Argwaan bij tuinbouw over octrooi- en kwekersrecht Zorgwekkende situatie witloftrekkerij heeft gevolgen voor telers pennen Toelating nieuwe middelen komt ernstig in de knel Meer hardfruit in Engeland Cijfers en informatie bloembollen Afdeling tuinbouw KNLC ongerust 18 Een rooier van witiofpennen in aktie. Hobaho b.v., veiling in- en verkoop bureau van bloembollen heeft on langs het boekje 'Statistieken Gladiolen/Dahlia's/Lelies 1991' uit- gegeven.- Aan de hand van de door de BKD/PVS uitgegeven overzichten van de areaalopplant gladiolen, dah lia's en lelies is een uiterst handig boekje samengesteld. Het boekje bevat uiterst behulpza me informatie voor telers en broei- ers van deze produkten. Geïnteresseerden kunnen dit boekje gratis aanvragen bij Hobaho b.v., Postbus 6, 2160 AA Lisse of telefo nisch bij de heer Ad van Zeist, 02521-34777/34765. Moerland merkt verder op dat de prijs van de vrije pennen flink is ge zakt. "De kontraktprijs ligt op 6 cent per stuk of f 290,— per ton. Vrije telers moeten het nu doen met 5 cent of f 240,— per ton. Dit heeft \dan weer als gevolg dat niet ieder kontrakt netjes wordt nageleefd. Met name grote trekbedrijven, waar het krediet door de bank is terugge draaid, proberen nu, om te overle ven, wat van de kontraktprijs af te halen". Nog geen geld gehad Witlofpennenteler de heer J. Sonne veld uit Fijnaart heeft bij Moerland 6 ha onder kontrakt en onderstreept de zorgwekkende situatie. "Ver schillende pennentelers moeten van vorig jaar nog geld hebben. Het gaat om bedragen van, inkl. koelkosten, tienduizenden guldens. Tot f 150.000,— komt voor. De banken proberen eerst het eigen geld terug te krijgen zodat uiteindelijk de pen- nenvermeerderaar de dupe is". Akkerbouwer Sonneveld teelt jaar lijks 6 ha witlof. Dit tot heden toe, met opbrengsten van 25 ton, naar volle tevredenheid. Granen zijn sinds twee jaar op het 40 ha grote bedrijf verdwenen. Er voor in de plaats zijn AM-aardappelen, sprui ten, winterpeen en plantuien geko men. "Met een gemiddelde afslibbaarheid van de grond van 25% was het goed mogelijk om over te schakelen. Een belangrijk voordeel is overigens dat ik vroeg kan zaaien en daardoor vroeger oogsten. De teelt van witlof heeft het voordeel dat het prima in de werkverdeling past. Het wiedwerk begint half juni en dan is het werk in de bieten klaar. Ondanks een erg late opkomst dit jaar valt de opbrengst niet tegen. In september is eenmaal beregend. Dit meer om de wortelluis te bestrijden. Met een financiële opbrengst van f 7.500,— per ha komt deze teelt aanmerkelijk hoger uit dan winter tarwe. De teeltkosten liggen op zo'n f 2.500,—. De post zaaizaad is voor rekening afnemer". Sonneveld spreekt persoonlijk van een drama binnen de witloftrekkerij en denkt dat er 50% af zal vallen. "Hierdoor zal het rendement binnen de witlofpennenteelt hoogstwaar schijnlijk worden aangetast". Vanaf januari tot september 1991 hebben witloftrekkers te maken ge had met prijzen die ver onder de kostprijs lagen. De middenprijs lag op f 1,20 terwijl de trek bij f 2,30 lonend begint te worden. Veel be drijven zitten flink in de financiële problemen. Voor de telers van wit iofpennen heeft dit tot gevolg dat dc afzet hier en daar stagneert en dat de prijs van de vrije pennen fors lager is. "Menig witloftrekbedrijf draait mo menteel bij de gratie van de bank", zegt de heer B. Moerland. Hij is akkerbouw-commissionair te Hey- ningen en zet jaarlijks 40 ha witlof wortels af. Zelf heb ik met problemen nog niet te maken gehad omdat ik zaken doe met hoofdzake lijk familiebedrijven die het niet al leen van witlof moeten hebben. Melkvee of b.v. aardbeien hebben daar het verlies goedgemaakt. Voor de nabije toekomst zie ik het som ber in. Ondanks een hoge export blijft de markt overvoerd. Een nega tief punt is dat voornamelijk in Frankrijk de witloftrekkerij sterk is uitgebreid". Akkerbouwer J Sonneveld uit Fijnaart bekijkt een wagen pas gerooide witiofpennen. Zowei opbrengst ais kwaliteit zijn dit jaar bij hem goed. Het niet-funktioneren van de Com missie Toelating Bestrijdingsmidde len (CTB) loopt als een rode draad door het advies van het Landbouw schap over het Meerjarenplan Ge wasbescherming. De afdeling tuinbouw van het KNLC veron derstelt dat de CTB óók moet advi seren over de sanering van veertig procent van het aantal werkzame stoffen voor 1995. Ze vreest dat er dan van toelaten helemaal niets meer komt. De afdeling tuinbouw was tevreden over het advies van het Landbouw schap. Een prima stuk, zo werd gesteld. We hopen dat de politiek ernaar gaat handelen. "Het stuk ademt de sfeer dat het hele beleid staat of valt met een beter toela tingsbeleid", constateerde Wim Valk. De overheid schiet hier in haar taak duidelijk tekort. Als het toela tingsbeleid niet op zeer korte termijn aan sluitende en aan termijnen ge bonden procedures gebonden wordt, dan wordt uitvoeren van het hele Meerjarenplan ernstig ver stoord, zo stelt het Landbouwschap. Achterstand De CTB kampt al met een enorme