Ledenraad geeft goedkeuring aan financieel beleid ZLM Er wordt van alle kanten getrokken aan studenten AHS Organisatienieuws Omschakeling is van willen maar Presentielijst Ledenraad 25 oktober 1991 geen kwestie van moeten Begroting vastgesteld, geen contributieverhoging Mevrouw Deiiaert voor Ledenraad ZLM: ZLM-voorzitter tot Ledenraad: De Ledenraad van de ZLM luistert aandachtig naar de toespraak van voorzitter H.C. van der Maas. De Ledenraad van de ZLM heeft vo rige week vrijdag de financiële jaarstukken, de begroting voor 1992 en het jaarverslag over 1990 goedgekeurd. De Ledenraad verga derde in De Nobelaer te Etten-Leur. Ondanks een volle zaal was de op komst van stemgerechtigde leden aan de magere kant. Het advies van de financiële com missie om het voordelig saldo op de exploitatierekening over 1990 ad f 145.000,— aan te wenden voor vervroegde afschrijving van het nieuwe Landbouwhuis werd una niem door de Ledenraad overgeno men. Ook de balans gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen. De Le denraad benoemde de heer B. Veer beek AA van de Accountantsunie ZLM tot accountant, belast met het onderzoek van de jaarstukken van het lopende verenigingsjaar. Begroting De begroting van de ZLM voor 1992 werd eveneens unaniem door de Le denraad vastgesteld. Het voorziene tekort ad. f 118.000,— zal zo nodig uit de algemene reserve worden ge dekt. Instemming was er met het voorstel om in 1992 geen contribu tieverhoging door te voeren. De contributie blijft daarmee op het ni veau van 1989. Vanuit de Ledenraad werden enkele vragen gesteld over de gevolgen van de kosten van het nieuwe Land- bouwhuis voor de exploitatiereke ning. Algemeen secretaris mr. J. Oggel benadrukte dat de kapi- taalslasten van het nieuwe kantoor binnen het door het hoofdbestuur gestelde kader zijn gebleven. Mocht in de toekomst een contributiever hoging noodzakelijk zijn, dan heeft dit andere oorzaken dan de nieuw bouw. Oggel gaf aan dat het saldo van de nieuwbouwkosten van ver gelijkbare orde is als het bedrag, dat nodig zou zijn geweest om het oude Landbouwhuis aan de Grote Markt in Goes op te knappen en aan de eisen van de tijd aan te passen. In de discussie werden voorts nog enkele opmerkingen geplaatst over de wijze van contributie-inning en over de exploitatie van het land bouwblad, welke voor het eerst een structureel dalende tendens te zien geeft. Na de financiële stukken stel de de Ledenraad het algemeen jaar verslag van de ZLM zonder op- of aanmerkingen vast. Vervolgens legde voorzitter Van der Maas verantwoording af over het tot dan toe gevoerde beleid inzake samenwerking met andere land bouworganisaties. De voorzitter be nadrukte daarbij dat voor de ZLM een versterkte dienstverlening en belan genbehartiging en een verbetering van de efficiency voorop staan. Vanuit de Ledenraad kwamen posi tieve reacties over de stappen, die het dagelijks bestuur en het hoofd bestuur van de ZLM tot nu toe heb ben gezet op het pad van de samenwerking. Aan besluitvorming was de Ledenraad in dit stadium nog niet toe. In december zal een extra vergadering worden uitge schreven om een besluit te nemen over de basisfilosofie, die de deelne mende organisaties tot uitgangs punt willen nemen. Grobeka In de rondvraag werden diverse vra gen gesteld en opmerkingen ge maakt over het mestbeleid van de overheid en over de positie van Gro beka, het groentebemiddelingskan- toor, waarin de ZLM voor 5% deelneemt. Op de vraag of de ZLM dit initiatief moet blijven steunen werd door de voorzitter en alge meen secretaris volmondig bevesti gend geantwoord. De vraag was ingegeven door een vermeend marktverstorend effect van Grobeka op de afzet van broccoli. Dit tijdelij ke effect, dat bovendien slechts ge deeltelijk door Grobeka is veroorzaakt, mag geen reden zijn het hele project af te blazen. De doelstelling - akkerbouwers stimule ren om te schakelen op gespeciali seerde teelten - blijft recht overeind staan en wordt door de vier deelne mende partijen (Cebeco Handels- raad, veiling CHZ, Cebeco Zuidwest en ZLM) nog van