Nieuws en Commentaar Akkerbouwprotest zette Kamer van Koophandel aan denken KNLC kommentaar Nieuwe voorzitter CBTB West-Nederland Landbouwschap wil 'harde afspraken' over kosten DLV De erfenis van Lubbers Landbouw niet als geïsoleerde sector zien ♦♦V Opvolging Scheffers t - -V-M De aktie van protesterende akker bouwers in februari 1990 bij het ge bouw van de Kamer van Koophandel in Middelburg is niet zonder resultaat gebleven. Mede dankzij die aktie ligt er nu een rap port op tafel, waaruit blijkt dat krin gen buiten de landbouw zich de problematiek in de akkerbouw aan trekken. In het rapport "Van land bouw naar agribusiness" wordt de landbouw niet als een geïsoleerde sector gezien, maar als een be drijfstak die van belang is voor de totale Zeeuwse economie. Het onderzoek en de aanbevelingen van de Kamer van Koophandel zijn voor een groot deel gebaseerd op gesprekken met vertegenwoordi gers van enkele grote Zeeuwse agri- businessbedrijven, zoals Meijer, McCain, C. Oostrom BV, Onion Specialities, SVZ, TOP, Van der Ha ve, Cebeco Zuidwest, CZAV, de vei ling in Kapelle en Vogelaar-Vredenhof. Schaalvergroting Het rapport constateert dat in de verwerking en handel sprake is van een verdergaande concentratie, schaalvergroting en internationalise ring, waarbij fusies en overnames aan de orde van de dag zijn. Deze ontwikkeling gaat Zeeland niet voorbij. Een aantal Zeeuwse bedrij ven is in handen van niet-Zeeuwen gekomen. Volgens de direkties van deze bedrij ven bestaan er nauwelijks of geen perspectieven voor het verder ont wikkelen van grootschalige agribu- sinessaktiviteiten in Zeeland. De bestaande grootschaligheid elders lijkt in hoge mate bepalend voor de schaal van afzet en verwerking van de Zeeuwse produkten. Mogelijkhe den zijn er wel in het produceren voor bepaalde deelsegementen van de consumentenmarkt. Bij het ontwikkelen van kleinschali ge agroindustriële aktiviteiten gaat het om produkten uit nieuwe teel ten. Daarbij kan gedacht worden aan koel- en diepvriescapaciteit voor de (tijdelijke) verwerking van versgroenten; het beschikbaar zijn van sorteermachines en snijlijnen; oliepersen voor specifieke oliege wassen, drogerij voor bloemen en brouwerij voor Zeeuws bier. Tuinbouw In de tuinbouw kan Zeeland volgens het rapport profiteren van zwakke punten in andere regio's. Zeeland zou de tuinbouwprovincie van het zuiden kunnen worden. Er is een veiling, er komt zoet water, de Fritesproduktie bij Meijer te Kruiningen. De Kamer van Koophandel voerde gesprekken met de grote Zeeuwse agribusinessbedrijven. grond, het klimaat en het vakman schap zijn aanwezig. De Kamer van Koophandel vindt dat er een netwerk moet komen voor de produktie en verwerking van agrari sche produkten in het zuidwestelijk kleigebied. Een stichting is hiervoor het meest aangewezen instrumen ten. De Kamer geeft de voorkeur aan het uitbouwen van de bestaan de Stichting Stimulering Plantaardi ge Produktie. Maar ook een zelfstandige stichting behoort tot de mogelijkheden. Taken De stichting zou de volgende taken moeten krijgen: - het inventariseren van agro- industrie in de regio; - het stimuleren van wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de agrarische sector en de verwerking en afzet waardoor snel en alert kan worden ingespeeld op nieuwe ont wikkelingen in de consumen- tenvraag; - het opsporen van nieuwe markt- mogelijkheden; - het onderzoeken van de mogelijk heden voor het opzetten van een promotiecampagne met een voor Zeeland duidelijk herkenbaar kwali teitsmerk ("Dit is Zeeuws") om het imago van de produtiekolom en/of de regio te versterken. De Kamer van Koophandel denkt overigens sterk aan een zuidwestelj- ke opzet, groter dus dan de regio- Zeeland. In het rapport wordt er tenslotte voor gepleit vanuit Zeeland gerichte promotie en