Toch MacSharry? Akkerbouw Saldo's in de industriegroenteteelt moeten omhoog Renan wintertarwe op rassenlijst EG Tweewas in groenbemester VITAK/Agrinet introduceert filetransfer Herzog in de praktijk Teken niet te snel een contract 11 De saldo's, die met de teelt van groenten voor de industrie behaald worden, moeten omhoog om de teelt rendabel te houden. Dat is in het kort de conclusie van het overleg voor telersgroepen van in dustriegroenten, dat door de Commissie voor Vollegrondsgroente op Akkerbouwbedrijven van het Landbouwschap op 25 oktober werd georganiseerd. De bedoeling van het overleg was het bepalen van een gemeenschappelijk strategie voor de komende contract onderhandelingen. De telersprijzen van de industrie groenten zijn de laatste jaren gelijk gebleven of licht gedaald. De kosten die de telers moeten maken, zijn evenwel gestegen. Over het boek jaar 1990/1991 wordt de stijging van de kosten van produktiemidde- len door het LEI op 4% geraamd. Ook de loonkosten stijgen dit jaar met 3,5 4%. Om deze stijging te kunnen compenseren, dienen de saldo's van de industrieteelten om hoog te gaan, hetzij door prijsstij gingen, hetzij door een vermin dering van de kosten die aan de te ler in rekening worden gebracht, bijv. oogstkosten of kosten van zaai zaad. Met dit laatste wordt ook het teeltrisico voor de boer, dat bij de industrieteelt hoog is, iets verlaagd. De markt van verwerkte groenten geeft op dit moment een positief beeld te zien, de export bijv. naar Oost Europa stijgt, de voorraden zijn laag. Dit wil overigens niet zeggen, dat de teelt zich fors uit moet brei den, anders komt het prijsniveau in gevaar. Tijdens de vergadering kwamen 2 duidelijke wensen t.a.v. de inhoud van de contracten op tafel: - Produkt dat verwerkt kan wor den, dient aan de boer te worden betaald. Een duidelijk voorbeeld bij de waspeen: De boer krijgt de maat 0-20 mm betaald, de dik kere wortels worden als tarra aangemerkt, terwijl ze in veel ge vallen wel verwerkt worden. In dat geval moet de boer ook vóór de dikkere wortels geld krijgen. - De keuring van het produkt dient plaats te vinden voordat met de oogst wordt begonnen. Op dit moment bieden de contracten van enkele afnemers ook de ruimte voor een afkeuring van het produkt als het al op de fa briek is aangevoerd. De oogst kosten zijn dan al gemaakt en bovendien kun je met het pro dukt geen kant meer op. Volstrekt ongewenst, zo wordt deze situatie door de telersgroe pen beoordeeld. Oproep Tenslotte werd op 25 oktober jl. een oproep gedaan aan iedere teler die belangstelling heeft voor industrie groenten. Deze luidt: "Teken niet te snel een contract, maar oriënteer je eerst bijvoorbeeld bij de standsorga nisatie Kijk bovendien of er een ver trouwenscommissie actief is en informeer daar hoe de contracton derhandelingen ervoor staan." Het wintertarweras Renan van de Franse kweker Inra komt in 1992 op de rassenlijst van de EG. Renan is een bebaarde wintertarwe met zeer stevig halflang stro, vrij bladrijk en goed wintervast. Verder heeft het ras als kenmerken: halfvroeg, mati ge uitstoeling, hoog duizendkorrel- gewicht en een regelmatige en hoge opbrengst in relatie tot de kwaliteit. Renan is een baktarwe (A-9). Het ras wordt momenteel beproefd door de Nederlandse maalindustrie. Het nieuwe ras is weinig vatbaar voor ziekten, zo bleek in officiële Belgische rassenproeven. Het heeft een goede resistentie tegen gele en bruine roest en is weinig vatbaar voor meeldauw, bladvlekken- en af-, rijpingsziekten. Dit meldt de firma Ceres Groningen (sinds kort ge vestigd in Breda). Op veel percelen bladrammenas en gele mosterd komt tweewas voor. Door de droge weersomstandigheden, zowel tijdens a/s na de zaai, zijn veel zaadjes pas na de regen gekiemd. Planten die hierdoor ver zijn achtergeraakt kunnen niet meer volwaardig uitgroeien, zodat de groenbemester maar ten dele is geslaagd. Toen de Europese commissaris