harte onder schreven. In de vergadering van de Ledenraad van de ZLM, die vorige week vrijdag in Etten-Leur plaatsvond, heeft me vrouw dr. ir. L.M.W. Deiiaert, voor zitter van de centrale direktie van de Agrarische Hogeschool Delft, haar zorgen uitgesproken over de terug lopende instroom van studenten in de produktierichtingen. Alle drie agrarische hogescholen en ook de Landbouwuniversiteit hebben met deze trend te maken. Mevr. Deiiaert was op uitnodiging van de ZLM aanwezig om mede aan de hand van dia's informatie te geven over de AHS Delft aan de kring- en afde lingsbestuurders van de ZLM. De AHS Delft is een KNLC-school, die zes studierichtingen in huis heeft. Dat zijn Bedrijfskunde, Agrari sche Accountancy, Tuinbouw en Akkerbouw, Veehouderij, Milieukun de en Levensmiddelentechnologie. De studierichting Agrarische Ac countancy is nieuw. De AHS telt on geveer 1000 studenten en ruim 25 medewerkers. Rust teruggekeerd Mevrouw Deiiaert benadrukte in haar praatje voor de Ledenraad, dat de AHS Delft een moeilijke tijd met fusie en verhuizing achter de rug heeft. Nu zijn rust en stabiliteit op de school teruggekeerd. Alle aan dacht is nu gericht op onderwijsin houdelijke zaken. Het gemis van een proefboerderij nabij de school werkt volgens mevr. Deiiaert zeker niet nadelig op het onderwijs. Een proefbedrijf heeft zijn beperkingen. De AHS besteedt veel aandacht aan het aanleren van praktische vaardigheden door ex- kursies, stages en projektopdrach- ten. Op deze wijze worden de studenten geconfronteerd met een breed scala specifieke bedrijfsaktivi- teiten. Mevrouw Deiiaert noemde de ver minderende instroom naar de pro duktierichtingen zorgwekkend, niet alleen voor het agrarisch onderwijs, maar vooral voor de landbouwsek- tor. Zij wees op de grote vraag van uit de sektor naar goed opgeleide mensen en noemde in dit kader o.a. landbouworganisaties, voorlich tingsdiensten, overheid en coöpera ties. "Er wordt hard aan de studenten getrokken. Ze kunnen al le kanten op. Dat is prettig voor de studenten, maar het is bepaald zor gelijk dat er straks te weinig af gestudeerden zijn, die aan de vraag kunnen voldoen". Verder kijken De opleiding aan de AHS Delft is zo danig breed, dat de studenten ver der leren kijken dan het landbouwbedrijf. Het onderwijs geeft een kijk op de landbouw bin nen de totale samenleving. De stu denten moeten na hun opleiding niet alleen een agrarisch bedrijf kun nen runnen, maar ook kunnen mee doen aan bestuurswerk in bijvoorbeeld een landbouworganisa tie of een coöperatie. Wat betreft de situatie in Delft, zei mevrouw Deiiaert dat deze stad vanuit het ZLM-gebied uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar is. Wonen in Delft of omgeving ver dient niettemin de voorkeur. Delft is een echte studentenstad. De AHS Delft heeft een adressenbestand dat van pas komt bij het zoeken naar huisvesting. Ook de Stichting Studenten Huisvesting Delft biedt mogelijkheden. ZLM-voorzitter H.C. van der Maas zei een taak te zien voor ZLM- bestuursleden waar het gaat om het stimuleren van de schoolkeuze rich ting Delft. "De AHS Delft is tenslot te onze school en biedt onderwijs van hoge kwaliteit". "We moeten het mes in eigen vlees zetten door verplichte produktiebe- perkingen maar wel met behoud van prijsniveau". Dit verklaarde ZLM-voorzitter H.C. van der Maas in zijn toespraak tot de Ledenraad van de ZLM vorige week vrijdag in De Nobelaer te Etten-Leur. Het landbouwbedrijfsleven moet volgens Van der Maas zelf alterna tieven aandragen voor de MacSharry-voorstellen. Deze alter- hatieven moeten gericht zijn op pro- duktiebeheersing van de bulkgewassen, maar niet via drasti sche prijsverlagingen. Hiervoor is solidariteit in Europees verband no dig. Met deze stellingname - hoe noodzakelijk ook om te kunnen overleven - zijn we er niet, aldus Van der Maas. We zullen ons veel min der afhankelijk moeten maken van bulkprodukten, waarvan de prijsvor ming politiek bepaald wordt. Om schakeling naar kwaliteitsteelten en produkties is geen kwestie van wil len 'of kunnen, het is