(SZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Varkensprijzen weer omhoog Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders Moutkwaliteit zornergerst Slachtkuikenprijzen omlaag Slachtvarkens 10 cent meer Veemarkt 's-Hertogenbosch Tarwekwaliteit dit jaar goed Pootgoednoteringen Woensdag jl. Biggenprijzen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 7,50-8,10 6,05-6,60 6.65-8,10 4,65-5,40 Zwolle vr. 7,30-8,20 5,90-6,70 7,15-8,80 4,65-5,65 Leeuwarden vr. 6,70-7,30 5,95-6,25 6,95-8,80 4,80-5,40 Leiden ma. 5,80-6,60 4,90-5,50 Doetinchem di. 7,20-7,70 5,90-6,40 6,90-8,50 5,00-5,85 Purmerend di. 5,80-6,50 4,95-5,45 Groningen di. 6,00-6,40 4,70-5,30 Den Bosch wo. 7,50-8,00 6,10-6,70 7,20-8,45 5,00-5,85 GEBRUIKS Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1575-2125 1725-2125 1100-1500 550-1050 Zwolle vr. 1700-2275 1650-2025 1050-1375 800-1125 Leeuwarden vr. 1750-2125 1525-1925 1000-1275 700-1050 Leiden di. 1800-2200 1800-2200 1350-1850 800-1200 Doetinchem di. 1375-2200 1350-1675 450-1300 Purmerend di. 1700-1900 1650-1750 1350-1650 Groningen di. 1600-2050 1375-1700 950-1150 650-1000 Den Bosch wo. 1325-2325 1525-2425 1100-1750 650-1150 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Den Bosch wo. 46 6,35-6,85 5,95-6,35 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen 1e kwal. kalveren roodbont roodbont zwartbonl t zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 500-800 475-600 225-325 225-275 125-175 Leiden di. 500-900 525-650 225-325 325-390 125-185 Den Bosch wo. 450-850 400-590 150-300 220-375 100-170 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-5,00 2,50-4,25 2,30-3,90 Slachtramlammeren 7,50-8,50 7.50-8.50 7,00-8,25 Fokschapen/stuk 90-150 Weidelammeren/stuk 75-135 100-150 90-135 27/09-04/10, ex btw bron PVV GOES Telersprijzen ex btw., per 1000 kg. ZUID- M/W.- NED NED Verbruikersprijzen N/O- NED 6,83 Stieren R2 Koeien 5,09 03 Weidehooi 190-200 Hooi a en b 400 400 400 Eng. raaigras 80- 90 Tarwestro 175 175 165 Dijkhooi 180-185 Gerstestro 210 200 190 Veldbeemd 130 Mais 24& ds 90-92,5 90 90 Tarwestro 70-80 Kuilmais 125 125 Gerstestro 80-95 Bierborstel 80-82,5 85 82,5 - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 De grote varkensslachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijs aan de mesters over de in de week tot 18 oktober overgenomen varkens ten opzichte van voorgaande week met 10 cent verhoogd. De meeste slachtbedrijven hanteren een ba sisprijs van f 3,49 voor geslachte varkens kl. A 52%, basis af- mestbedrijf, 73/93 kg, incl. BTW en excl. toeslagen. In deze week is een aanvang ge maakt met de - naar het lijkt ernstige - poging tot sanering van de var kenssector. Begonnen wordt met een zekere vorm van contingente- ring van het aantal slachtingen over de verschillende bedrijven. De eer ste berichten daarover doen het beste vermoeden. Al te verwonder lijk is dat niet, omdat ieder in de sektor ervan overtuigd was dat "het zo niet verder ging". In de week tot 11 oktober werden uit Nederland 44.874 levende var kens uitgevoerd, alsmede 4563 ton halve varkens en 11.409 ton var kensvlees in deelstukken. Aan mestbiggen werden 29.587 stuks naar de partnerlanden in de EG uit gevoerd. In de vleesgroothandel ste gen de prijzen nogal duidelijk. Voor hammen liepen de prijzen met 25 cent en voor schouders met 30 cent op. Het aanbod