'Op de trekker zie je het gewas alleen maar van de bovenkant...' Groene asperges doen het goed op zwaardere grond Anjerteler Guus Baecke voelt zich steeds minder akkerbouwer Veiling CHZ ziet goede mogelijkheden Guus Baecke uit Westdorpe voelt zich steeds meer bloementeler en steeds minder akkerbouwer. Vanaf 1989 teelt hij 1 ha anjers en zomer bloemen op zijn 40 ha grote akker bouwbedrijf. Hij doet het werk samen met zijn vrouw Giselle, met wie hij een maatschap vormt. De bloemen vragen veel meer aan dacht en arbeid dan de akkerbouw, maar het werk staat hem bijzonder aan. 'Je bent echt met planten be zig, als akkerbouwer zit je toch vooral op de trekker, dan zie je het gewas alleen maar van bovenaf'. Guus Baecke over de anjerteelt. 'Op zoek naar een alternatief voor de akkerbouw dacht ik eerst aan een kuikenmesterij. Het nadeel daarvan is dat je meteen zwaar meet investeren, er is dan geen weg terug. Je moet dóór, ook als het werk je niet zou liggen. In de bloe menteelt hoef je het eerste jaar praktisch niet te investeren, dat kun je geleidelijk opbouwen'. 'Van de 1 hectare bloemen teel ik 700 m2 anjers, gewoon in de volle- grond. Dat komt neer op 10.000 stekken. In totaal vergen de anjers per m2 jaarlijks ongeveer een uur ar beid. Driekwart hiervan valt in de maanden augustus, september en oktober, de oogsttijd van de bloe men. Het werk doen mijn vrouw en ik samen, en in.de zomermaanden helpen andere stagiaires om de ar- beidspieken op te vangen. We heb ben de bedrijfsvoering wel enigszins moeten aanpassen vanwege de bloemen. Zo doet een loonwerker nu het spuiten van de akkerbouw gewassen, dat moet in hoofdzaak 's morgens en 's avonds gebeuren, te gelijk met het snijden van de bloemen. De planttijd ligt rond half april, Een week of vijf daarna moeten ze wor den getopt, zodat er - afhankelijk van het ras - vier tot zes takken ont staan. Voor de takken in bloei ko men moet de hoofdknop er uit, die loopt nl. wat voor op de andere knoppen. Bij de anjers is de ziekte bestrijding van groot belang, vooral na eind juli, als ze in de knop ko men. Ik moet dan zeker eens per week spuiten tegen bijvoorbeeld thrips, smet (bothrytis), meeldauw en spat. Van onkruid heb ik weinig firma Lek uit Nieuwveen Meestal doe ik al mijn bestelling tijdens de NTV, begin februari. Vertegenwoor diger Miel van Kampen van de firma Lek komt in het seizoen eenmaal per drie weken op bedrijfsbezoek. Die teeltbegeleiding werkt fantastisch. Het afgelopen jaar heeft Van Kam pen een studieclubje begeleid, be staande uit bestaande en aspirant telers in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was een succes, ik denk daarom dat er volgend jaar wel nieuwe te lers bij zullen komen. We zijn zo'n jaar of drie gelegen met een man of vier begonnen. Inmiddels zijn er nieuwe bijgekomen, maar er waren er ook die na één of twee jaar tot de conclusie kwamen dat anjers toch niet op hun bedrijf pasten'. 'Wij veilen de bloemen op veiling Flora in Rijnsburg. Daar is altijd veel vraag naar anjers omdat de zoge noemde lijnrijders naar Duitsland er zich van handel voorzien. Wij zijn de eerste in Zeeuws-Vlaanderen die aan Flora leveren, ze kunnen de bloemen daarom maar twee keer per week halen. Ik bewaar de bloe men zolang in een koelcel, die ik tweedehands gekocht heb van een groentehandelaar. Vanwege de gro te afstand tot de veiling kom ik daar jammer genoeg maar zelden. Sa men met de keurmeester de aan voer van de verschillende telers bekijken zou zeer leerzaam zijn. Als de bloemen naar mijn idee verkeerd beoordeeld worden - er zijn tien keurcodes - bel ik wel op, maar het directe contact met de veiling neemt Van Kampen doorgaans voor zijn rekening'. Kleurafhankelijk 'Net als bij andere bloemen is de kleur vaak doorslaggevend voor de prijs, meer nog dan de kwaliteit. Dit jaar teelde ik twee soorten, Andante (cerise) en Carmit (donkerrood). De cerisekleurige was het best, maar de donkerrode bracht het meest op. Dat kwam ook wel doordat er van die donkerrode minder aanvoer was. Gemiddeld brachten ze 25 tot 30 cent per tak op, met uitschieters van 12 tot 46 cent. De opbrengst per m2 komt dan op ongeveer 35 gulden. Om rendabel te telen heb je dat ook wel nodig', aldus de bloe menteler. Guus en Giselle Baecke: voor anjerteelt zoet water nodig last, want ik plant in plastic folia Het onkruid dat in de plantgaten groeit wieden we eruit, en in de pa den kun je spuiten. Het gewas wordt met één laag steungaas om hoog geleid'. 