Discussievragen gericht op toekomst Grenzen aan de groei Een interne markt per 1 januari 1993 KNLC-discussiethema Veterinaire en fytosanitaire ontwikkeling III and an tninhnnv/w in Fm-npa Het KNLC-discussiethema sluit aan op de hervormingsplannen voor de Europese landbouw zoals EG- landbouwcommissaris MacSharry die deze zomer heeft gepresenteerd en op het komende wegvallen van de Europese binnengrenzen. In te genstelling tot vorige discussiethe ma's zijn de vragen vooral gericht op de toekomst van de diverse be- De EG streeft naar één interne markt per 1 januari 1993. Vanaf die datum zou er een vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten (Europa 1992) binnen de EG moeten plaatsvinden. De be staande grensbelemmeringen zou den dan opgeheven moeten zijn. drijfstakken en minder op de toe komst van het individuele bedrijf. Het KNLC heeft voor het discussie thema een aantal algemene vragen opgesteld en daarnaast vragen per bedrijfstak: akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, veredelingslandbouw. Afhankelijk van de bedrijfstak ligt de nadruk van de vragen op het EG- Het opheffen van grenscontroles betekent onder andere, dat er niet langer veterinaire en fytosanitaire controles aan de grenzen plaatsvin den. De controle en toelating tot het handelsverkeer van planten, dieren en produkten zal op de plaats van verzending moeten plaatsvinden landbouwbeleid of op de veterinaire en fytosanitaire ontwikkelingen bij een interne Europese markt. Er wordt steeds begonnen met vragen over het EG-landbouwbeleid. Het is de bedoeling dat deze vragen bin- door middel van afgifte van certifi caten. Alleen steekproefsgewijs zul len deze certificaten worden gecontroleerd op de plaats van be stemming. In het nieuwe beleid vormt de ziektesituatie op het be drijf c.q. in de regio van oorsprong het uitgangspunt. Eigenlijk zou men kunnen zeggen, dat de grenzen niet worden opgehe ven. Ze worden verlegd van de landsgrens naar denkbeeldige gren zen rondom de regio of het bedrijf. Onder andere op basis van de ge- zondheidsstatus krijgen bedrijven en/of regio's een bepaalde erken ning. Uitgangsmateriaal en dieren kunnen slechts geleverd worden aan bedrijven en/of regio's met een gelijkwaardige of lagere gezond- heidsstatus. Controle De controle op de keuring bij ver zending en de bedrijfserkenning maakt een goede identificatie- en registratieregeling noodzakelijk (bijv. oormerk, plantenpaspoort). Dit nieuwe veterinaire en fytosanitaire beleid heeft grote gevolgen. Onder meer de controle op en de bestrij ding van ziekten in de diverse lidsta ten worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd (harmonisatie). Daarnaast heeft de ontvangende lidstaat niet langer de mogelijkheid de grenzen te sluiten. De verant woordelijkheid berust bij de verzen dende lidstaat. Er is dus geen sprake meer van een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de expor terende en importerende lidstaat, zoals nu het geval is. In de ontvan gende lidstaat vinden alleen nog steekproefsgewijs controles plaats. Bij een uitbraak van een gevaarlijke ziekte kunnen de maatregelen be perkt blijven tot de desbetreffende regio en/of het bedrijf en gelden dus niet langer voor de totale export van het desbetreffende land. nen de bedrijfstakken worden besproken. Het KNLC brengt de re sultaten van het discussiethema tij dens een afsluitend congres naar buiten en zal ze gebruiken voor ver der beleidsbepaling. Algemene vragen De ideeën zoals die leven bij de EG- commissaris sturen aan op ingrij pende veranderingen van het land bouwbeleid. De GATT-onderhandelingen kunnen dit geheel nog versterken. Hiertegeno ver staat het standpunt van de ge organiseerde landbouw (zie vraag 1). Al deze zaken eisen de voortdu rende aandacht en heroverweging van standpunten. De agrariërs, maar ook de afzonderlijke sectoren zelf zien wel in dat het onmogelijk is om blijvend te produceren voor een overschotmarkt. Tussen de sectoren kunnen tegenstellingen bestaan. Een drastische beleidsverandering in één sector kan direct of indirect doorwerken naar andere sectoren. 1.De georganiseerde landbouw kiest het volgende voor het EG- landbouwbeleid: het markt- en prijs beleid moet een wezenlijk element Sf firn W- "V Wfeb.. 4j& blijven voor de vorming van het landbouwinkomen. Dit beleid moet dan wel gebaseerd zijn op een inter ne, in zekere zin beschermende EG- prijs en een externe prijs. Inko menssteun door prijzen kan niet lan ger voor onbeperkte hoeveelheden produkten worden gegarandeerd. Er zal een beter evenwicht moeten ko men tussen vraag en aanbod van overschotprodukten. 2.Bent u het wel of niet met dit standpunt eens? Waarom? De EG wordt steeds meer een eenheid. Ge kozen zou kunnen worden om de landbouwproduktie steeds meer af te schermen van de rest van de we reld. Dit betekent dat de EG zoveel mogelijk zelf voorziet in de behoefte aan land- en tuinbouwprodukten. Verder het volledig afbouwen van de Europese agrarische export en geen of weinig import van land- en tuinbouwprodukten. Een andere keus zou kunnen zijn dat de EG zich meer open stelt naar de rest van de wereld. Dus wel produceren voor export en import toestaan. In feite voortzetting van het op dit punt ge voerde beleid. Aan welke van de twee mogelijkhe- Verscherping van de veterinaire regels maken het noodzakelijk de hy giëne op het bedrijf op te voeren. (Foto: Camille Sche/straete). Wat zijn de gevolgen van de voorgestelde scherpe prijsdaling voor granen, aldus een van de vragen van het diskussiethema. In het nieuwe Europese landbouwbeleid zitten ook maatregelen ter bescherming van het platteland. ■HIP" ■■HHj m M. Va re kamp. Het KNLC wil regelmatig met een discussiethema boeren en tuinders betrekken bij de ontwikkelingen en de toekomst van de agrarische sector en de positie van de land-en tuinbouwbedrijven daarbij. In het verleden werden wij in het kader van een gestimuleerde groei sector mogelijk met enig meewaren bekeken. De grenzen die nu ech ter aan de groei worden gesteld, - niet alleen door structureel overvoerde markten maar evenzo door grenzen aan milieubelasting-, brengen met zich mee dat de problemen van en in de sector heel in dringend doorwerken naar bedrijfsniveau. Problemen kunnen niet meer zo makkelijk opgelost worden doordat ze vermalen worden in de groeistroom. Des te belangrijker is het om, gelet op de zeer grote gevolgen voor boer en tuinder, om ons allen bezig te houden met die grenzen aan de groei. Een veranderend, vergrotend en liberaliserend Europa met zowel kan sen a/s bedreigingen en de daarmee gepaard gaande turbulentie zal het komend jaar ons deel zijn. En het EG-landbouwbeleid zal daarbij niet zo ongestoord kunnen worden voortgezet. Maar ook de argusogen, waarmee de samenleving naar de wijze van produceren in de agrarische sector kijkt, zal betekenen dat aanpassin gen ook hierin onvermijdelijk zijn. Hoe we dit allemaal moeten aan pakken, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Vandaar dat ik een oproep doe aan u allen om u zoveel mogelijk met ons discus siethema bezig te houden. Het bestuur van het KNLC kan die resulta ten gebruiken voor de beleidsbepaling. Marius Varekamp Voorzitter KNLC

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 18