'News around the clock' op vaktentoonstelling Aalsmeer Nieuwe kassen bij Landbouwuniversiteit Elk straaltje zon is om deze tijd van het jaar nog meegenomen Leerzame exkursie naar tuinders in Drente Meer greep op afzetkanalen nodig Areaal zaaddahlia's stijgt 15% Binnen twee jaar compostfabriek in Moerdijk Onder glas zijn de verschillen soms enorm groot. Op een zonnige dag doet het hier binnen nog zomers aan en o.a. de jonge sla in de kassen op THOLEN profiteren hier zicht baar van. Ook de late tomaten en komkommers kunnen het zonlicht nog goed gebruiken om het niet te stuiten slijtageproces om deze tijd van het jaar wat af te remmen. De prijzen kunnen nog behoorlijk oplopen wanneer de aanvoeren da len. Dit kan voor de stooktuinder die zijn gewas goed bijgehouden heeft nog behoorlijk wat extra geld ople veren. Diep in het najaar valt het echter voor de heteluchtteler niet meer mee om aan de hoge kwali teitseisen te voldoen. Het klimaat is met enkel heteluchtkachels dan ook dikwijls verre van ideaal. De lucht vochtigheid is in het najaar op don kere dagen meestal veel te hoog. Het gewas kan dan te weinig ver dampen zodat de groei eruit gaat. Met een bladgewas zoals sla speelt dit ook wel, maar in de hetelucht slateelt is het klimaat met stoken en luchten toch nog beter te beïnvloe den dan in hoog opgaande gewas sen. Maar ook hier kunnen de telers met soms een enkele buis, meer in vloed uitoefenen op de luchtvoch tigheid. Een vochtig klimaat is tevens een ideale omstandigheid voor de valse meeldauw. Het beruchte wit in sla heeft bij menig teler de laatste jaren voor een nare verrassing gezorgd. Met name het fysio 15 (een agres sieve meeldauwstam) heeft al vele hektaren sla naar de mesthoop doen verdwijnen. Dit is voor de tuin der die het overkomt een hard ge lag. De meeste telers die dit een keer overkomen is, zullen toch een ras kiezen wat hiertegen resistent is. De meeldauwresistenties worden echter zo ongeveer om de 2 jaar doorbroken met een nieuw fysio, zodat men wel attent moet blijven met een goede klimaatsregeling op de eerste plaats. En verder zijn de toegelaten chemische middelen ze ker nog niet onmisbaar en moeten deze ook bij de plantenkwekers ze ker goed toegepast worden. De stelling van de DLV dat wit in sla een tuindersfout is, wordt door de praktijk niet zonder meer overgeno men. Er zijn zeker in het najaar altijd omstandigheden waar men als tuin der geen grip op heeft. Het weer is er een van. Wanneer o.a. een goede weersverwachting niet uitkomt kan pas beregende sla soms dagen lang nat blijven. Dus ideale omstandighe den voor eventuele sporen van het wit om zich massaal uit te breiden. Elke tuinder overkomt dit weieens en dan is het meestal puur geluk wanneer er geen sporen aanwezig zijn. De prijzen voor bloemen en planten blijven in WEST BRABANT stabiel, van een echte hoogvlieger is geen sprake meer. Een belangrijk gegeven is dat nu vraag en aanbod in even wicht zijn. Nog steeds breidt het aantal vierkante meters kas uit maar daar staat tegenover dat ook de afname nog stijgende is. Mede dankzij een goede promotie, zowel in binnen- als in buitenland, wordt de konsument telkens herinnerd aan hoe een fleurige bos bloemen kan bijdragen aan de gezelligheid in huis. Binnen de bloemenkwekerij is de seizoenteelt zo goed als verdwenen. Een aantal jaren terug werd speciaal voor moederdag of kerstmis ge teeld, maar nu heeft zo goed als ieder bedrijf zich gespecialiseerd. Dat er overigens grote verschillen zitten in de verkoopprijs van bloe men merkte een bloemenkweker op. Tijdens een lang weekend wijn feesten in Duitsland bezocht hij een bloemenzaak en een supermarkt. Niet direkt om të kopen maar om de prijzen te vergelijken. Een bos tros- anjers kostte er, omgerekend, f 11,— terwijl in de Nederlandse winkels niet meer dan f 5,50 wordt gevraagd. In de supermarkt lag de winterpeen geprijsd voor f 3— per kilo. Er stond bij dat het prima Hol landse peen was. Op de veiling kan een grossier of exporteur de