Weerkundige kennis nuttig Boeren waarderen weerkundig advies te weinig Via Agrinet hebben nu ca. 300 boeren in Nederland een abonnement op het landbouwweerbericht van Meteo Consult archieffoto De huidige oudere generatie boeren en de Dienst Landbouw Voorlich ting onderschatten het belang van een goed weerkundig advies. Het gebruik ervan neemt dan ook maar langzaam toe. De agrarische sector loopt in dit opzicht achter bij andere sectoren in onze economie. Een moeizame markt, daarover zijn de leveranciers van informatie over het weer Jan R. Eerkes te Veendam, Meteo Consult te Wageningen, het KNMI te De Bilt en Pro-lion te Vijf huizen het eens. Adequaat gebruik van actuele weer gegevens zou de boeren in de vorm van een teelt- en oogstbegeleidings- systeem tijd en geld kunnen bespa ren. De komende jonge generatie boeren zal deze meerwaarde zeker erkennen, zo verwachten de weer kundigen. Nog onlangs is op een studiedag over de structuurnota landbouw en de meteorologie vast gesteld dat de weerkundige kennis een nuttige bijdrage kan leveren aan de toegesneden toepassing van bestrijdingsmiddelen en mest. Ook de gezondheid van planten kan er beter door gecontroleerd worden. 'Mijn hart ligt weliswaar in de agra rische sector maar als ik in andere sectoren met mijn weerinformatie meer kan verdienen dan stap ik toch over'. Weerman Jan Eerkes (52) uit Veendam bedoelt eigenlijk te zeg gen: 'Ik heb genoeg op de mogelijk heden gewezen maar als jullie willens en wetens geen gebruik van mijn diensten willen maken dan be kijk het maar'. Akkerbouwer De Veendammer weet waarover het gaat als hij over de landbouw en het weer praat. De ex-akkerbouwer heeft twee jaar geleden de trekkers aan de kant geschoven, het hele fa miliebedrijf verkocht en is zich met groot enthousiasme professioneel bezig gaan houden met zijn hobby, het weer. Maar de weerprofeet is in zijn eigen vaderland niet geëerd. Hij krijgt met zijn nieuw adviesbureau maar moeilijk vaste grond onder de voet in de landbouw. Buiten de agrarische sector is de kwaliteit van Eerkes' voorspellingen en adviezen al wel opgevallen. Hij levert een weerbericht aan AGI, Ac tuele Groningen Informatie. Zeer re cent heeft hij een goed contract afgesloten met de gemeente Rotter dam voor de levering van weersge- gevens voor met name de recreatieve sector. Voor Radio Noord verzorgt hij tussen 12.15 en 12.30 uur een overigens veel be luisterd agrarisch praatje Hij geniet (nog) niet de landelijke bekendheid van Jan Pelleboer, Hans de Jong, Meteo Consult of het KNMI maar zijn zeer professionele meet- en ver- werkingsapparatuur (investering ca. f 200.000,— de betrouwbaar heid van zijn voorspellingen en de praktische bruikbaarheid van zijn voorlichtingsboodschap doen voor deze weerprofeten niet onder. Sterker nog, Eerkes weet aan zijn weergegevens voor de agrarische sector een praktische inslag te ge ven waaraan, beweert hij, geen van zijn collega's kan tippen. 'Dat komt', legt hij uit, 'omdat ik 30 jaar boer ben geweest. Ik weet precies aan welke informatie akkerbouwers en veehouders behoefte hebben'. Eer kes somt een aantal gegevens op die hij geïnteresseerde boeren kan leveren, zoals actuele gegevens over verdamping, windsnelheid, de uit straling, neerslag, enz. Eerkes re gistreert ze op een aantal punten in de provincie, kan ze desgewenst el ke vijf minuten aanpassen en ze le veren van 10 a 15 cm boven de grond, van 1,5 2 meter boven de grond en zelfs van 10 cm onder de oppervlakte Dat laatste doet geen enkele collega hem na. Een ander belangrijk gegeven voor de aardappeltelers, is de referentie verdamping. Daarmee kan onder meer het moment worden vast gesteld waarop de boer met berege nen moet beginnen en hoeveel water hij kunstmatig moet toedie nen. Voor een adequate bespuiting van bieten is de temperatuur en de uitstraling boven het gewas van groot belang. Missers zijn hier aan de orde van de dag omdat men geen kennis heeft van het tempera- tuurverloop. 