^luinóma Staatsbosbeheer laat traditie herleven BELASTINGHEFFING OP LANDBOUWGROND?! Bloemen en planten uit ontwikkelingslanden ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN.. >1- Beleef de "Gordel van Smaragd" -FS Symposium IMAG over arbeidsomstandigheden M LANDBOUWTECHNIEK M Accountants- en belastingadviesbureau NCB te Goes organiseert op donderdag 21 november as: lezing: "gevolgen wijziging landbouwvrijstelling" spreker: drs. J. Acda Locatie: De Jeugdhoeve te 's Heerenhoek Aanvang: 20.00 uur. Belangstellenden worden verzocht telefonisch (01100-50828) plaatsen te reserveren. Accountants- en Belastingadviesbureau NCB let op landbouwtrekkers let op landbouwtrekkers boordevol nieuws BAV 7 t. kipwf 7.500,- BAV 7 t. kipwf 6.000,- RUMPT. cult. 325, 15 tndf 2.750,- LEMKEN cult. 3.50 mtrf 2.500,- LEMKEN zaaibedcomb. '90f 4.250,- CAPPON 3-sch. ploegf 6.750,- RUMPT. TW40 handwentelf 1.500,- LEMKEN 3-sch. ploegf 6.000,- ACCORD wiedmach. 6 mtrf 7.000,- STRUIK 4-r. kappenfreesf 11.000,- HASSIA 4 m. liftzaai egf 7.500,- SCHOUTEN sort, machf 2.500,- JD 3130 100 pk, 6 cyl. VCE-CAB 15 x 38 Mich. 3640 uurf 17.500,- DEUTZ 90 pk voorw. aandr., goede Pirelli bndf 26.500,- TRANSPORT 9 m elek. hoogf 8.000,- Prijzen franco thuis, ex BTW 20 Parapat aan het Tobameer op Sumatra. Sumatra, Java en Bali, 30 januari-16 februari 1992. 18-daagse vlieg reis/rondreis per bus door Indone sië/overnachtingen o.a.: Parapat, Jakarta, Bandung, Baturaden, Yog- yakarta, Solo, Tretes, Kali Baru, Sanur. Programmapunten o.a.: op Sumatra (het één na grootste Indonesische eiland, dat veel natuurlijke rijkdom men als tin, olie, goud, enz. bezit) bezoek aan Batak Karonese huizen in Lingga, een dorp waar veel van de vroegere kuituur bewaard is ge bleven; per boot naar eiland Samo- sir in het prachtige Toba meer, dat wordt omringd door hoge bergen. Het kratermeer is ongeveer 90 km lang en op sommige plaatsen 25 km breed; op Java, waar een vulka nische bergketen zich over het hele eiland uitstrekt, bezoek aan Jakarta, de grootste havenstad en tevens de hoofdstad van Indonesië; bezichti ging van theeplantage in het Pun- cakgebied; bezichtiging van de Borobudur: dit boeddhistische hei ligdom is een van de mooiste en be langrijkste monumenten van het zuidelijk halfrond; bijwoning van Angklung demonstratie (bamboe- muziek); bezoek aan en logies op peper-, koffie-, cacao- en cocos- nootplantage en specerijentuin. Per boot van Java naar het eiland Bali, waar bergen en uitgestrekte vrucht bare vlakten elkaar afwisselen. Bali heeft mooie stranden, b.v. bij Sanur; bezoek aan o.a. zilver- en goudfa- briek in Celube, weverij in Batuan en houtsnijwerkplaats in Mas. Deze adembenemende tocht vol kuituur, Van 25 t/m 29 november showt het Centrum tot Bevordering van de Im port uit ontwikkelingslanden (CBI) monsters en offertes van bloemen en planten uit landen in Afrika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Midden- en Zuid-Amerika. Het CBI, een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft hier mee importeurs de gelegenheid een prachtige landschappen en interes sante agrarische bedrijven, geven u een goede indruk van de "Gordel van Smaragd". En verder: Wenen, 29 november-3 december 1991, 5-daagse vlieg reis/verblijf in Wenen, een traditio nele stad, rijk aan historie. Programmapunten: bezichtiging Schloss Schönbrunn, Stift van Melk, Stephansdom en Kapuziner- gruft. Verder: folkloristische avond met diner in Krems en bijwoning operettevoorstelling in de Volksoper. Brazilië, 21 januari-8 februari 1992, aanbod te bezichtigen van ca. 80 producenten uit meer dan 30 lan den. De deelnemende bedrijven hebben nog geen export naar Ne derland. Het CBI zal zich ook presenteren op de Bloemen Vaktentoonstelling, die van 6 t/m 10 november wordt ge houden in het gebouw van de VBA te Aalsmeer. 