'Hazelnoten het beste alternatief' DLV en nieuwe teelten ^OoID I 9| Kftj* |4-;; Kj jat 71 Notentelers enthousiast over mogelijkheden teelt en afzet Bi 'k:h:N¥i - De teelt van hazelnoten is van alle alternatieven voor de akkerbouw misschien wel het allerbeste. Dat zegt de heer H. Wijffels uit IJzendij- ke, secretaris van de coöperatie Ne derlandse Notenunie B.A. De eerste bescheiden oogst van het drie jaar geleden gestartte zuidwestelijke ha- zelnotenproject is inmiddels binnen, maar pas na zeven jaar is een aan plant vol in produktie. Volgens de heer Wijffels, zelf overi gens geen notenteler, is hiermee meteen het grootste nadeel ge noemd dat bij de teelt van hazelno ten komt kijken: de lange duur tussen aanplant en produktie. 'Een teler moet van tevoren veel investe ringen doen, in de grond, het plant- materiaal, druppelbevloeiing, kortom als je eraan begint is het een dure teelt. De eerste rendabele op brengst komt pas na zeven jaar, dus die periode moet je overbruggen. Gelukkig kun je vanaf dat moment zo'n 25 tot 30 jaar vooruit, dus dan wordt het pas interessant. Overi gens zaaien de meeste telers het eerste en zelfs tweede jaar na aan plant tussen de rijen nog een ander gewas, zoals gras of tarwe, om de aanloopverliezen enigszins op te vangen. Sinds het zuidwestelijk hazelnoten- project drie jaar geleden van start ging is het aantal telers gegroeid tot 12, inclusief de aspirant-telers die nog niet over plantmateriaal kunnen beschikken. Op dit moment be draagt de aanplant 23 ha, terwijl nog 12 ha is gepland. De bedoeling is dat het areaal minstens 50 ha gaat bedragen. 'Er kunnen dus nog telers bij, maar ik heb er alle vertrou wen in dat dat lukt', aldus de heer Wijffels. Ook onder de huidige telers bestaan plannen tot uitbreiding. Oorspronkelijk moest al het plant materiaal uit Frankrijk komen, maar inmiddels zijn de eerste hazelnoten van Zeeuwse bodem al aangeplant. Dit plantmateriaal is geleverd door boomkwekerij Meulblok uit Kwa- dendamme, die plantgoed uit Frank rijk als uitgangsmateriaal heeft gebruikt. Eind oktober zijn enkele te lers van de Notenunie op excursie geweest in Frankrijk. 'We zijn er en thousiast vandaan gekomen', zegt Wijffels. 'Het doet het hart van een notenteler goed te zien dat de strui ken een behoorlijk hoge opbrengst kunnen geven. Bij ons zijn we nog komst dan ook met vertrouwen tegemoet'. De noten worden door een speciale machine bijeengeveegd en vervol gens opgezogen. De Nederlandse telers hebben besloten dat zij vol gend jaar ook alvast over zo'n oogstmachine willen beschikken, ook al is er dan nog niet zoveel te oogsten. Van de telers van het eer ste uur hebben er dit jaar twee een - bescheiden - oogst gehad. Van de driejarige aanplant plukten zij in to taal ca. 300 kg. Om topkwaliteit te oogsten moet de hazelnoot op na tuurlijke wijze afrijpen, dat wil zeg gen dat de noten uit zichzelf op de grond moeten vallen. Deze valperio- de duurt ongeveer drie weken. Om de noten niet al te lang op de grond te laten liggen moet de oogstmachi ne er twee keer door. De arbeid valt ontzettend mee, al dus de secretaris van de Notenunie. 'Het aanplanten van de noten en het windscherm vraagt wel veel ar beid, maar daarna blijft het aantal uren beperkt. Het snoeien vraagt de meeste tijd, ca. 25 uur per ha. Dit is goed in te passen op het akker bouwbedrijf, want het (eenvoudige) snoeiwerk moet in de winter gebeu ren. De overige teelthandelingen bestaan vooral uit wat uitbuigen, een enkele maal spuiten en controle. En straks de oogst natuurlijk. Het uitbuigen is nodig om de struik een goede vorm te geven, zodat er zo veel mogelijk licht in kan vallen'. Voor de afzet heeft de Notenunie af spraken gemaakt met notenimpor teur Daarnhouwer Co te Amsterdam. Deze importeert in Ne derland jaarlijks zes miljoen kg ha zelnoten, vooral uit Turkije. Kleinere producenten zijn Italië, Frankrijk en Spanje. De geïmporteerde hoeveel heid breidt zich uit, doordat de vraag toeneemt. 'We willen probe ren iets van die importmarkt af te snoepen', zegt Wijffels. 