Multi Rovero Cabriokas voor boomkwekers Panascopic verreikers Massey Ferguson-importeur levert praktijkmodel aan scholen Nieuwe generatie hakselaars Met Tractoshift' van Renault van John Deere rijsnelheid simpel te variëren Rumptstad verlengt levensduur ploegen Aktiviteitsmeting bij koeien Rumptstad B.V. levert al zijn ploegen die zijn uitgerust met de ristertypen no. 280 en no. 380, met dikkere, ge deelde en omkeerbare zoolplaten. Hierdoor neemt de levensduur met meer dan 100% toe. Ook op reeds bestaande ploegen met genoemde ristertypen kunnen deze zooiplaten worden gemonteerd. De Rumptstad landbouwwerktuigen werden in geheel Nederland gele verd door G.W. van Driel van Dorsten B.V. te Hoofddorp met filia len te Deurne en IJsselmuiden, met uitzondering van Goeree- Overflakkee en Schouwen- Duiveland, waar levering plaatsvindt door Rumptstad B.V. Vanwege de toegenomen vraag door boomkwekers heeft Rovero uit Raamsdonksveer een kas met volle dig te openen dak voor de boom kwekerij ontwikkeld. De Multi Rovero Cabriokas is een vervolg op de folie gedekte Multi Rovero 640 kas. Als kapbreedte is gekozen voor de standaard 6.40 mtr. maat. Boven el ke kap bevinden zich twee goot- boogkonstrukties waarover het folie door middel van een trek-duw systeem volledig van goot naar goot is te bewegen. Bij kleine kassen kan dit met de hand gebeuren, bij grote re complexen volledig automatisch, desgewenst via thermostaat of re gensensor. Als foliebedekking is ge kozen voor Solar EVA, coextrusie folie met 92% lichtdoorlaat en anti- condenstoevoeging. De nieuwe generatie John Deere zelfrijdende hakselaars telt vier ty pen. Het vermogensbereik van de nieuwe 6000-serie machines type 6610, 6710, 6810 en 6910 loopt van 184 kW (250 pk) tot 301 kW (410 pk) en is daarmee berekend op de hoogste oogstcapaciteit. Een centrale plaats in de nieuwe constructie wordt ingenomen door het nieuwe gebruikersvriendelijke en energiebesparende 'Powr-Savr1 concept. De bestuurder wordt hier door tijdens zijn werk duidelijk min der belast, onderhoud en afstellingen kosten veel minder tijd en er wordt veel vermogen bespaard. De bestuurder kan via een nieuw ontwikkelde bedienings console tijdens het rijden en vanuit de cabine met tiptoetsen de volgen de werkzaamheden uitvoeren: auto matische afstelling van het vaste mes, automatisch slijpen van de hakselmessen en automatische af stelling van de korrelkneuzer. Verder hebben de constructeurs uit Zweibrucken veel aandacht besteed aan een goede toegankelijkheid van invoer- en hakselorganen. Zo kan het invoerrollenhuis opzij worden weggezwenkt, waarna de invoerrol- len en de messenkooi met messeg menten direct bereikbaar zijn. Ook op het gebied van de materiaal doorstroming hebben de John Dee- Van Eijle mobiel intern transport te Vlaardingen introduceert een nieu we serie Panascopic ruwterrein ver reikers van Jones GCM. Als enige in zijn soort heeft deze machine een panoramische bestuurderskabine, dat wil zeggen dat het zicht vanuit de kabine op werkomgeving en alle instrumenten optimaal is. De Panascopic telescooparm is ver krijgbaar in drie uitvoeringen, die al lemaal een maximum snelheid van 40 km/uur hebben. De 1230 heeft een driedelige telescooparm met een maximum hefvermogen van 3000 kg tot op een reikhoogte van 12.30 meter. De types 930 en 830 beschikken over een tweedelige te lescooparm met een maximum hef vermogen van 300 kg tot op een reikhoogte van resp. 9.30 en 8.30 meter. Voor meer inl.: Van Eijle BV te Vlaardingen, tel. 010-4347522. Twee drukknoppen op de ver- sne/lingshandel pedaal laat opkomen wordt een mi croprocessor geactiveerd. Deze mi croprocessor stuurt een electro-magnetische stuurschuif aan, waarna via een lamellenpakket de aandrijving tot stand wordt ge bracht. Dezelfde microprocessor zorgt er tevens voor dat via eep ge doseerde oliedruktoename de trek ker soepel op gang komt. Dit is vooral van belang bij werkzaamhe den waarbij veelvuldig en soepel op getrokken moet worden. Naast de Tractoshift levert Renault een standaard versnellingsbak met 16 versnellingen voor- en achteruit en een kruipbak die begint bij 400 m/u. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot B.V. Indumij Landbouw te Dordrecht, tel. 078-172040. Een verkorting van de gemiddelde tussenkalftijd met 23 dagen dankzij aktiviteitsmeting per koe. Dat is het resultaat van een onderzoek op vijf veebedrijven naar het functioneren en de resultaten van het Afimilk- systeem in de praktijk. Van ca. 300 koeien werd bijgehouden hoe de tussenkalftijd zich ontwikkelde na ingebruikname van dit systeem voor bewaking van de (uier)gezondheid, melkproduktie en vruchtbaarheid. Resultaat na één jaar: terugdringing van de gemiddelde tussenkalftijd van 392 dagen naar 369 dagen. Het onderzoek werd uitgevoerd door stagiaires van de HAS te Dron- ten in opdracht van Fullwood bv te Wijk bij Duurstede. Een van de nieuwe types zelfrijdende hakselaars van John Deere re hakselaars een nieuw concept. Onder een radiale boog bewegende invoerrollen garanderen een ver- stoppingsvrije toevoer van het ma teriaal naar de messenkooi, die met zijn 48 messen, 66 cm werkbreedte en een gewicht van 300 kg een nog hoger vliegwieleffect ontwikkelt. Van de messenkooi gaat het mate riaal in een vloeiende lijn naar de af voerpijp. De plaats van de korrelkneuzer, die met zijn twee snel draaiende pletrol- len met verschillend toerental alle korrels kneust, en van de ventilator garandeert een optimaal materiaal transport. De afvoerpijp van de 6000-hakselaars is 180 graden zwenkbaar, in hoogte verstelbaar en voorzien van een elektrisch verstel bare dubbele kap. De transmissie van een trekker is van wezenlijk belang voor het ren dement dat met de trekker behaald kan worden. Een uitgebreide ver- sneilingskeuze en een onder be lasting schakelbare transmissie bieden de veeleisende gebruiker 'het gereedschap' om dit rende ment onder wisselende omstandig heden te realiseren. Als reactie hierop ontwikkelde Re nault als optie voor haar 6-cilinderserie de 'Tractoshift'. De transmissie beschikt over vier ge synchroniseerde versnellingen en twee groepen. Deze eenheid biedt acht goed verdeelde basisversnellin gen die kunnen worden verdrievou digd zonder gebruik te maken van de rijkoppeling. Hiervoor zijn twee drukknoppen op de versnellingshan- del aangebracht. De bestuurder kan d.m.v. een simpele druk op één van de knoppen de oorspronkelijk geko zen rijsnelheid met 20% verhogen of verlagen, al naar gelang de be hoefte. Het totaal aantal versnellin gen komt hierdoor op 24 versnellin gen vooruit en 8 achteruit. Daarnaast is de transmissie uitge rust met een onder belasting scha kelbare omkeerschakeling. De omkeerschakeling wordt bediend met een goed toegankelijke, op het dashboard geplaatste handel. De in gebouwde beveiliging draagt er zorg voor dat de omkeerschakeling alleen in werking gesteld kan worden, wanneer de rijsnelheid kleiner is dan 1 km/u. De trekkers zijn standaard uitgerust met een 40 km/u versnel lingsbak. Kenmerkend voor deze transmissie is het ontbreken van de traditionele rijkoppeling. Het pedaal dient nog uitsluitend voor het geven van com mando's. Als men na de versnellings- en groepenkeuze het Massey Ferguson importeur Motrac B.V. te Zutphen heeft deze maand aan de 10 K.M.B.O./B.B.O. scholen (streekscholen) met de vakrichting "Landbouw Mechanisatie Tech niek", waaronder Goes, praktijk lesmodellen geleverd, welke voor zien zijn van de nieuwste M-F trek ker elektronika. Deze lesmodellen, welke geheel door Motrac B.V. ont wikkeld en uit door Massey Fergu son geleverde komponenten opgebouwd zijn, bestaan uit een door een elektromotor aangedreven achterbrug van de M-F 3000 serie trekkers en bezitten alle speciale funkties welke ook in de M-F Data- tronie trekkers aanwezig zijn. Zo is er een volledig werkende "Electronic" 3-puntshefinrichting met trekkrachtregeling een "Data- tronie" boordcomputer met elektro nische "wielslipregeling" en ook de funkties van de "Autotronic" trans missieregeling worden gesimuleerd. Daarnaast beschikt het lesmodel over een hydraulisch inschakelbare aftakas, welke 4 verschillende toe rentallen kan draaien, 2 hydrauli sche regelventielen voor buitenwerkende systemen en een hydraulisch werkend differen- tieelslot. Het lesmodel kan ook ge bruikt worden voor het aandrijven van (3-punts) aangekoppelde werk tuigen en eventueel kunnen de hy draulische funkties van deze werktuigen bediend worden. Omdat de scholen ook het bijbeho rende M-F testgereedschap aange schaft hebben, kunnen de leerling-landbouwmechanisatie- monteurs nu volledig geschoold worden in het testen en storing zoe ken van dè moderne trekker elektro nika en kan de trekkergebruiker rekenen op vakbekwame trekker monteurs. Zo zien de praktijk-lesmodellen van Motrac B.V. er uit.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 16