'Vloer mee aanvegen' nullumLand - en tuinbouw in Europa Extensiveren leidt tot hogere kostprijzen "Eis dat men het gezamenlijk belang dient" Melkveehouder Sjoerd Schaap: Pluimveehouder Evert van Dasselaar: Het openstellen van de grenzen met ingang van 1992 en de hervormin gen van het EG-landbouwbeleid zijn in de ogen van melkveehouder Sjoerd Schaap uit Tirns, twee heel verschillende zaken. Het eerste hoef je volgens hem niet te vrezen. Voor zuivel is Nederland altijd al sterk exporterend geweest en de confrontatie met Europese kollega's durft hij dan ook best aan. De plan nen van MacSharry, die zijn overge nomen door de Europese Commissie, vormen een heel ander verhaal. Schaap noemt die redelijk frustrerend en vooral deprimerend. van 485 gulden per grootvee- eenheid om boeren te stimuleren tot een bedrijfsvoering die leidt tot min der vervuiling en minder schade aan het milieu, klinkt leuk, maar het is geen basis voor het doen van in vesteringen'. Het geeft geen enkele garantie en kan net als de inkomenssteun bin nen de kortste keren tot nul zijn te ruggebracht, is Schaap van mening. Bij de Tirnse boer rijdt de loonwer ker alle mest met de zodebemester uit, waardoor het stikstofgebruik uit kunstmest teruggebracht kon wor den van 450 kilo naar 250 kilo. Quotum kopen 'Wij hebben een modern bedrijf, dat goed geoutilleerd is. Door quotum aankopen - twee keer 70.000 liter - proberen we het rendement op peil te houden. In grond en gebouwen is al veel geïnvesteerd en met het quo tum willen we de puntjes op de 'i' zetten. Maar op deze manier komen we natuurlijk niet vooruit. Je hebt misschien ook nog wel eens andere plannen, maar je komt niet aan re serveren toe. De ondernemingslust wordt eruit gehaald en dat is depri merend en frustrerend'. Nona Lesscher Melkveehouder Sjoerd Schaap: zoiets hebben we nog nooit voor de kiezen gehad. Ze halen de ondernemingslust eruit en hij vindt dat daarmee vooruit gang uit zijn bedrijf wordt gehaald. 'Ik denk dat het openstellen van de grenzen voor ons alleen maar posi tief kan zijn. Als ik naar de zuivel kijk, zou ik niet weten wie concurre rend met ons zou kunnen produce ren. Ja, misschien de leren, maar we weten allemaal hoe het met hun melkkwaliteit gesteld is. En neem nu bijvoorbeeld de vleesprijzen. Door de importen staan die al ge weldig onder druk; 1992 zal daar aan weinig veranderen', aldus Schaap, die in maatschap boert met zijn vader op een 27 hektare groot pachtbedrijf, waarop 70 melkkoeien en 50 stuks jongvee worden ge houden. 'Negentig procent van onze melkfa brieken is coöperatief en we weten dat ze met onderbezetting draaien. Als zij toegevoegde waarde kunnen geven aan melk die elders uit Euro pa komt, dan werkt dat alleen maar positief op onze melkprijs. Daar staat tegenover dat de buitenlandse bulkpróduktie waarschijnlijk grotere vormen zal aannemen en dat is min der gunstig. Ook in het buitenland weten ze zo langzamerhand best hoe ze Goudse moeten maken', zegt Schaap en hij vervolgt: '1992 is al een paar jaar aan de gang. Het is niet zo dat pats boem na 1 januari de hele wereld verandert. Ik sta daar heel nuchter tegenover. De admi nistratieve rompslomp zal afnemen en ik denk dat dat alleen maar voor delig kan werken'. "De voorstellen van de Europese Commissie voor een vernieuwd landbouwbeleid hebben een aantal bedenkelijke achtergronden". Aldus Teus Hamoen, melkveehouder in het Utrechtse De Meern. Ondersteunen van de kleinere be drijven die ook nog extensief moe ten zijn, werkt