Herzog Stevige baktarwe Copa-sekretaris Herlitska: Fransen en Duitsers hinken in EG nu op twee benen Vervallen toelatingsnummer geen reden tot paniek Hoe is de stand...? Financiering onderzoek n Agrarisch uitzicht I mï CCEBECO ZADEN B.V. VOOR EEN BETER GEWAS De ommezwaai van de Franse rege ring in de diskussie over de EG- landbouwhervorming is minder dra matisch dan die lijkt. Dat is de in druk op het hoofdkwartier van de Copa, de koepel van Europese land bouworganisaties in Brussel. De Fransen zijn weliswaar met de Duitsers teruggekomen op hun wei gering om het plan-MacSharry als basis te nemen voor de diskussie. Maar beide landen eisen zeer ingrij pende aanpassingen, aldus Copa- sekretaris-generaal Herlitska. "We hadden dit natuurlijk liever niet ge zien. Politiek scheelt het als je plots wel bereid bent te praten. Maar de werkelijke gevolgen zie je pas als er konkreet onderhandeld wordt", al dus Herlitska. Hij tekent daarbij aan dat de Fran sen nu met name bereid zijn in de graansektor 'een zekere prijsdaling' te accepteren. Maar lang niet de 30 procent die MacSharry wil. Boven dien wil Parijs de daling uitsmeren over een langere periode, vijf jaar. Daarbij speelt mee dat de Fransen rekenen op een produktiestijging en kostendaling, die de prijsdaling deels compenseert. Bovendien eist men volledige compensatie en houdt men even hard vast aan een preferentieel systeem, waarbij de EG-produktie een voordeelbehande ling heeft op graan van buiten de gemeenschap. "Dat betekent dus nog lang niet dat de Fransen de voorstellen van MacSharry accepte ren", aldus de Copa-voorman, die de ministersvergaderingen steeds van nabij volgt. Op twee benen De Fransen en ook de Duitsers gaan nu op twee benen hinken, zo analy seert Herlitska. Een beetje prijsda ling en daarnaast prcduktiebeheersing via maatrege len als de set-aside. De nog even harde voorwaarde van volledige compensatie van de inkomensver liezen wordt daarbij in de kommen- taren over de Franse ommezwaai vergeten, aldus Herlitska. De Copa zelf houdt zware twijfels bij zo'n compensatiesysteem. Zoiets leg je niet voor altijd vast. En waar de overheidsuitgaven onder druk staan is compensatie dan ook niet veilig gesteld. Alle Franse en Duitse voorwaarden zullen in ieder geval nog zwaar doorwegen in de verdere diskussie, zo konkludeert Herlitska. Akute problemen Dat de Fransen hun positie aanpas sen op het moment dat het boeren protest in dat land op een hoogtepunt is heeft ten slotte een eenvoudige verklaring, aldus de Copa-man. De protesten zijn name lijk meer ingegeven door de akute problemen in de Franse landbouw dan door MacSharry. De situatie op de vleesmarkt is er zeer slecht door de invoer uit Oost-Europa (vleestransporten uit die landen zijn in brand gestoken), de konsumptie is gedaald en de export is gestag neerd na de Golfoorlog. In dat kli maat maakt MacSharry de boeren er niet geruster op met iets myste rieus als de hervorming van het ge meenschappelijk landbouwbeleid met veel ambtelijke geheimtaal, zo relativeert Herlitska. Cor Groeneweg, Brussel In het Agrarisch Dagblad van woensdag 23 oktober j.l. stond een lange lijst van middelen waarvan de toelatingsnummers vervallen per 1 januari 1992. Vaak is het zo dat firma's een be paalde tijd middelen van zichzelf en/of van andere firma's verkopen. Als een firma een patent op een middel heeft mag het de werkzame stof een vaste tijd voor zichzelf ver kopen en mogen anderen dit niet als de patenthoudende firma dit niet wil. Na deze periode mogen andere firma's deze werkzame stof in hun eigen pakket opnemen. Zo kan het voorkomen dat een middel met een werkzame stof door meerdere fir ma's gemaakt en/of verkocht wordt. Als voorbeeld nemen we hier glyfo- saat, dat onder zeker vijf verschillen de namen op de markt wordt ge bracht. Bepaalde firma's verleggen hun be langen. Ze kiezen er soms voor om de produktie/verkoop van een be paald middel te beëindigen. Ze zul len voor dit middel geen verlenging van de toelating aanvragen. Veel middelen die in de lijst in het Agra risch Dagblad genoemd staan zijn onder een andere merknaam nog wel te verkrijgen. Het verdwijnen van Nexion levert in de peenteelt problemen op. Dit mid del kon ingezet in de peenteelt te gen wortelvlieg. Een ander toegelaten middel levert soms pro blemen op bij export naar Zweden i.v.m. residu. TCA zal per 1 november verdwijnen, wat voor de veldbeemdteelt tot ge volg zal hebben dat