'Voor de anjerteelt is het belangrijk over zoet water te beschikken. Het eerste jaar beregende ik gewoon met leidingwater, voor een klein op pervlak is dat goed te doen. Uit een bemonstering van het grondwater bleek dat op 10 meter diepte zoet water zit. Via een pomp komt het water eerst in een bassin van 100 m3, waaruit de regeninstallatie wordt gevoed. We beregenen het gewas van bovenaf'. Oktoberplanting 'Voor het eerst heb ik het afgelopen jaar 3500 stekken in oktober ge plant. Het planten in oktober is een ontwikkeling van de laatste jaren, met als bedoeling de oogst te ver vroegen. Met een oktoberplanting gewoon in de vollegrond kun je van af eind juni snijden. Wij hebben de stekken onder een tunnel geplant, dan begint de oogst al begin juni. Je zou nog verder kunnen vervroegen door in de tunnel bij te belichten en te verwarmen, dan zou je zelfs al in mei anjers kunnen snijden. Je kunt ook vervroegen door de anjers te la ten doorgroeien in plaats van te top pen. Dan kun je de harttak het eerst snijden, en later alsnog de vier tot zes zijtakken'. Teeltbegeleiding 'Ik betrek mijn stekmateriaal van de Sinds enkele jaren kan men in het Zuidwesten van Nederland een teelt vinden die men tot voor kort niet mogelijk achtte op de kleigronden: asperges. Op de zandgronden is de ze teelt al jarenlang de meest renda bele op veel vollegrondsgroentebedrijven. Sinds kort zien we de teelt dus ook in het Zuidwesten, zij het met dit (belang rijke) verschil, dat ze hier boven gronds wordt geoogst en op de zandgronden ondergronds. De kleur van de hier geoogste asperges is daarom groen in plaats van wit. Hoewel men in Nederland dit nog ziet als een nieuw fenomeen, is het dat toch niet. Als men de produktie van asperges over de gehele wereld bekijkt, blijkt dat groene net zo be kend zijn als witte. Naaste buur En geland bijvoorbeeld kent voornamelijk de groene variant. Omdat voor het oogsten van groene asperges niet in de grond gegraven hoeft te worden zoals bij witte, is de teelt ook op zwaardere gronden mo gelijk. Uit de stand van de gewas sen dit jaar blijkt zelfs, dat de aspergeplant zich hier goed thuis- voelt. Een belangrijke eis die wel aan de grond gesteld wordt, is dat het grondwater voldoende diep staat. Hoe dieper, hoe beter: bij een grondwaterstand op 1 m gaat de aanplant ruwweg 10 jaar mee, elke 10 cm diepere grondwaterstand le vert een extra produktiejaar. Dure aanleg De plant gaat dus voor jarenlang de De oogst van asperges is handwerk grond in. Het is dan ook een relatief dure aanleg. Een plant kost onge veer 50 cent en er zijn zo'n 30 a 35.000 planten nodig per ha. De aanleg van een veld kan geschieden als de planten 'in rust' zijn. In het al gemeen wordt er in het voorjaar uit- geplant, juist voordat de planten weer beginnen uit te lopen. Het jaar van aanplant kan er niet geoogst werden; de plant moet dan reserve- voedsel opbouwen. Vanaf het twee de jaar kan de oogst geleidelijk opgevoerd worden tot volle produk tie vanaf het vierde jaar. De oogst loopt dan van eind april tot eind juni. De oogst is handwerk. De oogst- prestaties lijken te liggen tussen de 25 en 40 kg per uur. Het sorteren neemt globaal een zelfde hoeveel heid arbeid in beslag. Gemiddeld over de jaren kan er ongeveer 5 ton per ha geoogst worden. Voor bedrij ven die enkel van eigen arbeid ge bruik willen maken (2 a 3 personen) zal de maximale oppervlakte tussen de 0,5 en 1 ha liggen. Goede kansen Vanwege de ligging van Nederland op de aardbol valt onze produktie voor een groot deel buiten die van de concurrentie. We hebben dan ook goede kansen om een belangrij ke producent van groene asperges te worden. Omdat het voor handel nu eenmaal tijd gewenst is dat van produkt voldoende hoeveelheden voorhanden zijn (met name voor ex port), heeft veiling CHZ in Baren- drecht het initiatief genomen om het opstarten van de teelt te on dersteunen. Dit is gedaan door het aanvragen van een subsidie bij de overheid. Deze is toegekend in de vorm van terugbetaling van 1/3 van de plantkosten voor aanleg van de eerste 40 ha groene asperges. Mede door deze ondersteuning is er inmiddels door een vijftigtal telers een perceel aangelegd. Qua teelt techniek leren we snel bij. Op proef tuinen wordt inmiddels ook volop aandacht gegeven aan dit gewas. Een plantafstandenproef lag al op het ROC Westmaas, komend voor jaar wordt een uitgebreide rassen- proef gestart op de Rusthoeve. De teeltresultaten stemmen hoopvol. De gewassen hebben zich, ook in het afgelopen (droge) jaar, goed ontwikkeld. We mogen er dan ook van uit gaan, dat Nederland over en kele jaren een serieuze producent van groene asperges zal worden. Er is nog voor ongeveer 10 ha subsi die mogelijk. Indien telers overwe gen een perceel aan te leggen en voor subsidie in aanmerking wen sen te komen, kunnen zij zich mel den bij J. van den Heijkant van veiling CHZ in Barendrecht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3