MacSharry zijn plannen voor de hervorming van het landbouw beleid aankondigde was er alge meen verzet in alle lidstaten van de EG. Naar aanleiding van dat verzet heeft MacSharry de plan nen aangepast en verscheen het zogenaamde 2e dossier. Maar ondanks dat bleef er toch veel kritiek. Tot afgelopen week in Luxemburg ineens sprake was van een ommekeer en Frankrijk en Duitsland lieten weten achter de hervormingsplannen te staan. Daarmee kun je vaststellen dat de eerste kritiek op de plannen alleen maar bedoeld was om na tionaal politieke ruimte te maken. Hoe nu verder? Om de onder handelingen over het plan te starten zullen de voorstellen van uit de hoofdlijnen omgezet moe ten worden in uitvoerings- en verordeningsteksten. Dan zal blijken dat de plannen vrijwel on uitvoerbaar zijn, als we ten minste praten over alle marktordeningsprodukten in de EG waar een overschot van is. Ik heb dan het bange vermoeden dat de graansektor in dezen spitsroeden zal moeten lopen, omdat uitvoering van de plannen in die sektor nog de minste pro blemen geeft en het verzet niet het grootst zal zijn. Tevens geeft dat de EG de gelegenheid een gebaar te maken in de richting van de GATT. Nog eens even in het kort de hoofdlijnen van het voorstel van de Europese Commissie: - vermindering van de pro- duktie; - door lagere prijzen een betere konkurrentiepositie; - een betere verdeling van de steun aan de boeren; - stimulansen voor milieuvrien delijke landbouw. In een eerste reaktie is men ge neigd ja te zeggen tegen deze doelstellingen. Maar na kennis name van hoe de Europese Commissie een en ander denkt te bereiken is duidelijk dat effi ciënte en gespecialiseerd produ cerende bedrijven zwaar aangetast zullen worden in hun inkomensmogelijkheden. Als we ons nu eens beperken tot de gra nen dan hebben we problemen met circa twintig procent van de produktie. Moet je nu alle granen J Leeuwma in prijs verlagen om de afzet van twintig procent te regelen en het inkomensverlies compenseren met toeslagen? De Commissie wil een zeer omslachtige rege ling die nog onrechtvaardig is ook. Eerst worden de konsu- menten ontzien om ze er vervol gens via de belastingen er weer bij te betrekken. Dat is alleen maar rondpompen van geld en herverdeling van het inkomen. En overigens zal de prijsverlaging niets doen aan de problemen en alleen maar uitmonden in een ra ce wie uiteindelijk het laagst zal uitkomen. Dat geeft alleen maar verliezers. Daarom verdient het voorstel van de hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouw schap alle aandacht. Een duide lijk uitvoerbaar voorstel, dat alle akkerbouwers gelijk behandelt; dat binnen het Europese budget blijft; dat zorgt voor effektieve produktiebeheersing; en dat de prijzen op niveau houdt. Ik hoop dat andere sektoren ons de kans geven op Europees ni veau de nek uit te steken voor dit alternatief. Dat is de enige mogelijkheid om de ideeën van MacSharry nog bij te stellen. Zo dat niet lukt voorzie ik dat het voorstel van MacSharry het haalt, zij het in een afgezwakte vorm. En dan is het nog slechter dan het oorspronkelijke voorstel. We zouden dan wel eens te ma ken kunnen krijgen met prijsver lagingen die onvoldoende of nauwelijks gecompenseerd wor den. Daarom nu snel een goed alternatief voor het te laat is!! Jans Leeuwma voorzitter afdeling akkerbouw KNLC Tijdens de beurs Landbouwvisie '91 in Zuidlaren presenteert VITAK een nieuwe techniek voor het versturen van computerbestanden, het zoge noemde filetransfer. Belangrijk voor deel van filetransfer is dat de bestanden na ontvangst direkt ver werkbaar zijn op de PC van de ont vanger. Overtypen is niet nodig. Filetransfer is bovendien sneller en vaak goedkoper dan gege venstransport per post of diskette. Filetransfer is een belangrijke aan vulling op de mogelijkheden van het normale VITAK-bericht en de elec- tronische postbus. In beide gevallen geldt dat er slechts kleine hoeveel