Ekocheck, gebundelde afzet van biologische akkerbouwprodukten Mijlpalen bereikt in EKO-akkerbouw Nieuwe teelten 'De tuinbouwers van de akkerbouw 12 Ronald van de Winckei ontvangt regelmatig bezoekers op zijn eco- bedrijf in Axel Ten opzichte van 1990 is het aantal boeren in Zeeland, dat omschakelde naar ekologische akkerbouw, bijna verdubbeld. In 1990 waren er 7 boeren met in totaal een oppervlak te van 200 ha en 1991 toont een aantal van 12 akkerbouwers die ruim op 300 ha ekologisch geteelde produkten verbouwen. Een profes sionele aanpak van deze nieuwe vorm van telen levert serieuze resul taten op. Dat het omschakelen een succes is geworden, is volgens Ronald van de Winckei uit Axel - aktief deelnemer aan het Eko-checkprojekt en voor malig voorzitter van de NVEL - ener zijds te danken aan de belangstelling voor ekologische pro dukten bij de afnemers en ander zijds door de bewustwording van gezonde en duurzaam geteelde pro dukten bij de boeren zelf. Die be wustwording wordt gesteund door de onderlinge samenwerking die vanaf mei 1990 vakgericht vervat is in de provinciale afdeling van de Ne derlandse Vereniging voor Ekolo gische Landbouw (NVEL), onder de naam Eko-check. Eko-check duidt op de samenwer king van omschakelende en omge schakelde akkerbouwers die onderling veel samenkomen, eikaars bedrijven bekijken, samen afzet zoe ken en verkopen en daardoor samen de prijs beïnvloeden. Eén keer in de vijf weken komen de akkerbouwers in Zeeland bij een van hun collega's samen. Deze vorm van samenwer ken bevat een duidelijk leerelement, een soort van home-made-cursus die met het uitwisselen van ervarin gen enorm effectief blijkt te zijn. Een ander groot voordeel is dat men gezamenlijk de afzet in de hand kan houden, weliswaar ondersteund door een coördinator. In de regio Zeeland is dat Cor van de Broek. Kip-ei-idee Wie is er het eerst? De teler van Zeeuwse akkerbouwers die op een biologische wijze hun ge wassen telen hebben zich onder ling georganiseerd in 'Ekocheck'. Gezamenlijk, doch steeds op vrij willige basis, worden biogranen, -uien en -aardappelen verkocht. Tevens worden nieuwe afzetmo gelijkheden nagegaan. Hiertoe is een coördinator aangesteld, die in opdracht van de boeren de contacten met potentiële afne mers voorbereidt en begeleidt. Ekocheck fungeert binnen de landelijke belangenorganisaties van biologisch werkende boeren als provinciale vakorganisaties. Doordat men telkens op een an der bedrijf bijeenkomt (elke 5 6 weken) is er ook een intensief kontakt op vaktechnisch gebied. De boer die pas met de biologi sche teeltwijze is begonnen kan dan ook terdege profiteren van de ervaring van anderen qua teelttechniek en afzet. Biologisch telen betekent binnen een periode van drie jaar een omschakeling van het gehele be drijf. Voor de Zeeuwse bedrijven met hun ruime vruchtwisseling heeft dit meestal geen ingrijpen- ekologische akkerbouwprodukten, of de afnemer. Onder druk van de vraag van de consument moet de ene of de andere het initiatief ne men. De afnemer wil wel, als er maar genoeg produkt voorhanden is en de producent wil van tevoren weten wie de afnemer is en in wel ke hoeveelheden. Een unieke reali satie is de start, in mei 1991, van het Centraal Bureau van Tuinbouw veilingen. De samenwerkende vei lingen zorgen er voor dat de ekologische produkten daar aange boden worden waar er vraag naar is. Door deze samenwerking is de afzet van produkten in belangrijke mate toegenomen en wordt alles beter bereikbaar en vrij toegankelijk voor andere verdeelcentra in ons land. Mijlpaal Ekologisch Nederland staat goed bekend in Europa. Met het verdwij nen van de grenzen in 1992 opent zich een groot