Cichorei interessant gewas met nog veel geheimen Ijsbergsla is een ingewikkelde teelt met veel tegenvallers Nieuwe teelten Akkerbouwer Johan Laurijsse: Akkerbouwer L. Jansen te Ossendrecht: 11 Akkerbouwer Johan Laurijsse: onkruid in cichorei is nog een probleem Het oogsten van cichorei op een perceel in West-Brabant in volle gang ledereen kent de naam van het ge was. Maar welke boer heeft ooit zelf cichorei verbouwd? Na een kor te speurtocht vonden we akkerbou wer Johan Laurijsse uit De Heen bereid over zijn ervaringen met ci chorei te vertellen. Hij verbouwt het nu twee jaar. De teelt van cichorei is naar ons land overgewaaid vanuit België. In Steenbergen heeft men ongeveer vijf jaar geleden een teeltcombinatie opgezet, waar men 40 tot 70 ha ci chorei teelde voor de verwerking tot surrogaatkoffie. In 1989 ging de fa milie Laurijsse meedoen in die teelt combinatie. De opbrengst pakte gunstig uit. Toen zij het jaar daarop benaderd werden door Benuline B.V. om het experiment voort te zetten voor Nederlandse produktiedoelein- den, was de keuze snel gemaakt. De contractvoorwaarden van Benu line waren mamelijk een stuk gunstiger. Gemengd bedrijf Aan het woord is Johan Laurijsse. Samen met zijn vader en broer runt hij het landbouwbedrijf van zo'n 100 ha. De akkerbouwtak omvat 70 ha, waarop aardappelen, suikerbie ten, tarwe, graszaad, snijmais, waspeen en cichorei verbouwd worden. Voor de veehouderij heeft de familie 30 ha weiland in gebruik voor ongeveer 200 stuks vee. Jo han: 'Ik houd me met name bezig met de akkerbouw. Doordat we een gemengd bedrijf hebben, gebruiken we veel drijfmest. Bij de keuze voor een nieuw gewas speelt dit mee. Witlof hebben we daarom niet, ci chorei kan echter wel. Naast de plaats in de vruchtopvol ging, speelt bij cichorei de onkruid bezetting op een perceel een belangrijke rol. Zelf zijn we begon nen met een kleine oppervlakte, om dat de risico's van de teelt nog niet volledig bekend zijn'. Benuline 'Omdat de teelt van cichorei het eerste jaar goed uit kon, wilden we hiermee best doorgaan. Een nieuwe afzetmogelijkheid diende zich aan: Benuline Nederland B.V. Op con tractbasis werd de teelt opgezet. We leverden aan de fabriek van Warcoing in Belgie, die ook de teelt begeleiding op zich nam. Verder was het een kwestie van experi menteren. Het zaaien en rooien ge beurde door een loonwerker die door Benuline was geselecteerd. De rest van het werk deden we zelf', al dus J. Laurijsse. De teelt van cichorei kan op ver schillende wijzen uitgevoerd wor den: vlakvelds of op ruggen. Laurijsse koos voor het eerste. 'Om dat we vorig jaar goed uitkwamen, hebben we dit jaar ook weer vlak velds gezaaid. Het is nog niet be kend welke methode de beste opbrengst levert. Dat wordt pas be kend als alle percelen gerooid zijn'. Onkruidbestrijding Gevraagd naar specifieke teeltmaat regelen begint Johan direct over het onkruid. 'Begin mei hebben we gezaaid, eind juli was het veld pas dicht. De onkruidontwikkeling kan dus behoorlijk zijn. Voor de bestrij ding zijn eigenlijk alleen voor- opkomstmiddelen beschikbaar. Daarom moesten we op het laatst nog wat mensen inzetten'. Wat ziek ten en insecten betreft heeft hij niet veel hoeven spuiten. 'Vorig jaar al leen tegen meeldauw, afgelopen seizoen weer niet. Luizen waren wel een probleem, maar dat gold dit jaar eigenlijk voor alle gewassen', zo ver telt hij desgevraagd. Rooien Het rooien is een verhaal apart. 'Dat is zeker een punt', zegt Johan. 'Er is door een paar loonwerkers geëxpe rimenteerd met verschillende mer ken bietenrooiers. Bij ons werkte de Cebeco-rooier het beste, op andere plaatsen voldeed AMAC redelijk. Ik verwacht dat er door de fabrikanten een specifieke rooier ontwikkeld wordt. Dat kan het rooien ook weer duurder maken. De prijs van het roeien is nu nog niet bekend, dus wat er van het saldo overblijft weet ik nog niet. 'Het eerste jaar lag het saldo tussen dat van graan en bie ten in. Cichorei is geen hoogvlieger, maar in een redelijk jaar kan het goed uit', zo stelt hij nuchter. 