naar een andere dekvrucht dan tarwe gezocht zal moeten worden. Atrazin en simazinbevattende mid delen staan per 1 maart 1992 op een lijst om afgevoerd te worden. Dit wordt echter nog aangevochten door een aantal fabrikanten. Niet (meer) toegelaten middelen kunnen voor de aangegeven datum ingeleverd worden op het K(lein) C(hemisch) A(fval)depot in uw ge meente. ing. L.S. van der Velde d.l.v. team Akkerbouw Goes Een vreemde spanning vooral te rugdenkend aan de kou in mei en juni van dit jaar: "Hoe zal het worden? Zit er genoeg?" En dan is het zover. De eerste jachtdag zit erop. Eigenlijk een soort "ver kenning", het blijft balanceren op het wankel evenwicht van net geen schade en toch vol doende wild voor het volgend jaar. Gelukkig zit er wat meer dan we gedacht hadden, toch zagen we nogal wat fazanten met nestveren en wat klein spul dat maar net de lucht in kon. Men moet terdege opletten met deze kleinen. Een verheugende mededeling, er zit weer wat meer patrijs!! Maar voor deze vogel geldt: Voorzich tig met het bejagen hiervan. Een klucht van 6a 7 stuks komt nog steeds beter de winter door dan 2 of 3. U weet dat in onze pro vincie een "patrijzen projekt" draait en daarover ben ik hoopvol gestemd. Hoe je het ook wendt of keert, het volgende is van le vensbelang voor de patrijs en an dere bodem broeders: "Schep het biotoop en hou kraai, ekster en meeuw kort". Bij onze ooster buren komt daar de vos nog bij. Mijn Gelderse gastheren, ze heb ben de handen vol om voor noemde soorten kort te houden. Ze vertelden me over deze kul- tuurvolgers het volgende: kraai, ekster en vooral de vos wonen naast hun WBE (wildbeheereen heid) in een beschermd gebied van jachtverbiedende beterwe ters. Hopelijk hebben deze lieden het artikel in een groot landelijk ochtendblad wat op zaterdag 12 oktober jl. bij mij in de brieven bus viel, ook gelezen. "Natuur beheer met jachtgeweer". Dat is het en niets anders. Het klinkt eenvoudig maar het zijn weer de jagers die het doen. Van de Gelderse vrienden hoorde ik ook dat hun biotoop 'verbeterend werk' vrucht af gaat werpen. Grote WBE's, zo'n 12.000 a 13.000 ha, huisvesten nu al vele honderden patrijzen, maar vraag niet met wat voor in spanning dat bereikt is. Voor al diegenen neem ik mijn jachtpet af en zeg dan ook: ga door met dit mooie werk. Hazen zijn er genoeg naar ik hoorde en zag. Voor hen is het nog te vroeg om te worden be jaagd. Laat eerst de winterpels er maar doorheen komen dan gaat het goed. Wat deze laatste betreft nog het volgende: We weten dat het haas gevoelig is voor vocht, nattigheid, te vinden op bijvoorbeeld zeedijken en schorren. Zijn er dus hazen op deze plaatsen en U jaagt erop let dan bij het schoonmaken speci aal op de lever. De parasiet lever- bot (Fasciola Hepatica) woont nl. in de galingangen van de lever. Deze lijkt op de platvis, de bot, heeft een grauw/witte kleur en kan tussen 2 en 3 cm groot worden. De eieren hiervan gaan via de galblaas, dunne darm, in de mest het lichaam uit. In het ei ontwikkelt zich een larf je. Bij nat weer (schorren zijn dan weer droog en dan weer nat) kruipen de larven omhoog in b.v. grasstengels en kapselen zich in. Het gras (met kapsel) wordt weer gegeten door de schapen die het schor korthouden, het kapsel lost op en de ingewikkel de cyclus begint opnieuw. De le- verbot ruïneert de lever volkomen. Ontdekt U deze parasiet geef dat dan door aan b.v. de schapen houder. Hij kan dan zijn maatre gelen nemen. Niemand ziet graag zieke dieren. En... maak er een goed seizoen van. T. Huis in 't Veld Telefoon 010-4544335 PR. in de landbouw is belangrijk. In de ons omliggende landen zoals op de foto in Luxemburg zie je op mooie punten bankjes waar je a/s toerist kunt genieten van het mooie agrarische uitzicht (foto: Peter Mastenbroek) «.«A*-* Het vooral op toepassing gericht onderzoek moet meer dan voorheen vanuit het bedrijfsleven gefinancierd worden. Het beleid van het ministe rie van Landbouw is erop gericht fundamenteel onderzoek zelf te blij ven financieren. Dat staat in het be leidsvoornemen 'Beleidsplan Wetenschap en Technologie 1991-1994' dat minister Bukman aan verschillende adviesorganen heeft gezonden. De agrarische produktiekolom moet zich meer gaan richten op de markt en meer rekening houden met het milieu. Deze ontwikkelingen vragen om specifiek onderzoek, o.a. op het gebied van geïntegreerde teelt systemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9