'Volgens ons moeten we minstens de prijs kunnen halen van de noten uit Tur kije, de transportkosten daarbij van Turkije naar hier erbij gerekend. Door de toenemende markt en de beschikbare mechanisatie wordt de teelt ook in 'duurdere' landen renda bel. Uit contacten met de importeur en de handel is ons gebleken dat er in Nederland ruimte zou zijn voor 600 tot 700 ha hazelnoten. Het eni ge jammere op dit moment is eigen lijk dat we nog enkele jaren geduld moeten hebben moeten hebben voor de eerste echte oogst zich aandient...." Anderhalf jaar oude aanplant van hazelaars (boven). Onder vlnr.: de hazelaar moet in vorm gesnoeid wor den; er is vee! keus in rassen; de eerste vruchten zijn al geoogst niet zover, maar dat gaat zeker ko men. De hazelnoot gedijt goed on der de Nederlandse omstandigheden, en uit onderzoek en studies van vooral de heer Wert- heim van het Proefstation Wilhel- minadorp is al gebleken dat goede produkties van goede kwaliteit mo gelijk zijn. De telers zien de toe- Ook in de dierlijke sector liggen er mogelijkheden tot omschakeling Akkerbouw staat voor verande ringen Veranderingen zijn in de akkerbouw regelmatig aan de orde. Adviseren aan agrarische ondernemers is daar om meer dan ooit maatwerk gewor den. Het Zuidwesten kent een grote verscheidenheid aan gewassen en bedrijfstypen. De bedrijven zijn sterk gespecialiseerd. Om de verschillen de produktierichtingen passende oplossingen te kunnen bieden is ook de DLV gespecialiseerd op gesteld in teamverband. De bedrijfs- deskundigen zijn binnen hun sektor all-round, hetgeen betekent dat ze het gehele bedrijf kunnen overzien en een passend advies kunnen leve ren voor iedere situatie. Meerdere bedrijfsdeskundigen zijn gespeciali seerd in het oplossen van complexe zaken. Voorop staat steeds dat uw wensen en omstandigheden wor den betrokken bij de advisering. De DLV-teams hebben veel te bieden In Zeeland zijn, naast de meer be kende teams zoals akkerbouw, vol- legrondsgroenteteelt en rundveehouderij, ook een aantal teams werkzaam voor voorlichting over andere produktierichtingen. Op de infomarkt nieuwe teelten kunt u ook met hen kennismaken. U krijgt antwoord op al uw vragen over teelt, techniek, arbeid en economie, maar ook voor vragen over- bedrijfs- opzet en bedrijfsvoering kunt u hier terecht. Bij de DLV-infostand krijgt u o.a. in formatie over: Akkerbouw, vollegrondsgroente- teelt, fruitteelt en boomteelt, maar ook over bloembollen en mogelijk heden in de bloementeelt. In de dierlijke sector kunt u terecht voor alle informatie over varkenshouderij, vleesvee- en pluimveehouderij. Het team voor Biologisch Dynamische- en EKO-landbouw kan extra voor lichtingscapaciteit inzetten in het kader van de Herstructurering Ak kerbouw. Steeds geldt dat er moge lijkheden zijn mits de resultaten met de gangbare gewassen ook goed zijn! De bedrijfsdeskundigen van de DLV kunnen u adviseren over alle teelt aspecten, eisen aan de grond, eventuele beregening, benodigde arbeid, huisvesting en economische resultaten. Ook over afzetmogelijk heden, investeringen en inpassing van een nieuwe teelt of bedrijfsop- zet kunt u bij de DLV informatie krijgen. Wees kritisch en kies doelbewust Op deze infomarkt kunt u de nodige kontakten leggen en de keuze voor een teelt of (neven-)tak verder uit diepen. U krijgt van diverse kanten informatie aangereikt. Ga daar kri tisch mee om en weeg zorgvuldig af, wat wel bij uw bedrijf past en wat niet. Kies vervolgens doelbe wust. Wij kunnen uw bedrijfsplan analyseren en met u nagaan wat de sterke punten zijn voor uw bedrijf. Tevens kunnen wij aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn, en voor al ook hoe. Neem op deze infomarkt kennis van de verschillende alternatieven, met alle (teelt-)technische en economi sche mogelijkheden. Onze bedrijfs deskundigen zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. Ook met vragen over de advisering, of andere aktiviteiten van de DLV bent u van harte welkom in onze stand. Namens de DLV teams werkzaam in Zeeland, ing. J. Liebregts team Akkerbouw Goes tel. 01100-33711

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14