Nieuws Personalia Aanpassing in bedrijfsvoering loont Veel vergaderen met minimaal resultaat of misschien toch Belangstelling uit Indonesië Advies: trekkers op openbare weg altijd zwaailicht BV TAB neemt initiatieven terugdringen arbeidsongeschiktheid Vekabo nieuws 6 Definitieve bedrijfsuitkomsten LE/ in landbouw over 1989/1990 Omdat de omstandigheden veran deren, wordt ook de wijze van ex ploitatie van bedrijven in de landbouw aangepast. Dat komt naar voren uit de definitieve bedrijfs resultaten over 1989/1990 die het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI-DLO) heeft gepubliceerd. Zo blijkt dat oriëntatie van de bedrijfs voering op de kwaliteit van het pro- dukt in de akkerbouw doorgaans beloond werd, terwijl in de melkvee houderij de huur van melkquotum meestal bijdroeg tot een beter be drijfsresultaat. Op de gespeciali seerde mestvarkensbedrijven namen de betaalde mestkosten flink toe en voor de komende jaren valt een verdere stijging te voorzien tot rond 25% van de arbeidsopbrengst. Voor veehouderij en akkerbouw is 1989/1990 een relatief goed jaar geweest. In beide sektoren werd in dat jaar 97 procent van de kosten goedgemaakt door de opbrengsten, zes procentpunten beter dan in het voorgaande jaar. De mate waarin de kosten door opbrengsten werden gedekt liepen uiteen van 95 procent in de melkveehouderij tot 100 pro cent in de akkerbouw en 101 pro cent in de intensieve veehouderij. Toch werd op bijna de helft van de grotere akkerbouwbedrijven geen kostendekkend resultaat behaald. Het ondernemersinkomen, dat, zo meldt het LEI, de beloning weer geeft voor de inzet van eigen arbeid en vermogen en voor het dragen van risiko, bedroeg over alle bedrij ven gemiddeld bijna 79 duizend gul den per ondernemer. Het ondernemersinkomen lag in 1990/1991 in de veehouderij en ak kerbouw 25 tot 30.000 gulden la ger dan in bovengenoemd jaar 1989/1990, zo bleek uit voorlopige cijfers die het LEI begin september jl. uitbracht. Melkveehouderij In de melkveehouderij nam in 1989/1990 bij een iets ruimer quo tum en een krimpende melkveesta pel, de melkproduktie per koe met ruim 3% toe. De melkprijs bleef in 1989/1990 nog hoog. Onder in vloed van de gunstige eigen ruw- voederwinning verminderden de krachtvoederaankopen met 5%. Ook de kunstmestgiften liepen ver der terug. De inkomensvorming was evenals voorgaand jaar gunstig. Op de grotere weidebedrijven werd ruim f 75.000,— bespaard. De be drijfsinvesteringen lagen met f 115.000,— op een hoog niveau. Akkerbouw In de akkerbouw herstelden de kg- opbrengsten zich met 7% tot een normaal niveau. De opbrengstprij- zen waren in 1989/1990 gemiddeld bijna 8% hoger. Vooral de prijzen van konsumptieaardappelen en uien waren goed. Het bedrijfsresultaat en het inkomen verbeterden aanzien lijk. Niettemin scoorde 47% van de grotere akkerbouwbedrijven nog geen kostendekkend resultaat. De investeringen bleven met f 67.000,— gelijk aan voorgaand jaar. Bedrijfsleider veiling Drunen De heer G. van Loon is per 1 novem ber benoemd tot algemeen be drijfsleider van het veilingbedrijf in Drunen, als opvolger van de heer W. Versantvoort. In deze funktie is de heer Van Loon verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, zo meldt veiling RBT te Breda, waar "Drunen" toe behoort. Intensieve veehouderij De intensieve veehouderij kende in 1989/1990 over de hele linie een gunstige ontwikkeling ten opzichte van het povere bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. De opbrengst- prijzen verbeterden sterk in de var kenshouderij. bij vrijwel gelijkblijvende voederprijzen. Ook in de pluimveehouderij herstelden de opbrengstprijzen zich enigszins. Op de grotere bedrijven met intensieve veehouderij bleef f 115.000,— aan besparingen over. De investeringen stegen op deze bedrijven tot f 93.000,-. De BV TAB