Gebrek aan docenten voor cursussen gewasbescherming Personalia Informatiebijeenkomst ruilverkaveling Axel Niet meer geld naar SIVAK 'Spuittechniek in de landbouw' Nieuwe verkeersregels: geef je verstand eens voorrang Geslaagden groenvoorziening Provinciale Raad Zeeland verontrust Het meerjarenplan gewasbescherming vraagt extra scholing van landbouwers. Op de foto: spuiten met luchtondersteuning. treft de stikstofproblematiek. Het versneld invoeren van de eindnor- men voor schone gebieden kan voor Zeeland een belemmering in de be drijfsontwikkelingen inhouden, al dus de Raad. Op basis van realiteiten moeten de mogelijkheden en onmogelijkheden aan bod komen. De Provinciale Raad heeft tenslotte de Provinciale Landbouwontwikke lingsnota (PLON) in zijn geheel be handeld. Het hoofdstuk aanbeve lingen komt in de volgende vergade ring terug op de agenda. Bij de Stichting Landbouwmechanisatie-Pers is de eerste druk van het boek 'Spuit techniek in de landbouw' versche nen. Dit boek, dat eerder is verschenen onder de titel 'Spuiten in de landbouw' is gebaseerd op theoretische kennis gekoppeld aan de praktische toepassing. Het boek is verrijkt met ruim honderd princi- peschetsen. In tien hoofdstukken wordt het ge hele spuitproces behandeld. Na een algemene inleiding wordt de lezer wegwijs gemaakt in de wereld van spuitleidingen, spuitdoppen, spuit- boomophangingen. Actuele onder werpen als fustreinigen en afstemmen van de rijsnelheid op de te verspuiten vloeistof ontbreken ui teraard niet. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de typen veldspuiten die momenteel in de ge wasbescherming worden gebruikt. Goed spuiten is een ingewikkelde zaak en vraagt een hoge mate van vakmanschap. Naast ervaring is voor het verkrijgen van deze des kundigheid een goede opleiding no dig. Jaarlijks wordt de cursus 'Spuiten in de landbouw' georgani seerd. In deze cursus is het onder deel techniek van wezenlijk belang. Tevens zijn er de opleidingen tot keurmeester van de Stichting Keu ring Landbouwspuiten (SKL). Daar naast wordt er in de vele agrarische vakopleidingen aandacht aan de spuittechniek besteed. De nieuwe uitgave 'Spuittechniek in de landbouw' met een omvang van 120 pagina's, is te bestellen door overmaking van f 34,50 (per exemplaar) op postrekening 851 861 t.n.v. Stg. Landbouwmechani satie-Pers, Wageningen, o.v.v. Spuit techniek. Het Meerjarenplan Gewasbescher ming vraagt extra scholing van landbouwers, maar het ontbreekt aan goed opgeleide docenten, die de opleidingen kunnen verzorgen. Dat heeft de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Land bouw voor Zeeland in zijn laatste vergadering vastgesteld. In het kader van het Meerjarenplan moeten de boeren aan bepaalde scholingsvoorwaarden voldoen. Hiervoor heeft het rijk extra finan ciële middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen echter niet worden aangewend bij gebrek aan voldoende gekwalificeerde docen ten. De Provinciale Raad in Zeeland vreest dat er straks niet zal kunnen Teelen direkteur Bloemenveiling De besturen van Bloemenveiling Westland en Bloemenveiling Berkel hebben ir. J.P. Teelen per 1 januari 1992 benoemd tot direkteur van Bloemenveiling Holland. Vanaf 1 ja nuari 1992 zijn Bloemenveiling Westland en Bloemenveiling Berkel gefuseerd tot Bloemenveiling Hol land. Teelen is vanaf 1 april 1990 al gemeen direkteur van Bloemenvei ling Westland. Ir. J.P. Teelen Ir. P. Verheij direkteur fritesfabriek Meijer Met ingang van oktober 1991 is ir. Piet Verheij benoemd tot direkteur van Meijer Frozen Foods B.V. te Kruiningen. Ir. Verheij studeerde in 1982 af aan de landbouwuniversiteit in Wage ningen. Na zijn