Anuga Keulen Mekka voor Nederlandse voedingsmiddelensektor Reportage Bedrijven uit 90 landen presenteren zich 8 in de box, maar in groepen te huis vesten. De aardappelexporteurs vinden dat de afzet goed loopt. Zij denken dat de aardappelteelt in 1991 renderend zal blijken te zijn. Althans als zich geen onverwachte ontwikkelingen voordoen. Een van de exporteurs merkte op dat de stijgende afzetlijn van de aardappelprodukten enigs zins begint af te zwakken en daar hebben bepaalde bedrijven al hinder van ondervonden. De uienhandel deed goede zaken in de eerste helft van dit jaar. Er wer den maar liefst 70% meer uien geëxporteerd dan in het eerste half jaar 1990. De voornaamste reden daarvan was dat de importstromen uit het Oosten van Duitsland op droogden. De varkensvleesexport ziet niet te rug op een florissant verleden. Er werd minder door ons geëxporteerd en meer geïmporteerd. Het beper ken van de overcapaciteit, meer segmentatie, nog meer kwaliteit en verbetering van het imago, zouden volgens waarnemers een gunstig effekt moeten krijgen. In ieder geval moet de neergaande lijn weer om hoog om Denemarken en Frankrijk geen verdere voorsprong te geven in b.v. Noord-Duitsland en Italië. Meer inspelen op de vraag naar meer be werkte, kleinere delen, integrale kwaliteitsbewaking en meer reke ning houden met wat de moderne konsument wil, zijn daarbij sleutel woorden. De pluimveevleesexporteurs stellen met vreugde vast dat het pluimvee- vleesverbruik in de wereld nog steeds groeit.' Juist in het Oosten van Duitsland alsmede de landen ten Oosten van Duitsland - waar de koopkracht laag is - krijgt pluimvee vlees extra afzetkansen, vanwege de relatief lage prijs. De rundvleessektor kan voorlopig niet hoopvol zijn. De rundvleesgoe roe ir. Dick Oostendorp denkt dat we 1994 schrijven als het financieel weer goed gaat met de rundvlees sektor. De zuivelsektor is bezig om de grens tussen Nederland en Duitsland niet meer te zien. Zuivelgiganten vesti gen kantoren in Duitsland, verande ren agenten in adviseurs, spelen met hun assortiment, merken, ver pakkingen en namen in op de jongste ontwikkelingen en doen in feite niet anders dan Nederland gro ter maken. Verwachting De landbouwraad Jan Groeneveld zegt over de kansen van enkele groepen produkten: Verse groenten en fruit: goed. In het Westen van Duitsland wordt geen sterke uitbreiding verwacht. Misschien in het Oosten van Duits land wel. Vlees en vleeswaren: goed, mits er de absolute garantie is dat vlees en vleeswaren veilig te konsumeren zijn, goed van smaak en kwaliteit zijn en milieu-, dier- en natuurvrien delijk geproduceerd worden. Zuivel: goed. De zuivelexpor- teurs, coöperatief en partikulieren, verdienen een pluim. Zij verzetten de bakens snel en efficiënt, doen aan segmentatie en promotie van de eigen gespecialiseerde produk ten. Een zeer goede ontwikkeling. Aardappels: goed, mits er meer gewerkt wordt met merken. De aardappel moet af van het imago bulkprodukt. Diepvriessektor: goed, mits er goed wordt gelet op segmentering, gezondheid-, milieu- en natuur- aspekten. Ook biologisch- dynamische produkten vragen toe nemende aandacht. Piet Westra Nederland zou het gedroomd kun nen hebben. Met 240 bedrijven naar een beurs, dicht in de buurt, waar de hele wereld aanwezig is. Waar 6.000 ondernemers uit 90 landen op 23 hektare hun produk ten tonen. Een kleine kwart miljoen kopers, met alleen al uit Europa 640 miljoen konsumenten achter zich. In Keulen werd die droom werkelijk heid. Tussen 12 en 18 oktober werd Keulen het Mekka voor de Neder landse voedingsmiddelensektor. En hoe? "Een enorme belevenis", zegt drs. Jan Johannes Groeneveld, on ze landbouwraad in Bonn. Zorg dat je er bij komt. Onder dat motto waren de 240 bedrijven naar Keulen gekomen. Bondskanselier