en eindigt, van wanneer tot wanneer de oogst valt etc. "De tulp kan beter op de klok kijken dan wij", zegt hij. "Als de bol een bepaalde temperatuurbehande- ling ondergaat weet je van tevoren precies wat er gebeurt, wanneer de bloei valt etc. Door goed te plannen en een goed broeischema op te stel len voorkom je dat oogstpieken in het weekend of in andere ongunsti ge periodes vallen, terwijl toch de broeiruimte optimaal benut wordt". Tabellen Iedere broeier beschikt over tabellen waarop voor de verschillende tuï- penrassen staat aangegeven noe lang het in een bepaalde tijd van het jaar duurt voor ze in bloei getrokken zijn. In april kan de trektijd wel acht dagen korter zijn dan in december. In het voorjaar 'werkt de tulp meer mee', dan zit hij immers tegen zijn natuurlijke bloeitijd aan. Met behulp van de tabellen en een zogeheten brceischijf kan de broeier de ver schillende trekken 'naadloos' op el kaar laten aansluiten. Een broeischijf is een schijfje ter grootte van een cd, die uit meerdere schijf jes op elkaar bestaat. Door de trek- duur in te stellen en de schijfjes onderling te draaien ziet de broeier meteen wanneer een nieuwe partij bollen opgezet kan worden, zonder dat hij aan de hand van de kalender zoveel weken bij een bepaalde da tum op moet tellen e.d. "Je probeert zoveel mogelijk te voorkomen dat een oogstpiek op een zondag valt en ook houd je re kening met je afzet. Je moet niet net na de Kerst met een grote aan voer komen te zitten. Zonodig is een vertegenwoordiger van de CNB of van de DLV Lisse behulpzaam bij het opstellen van het broeischema. Dit jaar heb ik zelf een schema op gesteld, maar ik heb het wel even ter kontrole naar de DLV op gestuurd". "We streven ernaar dat de eerste trek valt voor de Kerst en de laatste zo rond begin april. Een trek duurt, afhankelijk van het ras en de tijd van het jaar, gemiddeld drie weken. Als we dus voor de Kerst bloemen wil len hebben moeten we zo'n drie we ken daarvoor de partij in de broeiruimte zetten. Als alle bloemen geoogst zijn kan er weer een nieu we partij in. De kisten met afge werkte bollen laten we staan, we stapelen de nieuwe er gewoon bo venop. Naarmate het seizoen vor dert stijgt de werkhoogte dus, tot zo'n vijf kisten hoog in april". Hanse heeft de broeiruimte verdeeld in drie ongeveer even grote gedeel ten. Doordat de trekken (gemiddeld) drie weken duren kan hij elke week een compartiment vullen: week 1 zet hij compartiment a vol, week 2 compartiment b, week 3 comparti ment c, week 4 weer compartiment a, enzovoort. Zo ontstaat een gelijk matige afbeidsfilm en, niet minder belangrijk, een gelijkmatige afzet. Peter Hanse: Je naam op de veiling is erg belangrijk. Als de naam Hanse uit Kerkwerve maar eens in de drie weken op de veilingklok verschijnt kennen de kopers je niet. Dat is wel het geval als je twee of drie keer per week veilt". Volgens hem komen er dit jaar wei nig tulpen vóór de Kerst. Het was een laat jaar, de bollen konden pas laat gerooid worden, waardoor ook de broei enkele weken later begint. Door de late start verschuiven alle data. Peter heeft een heel nieuw broeischema moeten maken. De tul pen die de bloemenman in decem ber verkoopt zijn in hoofdzaak 'vriestulpen', verkregen uit bollen van vorig jaar die 'in de diepvries' zijn bewaard. Gebruikte koelcel Gedurende het seizoen, zeg maar de wintermaanden, vergt de tulpen- Peter Hanse uit Kerkwerve: "Met de kleur van de tulp moet je ge luk hebben". broei gemiddeld VA arbeidskracht. De tulpen worden met bol en al ge oogst en later ontbold en ingepakt. Voor a.s. seizoen heeft Hanse een gebruikte koelcel aangeschaft waar in hij de tulpen een dag goed kan houden. Hij heeft dan wat speling in de aanvoertijd. Dit is om verschillen de redenen gunstig, o.a. omdat hij een deel van het transport naar de veiling zelf doet. "We rijden met de bestelwagen ook zelf naar Baren- drecht om bijvoorbeeld de spruiten weg te brengen. Als het zo uitkomt rijden we een stukje verder en bren gen een partij geprepareerde tulpe- bollen mee terug. Het transport van de bloemen lieten we het afgelopen seizoen nog doen, maar als het in het rijschema past gaan we ook hiervan een deel zelf doen. Per week leveren we twee a drie stapelwa gens met elk 5400 tulpen. Laten doen kost f 40,— per sta pelwagen". De broeiruimte is de grootste inves tering. "Als we geen schuur be schikbaar gehad zouden hebben zouden we in een kas zijn gaan broeien", zegt Peter, "want een nieuwe schuur kun je er niet voor bouwen, dat kan niet uit". Behalve in de isolatie van de schuur heeft Hanse moeten investeren in de ver warming, de lichtvoorziening, een koelcel en wat kleinere apparatuur zoals een ontbolmachine. Of de tulpenbroei ook financieel aantrekkelijk is hangt natuurlijk in sterke mate af van de veilingprijs. Het afgelopen seizoen lag deze tus sen 24 en 35 cent per steel, gemid deld 28,4 cent. Hier tegenover staan diverse kosten, waarvan al leen al de bolprijs 15 tot 19 cent be draagt. De belichtingskosten zijn ook aanzienlijk. Om een dag- en nachtritme na te bootsen branden de TL-bakken 14 uur per etmaal. Ze branden vooral als het buiten don ker is, en omgekeerd, het stroomta- rief is immers 's nachts het laagst. Andere kostenposten zijn het ver voer, veilingprovisie en stookkosten van ca. 4 cent per bol. In een schuur zijn de stookkosten niet zo hoog, maar de kosten van het licht juist wel. In een kas is het net andersom. Peter: "Op het onderste regeltje ko men beide weer bij elkaar". Broeikursus Voor hij in de tulpen is gestapt heeft Peter vorig jaar de tulpenbroeikur- sus aan het AOC Goes gedaan. "Een leerzame en voor iedere broei er onmisbare kursus". Ook dit jaar is weer zo'n kursus gestart, verzorgd door DLV Lisse en de bloemenvei ling samen. De kursisten van vorig jaar houden nog maandelijks bijeen komsten, met iemand van de veiling of de DLV erbij, steeds bij een ande re oud-kursist die daadwerkelijk is gaan broeien. Ruim tien oud- kursisten broeien nu. Veel buren en bekenden hebben in het afgelopen seizoen in de broeierij van Hanse een kijkje genomen. "Het verras- singseffekt was dikwijls groot. Ze zijn het niet gewend, bloementeelt in een akkerbouwschuur". Ook dit jaar organiseert het AOC Zeeland e.o. in samenwerking met DLV Lisse en de Bloemenveiling weer een kursus tulpenbloei. Hier een blik op het leslokaal.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4