in biggen is toegenomen, mede waardoor de prijzen wat onder druk kwamen. De slachtrundermarkt blijft gedrukt. Mede afhankelijk van de omvang van de aanvoer op de veemarkten Volgens TNO, sectie Agro-NIBEM, is de moutkwaliteit van het ras Prisma dit jaar beter dan van het ras Blen heim. De moutkwaliteit van Prisma afkomstig van noordelijk zeeklei is beter dan die van zuidwestelijke zeeklei. Prisma afkomstig van de centrale zeeklei geeft een mout kwaliteit die hier tussenin ligt. De moutkwaliteit van Prisma afkomstig van de noordelijke zand- en dalgron den is vergelijkbaar met die van de noordelijke zeeklei. werden af en toe wat geringe prijsstijgingen gemeld. Wel is er mo menteel wat meer belangstelling voor gebruiksvee. De EUROP- notering gaf voor de week tot 11 ok tober volgende prijzen aan: stieren R3 f 6,61 (minus 5 cent); koeien 03 f 5,10 (plus 1 cent). De nukaprijzen konden zich onge veer handhaven, al werden aanvan kelijk wat lagere prijzen gemeld. Voor vette kalveren was de markt ruim prijshoudend tot licht oplopend. Ruimer aanbod had deze week tot gevolg dat de prijzen van de niet- contractgebonden slachtkuikens daalden en opnieuw voor de zware kuikens sterker dan voor de lichte courante kuikens. De afzet bleef niet onbevredigend, zij het dat bij de af zet naar o.a. Duitsland nogal wat concurrentie werd ondervonden van de Franse export. De prijzen van uit geselecteerde leghennen en van ha nen liepen opnieuw op. Het is vc toe te schrijven aan een voc. Ju- rend goede vraag naar soepkippen, vooral in derde landen, waaronder het Verre Oosten. De VH VP stelde voor de week vanaf 21 oktober de volgende prijzen vast in //kg levend incl. BTW: slachtkui kens, lichtè courante f 1,72-1,77 (minus 5 cent); zware f 1,70-1,75 (minus 11 cent); slachtkippenprijzen alle 7 cent hoger. Lichte witte en bruine f 0,87-0,92; zware bruine f 0,92-0,97; slachtkuikenmoeder- dieren f 1,45-1,50 (plus 15 cent). De basiscontractprijs bleef onveran derd f 1,66 voor kuikens 1600 g in cl. BTW excl. toeslagen. De nieuwe contractprijs incl. 10 cent toeslag bedraagt f 1,76. Voor ondernemers die gebruik maken van de land- bouwregeling zijn deze prijzen resp. f 1,64-67 en f 1,7459. De vrije prijs voor broedeieren ligt rond de contractprijs, die van een- dagskuikens ligt beneden de con tractprijs. Afgelopen weekend ging de quote ring van het aantal slachtingen, of beter gezegd: de verdeling van het aanbod onder de slachterijen, offi cieel van start. Halverwege deze week was nog niet duidelijk in hoe verre deze quotering effect had. Het aanbod van biggen is nog steeds ruim. De prijs werd met enkele gul dens verlaagd. De prijsverhoging van slachtvarkens is te danken aan beduidend meer vraag in en rond het afgelopen weekend naar geslacht produkt in Duitsland. Later zwakte deze vraag sterk af. Maar de slachterijen had den de mesters toen via hun zaak voerders en commissionairs al meer beloofd dan ze in de afzetmarkt fei telijk konden waarmaken. Niettemin besloten ze tot 10 cent verhoging. Hierbij speelde trouwens tevens een rol dat de slachterijen de exporteurs van levende varkens niet in de kaart wilden spelen. Over de quotering nog het volgen de: de negentien slachterijen die er aan deelnemen, geven op zaterdag morgen aan de Stichting Contin- gentering Varkensslachterijsector (SCV) informatie over hoeveel var kens er zijn