Wisselende ervaringen met teelt radicchio rosso ,o Nieuwe teelten Q> "De gewerkte uren zijn betaald" Radicchio rosso wordt met hulp van scholieren geoogst. De eerste ervaringen met de teelt van radicchio rosso voor Grobeka zijn wisselend. "We moeten de fijne kneepjes van de teelt nog in de vin gers krijgen, al hebben we dit eerste jaar natuurlijk al het een en ander geleerd", vertellen Bart van der Wekken en Cees den Boer uit Kerk- werve, twee telers van het eerste uur. Beiden zijn ervan overtuigd dat de voor Zeeland nieuwe groente perspektieven biedt, ze gaan er dan ook volgend jaar mee door. "We gaan proberen om dan nog vroeger aan de markt te komen". Beide telers hadden al de nodige er varing met arbeidsintensieve teel ten, o.a. diverse zaadteeltgewassen. Bart van der Wekken heeft een be drijf van 20 ha, met in het bouw plan o.a. 2 ha bieten, 1 ha tarwe, 4 ha aardappelen, 3 ha graszaad (pre- basis en basiszaad), Vi ha bloemza den (Alysium en slaapmutsjes), V2 ha radicchio rosso, VA ha knolsel derij, VA ha teunisbloemen, VA ha snijmais en 3 ha weiland. Voorheen teelde hij meer bloemzaad, maar door het niet meer kunnen krijgen van aantrekkelijke kontrakten kan dat nu niet meer. De mais en het weiland is bedoeld voor de 45 stuks vleesvee, die Van der Wekken heeft overgehouden uit de melkveestapel. Tot april dit jaar molk hij, maar om dat zijn melkquotum te klein was om daarmee door te gaan heeft hij dit verhuurd. Daardoor ontstonden gelijk meer mogelijkheden om er iets anders bij te doen. Dat hij voor radicchio heeft gekozen komt mede doordat deze teelt wei nig investeringen vergt. "Als het prcjekt onverhoopt mocht misluk ken zit je niet gelijk met een berg in vesteringen". Omdat het in het vleesvee ook geen rozegeur en ma neschijn is denkt hij erover om voor (een deel van) de mais en het wei land een ander gewas te kiezen, wellicht cichorei en nog meer inten sieve teelten. "Ik heb nog wel tijd over, zoveel zelfs dat ik nog een maand per jaar bij een loonwerker werk. Dit is wel een aantrekkelijke 'neventak', maar het risiko bestaat dat het ten koste gaat van de op bouw van je bedrijf. Vandaar dat ik het liefst meer (betaalde) uren op mijn eigen bedrijf wil maken". Ook Cees den Boer heeft meer graszaad dan granen in zijn bouw plan. Op zijn akkerbouwbedrijf van 52 ha teelt hij behalve deze gewas sen op eenvijfde van het bedrijf bie ten, verder eenvijfde aardappelen, 10 procent uien, 10 procent witte bonen voor zaadteelt, teunisbloe men, knolselderij en zaadteelt bloemkool. Veel samengewerkt De beide telers hebben veel samen gewerkt, o.a. bij de plantwerkzaam- heden. Op het bedrijf van Van der Wekken is alle radicchio geplant, al lemaal tegelijk en van hetzelfde ras (Medusa) plus nog een stukje met proef rassen. "Achteraf bekeken had ik niet alles tegelijk moeten planten, en de helft van het ras Elios", zegt Van der Wekken. "In Medusa kwam dit jaar enorm veel 'smet' (rotte bla deren) voor en ook veel losse krop pen. De losse kroppen oogst je niet mee. Je kunt ze ook wèl mee- oogsten en er dan in de schuur zo veel van afsnijden dat je weer een krop hebt. Als ze dan aan het mini mum gewicht komen kunnen ze mee, anders moet je ze weggooien". Den Boer heeft 1 ha radicchio ge teeld, eenderde ha geplant, eender de ha vroeg gezaaid en eenderde ha laat gezaaid, alles van het ras Elios. Bij dit ras ontstonden dit jaar de grootste problemen door het vor men van schieters. Den Boer: "Het probleem was dat de Elios ging schieten rond de tijd dat de krop