Voor de vrouw Lezen is het betreden van een onbekend huis 25 PJZ-toernooi: pittige pot volleybal p.j.zuid geluid Engeland reis RAK Oost Zeeuws-Vlaanderen Uitwisseling tuinkommissie Zeeland - Gelderland onder reda kt ie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Voor leden van kulturele kommissies en leeskringen was een dag georganiseerd over het vrouwbeeld in de gesproken en geschreven Afrikaanse literatuur. De zaal was veel te klein in het CSB zalenver- huurgebouw in Utrecht. Er konden 150 stoelen in (krap) en er wa ren 300 opgaven. Voor de "afvallers" komt er een tweede dag in maart 1992. Wie er wel waren hadden een plaatsje in de overvolle zaal waar het flink warm was. Je voelde er echter weinig van door dat het zo'n boeiende dag was. Dat het warm was voelde je pas bij het opstaan aan het einde van de rit. Hoogtepunt van de dag was de in leiding door professor Mineke Schipper over "Dochters en Erva ring". Ze nam ons mee door de We reld van de spreekwoorden en gezegden over de vrouw speciaal. Vanuit de mythe en spreekwoorden is het beeld van de vrouw gegroeid. Een van de vragen is: "Waarom er zo weinig spreekwoorden over man nen zijn"? Er zijn er wel over de mens. Er is nog te weinig onderzoek gedaan en als het gedaan werd was het door mannen. Wel worden er nu nog spreekwoorden geboren (ont staan), zie daarvoor de slogans in de reclame!: "De vrouw is zo jong als ze zich voelt" en "De man is zo jong als de vrouw die hij voelt". Een ouder gezegde is: "Vrijheid word je nooit aangereikt, je moet het altijd bevechten". In de mythe wordt het dekor klaargemaakt voor het leven, 't verhaal komt niet het eerste, de mensen waren het eerste en die maakten het verhaal. Schrijven De laatste jaren verschijnen er veel boeken van en over vrouwen. Vooral de Afrikaanse literatuur neemt een grote plaats in. Heel bekend is ge werden "De zegeningen van het moederschap" van de Nigeriaanse schrijfster Buchi Emecheta. Buchi Emecheta is grootgebracht door vrouwen, vrouwen die altijd verha len vertelden. Later als ze in Londen woont en studeert schrijft ze haar boek "Als een tweederangs bur ger", ze begon op te schrijven wat haarzelf overkwam. Lang bleef ver borgen hoe de kuituur van de primi tieve volkeren er echt uitzag. En de vraag of die zo was dat anderen er iets van konden leren, kwam niet in de mensen op. De meeste boeken die er tot dan toe over Afrika waren geschreven gingen over "de natuur, watervallen en flamingo's. Het is op zich niet zo verwonderlijk omdat er in Afrika vrijwel alleen schriftloze volkeren woonden. De kuituurover dracht beperkte zich dus tot mon delinge en die werd niet of nauwelijks door de blanken verstaan. Een lange brief Mariama Ba schreef het boek met de titel "Een lange brief". Het speelt zich af in Senegal. Bij het lezen van dit boek merk je meteen dat er geen Nederlandse schrijfster aan het woord is. De hoofdpersoon is een moslimvrouw uit Senegal, Rama- toelaya. Zij wordt op middelbare leeftijd door haar man in de steek gelaten voor een jong meisje, Bine- Redaktie Henk Tegels Evenals vorig jaar hebben we ook dit seizoen, weer een reisje in de aanbieding. Deze keer gaan we voor een lang weekend naar Londen. Het programma luidt als volgt: Vrijdag 29 november: In de avond vertrekken we met eigen auto's naar Vlissingen. We reizen vervol gens met de nachtboot (Olau-line) naar Sheerness. Zaterdag 30 november: We komen in de ochtenduren aan in Sheerness. Hier nemen we de trein richting Lon den. In Londen kan iedereen zelfstandig de stad bezoeken, leder krijgt een z.g. Visitor Travel Card. Met dit abonnement kan iedereen onbeperkt gebruik maken van Metro en bus. Bovendien geeft de kaart korting op een groot aantal diensten (restaurants, musea, monumen ten...). Je kunt naar de Big Ben, de Tower Bridge, Houses of Parliament, Buckingham Palace enz... Of mis schien naar de winkelstraten Oxford en Regentstreet! Ook is er gelegen heid tot het maken van een rondrit door de stad. 