fiZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT Marktberichten Runderen ,nci btw Schapen Europ- Veevoeders ex btw notering Slachtpluimveeprijzen omlaag Uitvoer aardappelen Veiling St. Annaland Eieren duurder Veemarkt 's-Hertogenbosch Schema biggenprijzen Pootgoednoteringen Rundvleeshandel stroef Varkensprijzen onveranderd Uien CHZ Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,60-8,20 6,20-6,75 6,75-8,15 4,85-5,60 Zwolle vr. 7,35-8,25 5,95-6,70 7,25-8,85 4,75-5,70 Leeuwarden vr. 7,35-8,15 6,10-6,30 6,70-6,80 4,65-5,45 Leiden ma. 6,00-6,75 4,80-5,40 Doetinchem di. 7,20-7,70 6,00-6,50 6,85-8,50 4,85-5,75 Purmerend di. 6,00-6,75 4,80-5,30 Groningen di. 6,00-6,30 4,50-5,10 Den Bosch wo. 7,55-8,00 6,20-6,85 7,15-8,40 4,90-5,75 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1650-2200 1800-2200 1100-1500 550-1050 Zwolle vr. 1800-2325 1750-2150 1100-1400 800-1125 Leeuwarden vr. 1750-2150 1600-1925 1000-1300 675-1025 Leiden di. 1900-2300 1900-2300 1350-1850 800-1200 Doetinchem di. 1400-2225 825-1350 450-1325 Purmerend di. 1750-1950 1650-1750 1350-1650 Groningen di. 1600-2050 1450-1850 950-1150 800-1000 Den Bosch wo. 1325-2325 1525-2450 1075-1725 675-1175 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew Den Bosch wo. 24 6,35-6,85 5,95-5,35 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 500-800 500-650 225-350 350-400 150-225 Leiden di. 500-900 590-700 280-355 350-410 175-240 Den Bosch wo. 475-875 425-625 175-335 255-425 110-150 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-5,00 3,25-5,00 90-150 Slachtramlammeren 7,25-8,50 7,50-8,75 7,00-8,50 Fokschapen/stuk 90-150 Weidelammeren/stuk 75-135 110-170 90-155 per 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O- 12/08-19/8, NED NED NED ex btw bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren R2 Koeien 03 6,79 - 5,13 Weidehooi 200-235 Hooi a en b 400 400 400 Eng. raaigras 90-100 Tarwestro 175 175 165 Dijkhooi 180-185 Gerstestro 215 200 190 Veldbeemd 140 Mais 24% ds 90 90 90 Tarwestro 70-90 Bierbostel 70 85 85 Gerstestro 85-105 Perspulp 79 79 79 Boerenadviesprijs aardappelpersvezels 47,50 franco per ton C.H.Z.-nieuws De aanvoer van de appels blijft op het moment vrij stabiel terwijl de aanvoer van de peren afneemt. De oorzaak bij de peren is de sterk af genomen aanvoer van Beurré Hardy en Bonne Louise. Bij de appels is de Elstar het belangrijkste ras gevolgd door de Golden Delicious en de Jo nagold. De aanvoer van Cox loopt nu snel terug en gezien de prijzen is het niet verwonderlijk dat dit ras vlug geruimd wordt. De middenprijs van de klasse I kwam deze week precies uit op 3 gulden. Vooral in het begin van de week was de prijs zeer hoog. De I 75/80 noteerden toen nog prijzen van 3,80, terwijl dit aan het eind van de week 40 cent minder was. Ook Elstar blijft duur. De kwaliteit is minder dan enige weken terug. Min der gekleurde partijen en iets rijpere appelen, terwijl de prijzen zelfs iets gestegen zijn. Door de toegenomen aanvoer van Golden stond de prijs van dit ras iets onder druk en kwam de middenprijs 15 cent lager uit dan in de voorgaande week. Ook bij de Jonagold is de aanvoer weer gestegen maar toch kwam de mid denprijs een dubbeltje hoger te lig gen dan in de vorige week. Bij de peren is de Conference veruit het belangrijkste ras. De aanvoer deze week van dit ras lag rond de 300 ton. Van dit ras wordt op het moment veel klasse II geveild. Voor de klasse I en II kwam ook deze week de prijs weer hoger uit. Het is te hopen dat door deze hoge prijzen de telers bereid zijn om dit ras te gaan ruimen want gezien de grote voorraad is dit nodig. De aanvoer Doyenné du Cornice was deze week een stuk kleiner dan de laatste we ken het geval was. Ook bij dit ras geldt hetzelfde verhaal als voor de Conference, blijven ruimen en niet wachten op nog hogere prijzen. De markt voor niet- contractgebonden slachtkuikens ontwikkelde zich in de week tot 1 november uiteenlopend. Ruim aan bod had tot gevolg dat de prijzen van de zware kuikens wat teruglie pen, terwijl de prijzen van de lichte courante kuikens nog wat aantrok ken. Voor uitgeselecteerde kippen en voor hanen gingen de prijzen om laag, ook als was het aanbod niet zo groot. De afzet is in het algemeen niet on bevredigend, ook al neemt de vraag naar het watergevogelte, naar kal koenen en wild wat toe en is de af zet van