&nc Bijgesteld Meerjarenplan is een duidelijke vooruitgang Volgend jaar forse uitbreiding cichoreiteelt in West-Brabant Deze week Financieel draagvlak onder Snuif valt weg Welkom in het Landbouwhuis Land- en tuinbouw in Europa ?JO zuidelijke landbouw maatschappij Akkerbouwproduktschappen positief kritisch Uienstichting niet te handhaven Pag. 3 Project glastuinbouw Sloegebied? Pag. 4 Bedrijfsovername door niet-familie Pag. 5 "Produktbeheersing met lagere prijzen" Pag. 7 Docenten gewasbescherming tekort Pag. 8 Perspectief voor uitbreiding pootgoedteelt Pag. 9 Weerkundige kennis nuttig In het ZLM-blad van deze week zit een speciale bijla ge over het KNLC-discussiethema 1991/1992: LAND- EN TUINBOUW IN EUROPA ZONDER GREN ZEN. Een thema, dat de tongen in het komende sei zoen zeker los zal maken. In de bijlage vindt u behalve de discussievragen ook een aantal artikelen, waarin vanuit de boerenpraktijk een visie wordt ge geven op het nieuwe Europa. Alle reden dus om de bijlage te lezen en te bewaren. Oogst in volle gang O land- en tuinbouwblad VRIJDAG 18 OKTOBER 1991 79e JAARGANG NO. 4091 De Akkerbouwproduktschap pen hebben positief-kritisch ge reageerd op het bijgestelde Meerjarenplan Gewasbescher ming. Zij stellen met voldoening vast dat er in het herziene plan meer ruimte en verantwoorde lijkheid bij het bedrijfsleven wordt gelegd. De produktschappen vinden met name de meer genu anceerde sectorgewijze aanpak een duidelijke vooruitgang. Wel wijzen de produktschappen er op dat het bedrijfsleven in de akker bouw voor een gigantisch karwei staat, waarvoor veel investeringen moeten worden gedaan. Zij dringen er dan ook bij de overheid op aan bij het streven naar minimale milieube lasting het noodzakelijke evenwicht met het technisch en economisch haalbare niet uit het oog te ver liezen. Opvallend is dat Cfe Produktschap pen met geen woord reppen over het voornemen van het kabinet om heffingen op gewasbescher mingsmiddelen in te voeren. Vanuit de ZLM en andere organisaties zijn ernstige bezwaren ingebracht tegen dit voornemen. Milieu-eisen De produktschappen onderschrijven in hun brief nogmaals de beleids doelstelling om de agrarische be drijfsvoering en het beheer van de groene ruimte te laten voldoen aan milieu-eisen. Mens- en milieuvrien delijke gewasbeschermingsmetho den, die passen in duurzame en rendabele landbouwsystemen, vin den de schappen daarvoor een even wichtige aanpak. Zij erkennen dat het onderschrijven van deze doelstelling niet alleen uit milieuoog punt nodig is, maar dat dit ook past in het streven te voldoen aan de ver anderende eisen van de binnen- en buitenlandse afnemers. De schap pen vragen daarbij nadrukkelijk vooral rekening te houden met de moeilijke inkomenssituatie in de ak kerbouw. De produktschappen wijzen er op dat als gevolg van het MJPG- beleidsvoornemen het akkerbouw- bedrijfsleven inmiddels zelf volop doende is om te komen tot milieu vriendelijker teelten. Gewezen wordt onder meer op het Milieu actieplan Aardappelen, alsmede op een 18-tal momenteel in uitvoering genomen initiatieven. Stoffenbeleid Het voorgestelde stoffenbeleid kan volgens de produktschappen alleen tot resultaat leiden als rekening wordt gehouden met de (on-)moge- lijkheden die per sector uit het volu mebeleid voortvloeien. Daarbij dient niet alleen gewerkt te worden met de hoeveelheid toegediende stof als maatstaf voor de concrete milieube lasting, maar dient per toepassing ook beoordeeld te worden in hoe verre het milieu werkelijk belast wordt. Daarmee dient rekening ge houden te worden bij de te nemen maatregelen, aldus de schappen. De Akkerbouwproduktschappen pleiten in dit verband voor een ver beterd en effectief stoffen- toelatingsbeleid door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen. Ook wordt gewezen op het belang van harmonisatie van milieumaatregelen in EG-verband. De rijksoverheid en de handel beëin digen hun financiële bijdrage aan de Stichting Nederlandse Uien Federa tie. Vanaf 1993 komt er van die zij de geen geld meer. Dat betekent dat de Snuif, die het "hoofdkan toor" op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat op Noord-Beveland heeft, in de huidige vorm niet kan