'Nederland moet het hebben van gespecialiseerde teelten' Fruitteelt heeft al één markt" «@ri "Tuinbouw niet bang voor open grenzen Land - en tuinbouw in Europa mmmmmssBsam Paul Versiuijs, akkerbouwer op Tholen: ■f 21 Rozenkweker J.W. Vreugden hit. Rozenkweker J.W. Vreugdenhil uit De Lier is niet bang voor het open gaan van de Europese grenzen. De Nederlandse tuinbouw zit in een be voorrechte positie doordat de eisen die aan de produkten worden gesteld, hoger liggen dan in vele an dere landen van Europa. Moeten in de rest van Europa de produkten naar hetzelfde niveau als in Nederland, of moeten de eisen worden versoepeld? In dit laatste gelooft Vreugdenhil niet. "Als de andere landen ook op niveau wor den gebracht, is Nederland duidelijk vooruit", meent hij. "Onze produk ten zijn, jaarrond genomen, kwalita tief vrij goed. Ook onze kennis van de produkten ligt, vergeleken met andere landen, op een hoger niveau. Ik denk trouwens dat er een hoop herrie zal komen als aan andere lan den dezelfde eisen zullen worden gesteld als aan Nederland. Of er zal met subsidies worden gegooid". De tuinbouw is een sterke sektor met een goede naam in de wereld, meent Vreugdenhil. Jaren geleden al werden in het Oostblok grote tuinbouwprojekten opgezet, die echter geen van alle langer dan vijf jaar hebben bestaan. "Zolang Ne derland blijft vasthouden aan de scherpe kwaliteitseisen en deze misschien nog kan aanscherpen, hoeft de tuinbouw niet bang te zijn". Serieus aanbod Open grenzen betekenen ook nieu we markten. Als Vreugdenhil de kans zou krijgen wil hij zich best verdiepen in een serieus aanbod. Aan de andere kant biedt de afzet zoals die nu is geregeld, hem een grote mate van zekerheid. "Je pro- dukt brengt een prijs op, bepaald door vraag en aanbod", zegt de kweker. "Die prijs ligt weieens be- ff neden de waarde van het produkt. Als ik hoor wat er zit tussen het aangevoerde produkt en de prijs die de konsument betaalt, dan denk ik dat ik best een paar dubbeltjes meer had kunnen krijgen. Als ik bijvoor beeld 10 tot 15 zaken in Polen zou kunnen bedienen, dus via de gere gistreerde afzet buiten de veiling om, dan zou ik daar wel serieus over willen denken. Misschien kun je dan weer werken met de werkelijke waarde van het produkt". Ook als er binnen Europa strengere milieu-eisen worden gesteld, zit Ne derland aan de goede kant, denkt Vreugdenhil. "Ik heb geen moeite met de aanscherping van milieu- eisen", zegt hij. "We moeten alleen wel de kans hebben om ze uit te voeren zonder schade toe te bren gen aan ons bedrijf. Het mes wordt ons wel erg op de keel gezet, nu we aan de ene kant geen gewasbe schermingsmiddelen mogen gebrui ken, en aan de andere kant de goede middelen niet worden toe gelaten". De Westlander verwijst verhalen dat tuinders maar raak spuiten en het restant in de sloten lozen, naar het rijk der fabelen. De laatste 10 jaar is alles weer groener geworden. De sloten zitten vol vis en de reigers en de kikkers zijn weer teruggekomen. Niet doordat de milieubeweging zo hard aan de bel heeft getrokken maar doordat de tuinders zich mi lieubewuster zijn gaan gedragen. Vreugdenhil: "Het blijft een kwestie van kosten en opbrengsten. Ik spuit ook liever niet, maar het is nodig. We hebben vroeger al heel wat na righeid uit het buitenland gekregen met de invoer van plantmateriaal. Denk maar aan de Californische trips en de mineervlieg. Laat de Ne derlandse eisen maar los op mate- .riaal