afstuderen koos hij voor een carrière in de aardappel- verwerkende industrie. De heer Ver heij werkt sinds de fabrieksbouw in 1984 bij Meijer Frozen Foods. Tij dens de bouw en later als produc tiemanager was hij een van de belangrijkste vormgevers van het Meijer succes in de aardappelver werking. Meijer Frozen Foods startte in 1985 de produktie met een verwerkings capaciteit van 50.000 ton aard appelen per jaar en met 60 perso neelsleden. Nu is Meijer Frozen Foods met een verwerkingscapaci teit van 200.000 ton per jaar en een personeelsbestand van 170 mede werkers een van de grotere aardap pelverwerkers in Europa. De steeds groeiende betekenis van de industriële verwerking binnen de Meijer-groep, de sterk in beweging zijnde markt en de specifieke in dustriële problematiek hebben ge leid tot de behoefte aan een eigen direktievoering bij Meijer Frozen Foods. werden voldaan aan de scholings voorwaarden en wenst dit probleem landelijk aan de orde te stellen. Ten aanzien van het bestaande agrarische cursusonderwijs in Zee land is de Provinciale Raad van me ning dat de 'oude' POOC in stand gehouden moet worden. De eindverantwoordelijkheid voor de cursuscoördinatie ligt bij het AOC. Het secretariaat van het POOC kan volgens de Provinciale Raad het best door het AOC wor den gevoerd. Agrarisch onderwijs De directeur van het AOC Zeeland ao., de heer Laros, heeft in de Pro vinciale Raad een toelichting gege ven op de nota 'De toekomst van het agrarisch onderwijs in Zuid- Nederland'. Deze nota is een initia tief van de CBTB, LLTB, NCB en ZLM. Eén agrarische onderwijsorga nisatie is in Zuid-Nederland niet mo gelijk. Wel kan er op diverse terreinen nauwer worden samenge werkt. Te denken valt hier o.a. aan gezamenlijke produktontwikkeling, public relations en kennisuitwis seling. De Provinciale Raad vindt het be langrijk dat het AOC Zeeland de ga rantie heeft om als uitvoeringslokatie binnen het even tuele samenwerkingsverband te blij ven bestaan. Het AOC Zeeland moet bepaalde basistaken kunnen blijven uitvoeren, waarbij niet uit sluitend de leerlingenaantallen doorslaggevend behoren te zijn. In het kader van de aanscherping van het mestbeleid heeft de Provin ciale Raad besloten op korte termijn een discussie aan te gaan over de korte en lange termijn-visie wat be- Moeten we als akkerbouwsektor nog wel geld blijven steken in SIVAK (de organisatie die het informatiege- bruik in de akkerbouw wil stimule ren), zo vroeg de afdeling akkerbouw van het KNLC zich af. Vanaf 1985 subsidiëren het ministe rie van LNV en de boeren SIVAK via doelheffingen van het Landbouw schap. Na 1991 wenst de overheid echter nog maar op een aantal zeer duidelijk omschreven projekten sub sidie te geven en dan voor maar vijf Op donderdag 14 november zal een informatiebijeenkomst worden ge organiseerd voor alle belanghebben den en belangstellenden in de ruilverkaveling 'Axel'. De ruilverkaveling 'Axel' is na 'Axel- se Sassing' de tweede 'ruilverkave ling met administratief karakter' in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. De ruil verkaveling Axel omvat globaal het gebied gelegen tussen de Lange Weg, het Groot Eiland, de Sasdijk, de Pouckedijk, de Spuiweg en Axel. Na de installatie van de Landinrich tingscommissie op 30 november 1990 heeft zij de vier deeladviezen bestudeerd die over de landbouw, het landschap, de natuur en de openluchtrecreatie zijn uitgebracht. Deze deeladviezen vormen de basis voor het landinrichtingsplan. Mo menteel is de landinrichtingscom missie druk bezig dat landinrichtingsplan voor te bereiden. jaar. De afdeling vindt dat het juist is ge weest te starten met SIVAK, maar dat er beslist niet meer geld in gestoken mag worden. Na twee jaar moet gekeken worden of SIVAK nog wel aan de doelstellingen voldoet of dat misschien de gelden niet beter ergens anders in gestopt kunnen werden. Zij ziet vooral een taak voor SIVAK bij de koördinatie en stan daardisatie en minder in het zelf opstarten van systemen. Naar verwachting zal zij het plan in de zomer van 1992 kunnen afron den waarna het in het najaar van 1992 voor een inspraakronde aan de streek zal worden gepresenteerd. Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 november a.s. zal aandacht wor den besteed aan de procedures tij dens de voorbereiding en uitvoering van de ruilverkaveling en aan de specifieke problemen van het ge bied 'Axel'. Verder zal kort worden ingegaan op de regeling kavelruil; een regeling waarmee op vrijwillige basis ook gronden over de grens van het ruilverkavelingsgebied heen kunnen worden geruild. Tot slot zal ruimschoots gelegenheid worden gegeven voor het stellen van vragen. De informatiebijeenkomst van de Landinrichtingscommissie vindt plaats op donderdag 14 november 1991 om 19.30 uur in 'De Halle' te Axel. Op 1 november 1991 wordt het nieuwe Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) van kracht. In het nieuwe reglement ligt het ac cent op de eigen verantwoordelijk heid van de weggebruiker. Van de 500 bepalingen in het RVV van 1960 zijn er ongeveer 250 overge bleven. Het reglement heeft het motto 'Geef je verstand eens voor rang' meegekregen. Voor het landbouwverkeer veran dert er maar heel weinig. Dit be perkt zich in feite tot het optrekken van de maximumsnelheid. Voor traktoren en zelfrijdende werktuigen gaat een maximumsnelheid van 25 km per uur (was 16 km) gelden. Om aansluiting te krijgen bij de in ternationaal gangbare symbolen wordt ook een aantal verkeerste kens veranderd. Voor de landbouw is van belang het bord, dat een gesloten verklaring aanduidt. Dit is een wit bord met een rode rand, waarop de symbolen van een trek ker, een bromfiets en een fiets voor komen (zie foto). De bijbehorende omschrijving luidt als volgt: 'Geslo ten voor ruiters, vee, wagens en Gesloten voor ruiters, vee, wa gens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u alsmede fietsen, bromfietsen en invalidevoer tuigen. motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u, alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen'. De belangrijkste veranderingen in het RVV zijn opgenomen in een fol der van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De volgende leerlingen van het AOC Zeeland e.o. (Groene School Kapel- Ie) hebben de opleiding groenvoor ziening b (primair) en groenvoorziening (secundair) met goed resultaat afgesloten. Voor het diploma groenverzorger zijn geslaagd: L. Boot Goes, R.L.A. Cornelissens Kruispolderhaven, E. Duine Middel burg, C.J. Guerand Terneuzen, C. Heijboer Zierikzee, J.M. Krijger Bors- sele, C.M. Louwerse Terneuzen, RH.M. Pijnen Hoogerheide, D. Rotte Kerkwerve, J.A. Stevens Kloetinge, J.W.J. Timmermans Huijbergen, G. Vliet Vlieland Middelburg, P. Vroeg- indeweij Sommelsdijk, C.E. de Haan Vlissingen, H. de Haan Oudelande, C. de Leeuw Middelharnis, C.J. de Schipper Kapelle, M.W. vd. Blanke voort Tholen, S.L. vd. Wekken Kerk werve, R.G.J.G. v.'t Westende Koudekerke, J. Slabbekoorn Goes, F. vd. Have Renesse. Voor het diploma groenvoorziener zijn geslaagd: J.P.M. Bernaards Bergen op Zoom, C.J.M. Blom Heerle, J.D. Eggebeen Goes, W. Jobse Oud-Vossemeer, R. Klein Middelburg, M.J. Kramer Kort- gene, C. de Leeuw Rilland, J.H. Sim pelaar Oostburg, C. Tevel Arnemuiden, P.J. vd. Velde Terneu zen, C. Verhage Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7