acquisitie te plegen in het Westland met als doel tuinders te interesseren voor vestiging in Zeeland. Dit in samenwerking met de provincie Zeeland, en gemeen ten. De Stuurgroep Glastuinbouw Zeeland is hiervoor de aangewezen instantie. "Een compensatie per hectare, daar zijn we a/s de dood voor. Dan ben je afhankelijk van een politiek instrument en we mogen met recht vrezen dat we te zijner tijd aan het laaste speen komen te liggen". J. Panman, voorzitter Landbouw Maatschappij IJsselmeerpol- ders (Fries Landbouwblad, 26 oktober 1991). "Ik krijg steeds sterkere signalen, ook van opinieleiders uit Zeeuws- Vlaanderen, dat ze zich gaan afkeren van het noorden. Op allerlei terreinen. Daarom zeg ik: opschieten met die vaste oeververbinding over de Wester- sche/de, anders zijn veel goede dingen van Zeeuws Vlaanderen voor Neder land verloren". Mr. J. Oggel, algemeen secretaris ZLM (De Stem, 26 oktober 1991). "Wij kiezen voor minder prijsondersteuning en niet voor verdere quotumkor tingen, want dan houd je inefficiënte bedrijven in stand. Ik schaam me niet voor het eigen belang op te komen; wij kunnen per slot van rekening toch niet de problemen van alle kleine boeren in andere landen op onze nek ne men?" Mr. W. Overmars, direktievoorzitter Campina Melkunie (NRC- Handelsblad, 23 oktober 1991). "Als hij de politiek duidelijk maakt waar het om draait en hij bovenal aan geeft, dat de boeren hun best doen, dan is hij onze voorman. Met Mares op de bres, ander gaan we met hem op de fles". Rudi Freriks, voorzitter Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel over Ladbouwschapvoorzitter J. Mares (Agrarisch Dagblad, 26 oktober 1991). Minister-President Lubbers is be zig met zijn derde kabinetsperio de en heeft al bekend gemaakt hierna voor een andere functie in te zijn. Het lijkt er veel op dat Lubbers tijdens deze laatste kabi netsperiode belangrijke stappen wil zetten in het terugdringen van de rol van de Rijksoverheid, Decentralisatie, privatisering, de overheid op afstand, verzelfstan diging. Allemaal trefwoorden, die de afgelopen jaren veel zijn gebezigd en herhaaldelijk zijn ge noemd in dikke rijksnotities. Veel is er over geschreven en gepraat, maar tot nu toe met bitter weinig resultaat. Dit lijkt Lubbers nu niet meer voor zijn rekening te willen ne men. Over enkele jaren geeft hij het roer over aan zijn opvolger en het lijkt er veel op dat hij voor die tijd een schone bruid a f wil leve ren. De erfenis van Lubbers. Het kabinet Lubbers-3 bevindt zich nu in het zogenaamde poli tieke oogstjaar. Voornemens die de komende maanden in de poli tiek worden geaccepteerd, zullen deze kabinetsperiode nog in con creet beleid worden omgezet. Dit geldt voor de WAO, de ziek tekosten en voor de mestwetge ving. Het geldt ook voor de toekomst van de Rijksdienst. Lubbers is serieus van plan de Rijksdienst af te slanken door vergaand te decentraliseren, voortvarend te privatiseren en het aantal departementen in te krimpen. Minder ministeries? We zullen ons serieus moeten gaan voorbereiden op een poli tieke beslissing over minder de partementen. Twee belangrijke signalen geven hiertoe aanlei ding. Allereerst de algemene po litieke beschouwingen naar aanleiding van de Rijksbegroting 1992. De Minister-President heeft de Tweede Kamer desge vraagd toegezegd dat hij een eerste aanzet zal geven tot in krimping van het aantal departe menten. Dit zal nog deze kabinetsperiode gebeuren. Het tweede signaal komt uit de koker van de Secretarissen- Generaal van alle ministeries. Dit college is zeer voortvarend bezig met de grote efficiency-operatie en een herbezinning op de kern taken van de rijksoverheid. Kortom: politiek en ambtenarij koersen dezelfde richting op en dat feit op zich is een novum, a/s het gaat om afstoten van rijksta ken. Al eerder is