Vaste tarieven bij notaris 'Snel duidelijkheid over vergoeding kliekmesters' Afschrijving en vervangingsinvesteringen Zeeland in cijfers De gevolgen van overwaaiend onkruid Sociaal onomisc Voorlichting ZLM Recht uit de praktijk Familiaire akten worden duurder, overdracht van onroerend goed goedkoper Voorlichting over ruilverkaveling 'Sint-Oedenrode' Vanaf 1 november zullen de nota rispraktijken vaste tarieven hanteren voor huwelijksvoorwaarden, samen- levingskontrakten en testamenten in plaats van de tot nu toe gehan teerde minimumtarieven. De wijzi ging houdt enerzijds een prijsverhoging in voor dergelijke ak ten, anderzijds een prijsverlaging voor notariële diensten bij de aan koop van onroerend goed. Bij de huidige minimumtarieven voor huwelijksvoorwaarden, testamenten en samenlevingskontrakten (de zgn. "familiaire" akten) is de kans vrij groot dat een klant bij de ene nota ris hiervoor meer betaalde dan bij de andere notaris. Bij de huidige situa tie is het zo dat het "verlies" ten gevolge van de relatief lage prijzen voor "familiaire" akten gecompen seerd wordt door wat zwaarder aangezette onroerendgoedtarieven. Het nadeel hiervan is dat een derge lijk kunstmatig evenwicht de werke lijke prijsverhoudingen vertroebelt. Ook binnen het notariaat klinken al jaren bezwaren tegen deze vorm van tarifering. Op 1 november worden de notariële tarieven herschikt. Het belangrijkste aspekt is de invoering van de een heidsprijzen, de minimumtarieven maken plaats voor vaste tarieven. Het stelsel van het interne kunstma tige evenwicht blijft, zij het na deze veranderingen, in een mindere mate dan voorheen. De prijzen van een langstlevende-testament en huwe lijksvoorwaarden stijgen met respektievelijk 50 en 40% ten op zichte van de oude tarieven. De stij ging is overigens minder theoretisch dan ze lijkt: verreweg de meeste no tarispraktijken houden hun tarieven namelijk dicht in de buurt van de voorgeschreven minimumtarieven. Onroerend goed Tegenover deze tariefsverhogingen van familiaire akten staan aanzienlij ke verlagingen van de tarieven voor onroerend goed. Kopers van onroe rend goed met een waarde tussen de f 50.000,- en f 600.000,- zien de notariële kosten met gemid deld meer dan 10% verminderen. Kopers echter van onroerend goed met een waarde van minder dan f 25.000,— krijgen te maken met een stijging van maar liefst 22%. Bij de aankoop van onroerend goed heeft men te maken met een trans portakte en (in de meeste gevallen) een hypotheekakte. Het nieuwe vastgestelde transporttarief kent aan de onderkant (tot een onroe- rendgoed waarde van f 25.000,— een minimumtarief van f 700,— en wordt verder (bij hogere onroerend- goed waarden) verhoogd. Bij belan gen van minder dan f 1.000,— geldt een tarief van f 350,—. Vanaf f 95.000,— tot f 525.000,— is het nieuwe tarief praktisch gelijk aan het oude transporttarief. Het nieu we hypotheektarief wordt 2/3 van het nieuwe transporttarief. Bij het op dezelfde dag passeren van de transport- en de hypotheek akte (ten aanzien van hetzelfde on roerend goed) wordt het hypotheektarief met 25% verlaagd. Dit betekent dat de totale notariële kosten in bovenstaand geval.7 tot 15% lager uitvallen dan thans het geval is. Familiaire akten Tot nu toe golden voor de familiaire akten minimumtarieven. Deze mini mumtarieven golden voor de meest eenvoudige verrichtingen, zodat het uiteindelijk in rekening te brengen honorarium hoger kon uitvallen. Dit was dan afhankelijk van de ingewik keldheid en tijdsbesteding van de genoemde akten. Met ingang van 1 november echter zullen vaste tarie ven gelden, ongeacht of het nu gaat om een eenvoudige of ingewikkelde verrichting. De kosten voor één testament gaan f 175,—bedragen. Voor twee gelijk luidende en gelijktijdig opgemaakte testamenten gaan de kosten f 300,— bedragen. De kosten van huwelijksvoorwaarden en samenle vingskontrakten krijgen een prijs kaartje van f 350,—. Deze vaste bedragen zullen jaarlijks met een in- flatiekorrektie worden aangepast. In uitzonderingsgevallen kan van dit vaste tarief afgeweken worden, dit meet van te voren met de klant besproken worden. Zeer vreemd is dat voor klanten die onder de ver