het fijnere gevogelte i.c. braadkuikens wat teruggelopen. Dat geldt in het algemeen vooralsnog voor de afzet naar het buitenland minder dan in het binnenland. De VHVP heeft voor de week vanaf 4 november de volgende prijzen vastgesteld in f/kg levend gewicht incl. BTW: slachtkuikens, lichte cou rante f 1,67-1,72 (plus 3 cent); zwa re f 1,55-1,60 (minus 7 cent); slachtkippenprijzen alle 5 cent om laag; lichte witte en bruine f 0,82-0,87; zware bruine f 0,87/0,992; slachtkuikenmoeder- dieren f 1,35-1,40. De uitvoer van consumptie- en industrie-aardappelen oogst 1991 bedraagt in de maand september 62.000 ton, tot en met september dit jaar 110.000 ton (1990: 94.000 ton, 1989: 91.000 ton). De invoer in september was 125.000 ton, tegen 108.000 ton in 1990 en 138.500 ton in 1989. Doré gew. Dinsdag 29 oktober 1991: gew.; Gloria gew.; Bintje 19/22, bonken 27/29, kriel 35; ei genheimer gwe.; Bildstart gew.; Ire ne gew.; furore gew.; Aanvoer: 50 ton. Afgelopen week werd de afzet markt voor eieren geleidelijk aan vriendelijker. Maandag jl. verhoogden de handela ren/exporteurs hun vraagprijzen met f 0,25 per 100 stuks. Op de produ centenveiling te Barneveld van dins dag zette deze tendens door. De prijzen ging daar met een halve tot een cent per stuk omhoog. Dit ge beurde ondanks het feit de afzet te maken had met een vrije dag in Duitsland vanwege 1 november. De grote afnemers bleven de hogere vraagprijs accepteren. De grote af nemers beleven de hogere vraag prijs accepteren. Wederom moesten witte en bruine eieren op hetzelfde prijsniveau wor den verkocht. Er was dus nog te weinig belangstelling voor bruine ei eren. De prijsverschillen tussen lich te en zwaardere soorten bleven eveneens klein. De staffel van klas se 4 naar 3 bedroeg in Duitsland: 1 pfenning per 100 stuks; van klasse 3 naar 2 was deze 0,25 pfennig en van klasse 2 naar 0,50 pfennig. Fei telijk waren er dan ook teveel zware eieren. De afzetmogelijkheden naar Enge land bleven beperkt. Er was enige interesse geweest voor kleine eieren (klasse 4 en 5) voor export naar lan den buiten de EG. Maar verder bleven alles en iedereen zich concentreren op de Duitse markt. Desondanks konden de han delaren op de Duitse markt toch ho gere prijzen maken. Slachtpluimvee positief De stemming op de belangrijkste af zetmarkten voor Nederlands slacht pluimvee is gematigd positief. Het prijsniveau lijkt voorlopig stabiel te zullen blijven. Verwacht wordt dat binnenkort van uit Duitsland de levering op gang komt van de door Rusland geplaat- se orders voor diepgevroren pluim veevlees. Het toegenomen aanbod aan slacht rijpe kuikens heeft er toe geleid dat de Barneveldnoteringen onder con tractniveau terecht zijn gekomen. Verwacht wordt dat dit de komende weken zo blijft. De markt voor soepkippen is vast. Dit heeft een positief effect op de noteringen voor uitgelegde kippen en dito moederdieren. De prijzen van broedeieren liggen onder integratieniveau. De export hapert nogal met name richting golfgebied. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 24 oktober 66 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW: luxe paarden f 2.950,— tot f 3.650,—; 2-jarige merries f 2.350,— tot f 2.950,—; 2-jarige hengsten f 1.950,— tot f 2.850,—; 1-jarige merries f 1.750,— tot f 2.550,—; 1-jarige hengsten f 1.550,— tot f 1.950,—; veulens f 450,— tot f 750,—; po ny's f 1.400,— tot f 2.150,—; Shet lander pony's f 1.700,— tot f 1.300,—. Slachtpaarden oud f 4,20 tot f 5,70; slachtpaarden jong f 5,70 tot f 6,20. Handel re delijk, prijzen gelijk. In de week van 4 tot 11 november 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,50 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,85. woensdag jl. Noordelijke: A 28/35 f 88,-, A 35/45 f 58,-, Delta: A 28/35 f 87,-, A 35/45 f 57,-. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Voorvoeten van zowel koeien als stieren brachten deze week hetzelf de geld op als verleden week. Voor de achtervoeten verliep de handel stroef. Op de exportmarkten moesten prijsconcessies worden gedaan. Vandaar dat de handel in slachtkoei en en -vaarzen deze week nogal kalm tot traag verliep, de prijzen werden 0 tot 15 cent per kg geslacht gewicht lager. De handel in de slachtstieren verliep rustig tegen dezelfde of iets gedruk te prijzen. Overigens wisselde dit van markt tot markt. Goede soorten melk- en kalfvee werden wederom iets vriendelijker benaderd. De prij zen trokken nog iets aan. Voor het ondereind noteerden de prijzen ge lijk. Guste koeien, pinken en graskal veren lagen moeilijk in de markt. Dit wil zeggen: weinig vraag en daarom druk op de prijzen. De prijzen van kalfsvlees zijn enigs zins gedrukt ten gevolge van zwak kere vraag. Vandaar dat alle soorten en kwaliteiten nuchtere kalveren ge leidelijk rustiger werden verhandeld. De prijzen daalden iets. In 's- Hertogenbosch bleef de notering gelijk. De prijzen van vleesraskalve- ren bleven eveneens op hetzelfde niveau. Wolvee Mede door het korte aanbod en de goede vraag was de handel in slachtschapen williger gestemd. De prijzen noteerden hoger. Die van slachtlammeren bleven ongeveer gelijk. Het korte aanbod weidelam- meren wisselde vlot en tegen iets hogere prijzen van eigenaar. In ver houding tot andere soorten zijn de weidelammeren duur. Zuivelmarkt gezond De Apeldoornse notering voor stan- daardmelk steeg tot f 75,45. In de overeenkomstige week in 1990 lag deze op f 71,50. Er is door Brussel nogal wat mager melkpoeder uit de interventie vrij gemaakt. De weipoe- derprijs bedraagt f 1,55 per kg te gen f 0,80 vorig jaar. Dit is een steun voor de kaasfabrikanten. De kaasnotering is trouwens stabiel. De voorraden kaas zijn zeer hoog. De export steeg de laatste week tot ruim 9.000 ton. De botermarkt ver toont nog steeds vraag. Er is inmid dels 50.000 ton boter uit de EG-voorraden toegewezen voor le vering aan Rusland, terwijl er uit de Spaanse voorraad 4.000 ton wordt geleverd als voedselhulp aan Alba nië. De prijs bedraagt f 2,— per kg, evenveel als die van margarine. Vooralsnog is er op de zuivelmarkt dus sprake van een gezonde situatie met betere opbrengstprijzen voor de veehouders. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (90-115 kg.) 3,55-3,57 - 2,90-2,95 - Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week De grote varkensslachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijs aan de mesters voor de in de week tot 1 november overgenomen varkens ten opzichte van de voorgaande week gehandhaafd op f 3,29 voor geslachte varkens, kl. A 52%, 73/93 kg, basis af-mestbedrijf, incl. BTW en excl. toeslagen. Twee be drijven weken weer af en gingen uit van een basisprijs van f 3,35. De verwachtingsprijs van de var- kensbeurs in Vleuten meldde voor deze week als te verwachten prijzen f 3,55-3,57. De vraag is of en in hoeverre de quotering van de slach tingen hierbij een rol heeft gespeeld. Voor deze week bedraagt de slacht- quote 89%, dat wil zeggen dat de deelnemers aan deze manoeuvre het aantal slachtingen terug moeten brengen tot 89% van de overeen komstige week van vorig jaar. In de week tot 25 oktober werden 353.000 varkens geslacht, 13.000 meer dan in de week daarvoor. Er werden 57.873 levende varkens uit gevoerd, volgens gegevens van het Prcduktschap alsmede 5081 ton halve varkens en 11.097 ton var kensvlees in deelstukken. Aan mestbiggen gingen 43.221 stuks naar de partnerlanden in de EG. In de vleesgroothandel gingep de hammenprijzen met 5 cent omlaag en werden de prijzen van middels met 10 cent verhoogd. Cavee/Coveco 3,29 3,29 Druvar 3,29 3,29 Encebe 3,29 3,29 Lunenburg 3,29 3,29 NVC 3,35 3,35 Vagrocon 3,29 3,29 Vako-Zuid 3,35 3,35 Zuidgroep 3,29 3,29 Scharrelv. CVS 4,37 4,37 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Coveco/Colok 101,50 Dalland N 104,00 105,00 Dalland Z 102,00 104,00 Encebe 96,00 98,00 Fomeva 100,00 102,00 Lunenburg 98,00 100,00 Richtprijs LBS 110,50 110,50 Vleuten (v$rw.) 93,00 95,00 LEI (wk41) 96,50 96,50 Scharrelb. CVS 123,00 125,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 24/10 Zwolle 24/10 Leiden 29/10 Den Bosch 30/10 2,70-2,80 2,50-2,65 2,75-2,82 2,65-2,75 Noteringen uien geveild te CHZ op woensdag 30 oktober 1991: maat 40/60 KL II f 20,50; maat 60/80 KL II f 28,80. Aanvoer 60 ton. Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Vrije prijzen week 26/10 - 02/11 Lichte witte kippen 0,90 0 Zwaardere bruine kippen 0,95 0 Slachtkuikenmoederdieren 1,43 - Slachtkuikens licht 1,67 - Slachtkuikenintegraties LEI, week Slachtkuikens 1,80 0 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 0 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 4,20 Elco franco 3.000 kg 4,35 Wilko 4,10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 23