kan en wil het toene mend ziekteverzuim en de steeds grotere instroom in de WAO terug dringen. De overheid dient hiervoor de bedrijfsverenigingen de instru menten te verschaffen om tot een goede uitvoering van de sociale wetgeving te komen. Daarnaast moeten de sociale partners de ruim- Zeeland en met name de Zeeuwse landbouw mocht zich vorige week verheugen in de belangstelling van een hoge Indonesische regeringsfunktionaris. De regent van Bandoeng, Uha Hatta Djatipermana, was te gast op twee landbouwbedrijven. Hij liet zich rondleiden op het bedrijf van veehouder Vader in Nieuw en St. Joos/and (zie foto) en op het akkerbouwbedrijf van de familie Wisse te Colijnsplaat. De exkursies waren georganiseerd door Delta Nutsbedrijven (foto Oscar van Beest). Het was jammer dat er vorige week niet meer VeKaBo-leden aanwezig waren in Arneville te Middelburg bij de presentatie van het globaal beleidsplan 1992-1996 door de provinciale VVV in Zeeland. Het was een gezellige drukte, maar tevens te leurstellend dat aan het kampe ren bij de boer in Zeeland geen aandacht werd geschonken en dan in een groeimarkt van 15% in 1991. Als men er massaal ge weest was, hadden we mis schien ons ongenoegen eens kenbaar kunnen maken. Een beleidsplan met zondermeer visie, o.a. wat betreft kwaliteit, gastvrijheid, vakantiespreiding, seizoensverlenging en - om bij de laatste twee punten te blijven - zo weinig mogelijkheden om er als kampeerboer van te kunnen profiteren, zolang we nog moe ten leven en werken onder het juk van de huidige Kampeerwet. Er zijn gelukkig veel gemeente-, provincie- en landelijke bestuur ders die het kamperen bij de boer een goede zaak vinden, zo wel sociaal als economisch. La ten we daarom de handen ineenslaan, om een doorbraak te vinden om af te komen van dat eindeloze gehannes over het aantal eenheden (tenten of cara vans), dat geplaatst mag worden op een boerderij. Anno 1991 is toch eigenlijk niet meer te wer ken onder het regiem van de hui dige Kampeerwet. Laten we de gelederen sluiten en als bestuur ders en provincie Zeeland (met de meeste kampeerboeren) stre ven naar uniformiteit in het be leid. Het toestaan aan meer een heden het gehele seizoen LDtKAT/L ZtLlAND biedt immers een verantwoord economisch bestaansalternatief aan de toch wel moeilijke situa tie in de landbouw. Op 30 oktober jl. was er met drie Centrale Landbouw Organisaties en VeKaBo Nederland een verga dering belegd in Den Haag. Daar hebben wij de landelijke land- bouwvoormannen geïnformeerd over onze problemen en hebben op deze manier geprobeerd be grip te kweken. In november 1991 is er weer een bespreking met de drie Zeeuwse Landbouw Organisaties. We moeten daar geen wonderen van verwachten. Het is positief dat dit overleg er is. De tegenstellin gen zijn niet groot; bijvoorbeeld 15 eenheden, als agrarisch ge beuren geen probleem, maar dan houdt het op. In het voorjaars overleg is besloten, dat wanneer iemand een mini-camping wil beginnen er voldoende agrari sche bedrijvigheid aanwezig moet zijn met een ondergrens van 40 SBE's. Dan is niet meer de vraag aan de orde hoofdbe roep of inkomen. Een part-time boer met voldoende SBE's kan dan ook een mini-camping star ten, mits B en W in diens ge meente niet dwars ligt. Jammer dat een groep kampeer boeren uit de gemeente Westen- schouwen ontevreden is over het VeKaBo beleid en een aktie- groep of nieuwe vereniging op wil richten. Als bestuur betreu ren wij dat ten zeerste. Wij zijn er van overtuigd, dat onze wensen en verlangens duidelijk zijn en met voldoende argumenten kun nen worden onderbouwd. Mo menteel is bij het bestuur nog niet de bereidheid voor aktie en radicaal optreden aanwezig, maar als de roep van de achter ban steeds groter wordt, zullen wij dit moeten overwegen. Op dinsdag 3 december a.s. is er de algemene