mogensbelasting vallen de boven vermelde bedragen niet als vaste bedragen maar wederom als mini mumbedragen zullen gelden. M.J. Meijers Een onderneming beschikt nage noeg altijd over produktiemiddelen zoals grond, gebouwen, machines en werktuigen. Investeringen hierin vinden niet ieder jaar plaats omdat deze bedrijfsmiddelen veel langer dan een jaar meegaan. Wanneer er sprake is van slijtage zullen er naar verloop van tijd vervangingen moe ten plaatsvinden. In deze tussentijd moeten de geïnvesteerde bedragen door afschrijving worden terug verdiend. Doordat een bedrijfsmiddel na een jaar niet op is, staat de belasting dienst niet toe dat de aankoopprijs ineens ten laste van de winst wordt gebracht in het jaar van aanschaf (behoudens de mogelijkheid van vervroegde afschrijving in geval van een milieu-investering). De uitgaven hiervoor moeten via afschrijving worden uitgesmeerd over het aantal jaren dat het bedrijfsmiddel mee gaat. Vooraf zal dan ook geschat moeten worden hoelang de levens duur zal zijn. Welk bedrag mag worden afge schreven Doordat de meeste bedrijfsmiddelen bij vervanging door inruil nog een bepaald bedrag opbrengen, zal in deze gevallen niet het gehele in vesteringsbedrag mogen worden af geschreven. Bij het totaal af te schrijven bedrag moet namelijk re kening worden gehouden met deze zogenaamde restwaarde. Het be drag van de totale afschrijving zijn de de aanschafprijs minus de eventuele restwaarde zal hierna ver deeld moeten worden over de te verwachten levensduur. Wanneer een bedrijfsmiddel in de loop van het jaar wordt aangeschaft zal voor de bepaling van het afschrijvingsbe drag hiermee veelal rekening moe ten worden gehouden. Het voorgaande maakt duidelijk dat het geen zin heeft om aan het einde van een goed jaar een bedrijfsmiddel aan te-schaffen om de winst van dat jaar te drukken. De afschrijving die op dat jaar zal rusten is immers slechts een relatief klein deel van de aanschafprijs. Afschrijvingsmethoden Hoewel er bedrijfsekonomisch meerdere afschrijvingsmethoden worden toegepast, zijn er fiscaal slechts de volgende methoden toe gestaan: - afschrijving naar een vast percen tage van de aanschaffingsprijs na dat deze is verminderd met een eventuele restwaarde. - afschrijving naar een vast percen tage van de boekwaarde. De afschrijvingen moeten jaarlijks toegepast worden onafhankelijk het resultaat van het boekjaar. Reservering en vervanging Doordat er wordt afgeschreven, is de ondernemer in staat een nieuw bedrijfsmiddel aan te schaffen op het moment dat het oude versleten is. Hij heeft op deze wijze een nieu we machine bij elkaar gespaard. Voorwaarde is echter wel dat het af schrijvingsbedrag wordt gereser veerd en niet voor andere doeleinden wordt aangewend, om dat anders de kontinuïteit van de onderneming in gevaar kan komen. Vaak blijkt dat op het moment van vervanging het nieuwe bedrijfsmid del duurder is geworden en dat de ondernemer in het verleden te wei nig heeft afgeschreven. Doordat af schrijving op basis van vervangingswaarde fiscaal niet is toegestaan, zal ook een deel van de winst moeten worden gereserveerd voor vervangende investeringen. Bij de berekening van zijn besteedbaar inkomen zal de ondernemer hiermee terdege rekening moeten houden. W.F. Poeles FB De Kamer van Koophandel in Mid delburg heeft een folder samen gesteld, waarin de belangrijkste regionaal-ekonomische informatie over Midden- en Noord-Zeeland is opgenomen. De folder bevat gege vens over oppervlakte en bodemge- bruik, bevolking, bedrijfsterreinen, samenstelling en ontwikkelingen van het bedrijfsleven, arbeidsmarkt, rekreatie, havenaktiviteiten en visserij. Het Landbouwschap wil dat minis ter Bukman op de kortst mogelijke termijn schadevergoedingen vaststelt voor de zogenaamde kliek mesters. Een aantal bedrijven blijkt in grote financiële problemen te ver keren door het al in 1986 ingestelde verbod op het vervoederen van keuken- en slachtafval. In een brandbrief aan de minister spreekt het Landbouwschap van 'krepeer- gevallen'. Dat de kliekmesters recht hebben op een schadevergoeding is begin dit jaar al komen vast te staan door een uitspraak van de Hoge Raad. Het ministerie van