gropetax KWPIM Fokdag in Nieuwvliet Open dag demoveld groenbemesters Hoofdbestuur vergadert Oogstdemonstratie mais met afwijkende rijafstand Land- en tuinbouwblad Thema-avond substitutie RAK Oost Zeeuws- Vlaanderen Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM .Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Kring Oost- en Midden-Brabant van de ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 7 november a.s. om 20.00 uur in de vergaderzaal van Coöp. ZON te Eindhoven. Na het huishou delijk gedeelte zal de heer R. Hoi- ting, sekretaris van de ZLM, zijn visie geven op de toekomstige orga- nisatiestruktuur van de landbouwor ganisaties in het algemeen, met betrekking tot meer samenwerking of samengaan met zusterorganisa ties. Na de pauze is er gelegenheid tot diskussie. Ongebruikelijke vergadering Kring Langstraat van de ZLM Ledenvergadering op donderdag 7 november a.s. in cultureel centrum Zidewinde te Sprang-Capelle. Het bestuur wil het bestaande kontakt met haar leden op een brede manier versterken en daarom zal deze ver gadering niet volgens het gebruike lijke programma verlopen. Om 20.00 uur ontvangst met koffie waarna de heemkundekring dia's zal vertonen die betrekking hebben op de agrarische historie. Mevrouw G. Middelkoop-van der Ploeg zal een korte inleiding houden hoe je als lid betrokken kunt raken bij aktiviteiten van de ZLM. Na een korte pauze zal de conferencier Rinus Rasenberg, beter bekend als de zingende die renarts, de rest van de avond verzor gen met liedjes en anekdotes over de agrarische sektor. Kring Hulst van de ZLM/SEV-journaal Op dinsdag 5 november a.s. wordt door de kring Hulst een bijeenkomst Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredactie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Marjan van Erk, red. assistente, tel.01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 georganiseerd waar de SEV het SEV-journaal zal presenteren. Doel van de bijeenkomst is informatie te verschaffen over aktuele zaken op het terrein van milieu, regelingen, fiscale zaken en varia. Belanghebbenden/belangstellenden worden van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Aanvang: 19.30 uur in hotel "Van Leuven" te Kloosterzande. Kring Axel van de ZLM/SEV-journaal Op donderdag 14 november a.s. wordt door de kring Axel een bijeen komst georganiseerd waar de SEV het SEV-journaal zal presenteren. Doel van de bijeenkomst is informa tie te verschaffen over aktuele za ken op het terrein van milieu, regelingen, fiscale zaken en varia. Belanghebbenden/belangstellenden worden van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Aanvang: 19.30 uur in restaurant "De Millia- no" te Terneuzen. AFDELING BREDA-ROOSENDAAL VAN DE ZLM Excursie op donderdag 7 november naar de bloemententoonstelling te Aalsmeer. Vertrek: 8.30 uur vanaf 't Anker te Roosendaal en om 9.00 uur vanaf de kerk te Liesbosch. Op gave bij de bestuursleden. Alleen de kosten voor de lunch e.d. zijn voor eigen rekening. AFDELING KLOETINGE, NISSE, 'S HEER ABTSKERKE EN OU- DELANDE VAN DE ZLM Voorlichtingsvergadering op dins dag 5 november om 19.30 uur in het Dorpshuis te 's-Gravenpolder. Mevrouw E.T. Pons, SEV-ster bij de ZLM, zal spreken over: milieumaat regelen, subsidies, besteedbaar in komen uit bedrijf en meerdere nieuwtjes die per 1 januari 1992 van belang kunnen zijn. AFDELING OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 5 november a.s. om 19.30 uur in hotel café restaurant "Zeelandia" te Oostkapelle. Sprekers ^ijn de heren Withagen en Feijtel. Zij zullen het hebben over enkele aktualiteiten en het hele SEV-journaal. Ook de huis genoten van de leden zijn welkom. Landbouwvakbeurs Brabant Van 12 tot en met 15 november zal de tweejaarlijkse landbouwten toonstelling voor Zuid-Nederland worden georganiseerd in de Brabant hallen te 's-Hertogenbosch. Ope ningstijden van 13.00 tot 22.00 uur. Het hoofdbestuur van de ZLM komt op maandag 4 november a.s. om 13.30 uur bijeen in het Landbouw- huis, Cereshof 4 te Goes. Het zal in die vergadering o.a. een standpunt bepalen over de 'discussienota hef fingen en milieubeleid' van het Landbouwschap. De voorzitter van de ZLM, de heer H.C. van der Maas, heeft hierover zijn visie gegeven in het ZLM-blad van 18 oktober j.l. Het dagelijks bestuur steunt de lijn van Van der Maas. Verder zal het hoofdbestuur spreken over het rapport 'Fruitteelt in perspectief', waarin o.a. de positie van het Proefstation in Wilhelmina- dorp ter discussie wordt gesteld. Ook de gebruikelijke rapportages uit de sectoren akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en grondgebruik staan op de agenda. In het kader van de organisatorische aangelegenheden zal het hoofdbestuur zich bezighou den met de plannen van de integra tiecommissie, die door de voorzitter van de commissie de heer A.H. Munters zullen worden toegelicht. Akkerbouwstudiedag