Kunst in Kapelle Voor de vrouw Vrouw en Jongeren Agenda Kan deze Bond iets voor u betekenen? Brazilië zo groot als Europa! EVAV in Zeeuws-Vlaanderen voor agrarische vrouwen Kunst en bouwkunst waren de onderwerpen van een zeer geslaagde studiemorgen van de Culturele Commissie Zeeland op 10 oktober 1991. Keramische kunst van Wies de Bles, Teja van Hotten en Truus de Vries. Olie verfschilderkunst van Dick Be- rendsen en bloemsierkunst van de tuincommissie verlevendigde het geheel. Dit vond allemaal plaats in het gemeentehuis van Kapelle, dat tevens het onder werp was voor onze bouwkunst. Mevrouw de Rooy-Janse heette ons welkom en vertelde, dat deze mor gen ondanks ziektes van diverse le den van de Culturele Commissie toch nog op de geplande datum ge realiseerd kon worden. Ziekte speel de ook mevrouw Wies de Bles parten, zodat zij geen inleiding kon houden over haar werk. Teja van Hoften verving haar echter op voor treffelijke wijze. Bouwkunst Gemeentesecretaris J. de Pooter vertelde zeer boeiend over de bouw geschiedenis van het moderne ge meentehuis te Kapelle. Deze begint eigenlijk op 16 mei 1940. 's Mor gens was er nog niets aan de hand bij het oude gemeentehuis en zijn directe omgeving, terwijl 's avonds bijna alles tegen de grond lag. Bijna de gehele kern was verwoest. Al in 1940 begon men over een nieuw 13 onder reda kt ie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. gemeentehuis te denken. De op dracht was een stijlvol gebouw te plaatsen gebaseerd op het verleden en gericht op de toekomst. Het werd een modern strak gebouw met 3 verdiepingen, dat nu nog steeds goed herkenbaar is. In juli 1946 kreeg A.B. Berkhof de op dracht. Het gebouw kostte f 225.000,—. Later werd er nog een hele discussie gevoerd over een toren, die er uiteindelijk ook kwam en f 25.000,— kostte. Te klein Dit nieuwe gemeentehuis functio neerde goed tot de gemeentelijke herindeling. Wemeldinge en Schore kwamen erbij en het gemeentehuis werd te klein. Wat nu? Verbouwen of verhuizen naar elders? Gewoon een stuk eraan vast bouwen zou niet voldoende zijn. Er kwam een nieuw plan Berkhof, weer voor 3 verdiepingen. Berekeningen voor spelden al dat men het risico liep, dat spoedig - rond 2000 - het gebouw te klein zou worden als Kapelle het inwonertal van 10.000 zou bereiken. Dit plan bevatte al de mogelijkheid van een culturele ruimte maar door omstandigheden kwam het daar niet van. De bibliotheek nam deze functie over. Op 20 april 1979 werd het gebouw afgeleverd en de kosten bedroegen 1,4 miljoen gulden. Adres: PJ. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge De hoofdingang van het gemeentehuis van Kapelle, met rechts de la kenwever (verleden) en links de fruitteler (heden) Opnieuw te klein Kapelle is echter een dynamische gemeente en in 1986 bleek het ge bouw. al te klein te zijn. Opnieuw kwam de vraag: 'Wat nu? Verbou wen of nieuwbouw?' Nieuwbouw op de oude lokatie of elders. Of een eventuele splitsing van de diensten over verschillende gebouwen. Na verhitte discussies besloot men te blijven. In 1987 werd de opdracht gegeven aan de fa. Fierloos te Goes. Alles verliep zeer voorspoedig en de overdracht vond plaats in mei 1990. Er is heel veel herkenbaars gebleven en ook veel veranderd, zoals de vroegere burgemeesters- en secre tariskamer, die nu een moderne en tree op een kruispunt vormen. Een geheel nieuwe kantoorvleugel kwam erbij en de ingang voor invali den werd aangepast. In de hal is een ruimte gekomen voor culturele manifestaties. Kunstuitingen in het gebouw zelf In de vernieuwde raadzaal hangen prachtige glas-in-lood-ramen. Er be vindt zich ook een prachtig hand- werkkleed, dat tijdens de verbouwing werd schoongemaakt door het met geweekt wit brood voorzichtig te deppen. Buiten staan 2 beelden: één van een lakenwever (het verleden) en één van een fruit teler (het heden). Van de laatste is een replica gemaakt, die als relatie geschenk wordt