Heffingen jagen boer en tuinder op hoge kosten TREFPUNT LANDBOUW Nieuws Bezuinigingen op landbouw buiten proportie Mest injecteren vóór broedseizoen weidevogels Cebeco-Zuidwest en CZAV aktief in teelt cichorei AGRITECHNICA '91 TIER TECH NIK '91 Onderzoek toont effect aan Mares handhaaft kritiek verscherping mestbeleid I worden gepresenteerd. I moet worden overlegd, zullen voor Een heffing tussen de f 25,— en f 50,— per kilo werkzame stof le vert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat heeft een onderzoek in opdracht van de mi nisteries van VROM en Landbouw uitgewezen. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft zich in zijn laatste ver gadering op het standpunt gesteld dat invoering van sectorheffingen op gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen onaanvaardbaar is- Dit is een brief aan het KNLC vastgelegd. Ook het Landbouw schap en zelfs minister Bukman, hebben laten weten geen heil te zien in regulerende heffingen voor de land- en tuinbouw. Het onderzoek dat nu is verschenen en dat is gedaan door DHV Milieu en de Landbouwuniversiteit, wijst uit dat forse heffingen wel degelijk van invloed zijn op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Als de onder zoeksresultaten zouden worden om gezet in overheidsbeleid, betekent dit voor de akkerbouw een lasten verzwaring van f 150,— tot f 200,— per ha. In deze kostenstij ging is dan reeds rekening gehou den met een optimalisering van het gebruik. Voor de tuinbouw komt de lastenverzwaring op het dubbele neer. Europese regelgeving De onderzoekers concluderen dat eenzijdige invoering in Nederland niet noodzakelijk op onoverkomelij ke bezwaren in de EG lijkt te stuiten. Een toetsing van de heffing aan be staande en ophanden zijnde Europe se regelgeving zou ,dit aantonen. Juist verstoring van de concurren tieverhoudingen binnen Europa door eenzijdige invoering van heffingen vormt het voornaamste bezwaar van de ZLM en andere landbouwor ganisaties. De ZLM vindt eenduidi ge harmonisatie in de EG zo belangrijk, dat er zonodig zelfs een proces bij het Europese Hof in Luxemburg zou moeten worden aangespannen, mocht aan dit prin cipe door Nederland afbreuk wor den gedaan. De ZLM noemt het instellen van re gulerende heffingen in de brief aan het KNLC ordinaire kostenverhogin gen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de algemene mid delen. De suggestie om met deze heffingen het Ontwikkelings- en Sa neringsfonds te voeden wordt door de ZLM van de hand gewezen. Bestemmingsheffingen De ZLM is niet tegen bestemmings heffingen, waarvan de opbrengsten bijvoorbeeld voor afzetbevordering worden aangewend. Regulerende heffingen daarentegen staan gelijk aan het opleggen van straffen op de gangbare wijze van produceren. De ZLM vindt dat milieuvriendelijke produktie op basis van vrijwilligheid en inzicht moet worden gestimu leerd en niet door middel van straf- heffingen. 35T •1 t' Om de legsels van weidevogels te sparen verdient het aanbeveling om in de broedperiode, van 1 april tot 15 mei, geen mest te injecteren op grasland. Dat staat in het rapport 'Weidevogelstand en ammoniakemissie-arme mesttoe- diening' van de Dienst Landbouw kundig onderzoek. Emissie-arme toediening op gras land in het broedseizoen leidt ertoe dat 90 tot 100 procent van de leg sels verloren gaan. Volgens het rap port moet er daarom in april en de eerste helft van mei op grasland geen mest worden uitgereden. Uit het rapport, waarin de mogelijk heden van emissie-arm uitrijden op zandgrond in samenhang met de weidevogelstand worden geïnventa riseerd, blijkt dat op gemiddeld In een gesprek met de Vaste Com missie voor Landbouw in de tweede Kamer heeft het Landbouwschap woensdag opnieuw zijn grote zor gen over de "buitenproportionele" bezuinigingen op het departement van landbouw, natuurbeheer en vis serij naar voren gebracht. Voorzitter Mares zei dat de ombuigingen op vrijwel alle onderdelen van het structuurbeleid het vrijwel onmoge lijk maken de doelstellingen van de Structuurnota Landbouw nog te realiseren. Ook de verdere decen tralisatie van de landinrichting roept in zijn ogen onnodig nieuwe zorgen en onzekerheden op. Hoewel de landbouwspecialsten duidelijk maakten dat ook zij niet blij zijn met de bezuinigingen, noemden ze het toch een illusie dat er meer geld voor de landbouw beschikbaar kan worden gesteld. Mares weiger de overigens in te gaan op de uitno diging van enkele commissieleden om binnen de begroting alternatie ven voor de voorsgestelde bezuini gingen aan te geven. Hij noemde dat de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer zelf. Mares liet desgevraagd weten dat het Landbouwschap zich funda menteel wenst te beraden over de principiële toelaatbaarheid van ver schillende soorten heffingen op het gebied van milieu, energie, e.d. Be halve het element van lastenver zwaring en concurrentie-aantasting zal bij de discussie ook worden be trokken of een heffing wel het meest efficiënte is om een bepaald doel te bereiken. EG Het Landbouwschap wil dat in het toekomstige EG-markt- en prijsbe leid de ondersteuning afgestemd wordt op het kostenniveau van effi ciënte