Uitbreiding mestproduktie op dit moment zeer riskant Deze week Veel waardering voor rapport "Van landbouw naar agribusiness" Kamperen bij de boer meer overgelaten aan lagere overheden zuidelijke landbouw maatschappij ZLM spreekt over onbehoorlijk bestuur Van der Maas herkiesbaar als voorzitter ZLM Pag. 3 Van der Maas: omschakelen moet. Pag. 4 Vaste notaristarieven. Pag. 5 "Harde afspraken over kosten DLV". Pag. 6 Bedrijfsuitkomsten '89/'90 LEI. Pag. 7 Heffingen jagen boer op kosten. Pag. 8 Negentig landen op Anugo. Pag. 10 Kritiek op ontwerp streekplan Brabant. Pag. 11 Saldo's industriegroenten te laag. Pag. 12 De maand. Pag. 14 Jaarverslag ZLM Pag. 17 Bestrijding IBR rundvee. Pag. 18 Zorgen in witloftrekkerij. Pag. 19 Tuinbouwklanken. land- en tuinbouwblad VRIJDAG 1 NOVEMBER 1991 79e JAARGANG NO. 4093 pak van het Landbouwschap zal half november verschijnen. Door zich open te stellen voor alternatie ven heeft de minister sterk de in druk gewekt dat de aanscherping van de mestregels niet met onmid dellijke ingang van kracht zouden kunnen worden. Bovendien is de nieuwe norm voor grondgebonden produktierechten nog niet vast gesteld. Niemand weet tot hoe ver de overheid op dit punt wil terug gaan. Ook dat geeft onduidelijkheid in de praktijk. Verbolgen ZLM-voorzitter Van der Maas is zeer verbolgen over de handelwijze van het ministerie. Hij spreekt over on behoorlijk bestuur. "Het ministerie beroept zich weliswaar op de me morie van toelichting, waarin de da tum van 17 september wordt genoemd, maar toont zich tegelij kertijd gevoelig voor alternatieven. Daarmee wekt men toch de indruk dat de zaak nog niet definitief is. Ik kan niet anders dan dit onzorgvuldig handelen noemen. De praktijk is op het verkeerde been gezet. Een aan tal boeren dreigt op deze wijze we derom tussen wal en schip terecht te komen." De SEV van de ZLM adviseert boe ren, die hun bestaande rechten nog willen benutten, ter dege rekening te houden met de mogelijkheid dat zij straks met lege stalplaatsen ko men te zitten. Zoals de kaarten nu liggen, zitten er aan dergelijke in vesteringen zeker onder de huidige omstandigheden grote risico's vast. Voor boeren die op dit moment ge bruik willen maken van hun mest- produktierechten en daartoe investeringen willen doen, heeft de datum 17 september 1991 (Prins jesdag) grote onzekerheid gescha pen. Er heerst grote verwarring over de vraag of het voornemen van de minister tot aanscherping van de mestregels, zoals verwoord in de landbouwbegroting voor 1992, nu wel of niet met terugwerkende kracht ingaat. In de Memorie van Toelichting bij de landbouwbegroting kondigde minis ter Bukman de volgende verscher pingen in het mestbeleid aan: - opschorting van het gebruik van latente produktieruimte; - verlaging van de gebruiksnormen voor dierlijke mest in niet- overschotgebieden; - generieke korting op grondgebon den produktierechten. Peildatum Met name de aankondiging van de derde maatregel vormt een bron van grote onzekerheid voor boeren die sinds 17 september a.s. hebben geïnvesteerd en nog overwegen te investeren in bedrijfsuitbreiding dan wel het opzetten van een dergelijke tak. Het ministerie heeft namelijk la ten weten dat de peildatum 17 sep tember 1991 beslissend is. Uitbreidingen daarna worden niet geaccepteerd. Deze opstelling heeft grote be vreemding en verontwaardiging ge wekt bij de desbetreffende boeren en de organisaties. De begroting van landbouw moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Tot zo lang mag worden veron dersteld dat de voorgenomen maat regelen van de minister nog geen rechtskracht hebben. De Tweede Kamer kan de plannen van de minis ter immers wijzigen en zelfs van ta fel halen. Bovendien heeft minister Bukman laten weten de alternatieven die het Landbouwschap gaat indienen, te willen afwachten. Het plan van aan- te voorspellen hoe de kamer zal rea geren. Het is uiteraard niet uitgeslo ten dat er straks per mini-camping meer eenheden worden toegestaan, als de betreffende gemeenten daar tenminste welwillend tegenover staan". In de Wet op de Openluchtrecreatie zoals die nu in voorbereiding is wordt voorgesteld het aantal eenhe den dat is toegestaan te verhogen van vijf naar tien. Uit de woorden van Gabor valt op te maken dat dit aantal hoger kan komen te liggen. "Het is echter niet zo dat hij gezegd zou hebben dat het aantal eenhe den naar 25 kan", aldus de woord voerster van het ministerie. Voorzitter Piet Lampert van Vekabo Walcheren heeft verheugd