Breed scala gewasbeschermings middelen is noodzakelijk Deze week Meer belangstelling voor wintertarwe Stuurgroep moet integratie vier landbouworganisaties uitwerken DUBBELE RUEN GOED OOGSTBAAR Stikstofuitstoot veehouderij drastisch terug zuidelijke landbouw maatschappij KNLC pleit voor beter toelatingsbeleid Breed CLO-overleg Pag. 3 ZLM tegen regulerende heffingen. Pag. 4 Veel nieuws in SEV-journaal. Pag. 5 Doorbraak in GATT landbouwoverleg? Pag. 6 Uit de Praktijk. Pag. 8 Borsele geeft landbouwbedrijven te weinig aandacht. Pag. 9 Kring West-Brabant in gesprek met wildschadecommissie. Pag. 11 Geïntegreerde fruitteelt voor elke teler. Pag. 12 Oud-LEI-directeur: inkomenstoeslagen onvermijdelijk. land- en tuinbouwblad VRIJDAG 8 NOVEMBER 1991 79e JAARGANG NO. 4094 Het KNLC bestuur sprak tijdens de bestuursvergadering van 4 novem ber zijn waardering uit voor het be leidsadvies Gewasbescherming van het Landbouwschap. Het bestuur van het schap keurde dit advies woensdag jl. unaniem goed (zie pag. 5), waarna het aan de Tweede Kamer en de regering zal worden gezonden. Het bestuur van het KNLC wees er in zijn reactie op het beleidsadvies nogmaals op dat het gewasbe- schermingsbeleid valt of staat met een goed functioneren van de Com missie Toelating Bestrijdingsmidde len, de zogenaamde CTB. De overheid moet echt op korte termijn beschikken over sluitende en aan termijnen gebonden besluitvor mingsprocedures en de achterstand in de beoordeling van bestrij dingsmiddelen wegwerken. Panman, voorzitter van de LMIJ en ook voorzitter van de Commissie Gewasbescherming van het Land bouwschap, noemde als voorbeeld dat er dit jaar in Frankrijk wel twaalf nieuwe middelen zijn toegelaten en in Nederland maar één. Zelfs de geïntegreerde bedrijven die toch se lectief gebruik van gewasbescher mingsmiddelen hoog in hun vaandel hebben staan, zeggen niet te kun nen zonder een breed scala aan middelen. Alleen met een breed scala aan middelen kan het volume verminderd worden. Het stoffenbe- Jeid uit het Meerjarenplan gewasbe scherming doorkruist echter het gewenste volumebeleid. Stoffenbeleid Binnen de EG blijkt het stoffenbeleid van Nederland niet acceptabel. Daarom was men er binnen het KNLC-bestuur ook minder bang voor dat Nederland strengere eisen aan het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen zou stellen dan an dere Europese landen. Sindskort heeft de EG een richtlijn voor het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen geaccepteerd. Van der Maas (ZLM) benadrukte dat het volumebeleid voor 1995 een in spanningsverplichting moet zijn en dat er geen valbijlconstructie op mag worden losgelaten. Het Land bouwschap vindt ook dat het met de huidige inzichten onverantwoord is de volume taakstelling voor 1995 (35% reductie gebruik; 30-70% re ductie en emissie) als realistisch te zien. Van der Maas verklaarde nogmaals een fervent tegenstander te zijn van het reguleren van het bestrij- dingsmiddelengebruik door middel van heffingen. Hij wil dat voor nu en voor de toekomst uitsluiten. Ingeborg Schuitemaker De hoofdbesturen van de Gelder- sche Maatschappij van Landbouw (GMvL), de Overijsselsche Land bouw Maatschappij (OLM), het Utrechts Landbouw Genootschap (ULG) en de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) hebben in prin cipe besloten een stuurgroep in te stellen, die tot taak heeft de samen werking tussen de genoemde land bouworganisaties nader uit te werken. Uitgangspunt daarbij is het rapport 'Krachtenbundeling', dat is op gesteld door het organisatie adviesbureau Agriment. In het rap port wordt geadviseerd een geza menlijke organisatie met een centraal bestuur en management te vormen met sterke provinciale steunpunten. Het rapport adviseert de bestaande verenigingen als juri dische verenigingen in stand te hou den. De stuurgroep zal worden gevormd door drie vertegenwoordi gers van elk van de vier organi saties. Indien de resp. ledenraden en alge mene ledenvergaderingen een posi tief besluit 'nemen over het rapport van de stuurgroep, kan de nieuwe organisatie per 1 januari 1993 ope rationeel zijn. Namens de ZLM zullen in de stuur groep zitting nemen: algemeen voorzitter H.C. van der