bedrijven. Directe inko menstoeslagen zijn alleen acceptabel als ze tijdelijk en degres sief zijn en als er van de kant van de boer een tegenprestatie tegenover staat. "In een premie op nietsdoen zien we niets," aldus Mares. Vol gens enkele kamerleden zal het moeilijk zijn het begrip efficiënt goed te definiëren. Mest Het Landbouwschap heeft de com missie toegezegd om uiterlijk op 12 november, dat wil zeggen tijdig voor de behandeling van de landbouwbe groting op 21 en 22 november a.s., met een eigen plan van aanpak mest te komen, dat kan dienen als alternatief voor de aanscherping van het mestbeleid dat het kabinet op Prinsjesdag heeft voorgesteld. In het plan zullen behalve de resultaten van het tot nu toe gevoerde meersporenbeleid (aanpassing vee voer, distributie en export van mest, industriële mestverwerking) ook de afspraken voor 1995 en de zoge naamde eindnorm aan de orde ko men. Mares gaf aan dat ook volgens het Landbouwschap de in spanningen op een aantal punten moeten worden geïntensiveerd. De plannen van het kabinet noemde hij psychologisch onverstandig omdat ze in de agrarische sector enorme weerstanden hebben opgeroepen en niet op een draagvlak kunnen rekenen. tweederde van het areaal zandgras- land emissie-arm vóór het broedsei zoen kan worden uitgereden. Samenhangend met de gesteldheid van de bodem bestaan er sterke re gionale verschillen in de draagkracht van de gronden en dus de mogelijk heid om mest emissie-arm uit te rijden. Volgens de inventarisatie zullen toe komstige ontwikkelingen en nieuwe technieken, zoals lichtere appara tuur, aanzuren en sleepvoetenma- chine het in de toekomst mogelijk maken om ook op de minder draag krachtige gronden voor de aanvang van het broedseizoen van de meeste weidevogels mest emissie- arm toe te dienen. Vervolgonder zoek naar emissie-arme toediening op klei- en veengronden is gewenst. Cebeco-Zuidwest en CZAV zijn be trokken bij de teelt van het nieuwe gewas cichorei. Voor de verwerking van het produkt bouwt Benuline BV, een dochteronderneming van Sui kerunie, een nieuwe fabriek in Roo sendaal. Deze kan de opbrengst van 3.000 ha verwerken. CZAV gaat voor Zuid-Beveland en de omgeving Wouw als agent op treden. Voor telers die zich al heb ben aangemeld en andere belangstellenden organiseert CZAV een voorlichtingsavond op donder dag 7 november a.s. om 19.30 uur in De Vroone te Kapelle. Ing. R.H. Schunselaar van Benuline BV zal op deze avond voorlichting geven. Ook Cebeco Zuidwest informeert nieuwe telers graag over de moge lijkheden van dit nieuwe gewas. Men kan kontakt opnemen met het regiokantoor te Zierikzee, tel. 01110-12656, of met J. Francke (tel. 01188-1857) of P.L. de Broekert (01106-3772). Internationale DLG-tentoonstelling van plantenteelt Frankfurt am Main, Messegelande, van 26 t/m 30 nov. 1991. Alle landbouwtechniek ter wereld vindt u gedurende vijf dagen samengebald op de AGRITECHNICA, het tijdstip waarop nieuwe produkten in première gaan. Maak van de gelegenheid gebruik om omvattende en aktuele informatie te verkrijgen over wat er op de markt van de landbouw techniek gaande is. TIER &TECHNIK is de wereldwijde markt voor veeteelt en p rod uktïe techniek. Hier vindt de veehouder het brede aanbod van Duitse en internationale aanbieders aan tech niek en produktiemiddelen op een centrale plaats in Frankfurt am Main. Internationale DLG-tentoonstelling van veeteelt Frankfurt am Main, Messegelande, van 26 t/m 30 nov. 1991. Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Zimmerweg 16,W-6000 Frankfurt am Main 1 Telefoon: 069/716 80 Telex: 413185 dlgd Telefax: 069/7 2415 54 Bezoek goed voorbereiden. Bestel nu al een exemplaar van de Landbouwschapsvoorzitter J. Ma- officiële catalogus AGRITECHNICA '91 of TIER TECHNIK '91 res heeft in het periodieke overleg en een lijst met de nieuwe produkten voor DM 25,-. met minister Bukman j.l. maandag Levering eind oktober 1991. herhaald dat het landbouwbe drijfsleven afstand neemt van de ^^mmm mmmmm m— aanscherping van het mestbeleid, die het kabinet op Prinsjesdag heeft ja, stuurt u de lijst van nieuwe produkten duits, engels, frans) voorgesteld. Ien de catalogus AGRITECHNICA of TIER TECHNIK voor de prijs van DM 25,-. I yet behulp van een eigen plan wil Ik betaal r~\ rekening cheque S 1 het Landbouwschap de Tweede Ka- IJ ingesloten mer ervan overtuigen dat de kabi- I netsmaatregelen niet nodig zijn. Dit krediet- f-1 VISA Euro/ American I ,an van aa k v00r de mestpr0. kaart |_J 1_| Master Card I1 Express I blematiek tot 1995 zal half novem- Iber door het Landbouwschap Kaartnummer Kaart geldig t/m I Minister Bukman toonde zich in het I_ periodieke overleg bereid te praten I over uitzonderingen en ontheffingen van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. De bewindsman gaf I Adres toe dat in het Besluit een aantal za ken over het hoofd is gezien. De Ml iïSMi Land1 ontheffingsmogelijkheden waarover Iook met de minister van VROM Datum Handtekening 1 september 1992 in het besluit Opsturen naar: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Zimmerweg 16. W-6000 Frankfurt/M. WOfdGIl ingebouwd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7