Cavo Latuco De Aan- en Verkoopcoöperatie Cavo Latuco organiseert op 4 november in restaurant Avifauna te Alphen aan de Rijn (Z-H) een akker bouwstudiedag met als thema "Ak kerbouw na McSharry". Zeven inleiders belichten de perspectieven van alternatieven voor de akker bouw. Aan de orde komen o.m. de mogelijkheden van Cichorei, volle- grcndsgroente, intensieve veehou derij en bloembollen. De studiedag begint om 14.45 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. Rassenbezichtiging op kweekbedrijf Oosthof De jaarlijkse rassenbezichtiging op het kweekbedrijf Oosthof aan de Bathseweg 45 in Rilland vindt dit jaar plaats op donderdag 7 en vrij dag 8 november tussen 10.00 en 17.00 uur. Naast de vierdejaars- en oudere zaailingen zal ook aandacht worden besteed aan de bestaande commerciële rassen van Meijer. Landbouwvisie '91 Van 31 oktober tot en met 2 no vember zal in de Prins Bernardhoeve te Zuidlaren de nationale vakbeurs voor de agribusiness Landbouwvisie '91 worden georganiseerd. De RAK Oost Zeeuws-Vlaanderen houdt op maandag 11 november in Café de Lamsoren te Lamswaarde een thema-avond over substitutie, aanvang 19.30 uur. Onder meer staat een diaserie en een levensmid- delenkwis op het programma. Vol gende week meer hierover in de PJZ-rubriek. Op 9 november organiseert het fok- distrikt Zeeuws-Vlaanderen van het Koninklijk Warmbloed Paardenstam boek Nederland weer zijn jaarlijkse fokdag. Ook nu weer in manege Riemens in Nieuwvliet, vanaf 9.00 uur 's morgens. De opzet van de keuring is nogal gewijzigd. Opgave voor paarden ouder dan 3 jaar was niet mogelijk. De geweldige grootte van t>et aantal inschrijvingen en de verwachting dat op een fokdag juist het accent gelegd dient te worden op het jongere paardenmateriaal rechtvaardigen deze beslissing. Ook de rubriek beste prestatiepaard is door geringe deelname in voorgaan de jaren uit het programma gehaald. Het aantal inschrijvingen is formida bel, met een aantal van 190 zijn de stoutste verwachtingen overtroffen. Daarbij vergeleken waren er vorig jaar "slechts" 140 aangemeld. Bijna de helft van de ingeschreven paar den in de catalogus (nl. 80) zijn veu lens, verdeeld in diverse rubrieken naar leeftijd en geslacht. Vanuit België is ook nu weer grote belangstelling, gezien de deelname van daaruit met meer dan 100 in schrijvingen. Het bestuur van Zeeuws-Vlaanderen heeft besloten met 2 groepjes juryleden te werken, zodat "stand-by" gewerkt kan wor den om zo mogelijk toch tijdig het programma afgewerkt te krijgen. In het middagprogramma zijn 2 rubrie ken bestgaand rijpaard (gesplitst naar leeftijd) opgenomen. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel.no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 0 Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tele foon 01100-47747. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op af spraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. J. Meijers-Doppenberg, tel. 01100-47734 (kantoor), tel. 01192-2133 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur tele fonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-47700. Op vrijdag 1 november a.s. is er op een perceel van L. Vogelaar aan de Schansdijk 2 te De Heen een oogst demonstratie mais. Zowel de oogst van snijmais als de oogst van korrel- mais/CCM wordt gedemonstreerd. Het bijzondere van de mais (van het ras Aviso) is dat de rijafstand niet de gebruikelijke 75 cm bedraagt maar afwisselend 30 en 45 cm. De demonstratie wordt verzorgd door Barenbrug, die wil laten zien dat met hogere plantdichtheden be tere resultaten te behalen zijn zon der dat een andere oogstmachine hoeft te worden gebruikt. Volgens het bedrijf blijkt dat Aviso 15 tot 20 procent meer opbrengt bij inzaai in dubbele rijen en hogere plantdicht heden. Deze teeltwijze is mogelijk doordat Aviso een steile bladstand heeft en zeer stevig is. De de monstratie duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Zwaan de Wiljes - Force Lima- grain organiseert in samenwerking met Zaadhandel J.B. de Jonge uit Goes op vrijdag 8 november a.s. een informatiemiddag over groenbe mesters. De middag begint om 13.30 uur in Hotel Terminus, Stati onsplein 1 te Goes. In het kort zal worden ingegaan op het nut van groenbemesting en de diverse mogelijkheden. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het -ud9psbï)0c> J.L cnérmsjWA .M.H.l Jae demoveld. Dit demoveld is aange legd op een perceel van de heer Goense in 's-Gravenpolder. Op dit perceel zijn diverse objekten te zien. Naast de diverse typen groenbe mesters zijn er ook drie soorten grondbewerkingen uitgevoerd. De verschillen zijn duidelijk aantoon baar. Tijdens de open middag zal er tevens een demonstratie verkleining en onderwerking van gele mosterd plaatsvinden. i ju tem oieeJnoitnooeg n9Jn9buJ3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2