aantal mogelijkheden voor de Nederlandse op ekologische wijze producerende akkerbouwer. De Nederlandse onafhankelijke keurmerken zoals de Stichting Eko- merk Controle (SEC) staan hoog aangeschreven bij buitenlandse af nemers. Dat is niet verwonderlijk, want de SEC garandeert de ekologi sche kwaliteit van bedrijven en pro dukten waaraan zij het Ekomerk toekent. Dat houdt eveneens in dat de SEC verantwoordelijk is voor de kontrole op de toepassing van deze EKO landbouwkwaliteitsnorm. Re gelmatig wordt door de SEC gekon- troleerd of de bedrijven die gebruik maken van het eko-merk zich ook houden aan deze norm. De erken ning van de SEC als basis controle- merk voor ekologisch en bio-dynamisch geteelde produkten door de biologisch dynamische sec tor kan als mijlpaal gezien worden in de samenwerking op ekologisch vlak. Voor de bio-dynamische pro dukten wordt er in de toekomst de verandering van het bouw plan tot gevolg. Naar biologisch geteelde granen, peulvruchten en aardappelen bestaat een groeiende vraag. De afzet van bi ologisch geteelde suikerbieten is nog niet buiten het gangbare cir cuit mogelijk. Dit is dan ook een van de belangrijkste aan dachtspunten van Ekocheck. Ook naar de meeste kleinere handelsgewassen zoals o.a. uien, vlas en teunisbloemen bestaat een 'biologische' vraag. naast het Eko keurmerk een extra BD-stempel toegevoegd. In Nederland zijn er momenteel tus sen de 500 en 600 bedrijven die eko-produkten leveren. Gedurende de afgelopen drie jaar is het aantal licenties voor verwerkte produkten van 500 gestegen naar 2600. Een explosieve groei die zich duidelijk voortzet. Op korte termijn is er, naast de akkerbouw, ook een flinke doorbraak te verwachten voor eko-vlees. EKO-feiten Ekologische landbouw betekent in feite duurzame landbouw. Deze vorm van akkerbouw erkent haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de samenleving en wil daar zodanig naar handelen, dat ook in de toekomst de aarde be woonbaar blijft en vrucht kan dra gen. In de praktijk betekent dat het toepassen van methoden en midde len die leiden tot een landbouw die hoogwaardige voedingsmiddelen en/of grondstoffen produceert, in een voldoende hoeveelheid, zonder residuen van produktvreemde stof fen die de gezondheid kunnen schaden. Daarbij is de eko-landbouw gericht op het herstellen en in stand houden van de bodemvruchtbaarheid en ziet daarbij af van handelingen die het milieu belasten of tot verarming daarvan bijdragen. Landbouw- en huisdieren krijgen de gelegenheid om de belangrijkste soorteigen ge dragingen te verrichten. Een varken moet kunnen wroeten, een kip moet kunnen scharrelen. Tevens is eko-landbouw gericht op een mini maal gebruik van energie en grondstoffen bij een maximaal her gebruik. Zo tracht men de natuurlij ke kringloop zoveel mogelijk in stand te houden. In het algemeen wordt dit bereikt door geen gebruik te maken van chemische-synthetische gewasbe schermingsmiddelen, kunst- Bedrijfsgrootte Uit een oogpunt van rentabiliteit zal ook een biologisch akker bouwbedrijf dat alleen het natio nale bouwplan aanhoudt, voldoende groot moeten zijn, vergelijkbaar met zijn gangbare collega. Wel bestaan er voor te kleine akkerbouwbedrijven bin nen de bio-landbouw veel moge lijkheden tot diversificatie. Naast grove groenteteelt met speciale afzetbemiddeling via de veiling (veilingproject) biedt ex tensieve veehouderij, zeker in meststoffen en toevoegingen aan het veevoer. In plaats daarvan wordt er vooral preventieve gewasbe scherming toegepast door middel van cultuurmaatregelen en het ge bruik van mechanische middelen. Bemesting wordt verricht met orga nische meststoffen en natuurlijke