"Zonder open markten is Nederland snel uitgeboerd" Vrijwillige produktiebeheersing moet een kans krijgen Eén verkoopkantoor voor graan Henk Davelaar: Cees de Bont, Landbouwschap: 20 "Zonder open markten is Nederland snel uitgeboerd, dat is zonneklaar duidelijk". Opheffen van de fytosa nitaire grenskontroles in de EG is voor voorzitter Henk Davelaar van de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in West- en Midden Ne derland dan ook geen punt van dis- kussie. Toch is hij er niet helemaal gerust op. Waar de veehouderij tegenop loopt als straks de grenzen open staan, ook Davelaar weet het niet. Straks zal het afvoerende land moeten zor gen voor een betrouwbare kontrole op ziektes en dergelijke. Het ontvan gende land mag dan eigenlijk alleen nog steekproefgewijs kontroleren. Er is onzekerheid over de betrouw baarheid van de kontrole in andere landen. "Maar we kunnen moeilijk zeggen dat we niet mee willen doen omdat je denkt dat het daar niet goed gebeurt. Dan moet je tastbare bewijzen hebben". En die kent Da velaar niet. "Brussel en onze Veteri naire Dienst stellen dat zij alles goed in kaart hebben. De fraude rond abortus, enkele jaren geleden, wordt ook in Brussel als een incident be schouwd". "Als exportland hebben wij ziekte kundig gezien toch een vrij hoge status. Maar wij kunnen niet zeg gen: Nederland doet het zo best, we gooien het hek alleen open om eruit te gaan en we laten niks binnen. Daar krijg je de grenzen niet mee open. Gebieden met een minder ho ge status kunnen straks makkelijker bij ons binnen komen met hun le vend vee. Daarom zal de EG in elk geval een aantal voorwaarden moe ten scheppen. Er moet in elk geval een sluitende identifikatie- en re gistratieregeling zijn. We moeten kunnen zien waar ze vandaan ko men. Als wij van een land de beesten niet kunnen tegenhouden moeten ze in elk geval onder het zelfde regime vallen als hier". Dat betekent dat er nog wel wat moet gebeuren. Nederland loopt bij het rundvee voorop en is ook bij de varkens een eind op weg. Ook voor schapen wordt overwogen een slui tend systeem op poten te zetten. Andere landen zijn nog niet zover. "Of ons de tijd gelaten wordt om heel lang te doen over het opzetten van die systemen is de vraag". Da velaar vreest dat de belangen van andere sektoren, zoals de industrie, kunnen leiden tot snel opengooien van de grenzen. Varkenspest Een grotere verantwoordelijkheid voor de veehouder, het is een voor waarde om elders in de markt te kunnen komen. Maar het kan nogal wat betekenen. "België stikte vorig jaar bijna van de varkenspest. Dat is tot op heden bestreden zonder te enten. Het Veterinair Comité ver bond zulke handelsbelemmeringen aan enten dat de Belgen elkaar diep in de ogen hebben gekeken en op grote schaal dieren zijn gaan afma ken. Stamping out. Dat geeft aan dat als wij in Gelderland of Brabant een varkenspest-uitbraak krijgen, we enten kunnen vergeten. Vroeger was enten een goeie verzekering. Dat word je afgenomen in deze open markt". Meer eigen verantwoordelijkheid. "Vroeger werd dat door het land af gedekt. Als ik straks dubieus vee in voer, waarvan de onderzoeken niet helemaal zijn verricht zoals het zou moeten, krijg ik de vervelende ge volgen snel op mijn eigen bord. Dat zie je al bij de nieuwe Veewet: wie zijn biggen van teveel bedrijven haalt, wordt gekort als er een vee wetziekte uitbreekt". "Ik zie hoe men bij pluimvee en var kens al vrij stringent probeert tot een systeem te komen dat de gieren niet zomaar op een ander bedrijf kunnen komen. Vaste kontakten, niet elke week, dat willen de men sen niet. Wij hebben ook vaste kon takten voor onze F1-zeugen", vertelt Davelaar. In de rundveesektor wordt daar sinds jaar en dag minder scherp op gelet. "Dat wordt wel wat beter. Ik heb het idee dat ook de rundveehouder nadenkt als hij een koe koopt zonder te weten waar vandaan". De veehouder kan met de grotere verantwoordelijkheid omgaan, meent Davelaar, die echter wel wijst op de regelmatig terugkerende abortusuitbraken, "en altijd vanuit het vlees". Een aanwijzing voor de groeiende aandacht voor deze za ken is voor hem ook de deelname aan het indikatieprogramma voor melkerskoorts van de Gezondheids dienst. Ruim zestig procent van de veehouders doet op vrijwillige basis mee. "Dat geeft aan dat de veehou der betrokken is bij wat hij doet en zijn positie zo goed mogelijk in de gaten wil houden". Gerard Westerhof Veterinaire en fytosanitaire kontroies aan de grenzen behoren straks tot het verleden. Een inkomen op basis van toeslagen wil zeggen afhankelijk worden van de overheid. Dat is een belangrijk element in de plannen van EG- commissaris MacSharry waartegen het COPA grote bezwaren heeft. 