openbare vergade ring van VeKaBo Walcheren in 'Ons Huis' te Meliskerke. Spre kers zijn de heren mr. G.W. Smal- legange, publicist en bij u allen welbekend van zijn artikelen in de PZC, en de heer A. Lampert, landbouwer en wethouder van Valkenisse, de gemeente met de meeste kampeerboeren in Zeeland. N.B. Bij de presentatie van de be leidsnota Openluchtrecreatie door staatssecretaris Gabor is een proefballon opgelaten tot het plaatsen van maximaal 25 eenheden op een boerderij. In hoeverre we dit serieus moeten nemen is nog onduidelijk. Posi tief is dat er weer wat beweging komt in deze problematiek en als rubriekschrijver ben ik me wel bewust dat deze uitspraak in de komende maanden voor het no dige vuurwerk zorgt. Het loopt tegen St. Nicolaas: vol verwach ting klopt ons hart! te krijgen zelf regelingen te treffen die op de sector zijn toegesneden. Aldus de voorzitter van de Bedrijfs vereniging voor Tabakverwerkende en Agrarische Bedrijven (BV TAB), de heer Ligtenberg, op de algemene vergadering van de ledenraad, ge houden op 22 oktober in het jaar beurs congrescentrum te Utrecht. De heer Ligtenberg benadrukte dat de uitvoering van de sociale verze keringswetten een bijna onmogelij ke taak wordt wanneer het ene wetsvoorstel over het andere heen- rolt. De bedrijfsverenigingen krijgen de schuld van de toename van het ziektewet- en WAO-volume. Volgens de heer Ligtenberg is dit onterecht. De BV TAB heeft bijvoorbeeld zelf initiatieven genomen om gedeelte lijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen. Bij wijze van ex periment worden bedrijven met mo gelijke vacatures gericht benaderd arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen. Verder heeft de BV TAB samen met de BV 'De Samenwerking' en de BV voor het Bakkersbedrijf een veertig tal rayonkantoren in het land inge richt voor de sociaal medische gevalsbehandeling. Van hieruit is een proef gestart, waarbij verzeke ringsgeneeskundigen en buiten dienstfunctionarissen op de werkvloer samen met werkgevers en werknemers de mogelijkheden van werkhervatting binnen de be drijven gaan onderzoeken. Een ander initiatief betreft, aldus de heer Ligtenberg, de bedrijfsgezond heidszorg voor de agrarische sector, de STIGAS-organisatie. De BV TAB is samen met het Landbouwschap in hoog tempo bezig landelijk STIGAS-vestigingen in te richten. Deze hebben ten doel de arbeids omstandigheden en de gezondheid op de bedrijven te verbeteren. Het Landbouwschap adviseert ge bruikers van trekkers en zelfrijdende werktuigen om op de openbare weg zowel overdag als 's nachts een geel zwaailicht of knipperlicht aan te zetten. Vanaf 1 november gelden er nieuwe verkeersregels, opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens (RVV1990). Voertuigen moeten vaker met zwaailicht rijden, de maximum snelheid van het lang zame landbouwverkeer gaat naar 25 km/uur en er komt een nieuw verkeersbord. Wij maakten daar al eerder melding van. Tot op heden moet een geel zwaai licht of knipperlicht op de openbare weg worden gebruikt, indien detrac tor of het zelfrijdende werktuig bre der is dan 2,60 meter. Vanaf 1 november wil de overheid in het ka der van het RVV-1990 een grotere verantwoordelijkheid bij de bestuur der van een tractor of zelfrijdend werktuig leggen. De bestuurder van een dergelijk voertuig moet dan op de openbare weg een geel zwaailicht of knipperlichtgebruiken, als de veilig heid op de weg in gevaar kan worden gebracht. Deze RVV-regel schept on duidelijkheid, omdat niet omschre ven is wanneer de veiligheid op de openbare weg in gevaar wordt ge bracht. Het Landbouwschap advi seert daarom gebruikers van tractoren en zelfrijdende werktuigen om zowel overdag als 's nachts op de openbare weg een geel zwaailicht of knipperlicht aan te zetten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6