In 1990 barstte de bom Jaarverslag ZLM door Ledenraad vastgesteld 14 Zoals gebruikelijk heeft de Leden raad in zijn vergadering van vrijdag 25 oktober j.l. behalve de financiële jaarstukken ook het jaarverslag van de ZLM over 1990 vastgesteld. Om dat dit verslag mede dient als ver antwoording voor de aktiviteiten, die de ZLM in het vorige jaar heeft ontplooid, achten wij van het be lang de meest in aanmerking ko mende passages in het Land- en Tuinbouwblad te publiceren. Veel aandacht wordt in het jaarverslag uiteraard besteed aan de akkerbouw- akties, die in 1989 reeds waren begonnen. Op 12 februari organiseerden COPA en 3 CLO een demonstratieve bij eenkomst op diverse plaatsen in de EG. De Nederlandse delegatie ging naar Aken om te protesteren tegen de voorstellen van de Europese Commissie. Vanuit het ZLM- werkgebied namen zo'n 250 perso nen aan de demonstratie deel. Een week na deze demonstratie barstte de bom en bepaalden trek kers 3 weken lang het beeld van Ne derland. Het initiatief voor deze zeer massale akties lag bij 2 ZLM- vrouwen te weten: Aly Wisse uit Colijnsplaat en Josje de Koning uit Kamperland. Zij besloten aan de vooravond van het kamerdebat over de motie Ter Veer (herstel van de graanprijzen tot op het nivo 1988), dat er steun vanuit de landbouw aan deze motie moest worden ge geven via fysieke aanwezigheid. De motie haalde het niet in de Kamer. De daarop volgende 3 weken wer den ongekend massale demonstra tieve akties opgezet van zeer uiteenlopende aard: grote trekker- tocht naar Den Haag (een groot aantal trekkers bleef wekenlang in de stad) aanbieden van petities, be zetting van gebouwen, wegblokka des, uitdelen van pamfletten en dergelijke meer. In Zeeland werden door boeren onder andere de Westerscheldeveren en de Zeeland- brug tolvrij gemaakt. Ondanks de onvermijdelijke overlast toonde het Nederlandse volk zich overwegend positief en had begrip voor de wen sen van de akkerbouwers. Landbouwhuis aktiecentrum De ZLM verklaarde van begin af aan sympathie voor de akties te hebben en was bereid de nodige hand- en spandiensten te verlenen. Het Land- bouwhuis werd enige tijd ingericht als aktiecentrum voor het Zuid westelijk aktiecomité. De akties werden op 9 maart opge schort. Toen was er duidelijkheid over de rol van de bemiddelaars, de later genoemde Commissie van Goede Diensten onder leiding van oud-minister J. de Koning. Binnen 3 weken bracht de Commissie een advies uit. In hoofdlijnen kwam dit neer op verhoging van de boeren- graanprijs met 6%, produktiebe- heersing van de granen via een taakstelling per lidstaat en de instel ling van zgn. regionale herstrukture- ringskommissies. De teleurstelling was groot toen de Tweede Kamer het standpunt van minister Braks over de voorstellen van de Commis sie accepteerde. Daardoor werd een groot deel van de voorstellen van de Commissie van tafel geveegd. De heer Van der Maas sprak van een beschamende vertoning en van een verbroken vertrouwensrelatie tus sen de Landbouw en de Nederland se overheid. Niettemin zei hij zich positief in te zullen zetten voor het werk van de naar aanleiding van het advies van de Commissie ingestelde regionale herstruktureringskom- missies. De laatste protestaktie in 1990 vond plaats op 3 december in Brus sel georganiseerd door COPA en 3 CLO. Aanleiding voor deze de monstratie was de zeer vergaande liberalisatie van de EG-markt in het kader van de GATT- onderhandelingen. Dertigduizend boeren, die de diverse produktiesek- toren vertegenwoordigden uit alle delen van de wereld, waren in Brus sel aanwezig, waarvan ruim 300 uit het ZLM-werkgebied. *&r Voorjaar 1990 was Nederland in de ban van de akkerbouwacties. EG