beste kwaliteit kopen voor minder dan 25 cent per kg. Zolang de Duitse konsument bereid is veel af te nemen voor een hoge prijs gaat het de Nederlandse bloe- mentelers goed. Duitsland is een belangrijk afzetgebied. Wel zou het voor de gehele tak een goede zaak zijn dat wat meer greep op de afzet kanalen verkregen wordt. Het prijs verschil tussen het bedrag wat de teler ontvangt en wat de burger moet betalen wordt ieder jaar groter. Een teelt die in Nederland sterk ter rein gaat verliezen is die van de pot- chrysanten. Vooral rond deze tijd is er veel vraag naar deze plant. Op de veiling gaat de prijs niet boven de f 3,50. Dat is een paar kwartjes te weinig. Belgische kwekers hebben de teelt overgenomen. Zij zijn zich gaan specialiseren en leveren nu het gehele jaar door. Die enkele Neder landse teler die nog potchrysanten heeft doet het erbij en is niet rouwig dat hij deze teelt moet laten schieten. Het gaat goed met de plannen voor de bouw van een grote compostfa briek op bedrijventerrein Moerdijk. Waarschijnlijk kan het bedrijf binnen twee jaar van start gaan met het verwerken van het groente-, fruit- en tuinafval uit heel West-Brabant. Een en ander betekent dat de ge meenten nog eerder te maken krij gen met het gescheiden inzamelen van afval. Ook Oost-Brabant krijgt een compostfabriek, die een wel licht ook voor de landbouw geschikt produkt gaat afleveren. Indien nodig krijgt de provincie nog een derde in stallatie. Bloemenveiling Holland neemt ook dit jaar deel aan de Bloemen Vak tentoonstelling in Aalsmeer. Deze tentoonstelling vindt plaats van 6 tot en met 10 november. Het thema van de stand is 'News around the clock'. Dit 'news' heeft betrekking op een drietal zaken: nieuw in orga nisatie, nieuw in veiltechnieken en nieuw in produkten. Vanaf 1 januari 1992 gaan Bloe menveiling Westland en Bloemen veiling Berkel samen verder in een gloednieuw jasje: Bloemenveiling Holland. De veilcentra Naaldwijk en Bleiswijk vormen gezamenlijk de nieuwe coöperatie. Nieuwe veiltechniek Als enige bloemenveiling ter wereld, werkt Bloemenveiling Holland al aan de nieuwe veiltechniek Vidifleur: een grootbeeldscherm in de afmijn- zaal toont de produkten, de video- klok en produktinformatie. Het systeem zit nu nog in een experi menteel stadium en zal medio 1992 operationeel zijn. Dit 'beeldveilen' is onderdeel van het Electronic Flower Auctioning System (EFAS). Het doel van EFAS is de ontwikkeling van een afmijn- en verkoopinstallatie, die niet afhankelijk is van een bepaalde plaats. Het televeilen, het veilen op afstand, behoort dan tot de moge lijkheden. Tijdens de vaktentoonstelling pre senteert de bloemenveiling in haar stand nieuwe bloemen en planten, zogenaamde 'Holland Primeurs', waarvan de beste zijn benoemd tot 'Holland grandeurs'. Ook wordt er De fusie tussen de vakgroepen Landbouwplantenteelt en grasland- kunde en Tropische plantenteelt van de Landbouwuniversiteit Wagenin- gen is een belangrijke stap dichterbij gekomen met de ingebruikname van drie nieuwe tropische kassen en de eerste-steenlegging voor nieuw bouw op vrijdag 1 november. De nieuwe kassen hebben een opper vlak van 2500 vierkante meter en een nokhoogte van 6,5 meter. De drie kassen zullen worden ge bruikt voor onderwijs en onderzoek en bestaan elk uit drie comparti- De herfstvakantie zit er weer op. De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken. Wat gaat zo'n jaar toch snel. In de BARONIE kan men zien dat de laatste produkten wor den geoogst. De meeste volle- grondsprodukten zijn van het land. Alleen natuurlijk winterprei en der gelijke produkten staan nog op het land. Voor deze telers is het niet te hopen dat het snel hard gaat vriezen. Over het algemeen staat in de Baro nie de winterprei er goed bij. Ik hoorde onlangs dat rond Ossen- drecht er een aantal percelen win terprei doorgeschoten waren. Waarschijnlijk was dit te wijten aan te koude nachten bij de opkweek. Ook onder glas is men bezig aan de laatste loodjes van dit jaar. Komkommer- en