toegezegd door leden en relaties voor levering in de komende week. Een 'commissie van wijze mannen' bepaalt vervolgens op ba sis van het aantal slachtingen in de zelfde week van vorig jaar hoeveel varkens elke slachterij mag slachten. Slachterijen die een groter aanbod hebben dan hun quotum toestaat, dienen dit door te spelen naar slach terijen met een aanbod dat kleiner is dan hun quotum. Over de prijs moe ten ze het onderling zien eens te worden. Als ze de varkens die hun quotum overschrijden wel zelf slachten, kost hen dat 200,— per varken. Eierprijs iets beter De goede marktvooruitzichten van begin verleden week voor eieren hebben zich inderdaad doorgezet. Bijna dagelijks werden de prijzen wat hoger. Bij de kleine eieren (klas se 3, 4 en 5) kwam de prijs wel een cent per stuk hoger te liggen dan voorgaande week. Voor het grotere aanbod zwaardere eieren was niet voldoende belangstelling. Begin de ze week kwam Engeland weer in de markt. Op de producentenveiling te Barneveld trokken de prijzen vervol gens nog iets verder aan. Pluimveevlees bevredigend De vraag naar pluimveevlees is over het algemeen bevredigend. De prij zen bleven stabiel. Op de afgelopen week in Keulen gehouden voe- dingsmiddelenbeurs Anuga was de stemming met betrekking tot pluim veevlees bepaald positief, zeker wat betreft langere termijn. Desondanks zette het toegenomen aanbod van slachtrijp materiaal de Barneveldnoteringen onder druk. De prijzen van uitgelegde kippen wer den onder invloed van vraag uit Oost-Europa vaster. Vanwege de vooruitzichten voor geslachte kuikens met Kerstmis lig gen de noteringen van broedeieren stevig in de markt. Op de paardenmarkt te 's- Hertogenbosch werden op 10 okto ber j.l. 63 stuks aangevoerd. De prij zen (incl. btw): Luxe paarden f 2.950,— tot f 3.660,—; 2-jarige merries f 2.350,— tot f 2.950,—; 2-jarige hengsten f 1.950,— tot f 2.850,—; 1-jarige merries f 1.750,— tot f 2.550,—; 1-jarige hengsten f 1.550,— tot f 1.950,—; Veulens Z450,— tot f 750,—; Pony's f 1.400,— tot f 2.150,—; Shetlander pony's f 1.700,- tot f 1.300,-; Slacht- paarden oud f 4,20 tot f 5,70; Slachtpaarden jong f 5,70 tot f 6,20. Handel rustig, prijzen iets lager. De in Nederland geteelde baktarwe- rassen laten zich dit jaar van hun goede kant zien. Tijdens de kwaliteitsdag granen van Agro NIBEM noemde ir. Kelfkens van TNO-voeding het eiwitgehalte hoog. De valgetallen zijn dito. De maalkwaliteit is beduidend beter dan vorig jaar. De deeg- en brood kwaliteit liggen hoger dan wat ge woonlijk van deze rassen wordt verwacht. De wateropname van de bloem is ongewoon laag. Kwaliteitsgranen De prijsverlaging van granen die MacSharry voorstelt, maakt de teelt van kwaliteitsgranen interessanter. Dankzij de lage prijzen wegen de transportkosten zwaarder en is het aantrekkelijk om dicht bij de afzet markt kwaliteitsrassen te produce ren, zo zei F. van Eylen, medewerker Granen van het directoraat-generaal Landbouw van de Europese Com missie, vorige week op de kwali teitsdag granen in Utrecht. Van Eylen schetste een somber beeld van de Europese graanmarkt. Bij de start van het nieuwe seizoen zat volgens hem nog 18,1 miljoen ton graan in de opslag. Bij onveran derd beleid komt hier dit seizoen nog 40 miljoen ton bij. De EG-ambtenaar signaleerde nog andere bedreigingen voor de afzet van het Europese graan. Hoewel de EG voor graanexport