's Avonds kan ieder een mee naar "The Cockney". Dit is een z.g. theaterrestaurant. Optreden tijdens het diner van Can Can dan seressen en verder nostalgische toe. In deze "Lange brief denkt ze na over haar leven, nu haar man dood is. Ze schrijft de "lange brief" aan haar jeugdvriendin Aïssatoe, die hetzelfde lot moest aanvaarden. Haar man werd door zijn moeder gedwongen een jonger meisje als tweede vrouw te nemen. Aïssatoe ziet dit als verraad en verlaat hem. Hoewel het boek lijkt een soort dag boek te zijn geeft het ook heel veel informatie die niet noodzakelijk in een dagboek moet staan. Het geeft de lezer informatie over het leven en de kuituur van Senegal. Diep respekt krijgen we voor Ramatoe- laya, voor de waardigheid waarmee ze haar lot overdenkt (beschrijft). Aan het eind van het boek voelt Ra- matoelaya zich tegenover de nieu we generatie geplaatst. Ze ziet dat haar eigen idealen niet langer geldig zijn. Ze heeft het er erg moeilijk mee. Ze is er wel van overtuigd dat het individu meer vrijheid krijgt maar ze voelt zich zelf ongelukkig met de gevolgen van die ontwikke ling. De jeugd komt in dit boek nau welijks aan het woord, de schrijfster hanteert hetzelfde taalgebruik als ze de dochters laat spreken. Het is heel boeiend om dit alles te lezen en daarbij te bedenken hoe vrouwen -in de hele wereld zich moeten inzetten voor gelijke rech ten. Een Afrikaans spreekwoord zegt: We leven in een wereld waar de man op de trommel slaat en een vrouw altijd danst. Iets om over na te denken! Drs. P.J. de Rooy-Janse In de "Gelderse Roos" lazen we dat ook in Gelderland een tuinkommis sie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen werkzaam is. We namen toen kontakt op met een der leden van de tuinkommissie en na nog enige telefoongesprekken werden we uitgenodigd om naar Brummen te komen voor persoonlij ke kennismaking. We reisden dus naar Brummen, waar ten huize van de voorzitster mevrouw Elijzer vele wederzijdse aktiviteiten werden besproken. Na koffie en lunch konden we ook de resultaten van het werk bezichtigen. Kruidentuin Door de afdeling "Zelhem" van de Bond is bij het bejaardentehuis een kruidentuin aangelegd. De grond mogen ze gebruiken van de ge meente en in overleg met een leraar van een der scholen werd een plan gemaakt. Dit plan is verder door de dames zelf ingevuld, die ook het on derhoud van de tuin nu doen. De kok van het tehuis gebruikt gaarne de kruiden uit de tuin bij de berei ding van de maaltijden. Het nodige geld voor de onkosten wordt verkre gen door middel van rommelmark ten en "knijpertjes" bakken en verkopen. Recepten Recepten waarin kruiden worden gebruikt, zijn gestencild en beschik baar. Heel boeiend werd het ons in de tuin van het tehuis verteld door Annie Looman, een der deel neemsters aan dit projekt. De tuin kommissie helpt ook mee bij het aankleden van de gebouwen waarin de jaarvergaderingen van de NBvPV worden gehouden. Daarna was er nog even tijd voor een bezoek aan kasteel Middachten en als slot pannekoeken eten. Me vrouw Van Dijke bedankte de da mes heel hartelijk voor de leerzame en gezellige dag, hen tevens uitnodi