tomatenbedrijven zullen niet lang meer oogsten. Als de teelt eenmaal klaar is gaat men al weer druk aan het werk om de kas klaar te maken voor de volgen de teelt. Nu dus die drukste werkzaamheden achter de rug zijn in het glas, is er ook weer eens tijd om op exkursie te gaan. Deze week ben ik meege gaan op exkursie naar Drente. Naar de glastuinbouwgebieden Klaziena- veen en Emmen. Vrij nieuwe gebie den midden in het Drentse land. Een aantal Westlandse telers is hier 'neergestreken en natuurlijk mensen uit de eigen streek. Ons allereerste bezoek gold de proeftuin aldaar. Hier lag een aantal proeven met nieuwe teeltmediums zoals: flug- sand, lavakorrels en kleikorrels. De eindresultaten van deze proeven waren nog niet helemaal klaar. Na de proeftuin hebben we een aantal telers bezocht. Op het eerst bezochte bedrijf stond zeker de helft van de komkommerplanten in em mers gevuld met kleikorrels. Deze teler had gekozen voor kleikorrels i.v.m. het pythiumprobleem. Op dit bedrijf werd ook al recirculatie van drainwater toegepast. Daarna werd een bedrijf bezocht wat qua ar beidsomstandigheden niet goed uit de bus kwam. In de sorteerruimte was totaal geen lichtinval van bui tenaf. De kantine ontbrak er en dou cheruimtes waren er al evenmin. Volgens de telers, die moe waren, een slechte zaak voor de werkne mers. Daarna werd er een rozenbe drijf bezocht. Wel heel mooi om eens te zien, maar niemand had er, na de uitleg van de ondernemer, zin om ook een rozenbedrijf op te zet ten. Op dit bedrijf werkt men name lijk zeven dagen per week. En dat zijn komkommertelers niet meer gewend. Na de middag bezochten we een bedrijf met een supermoderne af- en opstapelmachine. Hier geen ge sjouw meer met kisten komkom mers. Alles stond netjes op wagentjes die zo de kas ingereden werden. Hier werden ze volgesne- den en weer naar de schuur ge transporteerd. Deze installatie kost natuurlijk een vermogen, en is al leen rendabel op heel grote bedrij ven. Het bezochte bedrijf was 4 ha groot. Hier moet ook nog bij ver meld worden, dat de schuur een heel stuk uitgebreid had moeten worden voordat de hele installatie gezet kon worden. Hierna werd nog een bedrijf van 4 ha bezocht, ge rund door twee broers. Hier waren wel degelijk kantine en douches aanwezig. Al met al was dit een bij zonder aangename en leerzame dag. een videofilm vertoond over auto matisering van het berichtenverkeer. De openingstijden van de Bloemen Vaktentoonstelling in Aalsmeer zijn: woensdag 6 november van 14.00 tot 22.00 uur, donderdag 7 en vrij dag 8 november van 9.00 tot 22.00 uur, zaterdag 9 en zondag 10 no vember van 9.00 tot 18.00 uur. Op het rozenbedrijf werkt men zeven dagen per week. menten. In de onderwijskassen zijn twee compartimenten bestemd voor vaste planten en één voor overige éénjarige gewassen. De on- derzoekkas heeft twee comparti menten met een korte-daginstallatie en een gedeelte waarin gezaaid, gespeend en gestekt zal worden. Voor isolatie van de tropische kas sen is glashelder kunststofmateriaal gebruikt dat bestaat uit zogenaam de kanaalplaten, een soort dubbel glas. Het materiaal zorgt er tevens voor dat het licht gefilterd wordt en er minder kans is op glasbreuken. geven. Het totaal areaal bedraagt dus 31 ha. Het PVS beschouwt onjuiste opga ven als een zeer ernstige zaak. In samenwerking met opsporende en controlerende instanties zal dan ook meer dan gewone aandacht worden besteed aan naleving van de re gistratieverplichting en de mogelijke akties bij overtreding. Niet of niet juiste informatie verstrekken is een economisch delict. Het areaal zaaddahlia's is licht gestegen, in tegenstelling tot eerde re berichten. Op grond van door het PVS verkre gen statistiekgegevens werd eerder geconcludeerd dat het areaal zaad dahlia's met 44% was teruggelopen tot 15 ha. Bij de veldkeuring door de keurmeesters van de Bloembollen Keurings Dienst (BKD) is evenwel gebleken, dat 16 ha niet was opge-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 19