wat ons land binnenkomt". Mariëtte Storm 'De produktiefactoren grond en ar beid zijn in Nederland erg duur ge worden. De Nederlandse landbouw is kleinschalig vergeleken met die in de meeste andere Europese landen. Daarom heeft de teelt van bulkge wassen, vooral granen, naar mijn mening weinig toekomst in ons land. Die brengt gewoon te weinig op ten opzichte van de kosten die je moet maken. Wij zullen het moeten zoeken in kennis- en arbeidsinten sieve teelten'. Dat zegt Paul Versiuijs, een 25-jarige akkerbouwer uit Scherpenisse, als hem gevraagd wordt hoe hij aankijkt tegen de gevolgen van het Europese landbouwbeleid en de Europese eenwording. Op zijn 65 hectare gro te akkerbouwbedrijf op Tholen, dat hij in maatschap met zijn vader be heert, heeft hij intussen zelf een be gin gemaakt met de meer arbeidsintensieve vollegrondsgroen- teteelt. Hij verbouwt voor het twee de jaar een kleine hectare broccoli. 'Als je wat hulp van anderen krijgt, is de teelt goed te doen', zegt Paul. 'Vorig jaar ben ik met broccoli be gonnen. Jammer, dat de prijs onder de maat bleef. Het ontbreekt aan goede afzetmogelijkheden. We moeten het met dit soort produkten van de export hebben. Ik hoop dat er in het ene Europa zonder grenzen markten worden gevonden voor gespecialiseerde gewassen van ho ge kwaliteit, die wij in Nederland kunnen telen. Nederland als groen tetuin van Europa. Dat zou niet gek zijn'. Daarnaast moet Nederland in het nieuwe Europa volgens Paul Ver siuijs zijn voorsprong op het gebied Paul Versiuijs: Nederland a/s groentetuin van Europa (foto: Anton Din- gemanse) van kennis en praktijkonderzoek uit buiten. 'Onze kansen liggen naar mijn mening vooral op het gebied van zaaizaad, pootgoed en de gespecialiseerde kwaliteitsteelten, die ik al noemde'. Eenheid in beleid Eén Europa moet volgens Paul Ver siuijs in de land- en tuinbouw vooral eenheid van beleid opleveren. Hij is bang dat nationale belangen straks toch een belangrijke rol blijven spe len. Er is nu sprake van concurrentie-vervalsend overheid- Jan van Kuilenburg: concentratie aan aanbodzijde nodig. soptreden. 'Kijk naar het gewasbe- schermingsbeleid en het mestbeleid van de Nederlandse regering. Ne derland wil graag voorop lopen in zijn milieubeleid. Akkoord, maar la ten we dan alsjeblieft in de pas blij ven met andere landen. Die moeten dan een even streng milieubeleid voeren als Nederland. Want nu zijn de Nederlandse boeren en tuinders in het nadeel. Als ik dertig kilometer zuidwaarts rij zit ik in België. Daar zijn ze heel wat soepeler voor de boeren. En dat moet volgens mij in een verenigd Europa niet kunnen'. Mede door zijn betrokkenheid bij het agrarisch jongerenwerk volgt Paul Versiuijs de ontwikkelingen in de Europese landbouw op de voet. Want naast de dagelijkse zorg voor het bedrijf, waarin zijn vader alleen zo nu en dan nog eens bijspringt, is hij agrarisch voorzitter van de Plat telands Jongeren Zuid (PJZ) en lid van het dagelijks bestuur van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kon- takt (ZAJK). In die hoedanigheid woont hij maandelijks de hoofd bestuursvergaderingen van de ZLM bij als adviseur. Het werk in de orga nisaties vraagt weliswaar veel tijd, maar daar staat tegenover dat Paul uitstekend op de hoogte is van wat er buiten het eigen bedrijf in de we reld van de land- en tuinbouw om gaat. Dat die wereld groter is dan Nederland, zelfs groter dan Europa, staat als een paal boven water. Ko