'Het is altijd het beste om uit de markt een inkomen te verwerven'. Cees de Bont. Eén verkoopkantoor voor alle EG- graan, dat is de enige manier waar op de akkerbouw zichzelf uit het moeras omhoog kan trekken, meent Hendrik Luth uit Wedde. Dat ver koopkantoor moet met behulp van goed marktonderzoek, de maximale prijs in de wacht slepen voor het aan haar toevertrouwde graan. Luth, voorzitter van de agrarische commissie van de PJGN, trekt een vergelijking met de industrie. 'Daar is men geleidelijk groter gegroeid om de concurrentieslag aan te kun nen. Maar dat loste het probleem niet op. Pas als een bedrijf een mo nopoliepositie heeft verworven in een branche kan het de prijs zetten'. De landbouw moet daarom slimmer zijn. 'Het is zonde om al die moeite te nemen om eerst grote bedrijven te vormen. Al die bedrijfsvergroting kost gigantisch veel geld. Het is be ter om ineens de stap te zetten en één graanverkoopkantoor voor Euro pa te vormen'. Graan, vanwege de spilfunctie van dat gewas. Door ge noeg te produceren voor de koop krachtige vraag en gezamenlijk de prijs daarvoor te zetten, kunnen de huidige bedrijven een verantwoorde bedrijfsvoering realiseren. Een droom? Misschien, maar als je het niet doet kun je het verder vergeten, meent Luth. Hij taxeert dat het verkoopkantoor, een soort coöperatie, toch zeker een procent of twintig van de Europese markt moet veroveren om dan an deren eruit te kunnen drukken. 'Je levert een stuk van je ondernemer schap in. Maar ik ga er van uit dat je dat andere automatisch kwijt raakt. Want straks is er nog maar één opkoper voor het graan'. Het verkoopkantoor moet door constant marktonderzoek nagaan wat de maximale prijs is die er voor het graan gevangen kan worden. 'Ik wil het dus omkeren, niet meer kij ken hoeveel boeren kunnen voor een bepaalde prijs produceren maar uitvinden wat de maximale prijs is voor een produkt. Produktiebeheersing Bij zo'n verkoopkantoor hoort een strakke produktiebeheersing. 'Stel: je afzet is tien procent kleiner dan wat je produceert. Dan bewaar je die tien procent die je teveel hebt en het volgend jaar produceer je twin tig procent minder'. Dat moet ge beuren door verplichte braak. Per land en, in elk geval in Nederland, per bedrijf. Met vrijwillige produktie beheersing kan Luth dan ook niet uit de voeten. 'Dat is niet 100 procent voorspelbaar. Je moet kunnen zeg gen: ik produceer twintig procent minder, in plaats van ik hoop dat ik minder produceer'. Luth wil slechts graan voor de eigen EG-markt produceren. 'Buiten de grens heeft produktiebeheersing geen nut. De prijs gaat omhoog dus daar wordt je van de markt ge duwd'. Hij heeft de indruk dat ook Frankrijk zich al wel half en half heeft neergelegd bij zo'n produktie voor alleen de interne EG-markt. 'het is als met de Nederlandse zui vel: er wordt vastgehouden aan pro duktie voor de wereldmarkt omdat ze bang zijn dat anders Nederland helemaal voor de korting opdraait. Dat is bij de" Fransen net zo. Als ze alleen een zelfde percentage kwij traken zie ik geen grote problemen'. Voor de zuivel denkt Luth langs de zelfde lijnen. 'De zuivel kent al een quotering en die zie je functioneren. Nu móet het vertrouwen in die quo tering gehandhaafd worden. Dus niet geleidelijk steeds verder afbou wen maar liever in één keer zeggen: dit is ons eindstreven en daar in bij voorbeeld vijf jaar naar toe werken. Dan weet de melkveehouder waar voor hij inlevert'. Hendrik Luth denkt dan aan een produktie voor de EG-markt 'en wat voor onze vaste klanten'. Export bui ten de EG is mogelijk voor merkpro- dukten waar men extra voor wil betalen. 'Maar wat je weggeeft, daar moet je mee ophouden'. In de visie van Luth kan de huidige be drijfsstructuur dan blijven bestaan. 'De bedrijven zijn meer dan groot genoeg voor een milieuvriendelijke produktie. Daarvoor is dan ook geld op de bedrijven. En misschien kun nen we met dat milieuvriendelijke produkt in de toekomst nog wel weer een stukje wereldmarkt ver overen. Want waarom zouden we niet produceren voor de upper ten van Brazilië. Gerard Westerhof stelt ir. Cees de Bont, hoofd van de sociaal-economische afdeling van het Landbouwschap. Het COPA, de verenigde boerenor- ganisaties in de EG, kiest daarom voor een andere lijn. Landbouwinko mens moeten uit de markt komen, al kan voor een aantal produkten ondersteuning wel nodig zijn. 'Een heffing aan de grens, interventie en eventueel exportrestituties zijn drie elementen die men toch wel wil vasthouden'. De mate waarin is dan de vraag. 