'Jammer dat ook de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) het af laat weten en de ideale mo gelijkheden die hier liggen niet be nut', merkt Eerkes hoofdschuddend op. Groeimogelijkheden Een verhaal over het weer zonder het vertrouwde KNMI in De Bilt is ondenkbaar. Wie denkt dat het KNMI een krimpende landbouwsec tor steeds stiefmoederlijker gaat be delen heeft het mis. Frans Emmink: We laten die markt helemaal niet schieten. Het is juist een sector waar we groeimogelijkheden zien. Zo hebben we sinds kort voor de landbouw een vijftal 06-lijnen waar op informatie kan worden verkregen over het weer zoals warmte- uitstraling, vorst aan de grond, rela tieve vochtigheid, gewasverdam ping, windsnelheid, enz.enz. Verder kan iedereen, een persoonlijk con sult vragen. Kosten f 45,— per twee minuten. Wordt door de land bouw weinig gebruikt. Daarnaast verschaft het KNMI in samenwerking met Agrotel (een in formatiesysteem van Cebeco Han- delsraad) een uitgebreid weerbericht voor de komende vijf dagen voor de landbouw. Abonnees kunnen deze gegevens via de tele foon opvragen waarna ze op een PC zichtbaar worden. Agrotel biedt elk uur aangepaste gegevens van meer dan 30 meetstations over ons land. Naast neerslag worden voor de re gio's temperatuur van bodem en lucht, bewolking, zonnestraling, vochtigheid, wind en verdamping geregistreerd en doorgegeven. Het KNMI geeft verder radarbeelden van het verloop van buien over ons land. Men is nog van plan de te ver wachten loop van de buien enkele uren van tevoren te gaan voorspel len. Het KNMI zal ook het aantal re gio's waarvoor de gegevens worden geregistreerd, uitbreiden. Aardappeltelers Het jonge bedrijf Prolion in Vijfhui zen in de Haarlemmermeer biedt aardappeltelers het teeltbegelei dingssysteem 'Prophy'. Prolion heeft zelf een viertal meteo-stations aangeschaft en in de aardappel- teeltgebieden aan boeren verkocht of verhuurd. De kosten van een jaar abonnement (kopen en huren is mogelijk) liggen tussen f 2.000,— en f 3.000,— op jaarbasis afhan kelijk van het aantal deelnemers aan het project. Prolion heeft met 'Prop hy' aansluiting gekregen bij Vitak en Agrotel waardoor het programma veel completer is geworden. Bij het teeltbegeleidingssysteem worden, zo vertelt PR-man J. Bottema, de in vloeden van het weer in de nabij heid van de boerderij geregistrerd met een aantal sensoren. Gemeten worden onder meer de temperatuur, grondwaterstand, regenval, relatieve vochtigheid, windrichting, tempera tuur op de grond, gewastempera- tuur en temperatuur op 1.50 m. Het systeem is in z'n introductiefase en wordt onder andere in de polders gedemonstreerd. De gegevens worden in een softwa re pakket bij de boer aangeleverd. Vervolgens moet de betreffende te ler zelf per perceel de basisgege vens inbrengen zoals het ras, de pootdatum, aantal en data van de bespuitingen, sluitingsdatum van het gewas en teeltdoel. Het weerstation levert vervolgens de ac tuele en historische weergegevens terwijl via VITAK of Agrotel de weersverwachting wordt inge bracht. Uit de verwerkte informatie verkrijgt de boer zijn advies: van daag of morgen spuiten of niet spui ten en eventueel ook met welke actieve stof. Volgens Bottema heeft het systeem zichzelf dit jaar al terug verdiend doordat deelnemers pre cies op het juiste moment hebben gespoten. Prophy heeft daarom vol gens hem toekomst. Het bespaart middel, werk, geld en het milieu. Regionaal Meteo Consult te Wageningen ver strekt sinds 1986 prognoses over het weer. Via verschillende kanalen gaat de informatie naar de diverse gebruikersgroepen, onder meer in samenwerking met instituten van de landbouwuniversiteit. Centraal voor de landbouw staat het regio naal weerbericht dat in principe voor 12 regio's wordt gemaakt. De ze regio's zijn onder meer samen gesteld op grond van landbouwkundige grenzen. Dit land bouwweerbericht geeft de grote lij nen aan zoals de verwachte temperatuur, de windrichting en - snelheid en dergelijke. 