een kwestie van moeten. Hoofdbestuursleden: H.C. van der Maas, A.H. Munters, mr. J. Oggel, R. Hoiting, J.L. van Gorsel, F.A. Dees, C. Hamelink, S.J. Noteboom, C.J. Bierens, J. Flikweert (plv. P. Risseeuw), M. Vinke, J.C. Geluk, C. Branderhorst, H.J. Juijn, J.H. Hart- gers, W. van Veldhuizen, D. Hannewijk. Adviserende leden: mw. R. Crezee, mw. S. Hanse, L. v. Nieuwenhuijzen, M.J. Goud, M.C.J. Kosten. Diensten en instellingen: B. Veerbeek, H. Doeleman, J. Withagen, T. Elzinga, J. Jille, A. Courtin, G. vd. Schelde Financiële commissie: A. D'Hont. Ledenraadsleden: G.J. Klompe (afd. Dreischor), J. Steur (afd. Noordwelle), P.M. de Koeijer (afd. Noordgouwe/Zon- nemaire), G.L.D. Gaakeer (afd. Oud- Vossemeer), E. Hage (afd. Scherpenis- se), J.H.M. Akkermans, J.L. Goedegebu- re (afd. Sint-Annaland), G.J. Hoek, J.L.C. Mol (afd. Sint-Maartensdijk), W.J. van Putte (afd. Stavenisse), mw. A. Wisse- Maat (afd. Colijnsplaat), mw. J. de Ko ning (afd. Kamperland), C. Zuidweg (afd. Biezelinge), A. Kik (afd. Yerseke), C. van Liere (alg. leden), J. Vermue (afd. Hein- kenszand), C.J. Nieuwenhuyze, J.C. van Liere (afd. Kloetinge), L.P.C. Wisse, A. de Pagter (afd. Koudekerke), C. de Visser (afd. Meliskerke), A. Dingemanse, K. Corré (afd. Middelburg), J. de Visser Jacz. (afd. Souburg ao.), L. Minderhoud (afd. Valkenisse West), A. Langebeeke, J.J. Breel (afd. Veere ao.), A. de Visser, J. Jobse (afd. Walcheren Noord-West), J.J. Lako (afd. Sluis/Aardenburg), P.J. vd. Hooft (afd. Biervliet), H. Cappon (afd. Cadzand), W. Risseeuw (afd. Groede), I.J. de Hullu-Palmen (afd. Nieuwvliet), M.l. de Bruijne, E. Brakman (afd. Oost burg), C.A. Belois (afd. Retranchement), I. van Cruijningen (afd. Zuidzande), K.J. Dieleman, M.W. Murre (afd. Hoek/Ter- neuzen), A. Dobbelaar, W. Bral (Hulst), D.G. Vogelaar (afd. Dinteloord/Steenber- gen), J. Roelse, N.C. v. Exel, G.E. Knook (afd. Noord-Westhoek), J. Goetstouwers, J. v. Tilburg, P. Frijters (afd. Breda/Roo sendaal), J. Uitdewilligen (afd. Wouw- Ossendrecht), H.B.G. de Bruijn (afd. Alm- kerk/Woudrichem), J.P.C. van Hoven, A.W. van Dongen (afd. Biesbosch/Wer- kendam), P.A. Boll, D. Werther (afd. Langstraat), H.G. Rijken ('s Grevelduin- Capelle), J.H. de Kruif (afd. Hilvaren- beek/De Kempen), W. Wiersma (afd. Sint-Michielsgestel), M. van Veldhuizen (NuenenA/alkenswaard), P. Hoogenboom (afd. De Peel), M.K. van Gorsel-de Oude (gast). Religie "We zullen de realiteit onder ogen moeten zien dat milieuzorg de religie van de 21e eeuw zal zijn. We zullen niet aflatend en in versterkte mate de maatschappij en de politiek blij ven wijzen op de overtrokken, dom me en inconsequente milieueisen die gesteld worden. Maar tegelijker tijd zullen we moeten produceren wat de konsument vraagt. We zul len de markt zo moeten bedienen dat de konsument begrijpt en weet dat milieu, welzijn en natuur aan merkelijke kostenfaktoren zijn voor de boerenproducent en dat de kon sument daarom een aanzienlijk deel van die kosten ook in de prijs moet willen betalen", aldus de ZLM- voorzitter. "Een en ander zal een geweldige in spanningsverplichting vragen. Die verplichting is voorwaarde om te kunnen overleven, om naar de vol gende generatie toe zoveel mogelijk kollega's in ons werkgebied boer te kunnen laten zijn en blijven. We zul len het zelf moeten doen, indivi dueel en kollektief. De individuele boer heeft daarbij de grootste en primaire verantwoordelijkheid. De landbouworganisatie ZLM heeft een afgeleide, maar evenzo grote verant woordelijkheid. De ZLM zal zich daartoe versterken en haar prioritei ten aanpassen". Heffingen "Als we het zelf moeten doen", al dus Van der Maas, "moeten we niet onnodig worden gebruskeerd en ge dwarsboomd door de Haagse over heid. Zo zijn regulerende heffingen (kunstmestheffing en gewasbe schermingsmiddelenheffingen), waarvan de opbrengst bestemd is voor de algemene subsidiepot van het O. en S.-fonds uit den boze. Het zijn in het kader van het "de eigen broek ophouden" oneigenlijke in strumenten en maatregelen".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3