19-daagse vliegreis/rondreis per bus. Voorbespreking: zaterdag 2 november 1991, 10.15-12,30 uur, in Postiljon Nulde-Putten, A28 Amersfoort-Zwolle, afslag strand Nulde, tel.: 03418-56464. Graubünden-Zwitserland, 25 januari-1 februari 1992, 8-daagse busreis, overnachtingen: 1 onder weg in Duitsland, 6 in hotel in Chur. Heerlijke ontspannen winterreis! Voor uw aanmelding of nadere in formatie, kunt u bellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085-512087. Staatsbosbeheer start begin no vember met een vooronderzoek naar de mogelijkheden om de alge mene kampeerterreinen en de kamphuizen die de organisatie in beheer heeft te kunnen afstoten. SBB geeft hiermee uitvoering aan de zogenaamde Grote Efficiency Operatie (GEO). De 44 natuurkampeerterreinen en de negen groepskampeerterreinen van SBB staan overigens niet ter diskussie. Het gaat o.m. om het af stoten van kampeerterrein De Vier bannen op Schouwen-Duiveland. Vrijdag 8 november om 11.00 uur gaat Staatsbosbeheer sa men met de gemeente Nieuw- Ginneken opnieuw een viertal Oranjebomen planten. In de bos- wachterij Ulvenhoutsebos aan het Prinsessepad gaan deze bo men de open plek opvullen die is ontstaan omdat de oorspronkelij ke Oranjebomen enige jaren ge leden zijn doodgegaan. Bij het opruimen van een aantal dode stronken op 19 september jongstleden, haalde Staatsbos beheer een drietal loden kokers uit de grond met daarin eeri oor konde. Het betrof de herdenkings oorkonden ter gelegenheid van de geboorten van de prinsessen Beatrix (1938), Christina (1947) en de troonswisseling van Ko ningin Wilhelmina (1948). Er is nog gezocht naar mogelijke an dere kokers, maar deze werden niet gevonden. Oranjebomen zijn gedenkbomen. Als boomsoort werd hier geko zen voor de eik. Herdenkingsbo men werden en worden geplant bij bijzondere gebeurtenissen, zoals b.v. huwelijk, geboorte. Bij de Oranjebomen plaatste men Het DLO-Instituut voor Mechanisa tie, Arbeid en Gebouwen (IMAG- DLO) te Wageningen organiseert ter gelegenheid van de officiële ope ning van een nieuw laboratorium het symposium 'arbeidsomstandig heden en fysieke belasting in de landbouw'. Het symposium vindt plaats op 19 februari volgend jaar. In het 'arbeidsomstandighedenlabo- ratorium' gaat het IMAG onderzoek doen naar normen die aan de fysie ke belasting gesteld kunnen wor den. Fysieke overbelasting is de hoofdoorzaak van de alarmerende stijging van het ziekteverzuim, die zich ook in de agrarische sector voordoet. Het gaat hierbij niet alleen eerst, voordat de boom werd ge plant, een loden koker in de grond. In de loden koker ver meldde men waarom de boom geplant was. Zo is er ooit een Julianaboom (1909) en een Bernhardboom (1937) te Nieuw- Ginneken geplant. Extreem klimaat In de tachtiger jaren zijn honder den inlandse eiken gestorven. Niet alleen in heel Nederland maar ook in Europa gingen toen veel eiken dood. De oorzaak is waarschijnlijk terug te vinden in de extreem wisselende klimato logische omstandigheden: van heel koud naar heel warm, van natte naar droge perioden. Van 1982 t/m 1988 heerste er een plaag van de Kleine Wintervlin- der. De rupsen van deze vlinder vraten elk voorjaar al het eike blad op. Toen zijn ook 3 van de 5 nog bekende koninklijke bomen doodgegaan. Op vrijdag 8 november herleeft de oude traditie en planten vele kinderen samen met Staatsbos beheer en de gemeente Nieuw- Ginneken opnieuw vier herden kingsbomen. om zwaar werk, maar ook om een zijdig, kort-cyclisch repeterend werk. Gezondheidsschade ten ge volge van fysieke overbelasting heeft veelal een langdurig karakter. Daarom is het preventieve arbeids- omstandighedenonderzoek van groot belang. Preventie begint im mers met het stellen van normen voor aanvaardbare arbeidsbelastin gen, aldus het IMAG. Het symposium is bedoeld voor die genen die betrokken zijn bij het ver beteren van de fysieke arbeidsomstandigheden, zoals be drijfsartsen en onderzoekers. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het IMAG, tel. 08370-76300. Naereboutstraat22.4461 GT Goes Postbus 76.4460 AB Goes Telefoonnummer (01100) 5 08 28 Vestiging Goes Df IDEALE SHOVEL VOOR HET BOERENWERK iuuTertci&Bnil9bf6 T iööv 9V6gqü .(J) n9rnjiiV 9J oho De Noord 36, 8251 GL Dronlen, lel. 03210 - 12646 fox 03210 - 16145 J.l. MURRE: 03210 - 12751 F. ZOER: 03210 - 15288 De Noord 36, 8251 GL Dronten, tel. 03210-12646 fax 03210-16145 J.L. MURRE: 03210-12751 F. ZOER: 03210-15288 fO iuute9d->iAH

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 20