heden informatie verstuurd kunnen worden en dat de informatie door de ontvanger alleen gelezen of ge print kan worden. Bij filetransfer daarentegen kunnen tekst-, data- of prcgrammabestanden worden ver stuurd zonder dat de omvang beper kingen opwerpt; natuurlijk wordt de verzendduur langer naarmate de bestanden groter zijn. De bestanden kunnen bovendien direkt gebruikt werden op de PC van de ontvanger, bijvoorbeeld in een tekstverwerkings- of management programma. Overtypen is niet nodig. Veel toepassingsmogelijkheden Filetransfer biedt veel toepas singsmogelijkheden. Te denken valt bijv. aan verzending van de volgen de soorten formulieren en bestan den: formulieren t.b.v. teeltregistratie, teeltevaluatie of be- drijfsvergelijking; bestel- en afleve ringsformulieren; voorlichtingscirculaires; computer programma's en boekhoud- bestanden. Eenvoudige techniek Om gebruik te kunnen maken van filetransfer dienen zender en ont vanger te beschikken over de Agri- net filetransfer PC-module. Dit is een PC-programma dat alle noodza kelijke handelingen voor de gebrui ker verricht. Men hoeft alleen aan te geven welk bestand verstuurd moet worden en naar wie. Testperiode In november zal de filetransfer techniek in de praktijk worden ge test door een aantal VITAK- gebruikers. Medio december komt filetransfer beschikbaar voor alle Agrinet-abonnees. De verwachting is dat zowel bedrijven als agrariërs snel de gebruiksmogelijkheden: van filetransfer zullen oppikken. Tijdens de 'Kwaliteitsdag voor gra nen' op 10 oktober j.l. passeerden vele tarwerassen de revue. In de le zing van ir. M. Kelfkens van TNO- voeding, kwam met name de bak- kwaliteit van Herzog positief naar voren. Uit bijgevoegde tabel blijkt dat de cijfers van dit ras goed tot zeer goed zijn. Herzog verdient dan ook een ruime plaats in het Zuid westelijke bouwplan. Onbekendheid met het betrekkelijk nieuwe ras is voor velen echter een drempel. Daarom vroegen we een ervaren te ler naar zijn mening over deze baktarwe. Nieuwe rassen Akkerbouwer A.P. Steendijk uit Kamperland (54 ha) heeft vorig jaar voor het eerst Herzog gezaaid. Na enige jaren Obelisk en Arminda ge teeld te hebben, probeerde Steen- dijk in 1991 twee nieuwe rassen. Een voor de vermeerdering bij Cebeco-Zuidwest (Ritmo) en het nieuwe ras Herzog voor de con sumptie. Hij is goed te spreken over het experiment: 'Herzog is een mooie tarwe. Vrij stevig. Goed recht op. De opbrengst was redelijk goecL Toch -bracht de halve hectare Obelisk die ik ernaast had gezaaid iets meer op. Ik denk dan ook dat ik hem iets dikker had moeten zaaien. De korrel is namelijk vrij grof, er gaan dus minder korrels in een hec toliter'. Gevraagd naar de opbrengst van de Herzog antwoordt de heer Steendijk dat hij ruim 8,5 ton ge dorst heeft. Hij licht toe: 'Je moet kwaliteit pro beren te leveren. Natuurlijk wil je zo veel mogelijk opbrengst van je perceel. Maar wanneer je van een kwaliteitsras een cent of wat meer kan maken, mag de opbrengst even tueel wat minder zijn'. Teelt De teelt van Herzog wijkt volgens de heer Steendijk niet veel at van andere rassen. Voor de bemesting volgde hij het Oosterbeekadvies. In totaal strooide hij 170 kg stikstof en 35 kilo fosfaat. De CCC bespuitin gen konden daardoor beperkt blij ven tot eenmaal 1,5 I gevolgd door 1 I tien dagen later. 'Het ras stond er het hele seizoen gezond bij. Behalve voor afrijpingsziekte, ben ik verder niet met de spuitmachine in de Her zog geweest'. Voor het nieuwe sei zoen overweegt Steendijk voor 11 hectare weer dezelde combinatie van rassen. 'De vermeerdering ligt al vast, ik denk erover de overige 8 ha weer met Obelisk en Herzog in te zaaien', aldus AP. Steendijk. Maalkwaliteit Deegkwaliteit Broodkwaliteit Obelisk 8 5 7 Herzog 8 7 8 .n9qqete ri9m9m9bno Bron: Ir. M. Kelfkens, TNO-voeding op qfe. kwaliteitsdag voor granen op 10 oktober 1991.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11