gend voor een bezoek aan onze pro vincie. Aan het station Dieren werden we uitgezwaaid door een enthousiaste tuinkommissie uit Gel derland. C. v.d. Kuijl-Adriaanse songs, variété enz....! Zondag 1 december: Bezoek aan de Royal Smithfield Show. Dit is een grote internationale landbouwbeurs. Het lijkt ons heel interessant om eens een keer met de Engelse wijze van landbouwmechanisatie in aan raking te komen, 's Avonds is er de gelegenheid om gezamenlijk naar de musical Miss Saigon te gaan. Dit is een van de nieuwste musicals in Londen, waarvan de kenners ver wachten, dat dit het grote succes van de jaren negentig wordt. Maandag 2 december: Vertrek uit Londen richting Sheerness, waar we de dagboot nemen. De exakte kosten van de reis zijn op dit moment nog niet bekend, maar deze zullen tussen de 300 en de 350 gulden bedragen. Heb je inte resse om mee te gaan, geef je dan snel op! Doe dit in ieder geval vóór 1 november bij Wim Menu (01148-1293) of bij Ab van Hoeve (01150-12891). Introducees zijn na tuurlijk toegestaan. Na opgave krijg je nog verdere infor matie over de reis toegestuurd. Kon- troleer in elk geval of je paspoort nog geldig is, het mag geen dag ver lopen zijn. RAK-bestuur (van onze sportverslaggever Arno Geluk) Zondag 20 oktober was het dan weer tijd voor één van de provin ciale aktiviteiten van de PJZ: het volleybaltoernooi. Ook dit jaar was de organisatie weer in han den van de PJZ-afdeling Schouwen-Duiveland. Het evenement vond plaats in Sporthal "onderdak" te Zierik- zee. Er werd aan dit toernooi deelgenomen door 12 teams, zo wel van binnen als buiten de PJZ. Deze werden onderverdeeld in twee poules. Hierdoor hadden zowel de "profs" als de "ama teurs" een kans om in de prijzen te vallen. Na een pittige pot volleybal werd dan toch op den duur duidelijk wie de winnaars waren van bei de poules nam.elijk: Poule I: werd gewonnen door het team Goes, zij wonnen hiermee de wisselbe ker. De tweede plaats werd be haald door het PJZ-team Fijnaart I. Door dit resultaat mogen zij volgend jaar deelnemen aan de landelijke sportdag van de PJGN. Poule II: werd gewonnen door het dames team WIK en de tweede plaats werd behaald door het team AC Brouw. Na tuurlijk kregen de overwinnaars een heerlijke taart overhandigd. Deze werd onmiddelijk aange sneden en opgepeuzeld. Al met al kan er worden terugge keken op een sportieve en gezel lige dag, die ook zeker in de toekomst voor herhaling vatbaar is. Uitslagen: Poule I: 1. Goes; 2. PJZ-Fijnaart I; 3. PJZ-Schouwen I; 4. Vc Lob; 5. Steek I. Poule II: 1. WIK; 2. AC Brouw; 3. PJZ-Fijnaart II; 4. Steek 2,5; 5. PJZ:s Heer Abtskerke/Nisse; 6. PJZ-Schouwen I; 7. PJZ-Tholen Afd. Fijnaart 23 november: naar het casino te Breda. Opgeven bij het afdelings bestuur. Afd. Schouwen-Duiveland 16 november: Bowling op de bow lingbanen van Aqua-Delta te Brui- nisse. Kosten: leden f 10,—; niet-leden f 15,-. Opgave: vóór 10 november bij Anette Kuyper, 01100-16934 of Arianne Hanse, 01119-1265. Belangstelling voor kookkursussen voor beginners/beginsters of gevor derden. Informatie en opgave vóór 1 december bij Petra Kwaak (01114-1732). 13-14-15 december Huisjesweek end te Vlijmen (L). Opgave vóór 1 december bij Petra Kwaak (01114-1732). Provinciaal 4 november: DB-vergadering. 19 november: HB-vergadering. Plaats: 'Non plus Ultra', aanvang 20.00 uur. 30 november: provinciale bowling competitie. Plaats: bowlingcentrum Beestenmarkt 10, Goes. Van 18.00 tot 22.00 uur. Opgeven bij het eigen afdelingsbestuur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 21