mineralen. Omschakeling De start met ekologische akker bouw kan eenvoudig beginnen op een aparte kavel. De landbouwvoor lichting in samenwerking met het NVEL geeft daarin adviezen en reikt mogelijkheden in afzetgebied aan. Ronald van de Winckei: 'Belangrijk is dat bij ekologische teelt een stuk land gereserveerd wordt voor pro dukten die op ekologische wijze ver- Zeeland, op termijn grote moge lijkheden. In tegenstelling tot de gangbare normen van veehoude rij kenmerkt de grondgebonden ekoveehouderij zich door een ho ge toegevoegde waarde per dier en een lage investeringsbe hoefte. De provincie ondersteunt onder zoek naar de biologische land bouw en veehouderij. Naast de financiële ondersteuning door de provincie verleent ook het minis terie van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij in het kader van de EG-extensiveringsrichtlijn een hectarevergoeding aan omscha kelende boeren. Informatie: Belangenbehartiging bio-boeren: Nederlandse Vereni ging van de Ekologische Land bouw (NVEL), tel. 038-219855 of de Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw (BD- Vereniging), tel. 03438-12612. Voorlichting: DLV Biologische Landbouw, tel. 03210-18626, K. Waler en E. Schaap. Akkerbouw Organisatie Zeeland: Ekocheck, coördinator C. v.d. Broek via NVEL. Contact Zee land: R. v.d. Winckei, tel. 01145-714. bouwd gaan worden. Het heeft geen zin om bij gelegenheid eens een onbespoten produkt te gaan verbouwen en het jaar ervoor en er na toch met bestrijdingsmiddelen te werken. Het produkt is dan niet bio logisch te verkopen met ekomerk. Een kavel van een tot vijf hectare re serveren voor ekologisch geteelde produkten, biedt voldoende moge lijkheden om met beperkt risico van mislukken ervaring op te doen'. Er zijn een reeks van ekologisch ge teelde produkten waar een goede markt voor bestaat en waarvan ook Eko zaai- en pootgoed van verkrijg baar is. Naast aardappelen behoren ook granen, uien, peulvruchten, winterpeen en vlas tot die moge lijkheden. Door de keuze van resistente rassen en een ruimere vruchtwisseling zijn er veel meer mogelijkheden om an dere produkten te telen. Daardoor kan men zich gaan richten op kwali teit inplaats van bulk. Dat blijkt uit de evolutie van de eko-consumptie- aardappel en de baktarwe. Niet al leen de consumptie-aardappel wordt met een ekologisch controle- merk op de markt gebracht, maar heeft tevens een aardappelverwer kingsindustrie bereid gevonden om biologische chips en frites te ver vaardigen. Voor ieder produkt is voldoende af zet. Ook al zouden er ieder jaar 8 tot 10 bedrijven omschakelen, levert dat geen enkel probleem op. Er is een goede markt voor de eko- produkten, maar die moet goed in de hand gehouden worden. Mo menteel zijn er ruim 500 licenties voor boeren. Op EG niveau is er een wettelijke bescherming en on dersteuning bij omschakelen. Het kiezen voor een bepaalde markt, het marktgericht produceren geldt zeker voor de ekologische akkerbouw. Dat geeft bestaanszekerheid. Er worden alleen maar vrije produkten geteeld waar geen marktordening op van toepassing is. Daardoor kan de ech te prijs berekend worden, een eerlij ke prijs voor de lange én korte termijn. Die is hard nodig omdat er geen subsidies gegeven worden, met uitzondering van de omschakel- projekten. Van de Winckei: 'In dat opzicht zou je de ekologische akker bouwers de tuinbouwers van de ak kerbouw kunnen noemen'. Het grote voordeel van Zeeland is dat je veel grond hebt, dus je kunt veel problemen omzeilen met een ruimere vruchtwisseling. Bodem ontsmetting zoals bij aardbeien is dan geen voorwaarde meer. Het afbranden van onkruid is een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12