Jille Een hervormd EG-landbouwbeleid en de éénwording van Europa heb ben geen opzienbarende gevolgen voor de fruitteelt, zo verwacht teler Jan van Kuilenburg uit Haatten. "Wij hebben al te maken met één markt". Maar de sektor moet wel beter inspelen op dat gegeven, vindt hij. Van Kuilenburg is van mening dat in zijn sektor het éénwordingsproces al volop gaande is: "Als op fruitvei ling Geldermalsen Cox verkocht wordt, dan weet een kwartier later de hele wereld wat de appels opge bracht hebben", illustreert de vei lingbestuurder zijn standpunt. De concentratie en samenwerking van veilingen moet doorgaan, vindt Van Kuilenburg. De eenwording van Europa maakt dat op zijn minst noodzakelijk. "Er komt een giganti sche concentratie aan de vraagzijde. Concentratie aan aanbodzijde is nodig". II Op dat punt moet de fruitsektor dus nog inspelen, maar verder is er vol gens Van Kuilenburg weinig nieuws onder de zon voor de fruittelers. Misschien dat MacSharry de be perkte interventie voor fruit aan zal tasten, maar die interventieprijs stelt toch al weinig voor, zo vindt Van Kuilenburg. Zijn bedrijf (zeven hekta- re appels en een hektare peren) heeft bijna nooit iets uit de interven- tiepot ontvangen. "In principe ben ik ook tegen dit soort subsidies. We kennen ze in de tuinbouw en fruit teelt al haast niet. En ik vind ook dat ze nooit van strukturele aard mogen zijn, want subsidies bieden geen oplossing. Als het aan mij ligt wordt de interventie in de fruitteelt van daag nog afgeschaft!" Fytosanitair beleid De eenwording van Europa brengt voor de fruitteelt een wijziging van het fytosanitaire beleid met zich mee. "Ik ga er wel van uit dat wij met gelijke normen te maken krijgen als de overige partners". Europese fruittelers moeten dezelfde midde len kunnen gebruiken, zo vindt Van Kuilenburg. Echter met dien verstan de dat een Italiaanse teler natuurlijk onder andere omstandigheden werkt en dus ook wat andere mid delen moet kunnen blijven gebrui ken. "Als er overal voldoende kontrole is op gebruik van middelen, dan is er helemaal niks op tegen om een EG-richtlijn te hanteren. Ik denk dat onze kollega's in de andere lidstaten net zo zorgvuldig om zullen gaan met hun produkten als wij, an ders kunnen ze in de markt niet meekomen". Telers schakelen massaal over op de geïntegreerde teelt, stelt Van Kuilen burg. Op zijn bedrijf heeft hij roof- mijt uitgelegd tegen de spint en roestmijt. "De fruitteelt tracht als goede rentmeester zeer zorgvuldig met het milieu om te gaan". De fruitteelt heeft dan ook niet veel te duchten van de residutoleranties. Ook die zullen voor heel Europa ge lijk dienen te worden. Van Kuilen burg: "Dit zit op dit moment nog niet op één spoor, dus wat dat be treft is het een goede zaak dat alle telers onder dezelfde voorwaarden moeten produceren". Een andere kwestie is de gelegenheidsarbeid. Het gelijktrekken van belasting systemen en dergelijke zal nog wel lang duren, verwacht Van Kuilen burg. En het lost het probleem ook niet op. De Nederlandse telers heb ben te kampen met een krap aan bod van plukpersoneel en dure arbeid. Dat probleem zal in de toe komst alleen maar nijpender wor den, verwacht hij. Maar, zegt hij: "Wij hebben heel veel vakman schap. En met onze hele goede Ne derlandse rassen, zoals Elstar, Jonagold en Cox, kunnen wij in het Europa van 1992 de konkurrentie goed aan". Ingrid van den Hengel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 21