gerea geerd op de berichten als zou het aantal eenheden hoger komen te liggen. Volgens hem zullen veel mini-campinghouders van de moge lijkheid tot uitbreiding gebruik maken. De staatssecretaris biedt het be leidsvoornemen voor de jaren 1991-2010 dezer dagen ter advise ring aan, aan onder meer de voorlo pige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie, de Raad van ad vies voor de Ruimtelijke Ordening, de colleges van Gedeputeerde Sta ten en de Vereniging van Nederland se Gemeenten. De heer H.C. van der Maas heeft meegedeeld zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als algemeen voorzitter van de ZLM. Hij is per 31 december 1992 aftredend. Van der Maas trad op 1 januari 1987 aan als algemeen voorzitter. Statutair is de zittingsperiode zes jaar. Van der Maas maakt sinds 1 ja nuari 1975 deel uit van het hoofd bestuur van de ZLM. Ook de vice-voorzitter van de ZLM, de heer A.H. Munters, is per 31 de cember 1992 aftredend. De heer Munters is statutair niet herbe noembaar. Over zijn opvolging zal te zijner tijd een beslissing worden genomen. De uitvoering van het beleid dat het kamperen bij de boer regelt komt meer bij het bedrijfsleven en lagere overheden zoals gemeenten te lig gen. De nationale overheid beperkt zich tot het aangeven van beleids kaders. Dit blijkt uit de beleidsnota openluchtrecreatie "Kiezen voor re creatie" die afgelopen maandag door staatssecretaris Gabor gepre senteerd is. De bewindsman heeft volgens een woordvoerster van het ministerie LNV nog geen voorstellen gedaan over 't toegestaan aantal kampeer- eenheden per mini-camping. "Het is ook nog veel te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Het aantal eenheden wordt geregeld in de ko mende Wet op de Openluchtrecrea tie, waar het ministerie nu de laatste hand aan legt. Waarschijnlijk kan deze wet begin volgend jaar aan de Tweede Kamer worden voorgelegd, en het is natuurlijk nooit van tevoren Het rapport "Van landbouw naar agribusiness" werd dinsdag in Middelburg gepresenteerd en aangebo den aan de Zeeuwse landbouworganisaties. V.l.n.r. de heer H.C. van der Maas (ZLM), drs. C. Hartog (Ka mer van Koophandel), O. de Meijer (NCB) en J. Kodde (CBTB). De georganiseerde landbouw in Zeeland heeft met grote belangstel ling en waardering gereageerd op het rapport "Van landbouw naar agribusiness", dat door de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland is opgesteld. Het rapport is dinsdag door de voorzitter van de Kamer, drs. C. Hartog, aan vertegenwoordigers van de drie Zeeuwse landbouworganisaties aangeboden. De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat er een Stichting Agri business Zeeland (SAZ) moet ko men. In deze stichting moeten prcduktie en afzet gaan samenwer ken om agrarische produkten zo mogelijk onder een Zeeuwse merk naam op de markt te brengen. Mo gelijk kan hierbij aansluiting worden gezocht bij de reeds bestaande Stichting Stimulering Plantaardige Produktie. De nieuwe stichting moet vooral als platform en denktank gaan fungeren. Krachtenbundeling Namens de drie Zeeuwse landbouw organisaties bracht ZLM-voorzitter H.C. van der Maas zijn waardering over voor het initiatief van de Kamer van Koophandel. Hij toonde zich een warm voorstander van krachten bundeling tussen de primaire pro duktie en de industrie. Van der Maas pleitte er voor in de nieuw op te richten stichting vertegenwoordi gers uit de eerste echelons af te vaardigen. Dan is de kans van sla gen het grootst. Volgens de heer Van der Maas kan en wil de landbouw zich niet geïso leerd opstellen in het economisch krachtenveld. Juist nu er in de land bouw een proces van ingrijpende aanpassing op gang moet komen, valt het toe te juichen dat de Kamer van Koophandel zich met de land bouw bemoeit. "Wij hopen dat dit proces nog verbreed kan worden in deze provincie. Ter wille en ten gun ste van de concurrentiepositie en de economische kracht van de agribu siness in dit deel van Nederland." Bedrijfsleven Van der Maas, die ook namens de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie sprak, zei het een goede zaak te vinden dat behalve de Ka mer van Koophandel ook andere in stellingen en organisaties uit het bedrijfsleven betrokken worden bij het initiatief. Hij noemde in dit ver band onder andere de Zeeuwse Ontwikkelings Maatschappij, het In novatiecentrum, de Mij. voor Nijver heid en Handel en niet in de laatste plaats de provincie Zeeland. Zie ook pag. 5.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1