goed was. Een te vroeg geoogste partij wordt geen klasse I, maar als je iets te laat was zat er al een pit in, en teveel kroppen met een pit bete kent onherroepelijk klasse II. Je pro beert toch zoveel mogelijk in klasse I te krijgen, dus het was af en toe even zoeken om het goede oogst- tijdstip vast te stellen. In een 'nor maal' jaar steekt het oogsttijdstip veel minder nauw, dan geeft het niet als je een dag 'te laat' zou oogsten. Overigens hadden enkele proefrassen geen problemen met schieters". De radicchio is echt een plant voor een gematigd klimaat, niet te koud in het voorjaar (in verband met het vormen van schieters) en niet te warm in de zomer (in verband met smet). Het afgelopen jaar kenmerk te zich juist door een koud voorjaar en een warme zomer, waarmee de kwaliteitsproblemen voor een groot deel verklaard zijn. Normaal gespro ken worden de meeste problemen veroorzaakt door 'rand' (verdorde bladranden). Hierdoor kan de plant zijn vocht moeilijk kwijt. Regen ge volgd door hoge temperaturen leidt dan tot broei en smet in de krop. Vooral vlak voor de oogst is het wat dat betreft een gevaarlijke tijd voor de radicchio. Alle telers hadden dit jaar proble men met de kwaliteit, vooral als ge volg van ongunstige weersomstandigheden vlak voor de oogst. Door niet alles tegelijk te zaaien of planten wordt de oogst en dus ook het risiko gespreid. De vroeg gezaaide en laat geplante van Den Boer waren goed. Hij heeft wel perioden gehad dat 70 tot 80 pro cent oogstbaar was. De vroeg ge plante vielen daarentegen in een ongunstige oogstperiode. Van der Wekken had alleen vroeg geplante. "Ik heb 40.000 planten gezet op een halve hektare. In ieder geval de helft daarvan zou oogstbaar wezen, maar ik ben nog niet aan 30 procent gekomen. Je hebt een prachtig ge was, en dan tegen de oogsttijd slaat het weer om en slaat de smet erin". De gezaaide vormen een penwortel, waardoor ze niet zo gauw last heb ben van vochtgebrek en een grote weerstand hebben tegen extreme weersomstandigheden. Geplante vormen alleen maar 'wat haarwor tels' en zijn dus kwetsbaarder. Het voordeel van planten ten opzichte van zaaien is dat hierdoor een vroe gere en uniformere oogst mogelijk is. De teler hoeft dan het gewas maar vijf of zes keer door te oogsten. Een gelijkmatige oogst is bij gezaaide niet onmogelijk, maar dan moet er een paar dagen na het zaaien wel een buitje regen zijn ge vallen. Kunstmatige beregening is ook een mogelijkheid, maar slechts op weinig plaatsen in het Zuid westen is zoet water aanwezig. Overigens wordt sterk afgeraden de radicchio te beregenen als de plant eenmaal goed is aangeslagen, om dat dit ten koste zou gaan van de ontwikkeling van het wortelstelsel. Grobeka heeft de meeste telers geadviseerd te zaaien, zodat een sterk gewas ontstaat. De twee te lers uit Kerkwerve hebben een deel geplant om vroeger te kunnen leve ren. "In het begin waren wij de eni ge Grobeka-telers die aan de veiling leverden". Koelruimte onmisbaar In feite is het kunnen beschikken over koelruimte onmisbaar om de arbeid flexibel in te kunnen zetten. Zonder koeling moet alles nog de zelfde dag klaargemaakt en naar de veiling gebracht worden. Van der Wekken en Den Boer maken beiden de radicchio zelf veilingklaar, waar na een transportbedrijf het mee neemt naar veiling CHZ Barendrecht. Van der Wekken is nog niet van plan om een koelcontainer te huren ("dat is niet rendabel voor 0,5 ha, als ik zou uitbreiden naar 1 ha dan wellicht wel"), Den Boer overweegt dat wel. Oogst