Zeeuwse Vlegel wil op eigen benen «Ooi Nieuwe teelten Konsument moet knolvenkel nog leren waarderen We zullen meer die milieuvriendelijke kant op moeten' Teler M. Kreft: "Arbeidsintensief gewas" Van akker tot bakker De Stichting Zeeuwse Vlegel, voor heen het Zeeuws Boerenbrood Pro- jekt, is opgericht met de bedoeling om 'de mogelijkheden te onderzoe ken om op een milieuvriendelijke en lonende manier baktarwe te telen en zelf als broodsoort op de markt te brengen'. Nu, na twee jaar erva ring met de teelt en een geslaagde proef met de verkoop van het brood, durft de Zeeuwse Vlegel een planning te maken waarbij hij na nog twee jaar op eigen benen kan staan. Het afgelopen jaar groeide op 8 per celen in totaal 25 ha tarwe voor de Zeeuwse Vlegel. De opbrengst en kwaliteit waren goed. De drie wintertarwe- en twee zomertarwe- rassen gaven gemiddeld ruim 6.000 kg tarwe. De kwaliteit was volgens een TNO-onderzoek naar het eiwit gehalte, het valgetal en de Zeleny- waarde, ruim voldoende tot ronduit uitstekend voor de broodbereiding. Daarmee is opnieuw bewezen, dat ook zonder bespuitingen en zonder kunstmest goede tarwe is te telen. Als gevolg van de mestwet zal de teelt wat gewijzigd worden. Het is nu niet meer toegestaan om drijf- mest over de wintertarwe uit te rij den. Ook het gebruik van kippemest is vanwege de beperking dat maxi maal. 125 kg fosfaat per jaar ge bruikt mag worden niet meer mogelijk. Voor de wintertarwe bete kent dit, dat er met een zodebe- mester ongeveer 30 m3 varkensdrijfmest als bemesting ge geven moet worden. Zomertarwe voor de Zeeuwse Vlegel kan vlak voor het ploegen of de zaaibedberei- ding met varkensdrijfmest bemest worden. Teeltervaring In 1992 zal er op ongeveer 35 be drijven in totaal 150 ha tarwe voor de Zeeuwse Vlegel groeien. De kon trakten hiervoor zijn op 20 ha zo mertarwe na, rond. Alle telers van het afgelopen jaar doen ook het ko mende jaar weer mee. W. Kuiper uit Ouwerkerk is één van hen: 'Je zoekt, allemaal naar andere mogelijkhe den. En we zullen gewoon meer die milieuvriendelijke kant op moeten. Als dat op deze manier, waarbij je er zeker niet minder van wordt, kan, waarom dan niet. Voor mijn eigen bedrijf is het voordeel, dat ik nu ook in het voorjaar op een goede manier van mijn drijfmest af kan. We moe ten er natuurlijk ook wat ervaring mee opdoen. Zo, moet je er een per ceel met niet al teveel wortelonkruid voor nemen, heb ik gemerkt'. De plannen voor de toekomst van de Zeeuwse Vlegel houden in, dat uiteindelijk minstens 225 ha tarwe verbouwd moet worden. Dan kan de Stichting zichzelf uit de marge op de verkoop van het meel bedrui pen. Van bakkerszijde is er ruim vol doende belangstelling. En gelet op de verkoopresultaten tot nu toe, zou er afzet moeten zijn voor die 225 ha. Mooi meel Ook J. de Visser uit Wolphaartsdijk, één van de twee (wind)molenaars die de tarwe voor de Zeeuwse Vle gel tot meel maalt, gelooft er in: 'Het heeft zeker levenskansen. Het is mooi meel. Vergeleken met gewo ne tarwe is die Vlegeltarwe blanker en voller. En als ik op de geur en de bewaring afga, geloof ik graag dat daar goed en lekker brood van te bakken is. Een felicitatie waard, vind ik: het vakmanschap om ook op zo'n manier zulke goede tarwe te telen'. De Zeeuwse Vlegel is nu een pro- dukt van een goede samenwerking tussen boeren, bakkers, molenaars en de Zeeuwse Milieufederatie. Van uit de landbouw wordt positief meegedaan: de NAK, Proefboerderij Rusthoeve, de landbouworganisa ties, Cebeco ZW, de DLV allemaal leveren ze hun bijdrage. U kunt dat doen door heel veel Zeeuwse Vlegel te eten. Op 3 december vertellen we graag op welke 30 plaatsen in Zeeland u dat eerlijke brood kunt ko pen. Andere vragen