'Ook COPA onderkent dat een onbeperkte prijsgarantie niet mogelijk is. Wij willen het koppelen aan een zekere produktiebeperking. Maar wel zoveel mogelijk via de markt, zodat je niet op verplichte systemen uitkomt'. Daarvoor wordt op dit moment de gedachte aan 'marktbeheersings-bijdragen' uitge werkt. Een marktbeheersingsbijdra- ge is een medeverantwoordelijk heidsheffing in een nieuw jasje.De- Bont: 'Met die nieuwe terminologie proberen we aan te geven watje met zo'n producentenbijdrage kunt doen'. Boeren die minder produceren leve ren de EG een besparing op. Die besparing kan als beloning naar de minder producerende boer. Oor spronkelijk was het idee een heffing op te leggen en boeren die hun pro duktie beperken daarvan vrij te stel len. Voor een produktiebeperking van 10 procent zou dan globaal een heffing van 5 procent nodig zijn. Al rekenend komt De Bont nu tot de conclusie dat er waarschijnlijk niet eens zoveel heffing nodig is: de besparing op het EG-budget bij min der produceren kan worden gebruikt voor een premie op minder. 'Afhan kelijk van hoe hard je de besparing kunt maken, hoe sluitend het is, hoeft de producent die dóórgaat he lemaal geen heffing te betalen'. Bij melk is dat makkelijker te doen dan bij graan. Belangrijk is ook dat min der produktie niet leidt tot verschui ving naar andere produkten. Dat gevaar is er bij graan maar ook bij melk, waar de rundvleesproduktie kan stijgen. De Bont gaat er bij het berekenen van de grootte van marktbeheer- singsbijdragen van uit dat de EG evenveel geld blijft besteden aan de landbouw. 'Dat doet MacSharry ook, hij gaat zelfs uit dat er iets bijkomt'. Vrijwillig Een vorm van vrijwillige produktie beheersing dus. Dat is nog nooit goed geprobeerd, meent De Bont. 'De set-aside (braak) is heel ver schillend ingevuld per lidstaat'. Al leen in Nederland en Duitsland werkte het door een voldoende ho ge premie. 'Ook melk is verschillend geregeld. Duitsland, Frankrijk en De nemarken hebben bijvoorbeeld een opkoopregeling die gelijk werkt als er gekort moet worden. In Neder land werkt het wél meteen door op de bedrijven. Dit is een poging om ook dat gelijk te trekken en om van de quota per lidstaat af te komen'. Voor rundvlees werkt een aanpak met marktbeheersingsbijdragen niet, erkent De Bont. 'Daar heb je geen goed houvast om de boel ad ministratief en qua controle in han den te krijgen. De premies die er nu al zijn werken alleen produktiebe- vorderend'. De Bont suggereert de premies alleen te geven als een boer aan kan geven minder vee te hou den. Hij gaat nog verder. 'Je kunt de premie ook koppelen aan een stuk set-aside in de veehouderij. Dat is een hele nieuwe gedachte en ik weet niet of men daar aan wil. Maar het is kiezen: wil je de lagere prijzen van MacSharry of een redelijk prijs niveau. In het laatste geval moet de landbouw iets toegeven in de sfeer van produktiebeheersing. Dan is set-aside ook in de veehouderij te overwegen'. Een redelijk prijsniveau wil niet zeg gen dat de prijzen worden bevroren op het huidige niveau. De EG heeft vorig jaar in het kader van de GATT- onderhandelingen aangegeven de steun met vier procent per jaar af te willen bouwen. 'Als je iets doet aan het produktievolume kun je lager uitkomen', stelt De Bont. Behalve prijsaanpassing vanwege de pro- duktiviteitsontwikkeling en de infla tie ziet De Bont nog een ander argument om de prijzen bij te stel len. 'Hoe ver kun je gaan door te kij ken wat de produktiekosten van de meest efficiënte bedrijven zijn', vraagt hij zich af. 'Wil men er Euro pees van uit gaan dat voor efficiën te bedrijven, met hun produktiekosten, redelijke prijzen worden gegarandeerd? Dat zou een novum zijn, een vernieuwing in de EG'. De zogenaamde 'objectieve methode' zoals die in het verleden werd gehanteerd keek niet naar de kosten van bepaalde bedrijven maar naar de (gewogen) prijsontwikkeling van kostenfactoren. Alleen naar de kosten van efficiënte bedrijven kij ken zou een vernieuwing zijn met nogal wat politieke gevolgen. De Bont: 'Dat wordt dus moeilijk'. De Bont durft niet te voorspellen wat de uitkomst van de discussie over de McSharry-voorstellen zal zijn. Een aantal Europese landbouw ministers kijkt behoorlijk positief aan tegen de COPA-gedachten, stelt hij. 'Ook onze eigen minister wil meer geleidelijkheid in de prijsaan passing dan MacSharry. Daar hoort dan, al zegt hij dat niet hardop, een stukje produktiebeheersing bij, vrij willig als het kan. Maar het moet wel budgettair sluitend zijn. Dat moeten we in de richting van de EG hard maken'. Gerard Westerhof

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 20