Landbouw zou aanvankelijk voor 1 juli van dit jaar voorstellen doen over de hoogte van de uitkerirvéj) Volgens de Vereniging van Kliekmesters is dit niet gebeurd. Er zou alleen een werkgroep zijn gevormd. Om de titel van deze rubriek eer aan te doen worstel ik zo nu en dan door de stapels rechterlijke uitspraken om u op de hoogte te houden van de agrarische zaken die zoal in juri disch Nederland de aandacht heb ben. En ja, ik vond een uitspraak van mei van dit jaar in een zaak die zelfs tot aan de Hoge Raad werd uitgevochten. Een conflict tussen eigenaren van belendende percelen, dat in uw ogen wellicht niet van fijnslijperij is gespeend, maar waar van de uitkomst voor de praktijk toch niet onbelangrijk is. De casus Van Tol is eigenaar van een perceel grond te Reeuwijk, dat grenst aan een perceel van ongeveer 1,4 hekta- re waarop De Jong boomkwekerij- produkten in potten kweekt. Door het overwaaien van onkruidzaden bij zuid-zuidwesten wind van het perceel van Van Tol naar dat van De Jong, zijn zaden terecht gekomen tussen de in potten gekweekte boompjes van De Jong. De Jong heeft vervolgens extra kosten moe ten maken om het overgewaaide onkruid uit de potten te verwijderen. Het perceel moest daartoe handma tig worden gewied. Tenslotte wordt vastgesteld dat in het jaar waarin de kwestie zich afspeelde - 1985 - op het perceel van Van Tol verhou dingsgewijs veel onkruid groeide. De procedure De Jong dagvaardt Van Tol voor de kantonrechter en spreekt hem aan tot vergoeding van de schade ter waarde van een bedrag van f 3.600,—. De kantonrechter wijst de vordering in eerste instantie toe. Vervolgens gaat de Rechtbank in hoger beroep over tot afwijzing van de vordering. Tenslotte wendt De Jong zich tot de Hoge Raad. Hij voert daar aan dat Van Tol jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld door na te laten zijn perceel onkruidvrij te maken en door evenzeer na te laten de geëi gende maatregelen te treffen ter voorkoming van het overwaaien van de zaden van het ene perceel naar het andere. De vraag waarvoor de Hoge Raad zich gesteld ziet luidt of het toebrengen van hinder zoals dat hier het geval is, voldoende is om te kunnen spreken van een onrecht matige daad. De Hoge Raad formuleert de vol gende algemene regel: de beant woording van de vraag of het toebrengen van hinder onrechtma tig is, hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandig heden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden. De Hoge Raad konkludeert dat de Rechtbank ^lijkbaar ook van deze maatstaf is uitgegaan en vervolgens niet onjuist heeft geoordeeld door te stellen dat hier geen sprake was van onrechtmatig handelen. Er zal dus niet automatisch sprake zijn van een onrechtmatige daad als er onkruidzaad overwaait van het ene perceel naar het andere. Maar door deze uitspraak is wel degelijk een mogelijkheid geopend om scha de, die is ontstaan door erns,tige en langdurige hinder door onkruidover- last op de veroorzaker te verhalen. Mr. J.K. van Arenthals De Landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling 'Sint-Oedenrode' houdt in verband met de komende tervisielegging van de lijst van rechthebbenden en de uitkomsten van de eerstë schatting een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Op donderdag 7 november in cultureel centrum Nijnsel 'de Beckart', Sint- Oedenrode, aanvang 13.30 uur; dinsdag 12 november in zaal 'Amici- tia' (van Kaathoven) te Liempde, aanvang 13.30 uur; woensdag 13 november in café zaal 'de Oude Mo len' te Schijndel, aanvang 13.30 uur; en tenslotte op woensdag 13 november ook in cultureel centrum Nijnsel te Sint-Oedenrode, aanvang 20.00 uur. Van 18 november t/m 17 december a.s. ligt in het districtsbureau van Uitvoering, Ollandseweg 86 te Sint- Oedenrode de lijst van rechthebben den en het register van schatting suitkomsten van de ruilverkaveling 'Sint-Oedenrode' blokken Schijndel, Liempde-Nijnsel en Zijtaart-Vressel ter inzage, op werkdagen van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur. Tot uiterlijk 31 december kunnen be langhebbenden bezwaren indienen bij de Landinrichtingscommissie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4