achterstand, er liggen nog steeds zo'n dertig tot veertig middelen op de plank. Het Landbouwschap constateert dat ook in 1991 op dit punt geen verbetering is waar te ne men; er werden tot nu toe slechts twee nieuwe middelen toegelaten. De overheid is bezig met een reor ganisatie van de commissie, die drie jaar moet gaan duren. De vrees is dat dit een nieuwe reden voor ver traging is. Tegelijk moet als onderdeel van het zogenaamde stoffenbeleid 65 pro cent van het aantal werkzame stof fen (dat zijn er 300) gesaneerd worden. Voor 1995 moet daarvan al veertig procent gesaneerd zijn. Met dit onderdeel van het beleid heeft de landbouw toch al de meeste moeite. Als nu de CTB ook deze sa neringsoperatie voor haar kiezen krijgt komt er van de toelatingspro cedures helemaal niets meer te recht, stelde de afdeling. "De CTB moet eerst de toelatingen doen voor ze aan de sanering begint", eiste daarom C. Ruhé (DVLG). Ruhé wees er verder op dat bij de milieukriteria voor het saneren van middelen gekeken moet worden naar de wijze van gebruik van een bepaald middel. Als een bepaalde werkzame stof niet of slecht af breekt kunnen daardoor reeksen van middelen ter diskussie komen. Maar het maakt nogal wat uit of een middel in de volle grond wordt gebruikt of in een gesloten systeem. Argwaan. Zo is de reactie van de af deling tuinbouw van het KNLC te omschrijven als het gaat over kwekers- en octrooirecht. De afde ling ziet de gevaarlijke kanten voor de teler maar weet zich een leek op dit terrein vol juridische voetangels en klemmen. Aanleiding tot de discussie was de ze keer een conceptbrief van de Ne derlandse Tuinbouwraad, over de afbakening tussen beide rechten. De Tuinbouwraad verenigt bij de tuinbouw betrokken organisaties. In een brief aan minister Bukman wil zij hem een helder beeld geven van de visie van het Nederlandse be drijfsleven. Voor de afdeling tuin- De Engelsen rekenen dit jaar op een appeloogst van 302.000 ton tegen een totale produktie van 264.000 ton vorig jaar. Van het belangrijkste ras, de Cox's Orange Peppin, be draagt de geraamde opbrengst 109.000 ton (vorig jaar 97.000 ton). Engeland is een belangrijke af zetmarkt voor Nederlandse Cox. In het afgelopen seizoen bedroeg de export van Cox naar Engeland ruim 10.000 ton. De Nederlandse pro duktie van Cox bedroeg vorig jaar 54.000 ton, dit jaar is deze geraamd op slechts 19.000 ton. Ook de perenproduktie is met 40.000 ton wat groter ingeschat dan de produktie van vorig jaar bouw riep de conceptbrief echter vooral vragen op. De verhouding tussen octrooi- en kwekersrecht bij de bescherming van plantenrassen is geen gemakke lijk onderwerp. Het uitgangspunt vanuit de telers is duidelijk: planten rassen moeten alleen via het kwe kersrecht beschermd worden en niet via octrooien. Grensgebied Er ontstaat echter een schemerig grensgebied als er biotechnologi- sche technieken in het spel komen. Op die technieken mag octrooi aan gevraagd worden, zo vindt ook de afdeling tuinbouw. Als de genen van een plant via dergelijke technie- (37.000 ton). Van het belangrijkste perenras in Engeland, de Conferen ce, wordt de produktie met 31.000 ton ongeveer even hoog geschat als vorig jaar (29.000 ton). De produk tie van Conference in Nederland wordt dit jaar geschat op 46.000 ton, tegen een produktie van 45.000 ton vorig jaar. De export van dit ras naar Engeland kwam vorig jaar uit op ruim 22.000 ton. Overigens waren de ramingen van de appel- en perenoogst in Engeland aanvankelijk hoger. Eind augustus heeft het Engelse ministerie van Landbouw de ramingen naar bene den bijgesteld. ken worden veranderd moet het oc trooi zich echter niet zover uitstrekken dat ook het nieuwe ras dat er uit ontstaat onder het octrooi valt. Op het moment dat er namelijk oc trooien in het spel komen houdt het vrije gebruik dat de ene kweker nu van de resultaten van de andere mag maken op. 'Octrooien zijn een eindstation', formuleerde Wim Valk (WLTO) het, 'dan komt niemand er meer aan'. De belangen zijn groot, zowel bij de veredelaars als bij de te lers. Klaas van der Woude haalde nog eens naar voren dat biotech- bedrijf Mogen in Europees verband het octrooirecht veilig wil stellen, 'zij nemen geen genoegen met uit bouw van het kwekersrecht'. Vergoeding redelijk Het uitgangspunt voor de afdeling tuinbouw is een vrije beschikbaar heid van het genetisch materiaal. De afdeling tuinbouw bestrijdt niet dat een vergoeding redelijk is en dat de rechten van de vermeerderaar in de gaten moeten worden gehouden. Ook is ze het ermee eens dat als een nieuw ras elementen van een bestaand ras bevat de kweker van dat bestaande ras recht heeft op een vergoeding. Maar een vergoe ding moet 'redelijk' zijn. De afdeling vraagt zich daarom af hoe een der gelijke vergoeding moet worden vastgesteld. 'Wie beoordeelt de ma te waarin een nieuwe ras op een bestaand ras overeenkomt', zo vroeg C. Ruhé (DVLG) zich af. Hij heeft daarover grote zorgen. Gerard Westerhof

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 18