Kohl zag in de eerste Anuga na de hereniging een weerspiegeling van de jongste ontwikkelingen in de Europese voedingsmiddelenbran che. Tevens zag hij een sterke band met de wereldmarkt vanuit het Keulse gebeuren. Terecht: van hein de en verre was men gekomen om te aanschouwen wat 6.000 onder nemers te bieden hadden. De Duitse landbouwminister Ignaz Kiechle verwoordde het zo: "Keulen is voor één week het Centrum van de we- reldvoedselmarkt". Nederland Drs. Jan Groeneveld, onze eigen landbouwman in Bonn, prees de presentatie van Nederland. "De Ne derlandse bedrijven hebben uitste kend ingespeeld op de jongste ontwikkelingen. De Duitse markt is sterk gesegmenteerd en dat heeft Nederland heel goed begrepen. Bo vendien moet je de markt goed ken nen, de mensen begrijpen en op de mentaliteit inspelen. Bij dat laatste moet de aanbieder van levensmid delen in Duitsland zich ervan be wust zijn, dat de Duitser een kwaliteitsprodukt wil, dat vers is, dat gegarandeerd veilig is om te konsumeren en dat milieuvriende lijk, natuurvriendelijk en diervriende lijk is voortgebracht". Natuurlijk komen de Nederlanders overal kon- kurrenten tegen op de markten. Zo handelen de Belgen ook veel in vlees en de Denen komen wij tegen b.v. op het gebied van zuivelpro- dukten. De Vaste Commissie van Landbouw van de Tweede Kamer was ook aan wezig. Zij hadden een exkursie ge organiseerd naar de Anuga en een gesprek gearrangeerd met hun Duit se kollega's. Naar verluidt was het een goed en open gesprek, maar ook met veel vraagtekens over het Oosten van Duitsland. Bovendien werd van Duitse zijde stoom afge blazen over de manier van vestigen van Nederlandse boerenbedrijven in de ex-DDR. Cebeco Zonder ook maar iets te kort te doen aan anderen vinden wij persoonlijk de presentatie en achterliggende marketingsgedachten van Cebeco- Handelsraad het beste. Deze top- coöperatie omvat inmiddels zo'n 50 regionale aan- en verkoopcoöpera ties. Daarbij zijn een 50.000-tal boe ren en tuinders aangesloten; dat is bijna de helft van alle agrariërs in Nederland. Volgens Ton Cartel - be scheiden maar deskundige PR-man van Cebeco-Handelsraad - zijn de speerpunten van deze coöperatie momenteel: de voedingsmiddelen sektor, de tuinbouw en de zaaizaad- en pootgoedsektor. Ruim 100 decentraal geleide werk maatschappijen willen kwali- teitsprodukten leveren en waarde toevoegen aan de door boeren en tuinders geleverde produkten. Dat Onderonsje tussen Age van Balen van het ministerie van landbouw (links). Hans Lenz, direkteur Ne derlands Zuivelbureau Aken (midden) en drs. Jan Groeneveld, Landbouwraad in Bonn (rechts). willen hun positie van vleeswaren op de Duitse markt versterken. Met hulp van de Vereniging voor de Ne derlandse Vleeswarenindustrie heb ben deze zeven fabrikanten besloten om een pakket van 11 produkten aan te bieden onder de paraplu van het merk F.F. "Feinstes aus Fleisch". Ir. Hans Heyer van de Vereniging licht toe dat een afnemer minimaal 7 van de 11 produkten moet afne men. De verwachting is dat met de ze aktie de positie van vleeswaren op de Duitse markt versterkt kan worden. Boekos uit Boekei is het voorbeeld van specialisatie naar de verwende konsument toe. Direkteur Mikkers van de 'Wolkjes Vleeswaren' brengt maar liefst 200 soorten op de markt. Die soorten zijn gerubriceerd naar hamsoorten, speksoorten, le versoorten etc. Nieuw was nu een 'selekt Vleesprogramma' en 'Vege tarische sektor'. Mikkers meldt dat bij het ontwerpen van nieuwe pro dukten er drie facetten zijn: de tech nologische, de culinaire en de presentatie. Als die drie optimaal zijn uitgetest kan men, na de pre sentatie op een beurs, de markt op. Men moet bewondering hebben voor deze ondernemer, die in 1968 begon met 10 man en nu aan 450 mensen werk bezorgt. De