en GATT De trend in het EG-landbouwbeleid onderging in 1990 geen wijziging. De prijsbesluiten pasten in het kader van het door de EG voorgestane meer marktgerichte beleid. In de ak kerbouw daalde de interventieprijs voor granen als gevolg van het sta bilisatorenmechanisme met 3%. De boerengraanprijs bleef evenwel door het nemen van een aantal bijkomen de maatregelen - waartoe de Raad van Ministers zich door de akker- bouwakties zag gedwongen - op het nivo 1988/1989. De medever antwoordelijkheidsheffing bleef ge handhaafd op 3%. De prijzen in de zuivelsektor gaven een dalend beeld te zien. Enerzijds vanwege een sterke daling van de wereldmarktprijzen; anderzijds door een daling van de garantieprijs. De boerenprijs kwam per saldo 10% la ger uit. De resultaten in de melkvee houderij kwamen in 1990 dan ook aanmerkelijk slechter uit dan in 1989. Evenals in de granen bleef ook in de zuivel de medeverant woordelijkheidsheffing (1,5%) ge handhaafd. Het quoteringsstelsel bleef eveneens gehandhaafd, zij het dat de zgn. superheffing van 100% naar 115% werd verhoogd. De ZLM vroeg in 1990 voortdurend en indringend om meer aandacht voor de GATT-onderhandelingen. De onderhandelingen gingen zeer ver in de richting van liberalisatie. De ZLM stelde zich op het standpunt, dat er beter geen GATT-akkoord kan ko men, dan een akkoord dat zo onvol ledig is. Zeeuws-V/aanderen werd gedurende lange tijd geconfronteerd met een vervöersverbod voor varkens en biggen. Op uitnodiging van de ZLM-kring West Zeeuws-V/aanderen bezocht Landbouwschapsvogr- zTtteï déf Ma res een aahtèl overvolle varkenshouderijen. Nationaal beleid Vele overheidsnota's kwamen uit, die hun weerslag hebben op de Ne derlandse land-en tuinbouw. Voort bordurend hierop publiceerden de provincies de diverse provinciale mi lieubeleidsplannen en waterhuis- houdingsplannen. De ZLM heeft zich konstruktief op gesteld en verklaard, dat de land bouw bereid is tot aanpassingen. Voorwaarde is wel, dat het beleid gebaseerd is op redelijkheid en rea lisme, dat wil zeggen dat de maatre gelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Wordt de agrarische sektor geen perspektief geboden, dan zal er geen draagvlak in de land- bouwpraktijk zijn te verwezenlijken. De ledenraad van de ZLM heeft dit in zijn vergadering nog eens expli ciet uitgesproken. Met name over het Meerjarenplan Gewasbescher ming (MJP-G) en daarmee samen hangend de Milieukriterianota heeft de ZLM haar grote bezorgdheid uit gesproken. De ZLM zag zich in haar pleidooi om de struktuur van de totale georgani seerde landbouw extern te laten doorlichten, gesteund door de Com missie Van der Stee en de akker- bouwakties. Het Landbouwschap besloot het buro Rijnconsult de opdracht te ge ven tot doorlichting van het Schap en in het verlengde" daarvan de 3 CLO. In november verscheen het eindrapport. Rijnconsult konkludeer- de, dat het Landbouwschap een waardevolle funktie heeft, maar wel moet worden geaktualiseerd. Ook is een betere afstemming met de 3 CLO's nodig. In dezelfde maand brachten de 3 CLO hun notitie uit over samenwerking in 3 CLO ver band. De ZLM stelde zich op het al gemene standpunt, dat de belangenbehartiging in 3 CLO- verband moet plaatsvinden en dat het Landbouwschap zich moest be perken tot de publiekrechtelijke taken. Akkerbouw De akkerbouwakties en daaropvol gend het werk van de regionale her- struktureringskommissies liepen als een rode draad door 1990 heen. De kommissies kregen als taak regiona le ontwikkelingsplannen ten behoe ve van de akkerbouw op te stellen. De Zeeuwse kommissie kwam on der voorzitterschap te staan van de heer Van der Maas. jn de Brabantse kommissie was