serieus gepro beerd de Rijksdienst te reorganiseren. Eén van de betere voorstellen daarbij kwam van de commissie Vonhoff in 1980: "elk kent de laan, die derwaarts gaat". De dichter Staring werd geciteerd, omdat iedereen wel weet wat de beste weg is voor de rijksoverheid, maar meestal ontbreekt de bereidheid om "de laan in te gaan, die elk kent". Dat was de afgelopen twaalf jaar dus ook het geval. Richting formateur In het rapport van de commissie- Vonhoff werden enkele belang rijke oorzaken gneoemd, waar om het tot nu toe niet lukte. Allereerst is er nooit een kabinet geweest, dat een politieke erfe nis achterliet voor de formateur. Dit is nu anders. Vervolgens ble ken de ambtenaren niet zo hap pig om notities te schrijven aan de formateur, waarbij hun eigen taken werden afgestoten. Ook dit is nu anders. Last but not least: de zetelverde ling van het volgende kabinet, bepaalt in belangrijke mate het aantal departementen. Niets menselijks is politici vreemd, zo ook het verdelen van het aantal poppetjes over de verschillende ministeries. Dit vindt op het laatste moment van de formatie plaats en het is altijd zeer ongewis hoe dit pro ces verloopt. Dit zal de volgende kabinetsformatie niet anders zijn. Toch zijn de signalen kraakhel der. We koersen op een herijking van Rijkstaken af. Dit heeft ook grote gevolgen voor de positie van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij. Als de politiek zich alleen om dit ministerie druk zou maken, zou het risico misschien wel meeval len en het tij te keren zijn. De erfenis van Lubbers behelst echter veel meer dat de taken van één departement. Dit vraagt dan ook een geheel andere stra tegie dan we tot nu toe hebben gevolgd. Een fundamentele her overweging van de taken van de rijksoverheid, vraagt ook herbe zinning op de politieke positie van Landbouw. Waar komt de sector land- en tuinbouw het best tot zijn politieke recht, als de rijksoverheid zich beperkt tot zijn kerntaken? En hoe verhoudt zich dit in een sterker wordend Europa? Jan Brinkman Een kleine commissie uit de KNLC afdeling tuinbouw gaat zoeken naar een opvolger voor voorzitter Henk Scheffers. Scheffers neemt over twee jaar afscheid. De commissie heeft een ruime opdracht gekregen. De opvolger mag uit elke tuinbouw- tak en elke regio komen. De heer C.J. Overkleeft uit 's Gra- is al vele jaren aktief in de CBTB. venzande is gekozen tot nieuwe Van 1983 tot 1989 was hij wethou- voorzitter van de CBTB West- der tevens loco-burgemeester van's Nederland als opvolger van de heer Gravenzande. Hij was voorgedragen P.W. Blokland. Hij is 61 jaar en af- door de kring Westland. komstig uit de tuinbouw. Overkleeft Het Landbouwschap heeft van mi nister Bukman 'harde afspraken' geëist over de toekomstige kosten van de geprivatiseerde Dienst Land bouwvoorlichting (DLV). Wat de fi nanciële opzet betreft lijkt de overheid op een aantal punten af te wijken van de in 1988 gemaakte af spraken. 'We willen precies weten wat de consequenties daarvan zijn voordat we definitief ja zeggen te gen de privatisering', zo zei Land bouwschapsvoorzitter Mares maandag in het periodieke overleg met minister Bukman. In afwijking van het protocol van 1988 overweegt de overheid onder meer om de pensioenverzekeringen van het DLV-personeel via een zoge naamde B3-status niet weg te halen bij het Algemeen Burgerlijk Pensi- èenfó'rtds. Het Landbotiwschë'ö raamt de meerkosten hiervan op 5,5 miljoen gulden per jaar. Onduidelijk heid is er verder over de gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor de DLV. Minister Bukman heeft het Land bouwschap toegezegd om een aan tal zaken op korte termijn nader uit te werken. Hij noemde het echter p-iceilijk over de hele linie waterdich te garanties 'te geven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5