M Dankbetuiging Zaterdag open dag trekpaarden Land- en tuinbouwblad Themadag over plagen en ziekten aardappelteelt NTS Studieclub Zeeuws-Vlaanderen Zuidelijke Landbouw Maatschappij Accountantsunie ZLM ZLM SEVvan de ZLM Voorlichtingsavond voor agrarische vrouwen in Kwadendamme In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. AFDELING NUENEN- VALKENSWAARD VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 29 oktober om 20.00 uur in de ver gaderzaal van de Landbouwcoöpe ratie ZON te Eindhoven. Spreker is de heer G.J. Lefering, directeur van de ZON. Hij zal spreken over "Ma nagement nu en management in de komende decennia binnen de coö peratieve onderneming". Tevens zal er bestuursverkiezing zijn; verkie zing nieuwe voorzitter. Seminar zuivelindustrie Op woensdag 30 oktober vindt in De Reehorst te Ede een Seminar plaats voor ondernemers in de zui- velindustria Het motto van het se minar is 'er kan meer met informatietechnologie'. Tijdens het seminar zullen onderne mers in de zuivelindustrie elkaar in formeren over innovatieve toepas singen van informatietechnologie Aanbieders van produkten en dien sten ten behoeve van de zuivelin dustrie zullen zich presenteren op een infomarkt. Landbouwvakbeurs in Zuidlaren Van 31 oktober t/m 2 november wordt in de Prins Bernardhoeve te Zuidlaren de vakbeurs LandbouwVi- sie '91 gehouden. Vorig jaar werd deze beurs voor het eerst gehou den. Dit jaar zullen tijdens de beurs en het bijbehorende synmposium weer de belangrijkste facetten van het ontwikkelen van nieuwe markt perspectieven aan een breed agra risch publiek worden voorgelegd, zo melden de organisatoren. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Cereshof 4, 4463 XH Goes Postbus 46, 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax. 01100-31189 Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie, tel. 01100-47700 (kantoor), 01100-20228 (privé) J. Jille, eindredactie, tel. 01100-47723 (kantoor), 01103-2906 (privé) L. Kattenwinkel, red. medewerker, tel. 01100-47721 (kantoor), 01100-16104 (privé) Marjan van Erk, red. assistente, tel.01100-47722 (kantoor) Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-47714 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Ktachten: Bij klachten over bezorging door de PZC (ook op zaterdag) tel. 01184-84000 Bij klachten over bezorging door de PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-47722. VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Studieavonden vleesveehouderij Misset Agri Seminars organiseert in samenwerking met deskundigen uit de praktijk zeven regionale studie avonden over de perspectieven voor de vleesveehouderij. Aan de orde komen o.m. de ontwikkeling van vraag en aanbod van rundvlees, technische en bedrijfseconomische aspecten. Op 25 november is er een bijeenkomst in Hotel Bosschen- hoofd te Bosschenhoofd en op 2 december in De Vierspan te Deurne. De avonden duren van 19.30 tot 22.30 uur. De toegangsprijs be draagt f 50,-. Langs deze weg willen wij ieder een bedanken voor de getoonde belangstelling en blijken van waarderingdie wij hebben ont vangen ter gelegenheid van mijn afscheid van de DLV op 18 sep tember jl. De aanwezigheid van zovelen, de geschenken, bloemen en schrif telijke reakties hebben deze dag voor ons tot een onvergetelijke gemaakt. Het is voor ons onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, vandaar dat wij op deze manier onze dank betuigen aan allen die aan deze dag een bijdrage heb ben geleverd. Toon en Jo Mulders Op vrijdag 22 november a.s. organi seert het PAGV in samenwerking met het IKC-agv een themadag over bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen. Vanuit het onderzoek zal op de the madag ingegaan worden op de be heersing van enkele belangrijke bodemgebonden plagen en ziekten, zoals aardappelcysteaaltjes, bacte- rieziekten en Rhizoctonia. Naast bruikbare informatie over praktische toepassing van onderzoekresultaten op dit moment, zal er ook ingegaan worden op ideeën en plannen voor de nabije toekomst. De themadag is bedoeld voor een ieder die zich bezighoudt met de teelt van aardappelen (en daarmee ook met bodemgebonden plagen en ziekten), voor voorlichters, en voor telers van poot-, consumptie- en fa brieksaardappelen. Bezoekers zijn welkom vanaf 09.00 uur in congres centrum De Flevohof te Bidding huizen. De dag duurt tot 16.00 uur. De kosten van de themadag (incl. koffie, lunch en themaboekje) be dragen f 30,— voor PAGV- abonnees en f 50,— voor niet- abonnees. Deelnemers kunnen zich tot en met uiterlijk maandag 18 no vember a.s. telefonisch opgeven bij de receptie van het PAGV te Le lystad (tel. 03200-91111). Rassenbezichtiging op kweekbedrijf Oosthof De jaarlijkse rassenbezichtiging op het kweekbedrijf Oosthof aan de Bathseweg 45 in Rilland vindt dit jaar