de heer Geluk verte genwoordigd. Voor de noodzakelijke afstemming van de projekten in het Zuidwesten werd er een stuurgroep ingesteld onder leiding van de heer Van der Maas. De Zuidwestelijke stuurgroep formuleerde een kleine 40 projektvoorstellen waarvoor van de overheid in totaal f 112 miljoen werd gevraagd. Uit deze projekten werd een prioriteitsstelling gemaakt van 5 projekten, die van bijzonder belang werden geacht. De in de Structuurnota Landbouw aangekondigde beëindigings- en in komenssteunregelingen traden in 1990 in werking. De ZLM pleitte voor breedwerkende regelingen, die in principe voor elke akkerbouwer open staan. Voor de inko menssteunregeling werden in Zee land en Noord-Brabant meer dan 500 aanvragen ingediend. De ZLM trok hieruit de konklusie, dat het met de inkomenssituatie van de ak kerbouw niet best is gesteld. Op voorstel van de akkerbouwkom- missie heeft de ZLM voortdurend gepleit voor een produktiebeheer- sing van de granen in EG-verband. Dit zou kunnen door aan elke lidstaat een taakstelling op te leg gen om de produktie te beperken. Voorts heeft de ZLM gepleit voor meer aandacht en inzet voor de toe passing van plantaardige produkten in de non-food sektor. Dit kan een oplossingsrichting betekenen voor de graanproblematiek en bovendien heeft het een aantal milieuvoorde len. De inzet van de gelden van de medeverantwoordelijkheidsheffing en de wijze waarop met deze hef fing in andere EG-landen wordt om gegaan was de ZLM een doorn in het oog. Vandaar dat de ZLM volle dig achter het idee van een boycot van deze heffing stond. Helaas bleek hierover geen overeenstem ming mogelijk, waardoor van een boycot moest worden afgezien. De aanpassing/omschakeling in de akkerbouw is een proces, dat een maal ingezet is en gestaag blijft doorgaan. De akkerbouwer is er op zijn eigen wijze mee bezig. Aan hem wordt een extra mogelijkheid gebo den door het Grobeka project geïni tieerd door Cebeco-Handelsraad, Cebeco-Zuidwest, Veiling Zuid- Holland-Zuid en de ZLM. Grobeka richt zich op extra afzetmogelijkhe den m.n. in de export voor de volle- grondsgroenteprodukten. Het hoofdbestuur steunde de ZLM parti cipatie (5 procent van de aandelen) in het projekt volledig, aangezien dit geheel past in haar beleidsvisie. Tuinbouw De start van het fruitteeltseizoen leek desastreus te zijn doordat april tot 2 keer toe de nachtvorst hard toesloeg. Er werd gesproken van een ramp. Gelukkig kwam door de warme peridoe daarna de nabloei goed tot ontwikkeling, waardoor gemiddeld genomen de schade toch nog meeviel. Evenals vorig jaar bleef de gelegen heidsarbeid de gemoederen in de tuinbouw bezighouden. Er werd zeer veel overlegd tussen overheid en bedrijfsleven om tot een oplos sing te komen. Dit lukte echter niet. In het najaar was er een patstelling ontstaan. In de praktijk ontstond een onwerkbare situatie omdat de regeling strikt naar de letter en niet meer naar de geest werd uitge voerd. Teneinde de impasse te door breken stelde de ZLM aan 3 CLO voor om zelf met een konstruktief voorstel te komen. Veehouderij De zuivelsektor werd in 1990 ge- konfronteerd met dalende prijzen. In het quoteringssysteem kwam nau welijks verandering, zij het dat de superheffing van 100% naar 115% ging. De ZLM beschouwde dit als een buitensporige maatregel, die zo spoedig mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. Er werd gepleit voor meer flexibiliteit in het quote ringsstelsel. Een verdere korting op het melkquotum is voor de ZLM niet bespreekbaar. Het Nederlandse milieubeleid be zorgde de veehouderijsektor veel onduidelijkheid en onzekerheid. VERVOLG PAG. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14