naar het oostblok een kredietgaran tie geeft van 97 procent, durven de exporteurs zelfs een risico van drie procent niet meer te nemen. Als de EG pakweg dertig procent van de tarweafzet zou willen veilig te stel len, zou Brussel hiervoor een kre dietgarantie van 100 procent moeten afgeven. "In het ergste ge val gaat deze tarwe dus gratis naar het oostblok", aldus Van Eylen. Overingens zijn er ook berichten over koopinteresse van China. Tot nu toe heeft China 1,7 miljoen ton tarwe gekocht in Frankrijk en 2 mil joen ton in de VS. De behoefte zou liggen op 4 a 5 miljoen ton. Grotere voorraden vlas De voorraden vezelvlas stapelen zich verder op. Het grote areaal en aanzienlijke opbrengst in 1990, als mede de lagere prijzen en de ver minderde verkopen van lange vezel zijn daarvan volgens de Commissie voor Vlas van het Hoofdprodukt- schap voor Akkerbouwprodukten de oorzaak. Ook de opbrengsten van de nu binnen komende oogst zijn hoog. Ondanks de inperking van het arsenaal met'30% zouden ze Noordelijke: A 28/35: f 85,-, A 35/45: f 56,-. Delta A 28/35: f 83,-, A 35/45: f 54,-. In de week van 21 tot 28 oktober 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 1 juli 1991 met f 1,65 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,85. wel eens even groot kunnen zijn als vorig jaar. De eerste proeven wijzen bovendien op een uitstekend vezelgehalte en een uitmuntende kwaliteit. De gemiddelde verkoopprijs van ge zwingeld vlas lag eind juli op f 2,22. een jaar eerder was dit f 2,88. De laatste maanden trok de markt iets aan door een exportor der naar de Sovjet Unie. In het seizoen 1990/91 is 2.463 ton klodden verkocht tegen 2.094 ton in 1989/90. De gemiddelde verkoop prijs ligt nu op 15 cent. Dat is 6 cent minder dan vorig jaar. Aardappelen en uien prijshoudend De afzetmarkten voor aardappelen en uien bleven afgelopen week vast en prijshoudend gestemd. Grove, dus frites geschikte aard appelen noteerden maandag in Rot terdam twee gulden hoger. Voor de door de beurscommissies opgestelde prijsnoteringen willen de telers echter niet leveren. Vandaar dat er in de praktijk hogere prijzen werden geboden. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) 3,70-3,72 Levend (90-115 kg.) 3,02-3,07 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,39 3,49 Druvar 3,39 3,49 Encebe 3,39 3,49 Lunenburg 3,39 3,49 NVC 3,45 3,55 Vagrocon 3,39 3,49 Vako-Zuid 3,45 3,55 Zuidgroep 3,39 3,49 Scharrelv. CVS 4,40 3,52 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N 107,00 105,00 Dalland Z 105,00 103,00 Encebe 96,00 Fomeva 103,00 Lunenburg 100,00 99,00 Richtprijs LBS 115,25 120,25 Vleuten (verw.) 96,00 93,00 LEI (wk41) 98,50 Scharrelb. CVS 128,00 123,00 niet tijdig bekend 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 10/10 2,63-2,73 Zwolle 11/10 2,35-2,55 Leiden 15/10 2,70-2,80 Den Bosch 16/10 2,75-2,80 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 00/00 Vrije prijzen week 12/10-19/10 Lichte witte kippen 0,83 Zwaardere bruine kippen 0,88 Slachtkuikenmoederdieren 1,33 - Slachtkuikens licht 1,80 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 11/10-18/10 Slachtkuikens 1,80 0 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 0 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 3,90 - 4,20 Elco franco 3.000 kg 4,20 Wilko 3,90

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15