arbeidsintensief Het gewas vraagt pas echt arbeid als het geoogst wordt. Volgens de beide telers is het een teelt die je met de hulp van gezinsleden en scholieren moet kunnen behappen. "Als niet-gespecialiseerde tuinder kun je niet al te veel investeringen doen waardoor je natuurlijk niet op de meest efficiënte manier kunt werken. De arbeid mag daarom niet al te duur zijn. Als ik 25 gulden per uur zou moeten betalen dan zaai ik wel tarwe, dan weet je tenminste zeker dat het niets opbrengt", aldus de twee telers. Nu heeft het in ieder geval wel wat opgebracht, de ge werkte uren zijn betaald, "en dat is wel eens anders met een nieuwe teelt". Volgens de voorlichting is per ha ra dicchio 500 uur arbeid nodig (inkl. veilingklaar maken), maar de telers denken dat dat nog aan de krappe kant is. Het is wel zo dat dit jaar het schoonmaken extra veel arbeid kostte omdat er veel smet in de kroppen zat. Van der Wekken kon met minder arbeid toe (nog geen 200 uur per 0,5 ha), maar dat kwam doordat hij veel minder kilo's kon oogsten," die hij dus ook niet verder hoefde te verwerken. Hij oogstte omgerekend per ha slechts 3,5 ton. Den Boer kwam op 6200 kg per ha. "Ik had wel op zeven ton kunnen komen als ik de laatste ook geoogst had, maar in september waren de scholen weer begonnen en ikzelf had het te druk op het ak kerbouwbedrijf". Doordat hij veel met scholieren gewerkt heeft lag het aantal arbeidsuren hoger dan 500 per ha. Garantieprijs De telers ontvangen van Grobeka een garantieprijs van f 2,30 per kg geplante en f 2,12 per kg gezaaide radicchio. Deze prijs is gebaseerd op 500 oogsturen per ha van f 25,— per uur bij een opbrengst van 10 ton per ha. De garantieprijs vergoedt 80 procent van de direkte kosten. De telers ontvangen de garantieprijs al leen voor klasse I, voor klasse II krij gen ze gewoon de veilingprijs. Na afloop van het seizoen wordt de poolprijs vastgesteld op basis van de aanvoer klasse I van alle Grobeka-telers en de gerealiseerde prijzen. Als de poolprijs hoger is dan de garantieprijs ontvangen de telers dit verschil als nabetaling. Gezien het prijsverloop in het afge lopen jaar rekenen de twee telers op een kleine nabetaling. Aan het begin van het seizoen lagen de prijzen hoog, tot zelfs meer dan f 10,— per kg. In augustus heeft de (export-) handel een week praktisch stil ge legen door de problemen met de kwaliteit, zodat er zelfs radicchio is doorgedraaid. In de top van de aan voer lag de veilingprijs een tijdje op twee kwartjes. "Het is een nieuw produkt waarvoor een markt opge bouwd moet worden, dus het is lo gisch dat de afzet niet het hele jaar probleemloos is verlopen, zeker ge zien de problemen met de kwa liteit". Teelt met perspektief Volgens de twee telers heeft de teelt van radicchio veel perspektief. Om de marktmogelijkheden nog verder uit te bouwen gaan ze probe ren volgend jaar nog vroeger te leve ren, niet door vroeger te planten - dat zou het risiko van schietervor ming vergroten - maar door bijvoor beeld een kwart ha af te dekken met plastic. Behalve een hogere vei lingprijs is het vroeg kunnen oogsten en leveren ook gunstig voor de arbeidsfilm op het akkerbouwbe drijf, waar in de zomer immers meer arbeid beschikbaar is dan in sep tember. Er is nog geen afspraak ge maakt hoe dit in de poolprijs tot uiting moet komen. Misschien dat er een vroege pool en een jaarpool komt, in ieder geval moeten de extra inspanningen van telers die vervroe gen ook extra beloond worden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10