V.S.E. in Harderwijk - een een denslachterij - heeft de export naar het Oosten van Duitsland weten op te voeren. De direkteur Dirk Hop vertelt hoe via bestaande relaties in de vroegere B.R.D. de exportmoge lijkheden vergroot konden worden. Hij is zeer verheugd over een 20% exportstijging, omdat het produktie- gebied rond Harderwijk het moeilijk heeft i.v.m. milieuwetgeving. Hop hoopt en verwacht de exportvergro ting te kunnen vasthouden. De kalfsvleesexporteurs willen met het goedkopere voorvlees de afzet kansen richting Oosten vergroten. Momenteel is er een goede vraag uit Italië en Frankrijk. Al met al zijn de exporteurs van kalfsvlees niet somber over het afzetbeeld naar de toekomst toe. Wel stellen zij een uit drukkelijke voorwaarde: het imago mag nooit meer beschadigd worden door 'hormoonschandalen'. Als aan die voorwaarde wordt voldaan zul len de Nederlandse kalfsvleesprodu centen een renderende kalvermesterij waargemaakt kunnen zien. Ze hebben er vakkennis ge noeg voor, ook om de kalveren niet betekent klantgericht denken en de wensen van afnemers voorop stel len. Op deze manier valt er geld voor de boeren en tuinders te ver dienen, aldus Ton Cartel. De huidige konsument wil een konstant aan bod van vers, gevarieerd en vooral gezond voedsel. Ton Cartel vertelt hoe de dochters van Cebeco-Handelsraad de produk ten begeleiden van bodems tot op het bord van de konsument. Hoe getracht wordt minder gewasbe schermingsmiddelen te gebruiken bij het voortbrengen van zaaizaad en pootgoed. Hoe veel aandacht be steed wordt aan het vinden van nieuwe verkoopkanalen (b.v. naar Oost-Europa) en aan produkt- en dienstverleningsverlangens. Horti- grade levert momenteel veel groen ten aan Oost-Duitsland. Aviko levert aardappelprodukten en Plukon brengt er slachtkippen naar toe en kocht in de ex-DDR een slachterij. Met trots worden wij langs acht Cebeco-dochters geleid: - Pelmalen Holland uit Dinteloord brengt peulvruchten en konserven in allerlei vormen op de markt. - Burcht-Ruitentroef uit Noord- scharwoude brengt konserven in glas en blik naar de moderne huis vrouw. Zuurkool is de specialiteit van dit bedrijf. - Delta Dailyfood uit Nieuw-Vennep, biedt verse maaltijden aan. Super markten, cateringbedrijven en vlieg tuigmaatschappijen maken er steeds vaker gebruik van. - Confood Diepvries uit Ochten maakt diepvriesmaaltijden en diep vriessoepen, zowel voor de oven als voor de magnetron. - Kuhne en Heitz uit Schiedam gaan nog een stapje verder. Zij leve ren de internationale handel tempe- ratuurgevoelige levensmiddelen. Hun produkten gaan naar het Verre Oosten, naar West-Afrika en naar Zuid-Amerika. - Lord Chips komplementeert Aviko uit Steenderen, die diepvriesaardap- pelprodukten op de markt brengt. Lord Chips is de aardappelprodukten-specialist die verse aardappelprodukten voor de koelkast levert die niet meer ont dooid behoeven te worden. - Discona-aardappelprodukten brengt zelfs rasp-patat op de markt. Dat bestaat uit aardappelpoeder dat met water gemengd door een pers gedrukt wordt. Dit bedrijf maakt ook aardappelpuree-produkten. Het voordeel van beide produkten is dat het naar verre landen geëxporteerd kan worden. De hiervoor genoemde dochters, aangetrouwde of kleindochters, van Cebeco-Handelsraad bewijzen dat het deze topcoöperatie ernst is met het marktgericht denken in een ge segmenteerde markt, waarbij aan alle eisen van de moderne konsu ment wordt voldaan. Daarom bege leidt Cebeco-Handelsraad de kwaliteit - in de ruimste zin van het woord - van bodem tot bord. Meer bedrijven Op de Anuga kwamen wij nog meer interessante bedrijven tegen. Udema, de Leeuw, U.V.G., Meester, Wellings, Zandvliet en de Encebe Ton Cartel, PR-man van Cebeco-Handelsraad.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8