Maas, vice- voorzitter A.H. Munters en alge meen secretaris mr. J. Oggel. Bij de boeren bestaat dit najaar meer belangstelling om wintertarwe te zaaien dan vorig jaar. Dit blijkt uit door Cebeco Zuidwest verstrekte informatie. De zuidwestelijke coöperatie schrijft de toegenomen verkoop van zaai zaad toe aan de gunstige omstan digheden in oktober om tarwe te zaaien. Volgens een woordvoerder is in heel Nederland de tendens van een grotere tarwe-uitzaai waar te nemen. "Vorig jaar waren de zaai- omstandigheden veel slechter. Een aantal telers heeft toen noodge dwongen voor zomergranen geko zen." Op 11 november zal er een breed CLO-overleg worden gehouden over het plan van aanpak voor de mest problematiek van het Landbouw schap. Dit plan moet worden gezien als een alternatief voor de verscher ping van de mestregels, die minister Bukman en minister Alders hebben aangekondigd. Namens de ZLM zul len de heren H.C. van der Maas, J-. Geluk, W. van Veldhuizen en mr. J. Oggel de vergadering bezoeken. Korrelmais kan een hoge opbrengst geven a/s het in dubbele rijen wordt gezaaid, gecombineerd met meer planten per hectare. Het maaidorsen levert geen problemen op, zo bleek vorige week vrijdag tijdens een oogstdemonstratie van het maisras Aviso van Barenbrug op een perceel van L. Vogelaar in de Heen. Om gerekend bedroeg de opbrengst 10,5 ton droge korrels per hectare. Het aantal planten per hectare be droeg 130.000, bij een rij-afstand van afwisselend 30 en 45 cm. Een dee! is ook a/s snijmais geoogst. Een standaard zesrijige hakselaar (zie foto) kon de 12 rijen moeiteloos verwerken (foto Bert Hopmans). Veel telers willen graag Ritmo zaai en, maar hiervan was slechts een zeer beperkte hoeveelheid zaaizaad beschikbaar. Wat betreft de overige rassen kon wel steeds aan de vraag van de afnemers worden voldaan. De hoofdmoot wordt nog steeds ge vormd door de rassen Arminda en Obelisk. Ook het ras Herzog is ge vraagd. "Deze drie rassen vormen zeker 80 procent van het areaal. Het overige deel wordt ingevuld door een heel groot scala van kleinere rassen," aldus de woordvoerder van Cebeco Zuidwest. Het dagelijks bestuur van het Land bouwschap is woensdag op hoofd lijnen akkoord gegaan met een stikstofactieplan voor de rundvee houderij. Het plan is er op gericht om de doelstellingen van de diverse milieuplannen zoveel mogelijk te be vorderen. De plannen voorzien er ondermeer in de belasting van het oppervlaktewater door stikstof van veehouderijbedrijven in 1995 met 50 procent te verminderen en in 2000 met 70 procent. De ammoni- akuitstoot moet in 1994 met 30 procent zijn verlaagd en in 2000 met 50 en 70 procent. Om de beoogde doelstellingen te realiseren moet in de periode 1992-1996 op bedrijfsniveau een groot aantal technische en organi satorische maatregelen worden ge troffen. Het actieplan noemt onder meer het zo snel mogelijk invoeren van mineralenboekhoudingen, het verbeteren van bemestingsadvie zen, het toepassen van emissie- arme mestaanwending en het ver beteren van de stikstofbenutting in het veevoer. Over de financiering van het stikstof actieplan moet nog nader overleg met de overheid plaatsvinden. Het bedrijfsleven is bereid zelf een aan zienlijke financiële verantwoordelijk heid te nemen, mits de overheid afziet van het invoeren van een stel sel van heffingen. Het benodigde onderzoek vindt voor een deel plaats binnen de reguliere onder zoeksprogramma's. Hetzelfde geldt voor de voorlichting. Voor het sti muleren van investeringen op de be drijven (mestopslag) heeft het O- en S-fonds 110 miljoen gulden uitge trokken. Nodig is eigenlijk 375 mil joen gulden. De rundveehouderij omvat op het ogenblik 65.000 bedrijven met in totaal 1,1 miljoen hectare cultuur grond. In de melkveehouderij-umet- 47.000 bedrijven met 1,9 miljoen melk- en kalf koeien - neemt het aan tal ondernemers al geruime tijd af. Op het merendeel van de melkveehou derijbedrijven is het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar en ontbreekt een opvolger. Het Landbouwschap ver wacht dat de ondernemers in deze categorie door het milieubeleid mo gelijk eerder met het bedrijf zullen steppen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1