Duurzame resistentie in planten via genetische modificatie iflöSS Nieuws 'Produktbeheersing met lagere prijzen' COVA: wacht met afsluiten kontrakten Financieel draagvlak Snuif Eerste John Deere in miniatuur Copa voortzetting acties Jan Sonneveld over CDA-notitie: Laag btw-tarief mesttransport" Produktiebeheersing via braakrege ling en superheffing, maar ook lage re prijzen. Dat stelt het CDA voor in een notitie over de toekomst van het Gemeenschappelijk landbouw beleid. "Als je een landbouw wilt die efficiënt produceert en wanneer je de vraag niet te veel wilt ontmoe digen, ontkom je niet aan lagere prij zen. Ik denk daarbij aan een prijsniveau dat voor de grotere effi ciënte bedrijven kostendekkend is", aldus de christendemocratische Eu roparlementariër ir. Jan Sonneveld. Voor de langere termijn acht Sonne veld beperking van de produktie geen goede zaak. "De produktieca- paciteit in de landbouw is gewoon te groot. Daarom moeten we voluit zoeken naar mogelijkheden om de afzet naar de non-foodsektor te ver groten. Zeker omdat ook in Oost- Europa volop geproduceerd zal gaan worden. Met alle geweld de grenzen dichthouden voor die produkten is onmogelijk en ongewenst. Daarom is het slagen van de afzet naar de non-foodsektor zo belangrijk". Sonneveld is optimistisch over de kansen voor landbouwprodukten als grondstof voor brandstoffen of in- De Commissie voor Vollegronds- groenten op Akkerbouwbedrijven van het Landbouwschap (COVA) acht het verstandig om met het af sluiten van kontrakten te wachten tot na vrijdag 25 oktober. Op die dag vindt een telersgroepenoverleg plaats. Het is de bedoeling dat de telersgroepen tijdens dit overleg tot een gezamenlijk standpunt komen over kontraktonderhandelingen voor industriegroenten. Tevens wil men tot prijsafspraken komen. Risiko's De teelt van industriegroenten kent verschillende risiko's. Zo kunnen planteziekten schade aanrichten aan de gewassen; het afgelopen jaar werd wolf geconstateerd in de spinazie en schurft in de wortelen. Ook het weer kan een lelijke spel breker zijn. Het afgelopen voorjaar waren er nachtvorstproblemen, de junimaand was koud en nat en au gustus bleek weer te droog voor een voorspoedige teelt. Telers die plannen hebben om in dustriegroenten te gaan telen, kun nen zich uitgebreid oriënteren en laten informeren. De vesti gingsplaatsen van de telersgroepen zijn bij de standsorganisaties te ver krijgen. Ir. J. Sonneveld dustrieprodukten. Een eerste stap daartoe moet de mogelijkheid voor akkerbouwers zijn om op de grond die ze braakleggen, gewassen voor deze toepassingen te verbouwen. Vaste heffingen In het CDA-stuk, dat besproken is met alle landbouwprominenten uit de partij, staat verder dat de EG niet langer kan vasthouden aan het systeem van variabele heffingen aan de buitengrenzen. In plaats daarvan moet er een systeem van vaste invoertarieven komen. De boeren in de EG zullen dan veel meer dan nu de gevolgen van prijs- veranderingen op de wereldmarkt ondervinden. Het systeem met va riabele heffingen vangt nu al deze schommelingen op. Sonneveld noemt het afstand doen van de va riabele heffingen 'een enorme con cessie aan de Amerikanen in de GATT-onderhandelingen'. In eerste instantie moeten de boe ren gekompenseerd worden voor het verlies aan inkomen dat het ge volg is van de aanpassingen van het landbouwbeleid, vindt het CDA. Sonneveld: "Maar die moeten tijde lijk zijn en een aflopend karakter hebben. Een permanente inko menstoeslag zoals MacSharry wenst, moet gekoppeld zijn aan een tegenprestatie als bijvoorbeeld na tuurbeheer". Boeren worden burgers Met de notitie geeft het CDA een antwoord op de plannen van Land- bouwkommissaris MacSharry. De grootste kritiek daarop is dat deze de boeren omvormt van zelfstandi ge ondernemers naar burgers die een gegarandeerd inkomen van de overheid ontvangen. Dat is voor het CDA geen goed uitgangspunt. "Landbouw blijft een ekonomische aktiviteit", zegt Sonneveld. (UK: Oogst) "Het CDA blijft voor het landbouwbeleid staan. Er is ook geen haar op m'n hoofd die er voor zou pleiten het ministerie van Landbouw op te heffen". W. van Velzen, voorzitter CDA (Agrarisch Dagblad, 12 oktober 1991). "Achteraf had alles eerder gekund. Wij kunnen wel lekker doordraven, maar dat is levensgevaarlijk. Je moet de boeren wel meekrijgen. Wij hebben best de intentie om het mestbeleid uit te voeren. Maar dat kost wel missiewerk. Dat dóe je niet even op een achternamiddag". Drs. J. Mares, voorzitter Landbouwschap (Eindhovens Dag blad, 28 september 1991). 