1992 Tot slot wil Johan Laurijsse nog wel kwijt dat hij volgend jaar weer ci chorei gaat zetten. 'Bij een dergelij ke nieuwe teelt is alles nog niet voor 100% geregeld. Als het risico klei ner was - en dan bedoel ik met na me de onkruiddruk - wilden we wel 10 ha doen. Nu houden we het vooralsnog bij een kleiner areaal, zo besluit Johan. Het telen van ijsbergsla is niet mogelijk zonder ziektebestrijding centage dat op de verschillende per celen van Jansen gesneden is bedroeg 82%, 73% en 50%. Bij een uitval van meer dan 50% blijft meestal het gehele gewas staan. Voor de snijploeg is het dan niet in teressant meer. Met dit punt is Jan sen het niet eens. Hij vindt dat de teler dan moet kunnen beslissen. 'Als de teler dan bereidt is om voor minder te leveren moet snijden toch lonend zijn'. Ijsbergsla telen zonder beregenings- installatie is niet mogelijk. In de praktijk is twee teelten per seizoen, op een perceel, geen uitzondering. Het gebied rond Ossendrecht is een van de vier teeltgebieden waar Hol land Crob ijsbergsla heeft onderge bracht. Op papier is met ijsbergsla een hoog saldo te behalen. De praktijk leert echter anders. De risicofactor is der mate hoog dat jaarlijks gemiddeld 40% onder de ploeg verdwijnt. De heer Leon Jansen in Ossendrecht teelde dit jaar, voor het vierde sei zoen, 13 ha. 'Ijsbergsla is een teelt met een ver schrikkelijk hoog risicopercentage', aldus de akkerbouwer- varkensvermeerderaar. Een gewas is goed geslaagd als er 60.000 krop pen gesneden worden van 25 cent per stuk. Door de vele factoren waardoor het fout kan gaan is het een ingewikkelde teelt. Meestal heb je dat niet in de hand. Na enkele warme dagen van 30 graden ont staat er van de ene op de andere dag rand, bruine bladrandverkleu ring die het begin aankondigt van rotting. Oogsten kun je dan verge ten. Ook meeldauw, smet en luizen kunnen voor grote problemen zorgen. Op contract Jansen teelt ijsbergsla op contract voor Holland Crob. Met deze onder neming doet hij al 15 jaar zaken op het gebied van bloemkool, boeren kool, sperziebonen, prei en tot voor kort knolselderij. Op het 38 ha grote bedrijf, met daarnaast 150 zeugen, vormen vollegrondsgroenten de hoofdmoot. Het ijsbergslacontract houdt in dat voor een krop van mini- IJsbergslateler L Jansen: veel risico's. maal 500 gram 25 cent betaald wordt. Is het gewicht minder dan zakt de prijs naar 15 cent. De vroe ge teelt onder acryldoek brengt 35 cent op. Het uitplanten begint in maart onder acryldoek. Zo'n 75.000 planten a 5 cent per stuk gaan dan de grond in. Gebeurt het planten in loonwerk dan kost dat f 1.500,—. Bemesting vindt plaats op gegevens van het analyserapport. Ijsbergsla vraagt naast 150 kg stikstof 1000 kg pa tentkali. Bij Leon Jansen gebeurt het planten en verplegingswerk in com binatie met twee collega's. Geza menlijk hebben ze een plantmachine, aangepaste zaaibed- combinatie, een wiedbalk en een rij- enbemester aangeschaft. Het gewas vrij houden van ziekten en plagen vormt een verhaal apart. Niet op vakantie Een woordvoerder van Holland Crob deelt mee dat gedurende de negen weken dat ijsbergsla op het land staat niet op vakantie kan worden gegaan. 'Dagelijks moet soms meerdere keren de teelt bekeken worden. Een halve dag te laat met een bespuiting tegen luizen kan fu nest zijn. Deze controlewerkzaam heden kun je niet overlaten aan de buurman. Vooral met erg warm en broeierig weer is waakzaamheid geboden'. Doordat de geïntegreerde teeltme thode bij ijsbergsla zijn intrede heeft gedaan verwacht Jansen dat het moeilijker wordt om kwaliteit af te leveren. 'Zolang milieuvriendelijke gewasbescherming afdoende zijn zal het nog wel meevallen. Verdwij nen er goede middelen dan zijn we overgeleverd aan de weersomstan digheden. Ik verwacht niet dat een geslaagde teelt zonder ziektebestrij ding mogelijk is. Onkruidbestrijding is met alleen wieden goed in de hand te houden'. Het oogsten van ijsbergsla is voor rekening van de afnemer. Het per

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11