'Maar de boer zit eigenlijk te wachten op de weersverwachting waar hij wat mee kan, zegt Gerrit Hiemstra van Meteo Consult. Om die boeren te bereiken gebrui ken wij het informatiesysteem van de stichting Agrinet van de samen werkende organisaties SIVAK en TAURUS. Leden van Agrinet kunnen deze weerinformatie met hun PC opvragen. Een jaarabonnement kost f 275,— (excl. BTW). Men kan ook een abonnement voor bijvoorbeeld 4 maanden of een half jaar nemen. In zo'n op de landbouw toegesne den bericht wordt bijvoorbeeld in formatie verstrekt over de ontwikkeling van insecten, schim mels en ziekten bij overschrijding van bepaalde temperaturen. Meteo Consult kan voorspellingen en ad viezen doen voor kleine regio's en zelfs voor bepaalde plaatsen. Voor kleine regio's kunnen voor een ter mijn van 24 uur nog verschillen worden aangegeven. Via Agrinet hebben nu ca. 300 boe ren in ons land een abonnement op het landbouwweerbericht van Me teo Consult. Dat aantal zou groter moeten zijn, vindt Hiemstra. Wil je voor het bedrijf iets aan de weersvoorspelling toevoegen dan moet je er iets meer van afweten. Veehouders die niet gaan maaien als de buurman begint maar die kri tisch de berichten volgen, kunnen er veel meer mee doen." Een voorbeeld: voor de voederwin ning is sinds kort een computermo del beschikbaar gekomen dat berekent wanneer het droge-stof gehalte voldoende gestegen is om in te kuilen. Groot voordeel hiervan is een betere kwaliteit voer in de kuil. Zo'n meerwaarde kan moeilijk aan iemand duidelijk worden ge maakt in harde guldens. Dat het voordeel er wel degelijk is toont de Wageningse weerkundige aan met een ander voorbeeld: wie mee doet aan ons programma op Agrinet kan bijvoorbeeld een bespuiting tegen phytophthora ach terwege laten. Daarmee is het abonnement voor een jaar meteen verdiend. Andersom kan de boer juist geadviseerd worden om iets wel te doen bijvoorbeeld aardappe len en of bieten af te dekken tegen de kou. Meteo Consult voorziet het systeem Agrinet ook van neerslag- beelden. Via een PC kunnen de aan geslotenen de beelden opvragen en precies volgen waar het in ons land regent en waar niet en waar de bui en vandaan komen. Door de beel den elk kwartier te verversen kunnen de abonnees de lijn en de snelheid van de buien precies vol gen en daarop bepaalde beslissin gen baseren. Een ander voorbeeld: een paar jaar geleden kwamen de appels moeilijk op kleur. Wij zagen toen een periode met mooi weer aankomen en adviseerden het pluk ken zoveel mogelijk uit te stellen. Wie dat gedaan heeft, heeft daar duizenden guldens mee verdiend. De heer Hiemstra betreurt het zeer dat de DLV zo terughoudend rea geert op een instrument als het weerconsult. 'We hadden gedacht dat de DLV zich na de verzelfstandi ging wel waar wilde gaan maken met onder meer een landbouw weerbericht. Dat zou toch prachtig zijn. Ze zouden boeren op grond van het bericht beter kunnen adviseren over bijvoorbeeld de te gebruiken middelen, waar en wanneer, enz. enz. Ze hebben dat nog niet opge pikt en dat is ons erg tegengevallen. We proberen dat nu zelf op te zet ten. In de praktijk is er gewoon be hoefte aan', aldus Hiemstra. Johan Wierenga Door een juiste voorspelling wanneer het gaat regenen of vriezen kan een boer vee! geld besparen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9