'Jarenlang is ons voorgehouden dat we met onze melk- en vleesproduktie moesten groeien. De haven van Rotterdam kon het voer aanleveren en de afzet naar het Ruhrgebied en naar de regio Parijs lonkte. Geen hond stond er bij stil dat er bij al dat vee ook aan de achterkant wat uit komt. En wie hebben ervan geprofiteerdDe banken, de industrie en de transporteurs. Jüe- boerenbedrijven moesten groter en groter, op straffe van afvloeiing. En nu valt iedereen over ons heen". J. Goetstouwers, voorzitter ZLM-afdeling Breda/Roosendaal (Brabants Nieuwsblad, 16 oktober 1991). Vervolg van voorpagina Het bestuur van Snuif zou tevens een beroep willen doen op de gel den voor herstructurering van de akkerbouw. Dit zou als tijdelijke oplossing soelaas kunnen bieden. 'Ik hoop dat ons werk na 1995 kan worden voortgezet in de bestaande structuren voor onderzoek en voor lichting. Als straks het instituut niet meer bestaat, moeten we toch pro beren de bestaande kennis te be houden", aldus St'eenge. Intussen hebben de drie landbou worganisaties in Flevoland hun ver ontrusting uitgesproken over het wegvallen van de financiële midde len voor de Snuif. Zij wijzen er op dat bijna de helft van het Neder landse uienareaal (ca. 14.000 ha) in Flevoland is gelegen. De organisa ties vinden dat het onderzoek op het PAGV in stand moet blijven. Er is een nauwkeurige miniatuur van de allereerste John Deere Tractor uit 1933, schaal 1:16 op de markt ge bracht. Deze unieke miniatuur is zeer vakkundig gekopieerd. Bij dit model behoort een authentieke ver koopfolder uit 1933 die veel techni sche informatie bevat. De John Deere Model A werd in 1933 geïntroduceerd bij de dealers. In 1934 is de tractor in produktie gegaan. De tractor was verkrijgbaar met verschillende soorten wielen voor diverse omstandigheden. In de folder zijn de technische kenmerken te vinden, alsmede een uitgebreide detailtekening van de tractor. Het model John Deere A kost f 245,— inklusief BTW en de au thentieke verkoopfolder. Het model is alleen verkrijgbaar bij Veldman en Dijkstra B.V., afdeling Farming Toys. De geïnteresseerde kan het model telefonisch of schriftelijk bestellen bij Farming Toys (Veldman en Dijkstra B.V.), Antwoordnummer 20600, 9780 XJ Adorp, tel.: 05909-1925. Het precisiemodel n Het Landbouwschap heeft er bij de Tweede Kamer voor gepleit om het vervoer van drijfmest en de levering van mest aan verwerkingsinstalla ties onder het lage btw-tarief te brengen. Volgens het schap past dit in het bestaande beleid. Het lage btw-tarief hoeft niet te worden toegepast op het vervoer van droge mest, zo vindt het schap, omdat de afzet hiervan geen fiscale stimulansen behoeft. De Europese overkoepelende boe- renorganisatie Copa heeft zijn leden opgeroepen om hun (nationale) ac ties tegen de landbouwvoorstellen van de EG voort te zetten en te in tensiveren. Het Copa zal spoedig besluiten over acties die gezamen lijk kunnen worden genomen. Vol gens de organisatie zijn de voor stellen een regelrechte bedreiging voor de inkomenszekerheid van de Europese boeren. De EG-voorstellen tasten de bestaanszekerheid van familiebedrij ven aan, zonder een oplossing te bieden aan boeren met een laag in komen, aldus het Copa. Ook bedrei gen zij de levensvatbaarheid en concurrentiepositie van landbouw coöperaties en ten gevolge hiervan die van plattelandsgebieden in de Gemeenschap. Bovendien zal uit voering. van de plannen leiden tot een aanzienlijke toename van de uit gaven, zonder dat er enige garantie is voor EG-financiering op de lange termijn. Verder strookt het niet met de doelstellingen voor de GATT- onderhandelingen als de Europese Commissie eenzijdig aanzienlijke