plaats op donderdag 7 en vrij dag 8 november tussen 10.00 en 17.00 uur. Naast de vierdejaars- en oudere zaailingen zal ook aandacht worden besteed aan de bestaande commerciële rassen van Meijer. ,-é Trekpaarden voor de ploeg Zaterdag 19 oktober houdt de stich ting 'Het Werkend Trekpaard Zee land' haar najaars open dag. Wie de trekpaarden aan het werk wil zien kan deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur terecht op de volgende bedrijven: M.C. en C. Mol, Weelweg 25 in Waarde; A. Paauwe en A. Ver- hage, Schellachseweg 2a in Gapin- ge; C. Maurice en A. Harthoorn, Notenboomdijk in Nisse; familie De Visser, Vrijburgstraat 46 in West- Souburg; L de Visser, Oude Zand weg 54a in Ritthem. Ploegen, win tertarwe zaaien en voederbieten mennen, dat zijn de voornaamste werkzaamheden waarvoor de paar den van stal worden gehaald. Donateursdag Op vrijdagavond 22 november houdt de stichting een avond voor donateurs en hun introducé's. Op deze avond staat om. een voorver toning op het programma van opna men die gemaakt zijn door de Leidse cineaste Metje Postma voor een film over het Zeeuwse trekpaard. Ook wordt een historische film ver toond uit de jaren '30. Deze film toont beelden van het werken met trekpaarden op het Bevelandse plat teland. Voor meer inlichtingen over deze avond kunt u contact opne men met Ad Phernambucq, tel. 01195-248. Op dinsdag 22 oktober a.s. wordt er een veldbijeenkomst winterbloem- kool gehouden op het bedrijf van F. de Nijs, Kampensedijk 50 te Vogel waarde. Aanvang: 15.00 uur. A. Mooyaart van het DLV-team volle- grondsgroenteteelt te Westmaas zal de bijeenkomst begeleiden. Landbouwhuis Goes: Cereshof 4 4463 XH Goes Postbus 46 4460 BA Goes tel. 01100-47700 fax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4 4761 BG Zevenbergen Postbus 17 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes Zaamslag Bergen op Zoom Middelburg Oostburg Zierikzee Renesse Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4 Dahliastraat 94 Stationsstraat 1 5 Nieuwstraat 19 Haringvlietplein 3 De Zoom 16 tel. tel. tel. tel. tel. tel. tel. 01100 01153 01640 01180 01170 01110 01116 15710 2010 43350 11451 54285 16051 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel.no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 S Landbouwhuis, Cereshof 4, Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tele foon 01100-47747. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op af spraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-47700 (kantoor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-47732, 01100-50809 (privé). B.J. Feijtel, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-47731 (kantoor) en 01192-1638 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01140-10013. Mevr. J. Meijers-Doppenberg, tel. 01100-47734 (kantoor), tel. 01192-2133 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-47733 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-47730 (kantoor), 01100-33242 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur tele fonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-47700. Provinciale Ploegwedstrijd Noord-Brabant Op zaterdag 26 oktober wordt het Noordbrabantse provinciale ploeg- kampioenschap te Helvoirt gehou den. De uitwijkdatum is 2 november a.s. Het terrein ligt aan de Honderd- bunderweg tussen Helvoirt en Nieuwkuyk. Het te ploegen land is zandgrond; een maisstoppel moet worden ondergeploegd. Er doen ca. 35 ploegers mea Er wordt geploegd in de rondgaande, tweeschaarwen- tel en drie- en meerschaarwentelca- tegoria Het voorploegen begint om 10.00 uur en de wedstrijd vangt aan om 12.00 uur. Prijsuitreiking om 16.30 uur. Voor meer informatie: 01672-2308. Op donderdag 24 oktober 1991 or ganiseert de vakgroep Bedrijfskunde van de Landbouwuniversiteit Wage- ningen voor de tweede maal een werkconferentie over agribusiness management. Cabaret-avond NBvPIvr. Fijnaart/Heijningen De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afd. Fijnaart/Heijnin gen organiseert een cabaret-avond op woensdag 23 okt. a.s. in Cultu reel Centrum 'Witte Roos', Kon. Em- mastraat 53 te Fijnaart. Aanvang: 19.45 uur. Cabaretgroep 'Vurore' uit Vuren zal het cabaret 'Van Eva tot Venus' ten gehore brengen. Een programma over de vrouw door de eeuwen heen. De leden van de af deling Noordwesthoek van de ZLM zijn van harte welkom om deze fan tastische avond bij te wonen. De Regiogroep Jonge Agrarische Vrouwen Noord- en Zuid-Beveland organiseert op woensdag 23 okto ber a.s. een voorlichtingsavond over huwelijkse voorwaarden en belo ning van de agrarische vrouw. De bijeenkomst vindt plaats in café 's Lands Welvaren in Kwadendamme en begint om 20.00 uur. SEV-ster Liesbeth Pons zal het onderwerp in leiden en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2