blijven bestaan. De Snuif is opgezet om onderzoek te doen en voorlichting te geven over teelt en handel. De begroting omvat een bedrag van f 550.000,— per jaar. Daarvan wordt de helft door het ministerie van Landbouw betaald. Het Land bouwschap draagt f 75.000,— bij en de rest komt binnen via het Pro- duktschap Groenten en Fruit en do naties. De Snuif-formatie kent in totaal zes Deze cichorei-rooimachine is ontstaan vanuit een witloofrooier, (foto: Gerard van Offeren). arbeidsplaatsen. De direkteur zetelt in Colijnsplaat, waar tevens een proefveldmedewerker is gestatio neerd. Verder is er een onderzoeker werkzaam in Middelharnis en zijn er twee praktijkonderzoekers gedeta cheerd bij het PAGV in Lelystad. Geen brood Het ministerie van Landbouw heeft meegedeeld haar bijdrage in 1992 te halveren en in 1993 te beëindi gen. Ook de handel ziet geen brood meer in financiering van de ui enstichting. Het Landbouwschap is niet bereid hogere heffingen op te leggen. Bovendien vindt men een aparte structuur voor uien steeds minder gewenst. Het Landbouw schap vindt dat de taken van de Snuif zoveel mogelijk moeten wor den overgenomen door andere in stellingen en denkt daarbij vooral aan het Proefstation te Lelystad. (PAGV). vervolg op pagina 5 Vandaag (vrijdag 18 oktober) wordt het nieuwe Landbouwhuis in Goes officieel geopend. In verband hier mee zijn leden van de ZLM, hun huisgenoten en overige belangstel lenden vanaf 14.00 uur hartelijk welkom aan de Cereshof 4. Tijdens het open huis is er gelegenheid de nieuwe behuizing van de ZLM en de overige "bewoners" te bezichtigen. De bezoekers kunnen een hapje en een drankje nuttigen in de tent, die voor het Landbouwhuis is op gesteld. De mededeling in het vorige ZLM- blad dat alle leden een persoonlijke uitnodiging zouden ontvangen be rust op een misverstand. De oogst van cichorei in West- Brabant is in volle gang. In drie etappes wordt 22 hectare geoogst. De cicorei is dit seizoen door tien telers op contract geteeld voor Be- nuline Nederland BV, een 50%-dochter van Suikerunie. Zoals bekend bouwt Suikerunie een ver werkingsfabriek in Roosendaal met een capaciteit van 120.000 ton per jaar. De fabriek gaat volgend jaar de op brengst van 3.000 ha cichorei ver werken. Driekwart hiervan (2.200 ha) zal worden geteeld in een ge bied binnen 60 kilometer van de fa briek in Roosendaal. De overige 25% (800 ha) zal worden geteeld in Zeeuws-Vlaanderen, de Haarlem mermeer, Noordoostpolder/Oostelij ke Flevopolder en het gebied rond het Lauwersmeer in het noorden van het land. De cichorei die nu wordt geoogst gaat naar de fabriek van Warcoing in België. Met deze onderneming is Suikerunie een joint-venture aange gaan. Uit cichorei wordt de grondstof induline gewonnen, een calorie-arme vetvervanger, die o.a. toepassingen vindt in bakpro- dukten. Ervaringen Cichorei wordt zowel op ruggen als op het vlakke veld geteeld. Dit sei zoen is door Benuline gebruikt om ervaringen op te doen onder andere ten aanzien van teeltmethode, be mesting, plantafstanden en rooi- systemen. Ook de proefboerderij en het PAGV zijn in het onderzoek be trokken. Voor het rooien wordt ge werkt met een aangepaste bietenrooier en een witlofrooier. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk gekozen wordt voor één rooimachi- ne. Namens Benuline treedt Cebeco Zuidwest op als agent. Cebeco Zuidwest onderhoudt de contacten met de telers in West-Brabant. Volgens de heer R. Schunselaar, die het project namen Benuline bege leidt, is de belangstelling voor de ci choreiteelt onder de boeren groot. 'Niet ieder perceel is overigens ge schikt. Een afslibbaarheid van 20% is het meest gunstig. Wat dat be treft concurreert cichorei met witlof en andere vollegrondsgroenten. De prijs van witlof is echter zodanig, dat veel boeren wel oren hebben naar cichorei. We denken dan ook voldoende telers te kunnen vinden', aldus Schunselaar. Het saldo van ci choreiteelt ligt tussen dat van win tertarwe en suikerbieten in. De teelt is aanzienlijk arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld wintertarwe. De op brengst in kilogrammen bedraagt gemiddeld 40 ton per hectare.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1