prijsverlagingen voorstelt, zonder gelijksoortige acties van de andere GATT-parners. Het Copa vindt evenals de Europese Commissie dat het EG-landbouw- beleid aangepast moet worden. In mei jl heeft de Europese boeren- organisatie daartoe eigen voorstel len gepresenteerd, waarin de basis principes van het beleid overeind blijven. Onderdeel hiervan is o.m. een vrijwillig en effectief beleid van aanbod- en produktiebeheersing. De vakgroep Fytopathologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen is er door fundamenteel onderzoek van de relatie tussen plant en ziek teverwekker in geslaagd een geheel nieuwe wijze van de bestrijding van ziekteverwekkers te ontwikkelen. De methode biedt een nieuwe ope ning bij uitstek om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw terug te dringen. Planten verdedigen zich tegen ziek teverwekkers door op de plaats waar deze binnendringen een aantal cellen zeer snel te laten afsterven. Tegelijkertijd met dit lokaal afsterven van cellen gaat ook de ziektever wekker te gronde. Planten herken nen signaalstoffen die door de ziekteverwekker afgescheiden wor den. Dit mechanisme waarmee de meeste planten zich verweren tegen ziekteverwekkers wordt de overge voeligheidsreactie genoemd. Bij de schimmel Cladosporium ful- vum, die de bladvlekkenziekte in to maat veroorzaakt, is de structuur van een van de signaalstoffen door onderzoek bij de vakgroep volledig opgehelderd. De signaalstof die door de plant herkend wordt is een eiwit. Ook het gen, het erfelijk ma teriaal, dat zorgt voor de produktie van de signaalstof is door de onder zoekers volledig gekarakteriseerd. In de praktijk is gebleken dat de overgevoeligheidsreactie die zo ef fectief werkt tegen ziekteverwek kers, door diezelfde ziekteverwekkers soms omzeild kan worden, waardoor ze de plant on gestoord kunnen parasiteren. Uit onderzoek bleek dat het omzeilen van de overgevoeligheidsreactie op twee manieren kan plaatsvinden. De ziekteverwekker kan een andere sig naalstof maken die door de plant niet meer herkend wordt zodat de plant niet meer reageert met een af weerreactie en dus aangetast wordt. Het kan ook gebeuren dat de ziekteverwekker de signaalstof hele maal niet meer maakt en dat heeft hetzelfde effect. Nieuwe methode Gebaseerd op deze kennis is een ge heel nieuwe bestrijdingswijze van ziekteverwekkers mogelijk gewor den. Er is een methode uitgewerkt waarbij met behulp van genetische modificatie de signaalstof, die eerst door de ziekteverwekker gemaakt werd, nu door de plant zelf gemaakt wordt op het juiste tijdstip en op de juiste plaats, namelijk onmiddellijk daar waar de ziekteverwekker de plant binnendringt. Bovendien is er voor gezorgd dat de gemodificeerde plant de signaalstof niet slechts na contact met de oorspronkelijke ziek teverwekker maakt, maar ook na contact met andere ziekteverwek kers kan maken. Het genetisch materiaal dat zorg draagt voor de produktie van de sig naalstof wordt op een zodanige wij ze gestuurd door de plant, dat het voor ziekteverwekkers vrijwel on mogelijk is om de overgevoelig heidsreactie te omzeilen. De rollen zijn dus omgedraaid: de plant neemt het heft in handen in plaats van de ziekteverwekker. Voorlopig is deze wijze van bestrij ding alleen nog maar mogelijk in to maat. Maar wanneer in de toekomst het genetisch materiaal in de plant, dat de signaalstof van de ziektever wekker herkent, geïsoleerd is, kan de methode bij vele andere planten toegepast worden. De voorgestelde wijze van modificatie van planten biedt de mogelijkheid bij uitstek om het gebruik van bestrijdingsmid delen tegen ziekteverwekkers in land- en tuinbouw terug te dringen en zo het milieu voor een groot deel van deze middelen ontlasten. Hoogleraar moleculaire fytopatholo gie prof. dr. ir. P.J.G.M. de Wit van de Landbouwuniversiteit is 17 okto ber in zijn inaugurele rede op de nieuwe methode ingegaan. Hij hield een rede onder de titel 'duurzame resistentie tegen pathogenen via genetische modificatie; utopie of werkelijkheid voor gewasbescher ming in het jaar 2000?'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5