gebruikt. Verder hangt er in de toren een prachtig schitterend kunstwerk van Wies de Bles. Keramische kunst Daarna volgde een diaserie over het werk van Teja van Hoften. Aanvan kelijk werkte ze realistisch, doch langzamerhand gaat dit over in steeds meer abstracter vormen. Eerst beefde ze het menselijk li chaam uit, vooral de vrouw en het thema vruchtbaarheid. Gaandeweg worden de vormen abstracter en ex perimenteert ze met kleurverschil len, waardoor haar 'torso's' steeds landschappelijker worden. Dan komt de grote storm van januari 1990. Dit natuurgebeuren beïn vloedt haar werk; 12 jaar maakte ze alleen maar mensen en na de storm worden het golven, overbruggingen van water naar land, vuur, vlam men, vulkanen. Ondanks dat het werk steeds abstracter wordt zijn er nog steeds lichaamsvormen in te herkennen. In klei zitten volgens Te ja alle elementen: a. het is opge bouwd uit aarde en water, b. voor het drogen is lucht nodig en c. er is vuur nodig om het te bakken. De Culturele manifestatie Toen was het tijd geworden voor een rondleiding. Hierbij kwamen we in de hal, waar de tentoonstelling van de Culturele Commissie was in gericht. Truus de Vries had kerami sche objecten tentoongesteld. Dick Berendsen olieverfschilderijen en de tuincommissie had voor prachtige bloemstukken gezorgd. En dit alles in fijne harmonie. Zo hangt er een schilderij met zonnebloemen, daar onder staan zonnebloemen (met an dere herfstbloemen in een buis gerangschikt, terwijl 2 keramische figuurtjes er naar staan te kijken. Kortom, een manifestatie, die een bezoek waard is; en dat kan tot 30 oktober in de hal van het gemeente huis van Kapelle. C.J. de Jonge-Stols Na het succes van '90 en '91 orga niseert Agrarische Studiereizen we derom een 19-daagse reis naar Brazilië, 21 januari-8 februari 1992. Het land heeft een kustlengte van 7.000 km en aan de oostkust tem peraturen van 24 a 27 °C. Brazilië bezit één der zeven wereldwonde ren: de Iguacu Watervallen, op het drie landenpunt Paraquay, Argenti nië en Brazilië. Op 275 plaatsen stort het water zich in een diepte van 80 m donderend naar beneden. De natuur rondom de watervallen is schitterend: dichte bossen, palmen, talloze soorten bloemen waaronder orchideeën, tropische vogels en vlinders. Bij Curitiba voert de trein u door de jungle over heuvels, langs steile rotswanden en schitterende verge zichten. U bezoekt het nationale park "Vila Velha", waar door erosie de zandstenen rotsen in de grilligste vormen gebeeldhouwd zijn. Rio de Janeiro is schitterend gelegen aan een baai met hoge, donkere bergen op de achtergrond. Het strand met beroemde namen als Copacabana, Ipanema en Flamengo is 35 km lang. Voor de agrariër zijn de staten Parana en Sao Paulo zeer interes sant. Begin 20e eeuw vestigden zich de eerste boeren in Carambei en in de jaren vijftig zijn de bekende Holambra-kolonies gesticht. U zult uitgebreid de kolonies bezoeken. Voor deze onvergetelijke rondreis is het nuttig een voorbespreking te houden op zaterdag 2 november 1991, 10.15-12.30 uur, in Postiljon Nulde-Putten. Gaarne vooraf uw te lefoontje als u komt: 085-512087. En verder: Parijs, 5-9 november 1991, 5-daagse bijzondere busreis. In prijs verlaagd!! Wenen, 29 november-3 december 1991, 5-daagse vliegreis. Een be levenis! Graubünden, 26 januari-1 februari 1991, 8-daagse busreis, overnach tingen: 1 onderweg in Duitsland, 6 in hotel in Chur. Heerlijke winterreis! Indonesië, eind januari-begin fe bruari 1992, 22-daagse vlieg- greis/rondreis per bus/overnachtingen o.a.: Singapore, Parapat, Jakarta, Bandung, Batura- den, Yogyakarta, Solo, Tretes, Kali Baru, Sanur. Maak het mee! Voor uw aanmelding of nadere in formatie kunt u bellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studiereizen, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, tel. 085-512087. De aktiviteiten van de Bond van Plat telandsvrouwen bestaan voorname lijk uit het organiseren van lezingen