volgens Hamoen een gezonde struktuurontwikkeling bin nen de landbouw tegen. "Ik ben van mening dat in betrekkelijk korte tijd het aantal bedrijven sterk zal da len. Binnen de melkveehouderij zal extensivering nodig zijn. Alleen be drijven met een flinke omvang zullen in staat zijn de milieu-investeringen te doen". Hamoen pleit voor meer aandacht voor de kostprijs. Mecha nisatie en automatisering moeten kritisch worden beoordeeld. "Het is de vraag of de vrije verhan delbaarheid van melkquota en lea sing van melkquota in de huidige vorm moet blijven bestaan. Er gaat téveel kapitaal vanuit de aktieve rundveehouderij naar degenen die de sektor verlaten en naar de fiscus". Quotumverdeling Voor de Nederlandse melkveehou derij is het een slechte zaak om te streven naar een produktieomvang die gelijk is aan de Europese kon- sumptie, vindt Hamoen. "De politie ke dwang om de quotumverdeling ver op de markt moet reageren. Wel moeten we bedenken dat nieuwe elementen, zoals een vergoeding voor onderschrijding niet of nauwe lijks zullen funktioneren naast de leaseregeling. Er moeten dus keuzes gemaakt worden", aldus Hamoen. Het vervallen van de Europese gren zen heeft gevolgen voor het veteri naire beleid en de import- en exportregels. Hamoen verwacht dat binnen de rundveehouderij dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, zoals die in de var kenshouderij reeds algemeen toege past worden. "Een goed en sluitend Identifikatie- en Registratiesysteem is absoluut noodzakelijk. Aankoop van vee betekent risiko nemen. Een gesloten bedrijf heeft verre de voor keur. Moet er toch worden aange kocht, dan is oplettendheid geboden. Gezondheidscertificaten moeten in de toekomst worden vereist. Het niet meer enten tegen mond- en klauwzeer geeft niet te onderschat ten risiko's. Mijns inziens zal de funktie van de veemarkt voor ge- bruiksvee in de nabije toekomst ver vallen. Ook mag je als goedwillende veehouder met een kostbare veestapel van je kollega's verwach ten en eisen dat men het gezamen lijk belang vandaag en morgen dient". Dilia van Dijk Hamoen "Alleen bedrijven met een flinke omvang zijn in staat milieu-investeringen te doen". Rechts op de foto KNLC-bestuurders M. Varekamp en H. Scheffers. over de diverse landen van de EG te heroverwegen is dan levensgroot aanwezig. De uitslag van deze dis- kussie is voor ons land bij voorbaat negatief. Vijftien procent korting op de quota betekent dat nog minder bedrijven c.q. mensen zullen over blijven. De blijvers zullen nog meer moeten investeren in de produktie- middelen grond en quota". Volgens Hamoen is het een illusie om te denken dat er op korte termijn een beleid zonder quota voor zuivel zal worden ingevoerd. "Ik denk wel dat het quotabeleid met bijbehoren de instrumenten sneller en effektie- Onaanvaardbaar 'Dc plannen zoals die er nu liggen ik veeg er de vloer mee aan. Ze ge tuigen van weinig praktisch inzicht. Tot nu toe accepteerden we de quo tumkortingen omdat er een reden voor was. Er was sprake van een overschot en dat kon via de quote ring gereguleerd worden. Tegenover de quotumkortingen stond vaak dat de prijzen wat aanhaalden en dat had een verzachtend effect. Maar een quotumkorting met nog eens vier procent en een prijsverlaging voor melk met 10 procent is voor mij onacceptabel. Zoiets hebben we nog nooit voor de kiezen gehad. Met een quotumkorting worden de intensievere bedrijven al genoeg ge pakt. Van quotumkorting heb ik al tijd gezegd, dat redden we wel met de prijs. Onze fabrieken halen dat met hun merkartikelen wel uit de markt. Nu heb ik liever 10 procent prijsdaling dan nog eens 4 procent quotumkorting'. 