zijn natuurlijk ook welkom. Vollegrondstuinder M. Kreft: "Knolvenkel kan slecht tegen hoge temperaturen". Twaalf jaar geleden was de heer M. Kreft, sinds kort woonachtig in Din- teloord, de eerste teler in Nederland die te Rotterdam knolvenkel ging verbouwen. Met een landelijke are aal van 200 ha is het nu nog steeds een kleine teelt. In principe leent iedere grondsoort zich voor venkel, mits het humusgehalte hoog is, de struktuur optimaal beregend kan worden. Knolvenkel vindt zijn toe passing in soep, salades en als groenten. Vanaf half april zaait volle grondstuinder Kreft om de 14 dagen om zo een oppervlakte van 4 ha vol te maken. Per ha gaan er met een suikerbietenzaaimachine 100.000 zaadjes in de grond, kosten f 550,—. Voor het zaaien is het be langrijk dat bovenstaande onkruiden worden bestreden. Na zaaien of planten is bestrijding wel mogelijk maar dat geeft altijd een groei- remming. "Knolvenkel is ook erg gevoelig voor residuen van bodemherbici den", vertelt Kreft. "Op tijd en vaak wieden is de beste methode. Op een enkele luis na blijft het gewas gevrijwaard van ziekten en plagen. Vanaf half juli vindt de oogst plaats van de vroegst gezaaide percelen. Bedrijven die aan continuteelt doen en uitplanten zijn een maandje eer der. Uitplanten kost aanmerkelijk meer dan zaaien. Buiten de kosten voor de plantmachine gaan er 100.000 plantjes 8 cent de grond in. Voordeel van uitplanten is dat je een egaal gewas krijgt en daardoor 80 tot 90% kunt snijden. Bij uitzaai en is dat 60%". Rooien met de hand Ofschoon een klembandrooier goe de resultaten geeft snijdt Kreft bij voorkeur liever met de hand. "Met de klembandrooier zijn er weinig mensen op het land maar meer in de schuur om te sorteren. Wij ma ken voor het grootste gedeelte het produkt op het land veilingklaar. Fi nancieel maakt het weinig uit. Wat je met het één toegeeft, houd je met het ander over. Met de hand werk je veel secuurder. Sortering vindt plaats op diameter. De grofste valt onder de maat 8-10. De ideale lengte is anderhalf maal de diame ter. Veilingklaar maken betekent dat het worteltje onder de knol eraf moet en dat het blad er aan weers zijden schuin afgesneden moet wor den. In het midden moet een kruintje hard blad blijven staan". Ofschoon kilogramopbrengsten van 20 ton goed haalbaar zijn ligt het gemiddelde op 15 ton. Dit jaar is dat volgens Kreft lager. De middenprijs ligt op f 1,34. De laatste jaren is de veilingprijs vrij stabiel gebleven. Hoewel het areaal is toegenomen kenden de veilingen een lagere om zet. Slechte weersomstandigheden werkten afgelopen zomer een hoge opbrengst niet in de hand. Knolven kel kan slecht tegen hoge tempe raturen. Bijlaad produkt "Met knolvenkel is het ieder jaar wel wat", merkt Kreft op. "Dat de aanvoer dit jaar een stuk lager was is helaas niet gebleken uit de uitbe- talingsprijs. Bij een kleine aanvoer is het voor exporteurs niet interessant een paar pallets knolvenkel mee te nemen. Venkel is meer een bijlaad- produkt. Toch moet het areaal ven kel niet te snel uitbreiden. Bij de konsument komt het nog te weinig op tafel. Enige promotie zou op zijn plaats zijn. Aan vakkennis op teelt- technisch gebied ligt het niet. De tuinbouwvoorlichting heeft vol doende ervaring in huis om goede adviezen te geven. Telers die met knolvenkel willen beginnen moeten de arbeidsintensiviteit goed in ogen schouw nemen. Alleen al de oogst vraagt per ha 550 arbeidsuren. Is een perceel venkel eenmaal ge schikt om te veilen dan is het zaak om binnen vier dagen alles te snij den, anders loopt de kwaliteit te snel terug. Scheuren en schieters zijn dan het resultaat", aldus Kreft.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15