en cursussen over onderwerpen, zo als: milieu, voeding, cultuur, onder wijs, media, wonen, arbeid, gezondheid, enz. Ontspanning en re creatie vormen tevens belangrijke elementen in het Bondswerk. In de laatste jaren werd veel aandacht be steed aan 'De vrouw in de Derde We reld'. Het thema voor de komende jaren is: 'Vrouw en leefomgeving'. Oost-Brabant Er bestaat een afdeling Oost- Brabant van de Bond van Platte landsvrouwen. Deze afdeling is in 1957 opgericht en telt nu 64 leden die in en rond Eindhoven wonen. Wij zouden u graag kennis willen laten maken met deze afdeling. Daartoe organiseren wij een kennismakings dag op dinsdag 22 oktober 1991, in de vergaderzaal van de coöperatie 'De Zon', Hastelweg 159 in Eindho ven. Deze dag heeft een ochtend en een middagprogramma. U kunt kiezen of u 's ochtends of 's mid dags komt, of dat u de hele dag wilt meemaken. Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit: - Opening om 10 uur - Overzicht van het landelijk en provinciale Bondswerk door mevr. Bruggemans, lid van het provinciaal Bondsbestuur - Overzicht van de aktiviteiten van de afdeling door mevr. Smeenk, presidente van de afdeling - Vertoning van de film 'Het sterke geslacht'. Van drie vrouwen uit resp. India, Afrika en Nederland zien we hoe ze wonen en werken - Sluiting om ca. 12.00 uur Middagprogramma: - Opening 13.30 uur -' Aktiviteitenoverzichten (zie och tendprogramma) - Lezing over 'Wat zijn de vooruit zichten van vrouwen in Derde Wereld landen', door mevr. P. Zwaan De hele dag zijn standjes te bezichti gen van de diverse commissies voor: handwerk, reizen, boeken, schilderen, agrarische aspecten, binnen-buitenland en milieu. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: mevr. M. van Steenber gen, Groenstraat 12, 5715 BD Lie- rop, tel. 04925-2076. In december en januari zal de cursus Economische Vorming Agrarische Vrouwen in Zeeuws-Vlaanderen ge geven worden. De cursus omvat in totaal 12 bijeenkomsten, waarvan 6 bijeenkomsten in het seizoen 1991/1992 en 6 bijeenkomsten in het seizoen 1992/1993. In '91/'92 wordt de cursus op de volgende da ta gegeven: 2, 9, 16 december en 6, 13 en 20 januari. De cursus duurt van 19.30 tot 22.00 uur en wordt gegeven in restaurant De Landbouw in Biervliet. De kosten voor de cur sus bedragen f 125,— (inclusief cursusmateriaal en koffie). In de EVAV wordt aandacht besteed aan economische zaken zoals het bedrijfsrapport, belastingen en ge zinsbestedingen. Ook sociale zaken krijgen aandacht. Zo zal de positie van de vrouw aan de orde komen, relatie gezin en bedrijf, verzekerin gen. Op juridisch gebied zal het erf recht en het huwelijksgoederenrecht worden behandeld, handeld. In de 6 bijeenkomsten van dit sei zoen komen o.a. de volgende onder werpen aan de orde: - positie agrarische vrouw - economie, administratie en fis cale boekhouding - verzekeringen De cursus wordt georganiseerd door de Agrarische Commissie van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen en CBTB vrouwen. De cursus wordt begeleid door Peter Mangnus (SEV-ZLM) en Margreet de Wolde (SEV-CBTB). Voor meer informatie en voor opgave kunt u te recht bij: mevrouw I. Cappon-de Hullu (01179-1384), mevrouw G. Dekker (01153-1223), mevrouw I. Hamelinck (01172-1413) en me vrouw M. Cappon-Kole (01171-1380). Wilt u meedoen geeft u zich dan op vóór 1 november 1991. Afd. Schouwen-Duiveland 20 oktober volleybaltoernooi. Plaats: Zierikzee. Aanvang: 12.30 uur. Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen zaterdag 26 oktober dagje Antwer pen. Vertrek: 14.15 uur vanaf het plein te Zaamslag. Kosten: leden f 30,—; niet-leden f 35,—. Opga ve: vóór 24 oktober bij Ko de Kra ker, tel. 01153-1407. Afd. West Zeeuws-Vlaanderen zie Oost Zeeuws-Vlaanderen. Opga ve: Bram Dieleman, tel. 01173-1341. Provinciaal 18 oktober: opendag Landbouwhuis ZLM te Goes. 4 november: DB-vergadering.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13