'Uit de voorstellen van MacSharry en de Europese Commissie blijkt ook dat ze wat willen doen aan het milieu. Door de boer zijn inkomen af te nemen, neem je hem ook het geld af voor milieu-investeringen. Neem nu bijvoorbeeld mestopslag. Op kortere termijn een onrendabele investering. En er zullen ook nog heel wat onrendabele investeringen in bijvoorbeeld ligboxstallen gedaan moeten worden. Een vergoeding 'Als de intensieve veehouderij ge koppeld wordt aan hectares, dan zijn de gevolgen van een hervormd EG-landbouwbeleid voor melkvee houderij en intensieve veehouderij groot'. Dat stelt Evert van Dasse laar. Samen met zijn zoon houdt hij 20.000 legkippen en 60 melkkoeien op 25 hectare in Putten. De Nederlandse pluimveehouderij gaat zeker gevolgen ondervinden van de hervormingen van het EG- landbouwbeleid en de eenwording van de EG. Voor Evert van Dasse laar staat dat vast. De MacSharry- graanprijsdaling heeft indirect in vloed op de prijs van het Nederland se zakje voer en dus de concurrentiepositie. Ook de prijs van eieren kan deels onder druk ko men te staan, met een exportresti tutie gekoppeld aan graanheffingen. Maar daar ligt Evert van Dasselaar nog niet wakker van. Kwalijker wordt het als MacSharry zijn extensiveringsbeleid doorzet. 'Als er geëxtensiveerd moet wor den, dan neemt de arbeid per een heid produkt toe, dus ook de kostprijs', aldus Van Dasselaar. Een intensieve veehouder wordt haast verplicht grond aan te kopen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden. Van Dasselaar: 'We hebben er wel eens over nagedacht een samen werkingsovereenkomst aan te gaan met een akkerbouwer. In eerste in stantie is het voordeel dat je graan zelf kunt verwerken in het voer, waardoor de medeverantwoordelijk heidsheffing vervalt'. Van Dasselaar rekent verder: 'Met de oude fosfaat norm zouden we voor 20.000 kip pen 50 hectare akkerbouw nodig hebben. Maar onder de huidige om standigheden kleven er te veel na delen aan'. Achter de komma Het wegvallen van de grenzen bin nen de EG levert andere vraagstuk ken op. Van Dasselaar haalt het Batterijverbod erbij, dat onlangs door de kamer 'gelukkig' is uit gesteld tot er Europese regelgeving is. Wat hem betreft komt dat EG- batterijverbod er nog lang niet. Hij il lustreert zijn verwachting met een voorbeeld: 'Kijk maar naar de laat ste melkquotumkorting. Wij rekenen met twee cijfers achter de komma en in Italië weten ze nog niet eens hoeveel inwoners ze hebben'. Vol gens Van Dasselaar is er een heel ander systeem nodig in de EG, 'met zo min mogelijk regels en wetten en een schone markt'. In het Europa van na 1 januari 1993 kunnen de landen in principe geen grenzen meer sluiten voor bijvoor beeld een salmonella-affaire. Dat kan in theorie flinke voordelen ople veren voor de legpluimveehouderij, aldus Van Dasselaar. 'Maar ik denk dat dat voorlopig nog een utopie is'. Als echter alle goede voornemens van de EG verwezenlijkt worden, dan denkt hij dat de voordelen van de eenwording groter zullen zijn dan de nadelen. Bijvoorbeeld het EG- voornemen om bedrijven gezond heidscertificaten te geven, hoeft voor Nederland niet zoveel proble men op te leveren. 'Dat ligt kort bij onze 1KB', stelt de pluimveehoudêr. Ingrid van den Hengel Evert van Dasselaar: utopie. Johnny Hogenkamp is zeer bewust bezig met uitbreiding.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 22